Resultaten

191 - 195 van de 195 Resultaten
Toon producten van Schouwen-Duiveland
 • Declaratiefonds, aanmelding

  Af en toe naar een museum. Lid zijn van een sport- of culturele vereniging. Een avondje naar het theater of de film? Dit zijn slechts een aantal van de activiteiten die het Declaratiefonds vergoedt. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 152 per persoon per jaar.Voor wie?U kunt een vergoeding aanvragen als:uw inkomen (inclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm die voor uw leeftijd en situatie (alleenstaand, gehuwd of samenwonend) geldtuw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens volgens de Participatiewet.Zie de normbedragen onderaan de pagina.Waarvoor?Voor een lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging of bibliotheekVoor een abonnement op een krant of tijdschriftVoor een kaartje voor een theatervoorstelling, film, expositie of evenementVoor deelname aan een schoolreisje of zomerkampVoor een kaartje voor het zwembad.Hoeveel bedraagt de vergoeding?Per gezinslid kunt u maximaal € 152 per jaar declareren. ZwemlesregelingVoor jongeren (van 5 tot 18 jaar) is ook een vergoeding van zwemlessen mogelijk. U kunt zwemlessen declareren tot maximaal € 811 per kind binnen een periode van drie jaar. U moet deze vergoeding aanvragen vóór het begin van de zwemlessen. ReiskostenvergoedingVoor jongeren (tot 18 jaar) in het voortgezet onderwijs is er een reiskostenvergoeding van € 304 per kind per schooljaar. Voorwaarden hiervoor zijn:de reisafstand van huis naar school is meer dan 10 kilometer (enkele reis) er is geen andere reisvergoeding mogelijk (bijv. via Leerlingenvervoer, Internationale Schakelklas) Extra mogelijkheden voor jongeren (4 tot 18 jaar) Door de samenwerking met de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) kunnen kinderen een vergoeding krijgen voor zaken die niet door het Declaratiefonds worden vergoed, zoals een fiets of een computer of als aanvulling op het Declaratiefonds.NORMBEDRAGEN JANUARI 2021 (inclusief vakantietoeslag)Jonger dan 21 jaar, met kinderen:alleenstaande ouder: € 265,49 gehuwd, beiden 18 t/m 20 jaar: € 838,25gehuwd, één persoon is 18 t/m 20 jaar: € 1.340,93Van 21 jaar tot de AOW-leeftijd:alleenstaande ouder: € 1.075,44gehuwd: € 1.536,34Vanaf AOW-leeftijd:alleenstaand: € 1.195,97gehuwd, één persoon is ouder dan de AOW-leeftijd: €1.620,74Eigen vermogen:alleenstaand: € 6.295gehuwden, alleenstaande ouder: € 12.590Vragen?Hebt u vragen? Neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30.

 • Winkeluitstalling

  Als winkelier wilt u graag klanten naar binnen lokken. Een uitstalling van verse groenten, een bak speelgoed of een kledingrek met koopjes zijn de middelen om de omzet te verhogen. Dit is in principe vergunningsvrij, mits u voldoet aan onderstaande voorwaarden.Het uitstallen van te verkopen handelswaar vindt plaats voor en ter breedte van het bij de aanvrager in gebruik zijnde bedrijfspand.In het loopstratengebied wordt te allen tijde tenminste twee meter vrije loopruimte vrijgelaten.In gebieden met een loopstratenregime mag, tijdens de afsluiting voor het verkeer, op de rijbaan worden uitgestald, mits de rijbaan over een breedte van tenminste drieënhalve meter wordt vrijgehouden.In de kernen Burgh-Haamstede, Nieuw-Haamstede, Noordwelle, Renesse, Serooskerke en Westenschouwen mogen uitsluitend uitstallingen worden geplaatst binnen de door openbare werken aangebrachte markeringen. Indien geen markering is aangebracht, dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste twee meter aanwezig te zijn.In de overige gebieden op Schouwen-Duiveland (alle wegen met uitzondering van wegen bedoeld in sub b, c en d) dient tussen de uitstalling en de rijbaan een vrije loopstrook met een breedte van tenminste twee meter aanwezig te zijn.De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg.De uitstalling of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.Aanwijzingen van politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal drieënhalve meter breed en 4,2 meter hoog te zijn.De uitstalling is enkel aanwezig op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.Indien het plaatsen van de uitstalling een belemmering vormt voor op de locatie van het object te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, dient de uitstalling op aangeven van de gemeente tijdelijk te worden verwijderd.Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan.

 • Erfgenamenonderzoek

  Na overlijden van een familielid krijgt u te maken met het erfrecht. Als niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, is erfgenamenonderzoek nodig. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.Meestal blijkt uit het testament van de overledene wie de erfgenamen zijn. Als er geen testament is, geldt het wettelijk erfrecht. Is niet duidelijk wie de erfgenamen zijn, dan doet de notaris een schriftelijke aanvraag bij de gemeente voor erfgenamenonderzoek in (onder meer) de gemeentelijke BRP. Dit betekent dat hij om een opgave van nabestaanden vraagt.U kunt het erfgenamenonderzoek ook zelf doen. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat er een relatie bestaat met de overledene. U kunt hiervoor schriftelijk een aanvraag doen bij de gemeente.Het erfgenamenonderzoek is bedoeld om na te gaan of er mogelijk nog andere kinderen of erfgenamen zijn dan in eerste instantie bekend is. Duidelijkheid over eventuele erfgenamen is nodig om een verklaring van erfrecht op te kunnen stellen. Voor het regelen van allerlei zaken met onder meer de bank, verzekeraar etcetera hebt u een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring vormt voor instanties een bewijs dat met de juiste persoon zaken wordt gedaan.Als de overledene geen Nederlander is, is vaak erfgenamenonderzoek in buitenlandse archieven nodig. Dat kan langer duren en ook kostbaar zijn. Erfgenamen (volgens de wet) zijn:echtgenoot, kinderen en (achter)kleinkinderenouders, broers en zusters en hun kinderengrootouders met hun (klein)kinderenooms, tantes, neven en nichtenovergrootouders en hun afstammelingen tot in de zesde graadZonder bloedverwanten vervalt de nalatenschap aan de Nederlandse staat.Geen erfgenamen (volgens de wet) zijn:zwager en schoonzusteraangetrouwde kinderen en stiefkindereneen gescheiden man of vrouwWat doet de notaris voor een Verklaring van ErfrechtDe notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn. Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. Eventueel zoekt de notaris dit ook uit in het buitenland. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld. Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring.

 • Wijziging uitkering - Inlichtingenplicht

  Ontvangt u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Dan heeft u een inlichtingenplicht. Die houdt in dat u de gemeente zelf én op tijd veranderingen in uw inkomen/vermogen of leefsituatie moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of trouwen. Of als u gaat scheiden of studeren. Maar ook als u met vakantie wil of als u een nieuwe auto koopt moet u dat melden. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan geldt de inlichtingenplicht voor u samen en voor u en uw partner afzonderlijk.Wat u moet melden en hoe u dat kunt doen leest u hieronder.Vragen?Geef wijzigingen gelijk door. Twijfelt u of bepaalde informatie van belang is voor uw uitkering? Neem dan contact op met het Loket Samenleving en Zorg via telefoonnummer (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30. Dit voorkomt dat u later beschuldigd wordt van het plegen van fraude. Wat moet u melden?Veranderingen in de leefsituatie van u en/of uw partner.Voorbeelden:u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aanu gaat samenwonen of een gezamenlijke huishouding voerener komt iemand bij u in huis wonenu gaat scheideneen huisgenoot/kind/partner gaat op een ander adres wonenu gaat verhuizen (vermeld uw nieuwe adres en per welke datum u verhuist)er is een kind geborenuw kind is bij u komen wonen of is vertrokkenu verblijft tijdelijk op een ander adres: ziekenhuis, verpleeghuis, detentie, afkickcentrum (meld de periode en stuur,zo mogelijk een bewijsstuk mee)iemand op uw adres is overleden.Vakantie/verblijf in het buitenlandu mag maximaal vier weken met vakantie of in het buitenland verblijven met behoud van uitkering. een verblijf in het buitenland moet u altijd vooraf melden, of dat verblijf nu korter of langer dan vier weken is. een vakantie in Nederland van meer dan vier weken moet u ook vooraf melden.Werk/studieVoorbeelden:u gaat aan het werk of u bent gestopt met werkenu bent meer of minder gaan werkenu bent begonnen met een studie, opleiding of re-integratietrajectu bent gestopt met een studie, opleiding of re-integratietrajecter is iets gewijzigd in/bij uw studie, opleiding of re-integratietraject.Let op: wijzigingen rondom studie moet u ook doorgeven voor uw thuiswonende kinderen tot 27 jaar.InkomenVoorbeelden:uw inkomen/het inkomen van uw partner is ten opzichte van vorige maand gewijzigdu of uw partner gaat/is gaan werkenu of uw partner ontvangt een uitkering, alimentatie, kostgeld, huuru hebt een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangen.VermogenVoorbeelden:u hebt een schenking/gift/erfenis gekregenu hebt een auto/motor gekocht/verkochtu hebt een woning gekocht/verkochtu hebt een uitkering van de verzekering ontvangenu hebt een uitkering ontvangen uit de afkoop van een pensioenu hebt aandelen/obligaties gekocht/verkocht   u hebt een (geld)prijs gewonnen

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op twee manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie hierover leest u bij 'Nederlander worden door optie'.U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt nadat u de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd.Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:u bent 18 jaar of ouderu hebt vijf jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning die u altijd op tijd hebt verlengdu hebt een geldig verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel.er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederlandu bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving en u kunt dit laten zien met uw inburgeringsdiplomaer is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederlandu vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van NederlandEr zijn uitzonderingen op de termijn van vijf jaar. Kijk voor meer informatie op ind.nl.Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederlanduw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doelis uw kind 16 of 17 jaar oud, dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal drie jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoondKijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de IND.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties