Resultaten

201 - 207 van de 207 Resultaten
Toon producten van Krimpenerwaard
 • Rijbewijs aanvragen

  Gefeliciteerd met het behalen van uw rijbewijs! U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Afspraak maken voor een eerste rijbewijs Heeft u een nieuw rijbewijs nodig omdat uw huidige rijbewijs is verlopen? Rijbewijs verlengen Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 14.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld (spoedtoeslag, zie 'Wat kost het') Wat kost het? Rijbewijs: € 41,00 Spoedtoeslag: € 34,10 Wat heb ik nodig? Een pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s. Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag. Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Heeft u een oud rijbewijs? Neem deze dan ook mee naar het gemeentekantoor. Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR. Geldigheid Leeftijd Geldig Jonger dan 65 jaar 10 jaar Tussen de 65 en 70 jaar     Tot 75e verjaardag     Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar Beginnersrijbewijs Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd. Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder. 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder. Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar Vanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt: De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan. Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente Gezondheidsverklaring Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. Het aanvragen van een Gezondheidsverklaring kost geld. U kunt het formulier ook kopen bij het Klant Contact Centrum in Stolwijk. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig: U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen U hebt een medische beperking Uw rijbewijs is ingenomen U bent 75 jaar of ouder Medische keuring U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u: een medische beperking hebt; 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt; een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over het rijbewijs.

 • Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard - Sociaal Domein

  Privacyverklaring gemeente Krimpenerwaard - Sociaal Domein Recht op privacy De gemeente Krimpenerwaard hecht grote waarde aan uw privacy en wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het recht op privacy is een mensenrecht en is vastgelegd in de Grondwet en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat binnen het Sociaal Domein en welke rechten u daarbij hebt. Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen opleveren over een identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt denken aan gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, postcodes met huisnummers et cetera. Waarom heeft de gemeente persoonsgegevens nodig? De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen die voortvloeien uit de wet, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet. Soms is het nodig u om toestemming te vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente informatie nodig heeft van een arts. In dat geval geeft u toestemming aan de arts om informatie te verstrekken aan de gemeente in verband met uw aanvraag. Soms hebt u al eerder een aanvraag gedaan bij de gemeente. Als die informatie relevant is, zal de gemeente u om toestemming vragen om deze informatie opnieuw te gebruiken. Indien u dit niet wilt, vraagt de gemeente u om zelf de relevante informatie aan te leveren. Welke persoonsgegevens heeft de gemeente over mij en hoe komt ze daaraan? Voor aanvragen of meldingen in het kader van de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet beschikt de gemeente over verschillende soorten gegevens. Niet alleen over uw naam en adresgegevens, maar ook over uw burgerservicenummer (BSN). Andere gegevens zijn bijvoorbeeld, afhankelijk van uw verzoek aan de gemeente, financiële gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het gezin. Gegevens zoals uw naam, adres en BSN heeft de gemeente als u inwoner bent van de gemeente. Daarnaast verstrekt u zelf ook gegevens aan de gemeente bij uw aanvraag of melding. Dat kan zijn bij de aanmelding, maar ook tijdens een gesprek dat de gemeente met u heeft naar aanleiding van uw aanvraag of melding. In dit gesprek bespreekt de gemeente met u de achtergrond van uw vraag en de mogelijkheden en maakt zij hiervan een verslag dat u wordt toegezonden. Indien u het eens bent met het verslag, kunt u dit ondertekenen. Ook kan de gemeente informatie vragen bij andere organisaties, zoals een arts, een docent of een andere hulpverlener. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden of van de wettelijke plichten om de gegevens te bewaren. Deze termijnen zijn vastgelegd in of gebaseerd op wetgeving. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. Beveiliging De gemeente Krimpenerwaard neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente, dat voldoet aan landelijk gemaakte afspraken. Rechten Als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om deze gegevens in te zien. Als blijkt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens mag aanvullen, corrigeren, laten verwijderen of laten afschermen. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens of met de manier waarop deze gegevens verwerkt worden, hebt u het recht om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken. Bovenstaande verzoeken kunnen digitaal of schriftelijk worden ingeleverd bij de gemeente. De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan: Gemeente Krimpenerwaardt.a.v. afdeling Sociaal DomeinPostbus 512820 AB Stolwijk U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website.

 • Dood dier opruimen

  Dode dieren in het water Ziet u een dood dier in het water? Haal de dieren niet zelf weg. Zijn het enkele vissen, dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente zorgt er voor dat de vis wordt opgeruimd. Als het gaat om grotere hoeveelheden dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Zij onderzoeken dan de waterkwaliteit en bepalen of dit de oorzaak is van de vissterfte. Binnen onze gemeente zijn 3 waterschappen actief, het hangt van de locatie af met welk waterschap u contact opneemt. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, tel. 010-4537200 / www.schielandendekrimpenerwaard.nl  Hoogeheemraadschap Rijnland, tel. 071-3063535 / www.rijnland.net  Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, tel. 030-6345700 / www.hdsr.nl  Dode dieren langs de weg Ziet u een dood dier langs de weg of op een andere plek?  Bel dan het Centrum voor Dierenhulpverlening (voorheen Dierenambulance Gouda en omstreken) tel. 0182 - 529 059 Dood huisdier Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier: U kunt het laten ophalen door de dierenambulance. U kunt het laten begraven of cremeren. U kunt het afgeven bij een speciale verzamelplaats van de gemeente Adres: Veerweg 2, 2861 DS Bergambacht U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem. Dood hobbydier Is uw pony, geit of schaap dood? Meld dit direct bij het erkende destructiebedrijf Rendac. Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein. Gewonde of dode ree Ziet u een gewonde of dode ree langs de weg of op een andere plek? Waarschuw dan de politie. De politie neemt dan contact op met de valwildcoördinator van de verantwoordelijke Wildbeheereenheid. De valwildcoördinator haalt de gewonde of dode ree weg.

 • Subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen

  De gemeente geeft subsidie voor voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit peuteropvang locaties die voorschoolse educatie bieden. Het gaat om subsidie die verleend wordt per kalenderjaar (jaarlijkse subsidie). Peuteropvang in 2021 Op de peuteropvang leren kinderen de wereld te ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Peuteropvang draagt bij aan een goede start in het onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ouders hun peuter 8 uur per week naar de peuteropvang brengen. Ze betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Voorschoolse educatie 2021 Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Vve-kinderen kunnen met subsidie 8 uur per week extra naar de peuteropvang. In totaal mogen vve-peuters dus 16 uur per week de peuteropvang bezoeken. Met deze kinderen wordt aan de hand van thema’s o.a. gewerkt aan de taalontwikkeling. Subsidie Ouders die gebruik maken van peuteropvang en kinderopvang met een gecertificeerd aanbod voor voorschoolse educatie kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek. De subsidie is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een vve indicatie. De subsidie wordt aangevraagd door de peuteropvang organisatie. De voorwaarden voor een subsidieaanvraag kunt u vinden in de Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2021. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op eenmalige subsidieaanvragen.  U heeft tot en met 1 september 2020 de tijd om uw subsidie-aanvraag 2021 in te dienen U kunt vanaf 1 juli 2020 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2021. De aanvraag voor jaarlijkse subsidie verstuurt u uiterlijk 1 september 2020, voorafgaand aan het jaar, waarvoor de subsidie aangevraagd wordt. U wilt subsidie aanvragen voor 2021 Bekijk hier de subsidieverordening 2019 Bekijk hier de Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2021   Coronacrisis De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie:  Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, neemt u dan contact op medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.

 • Gladheid bestrijden

  Samen in de strijd tegen gladheid De gemeente Krimpenerwaard strooit in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de wegen binnen en buiten de bebouwde kom in de Krimpenerwaard.De Provincie Zuid-Holland strooit de provinciale wegen. Via deze link kunt u de afbeelding in groter formaat bekijken. (Er opent een nieuw scherm). Strooien Het hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, maar pakt op de route ook stukken weg mee binnen de bebouwde kom. De gemeente strooit de wegen binnen de bebouwde kom en neemt hierbij ook weggedeelten buiten de bebouwde kom mee. Op deze manier is er geen verschil meer tussen het moment van strooien van de op elkaar aansluitende wegvakken van de gemeente en die van het hoogheemraadschap. Op doorgaande wegen ligt de snelheid van de strooiwagens hoger dan in de woonkernen. Vanwege smalle straten, veel bochten en geparkeerde auto’s ligt de snelheid daar lager. Preventief strooien Vaak wordt er preventief gestrooid, om te voorkomen dat het glad wordt. Als de weersverwachting aangeeft dat het gaat vriezen en/of sneeuwen, worden de wegen gestrooid met een mengsel van water en zout. De strooiwagens worden geladen met nat zout (een mengsel van droog zout en pekelwater). Het pekelwater zorgt ervoor dat het droge zout op het wegdek blijft kleven en niet wegwaait. Zo kun je preventief strooien voordat het glad wordt.Het komt dus voor dat er ’s avonds wordt gestrooid, terwijl het de volgende ochtend pas gaat vriezen. Bij een preventieve strooiactie rijden er totaal 12 strooiwagens door de Krimpenerwaard met elk hun eigen strooiroute. Zeven wagens van de gemeente en vijf wagens van het HHSK. Elke strooiroute duurt tussen de 2-3 uur. Blijf voorzichtig Wij doen ons best om verkeersonveiligheid door gladheid te voorkomen. Als u de weg op gaat met winters weer, wees dan extra voorzichtig.Zorg altijd dat u een sneeuwschep en voldoende zout in huis hebt om te strooien. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden. Kunt u dit niet zelf doen? Vraag dan uw buren om u te helpen. Strooibeleid Hieronder vindt u het vastgestelde strooibeleid.

 • Jaarlijkse subsidie aanvragen

  Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Op deze pagina vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Aanvragen van jaarlijkse subsidie kon tot uiterlijk 1 juni 2020. De jaarlijkse subsidie wordt gegeven voor activiteiten die structureel of incidenteel plaatsvinden in één of meerdere kalenderjaren én die vallen onder één van de negen thema’s in de Subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2021: Eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid; Financiële zelfredzaamheid; Opgroeien en opvoeden; Onderwijs; Participatie, scholing en integratie; Cultuur; Vroegschoolse educatie; Recreatie en toerisme; Dierenwelzijn. In de subsidieregeling staat per thema omschreven wat de gemeente wil bereiken en waar de gemeente voor staat. Thema cultuur Tot en met 2021 werken we met de huidige subsidieregeling voor het thema Cultuur. Vanaf 2022 gaat dit veranderen. Dan geldt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieregeling voor het thema Cultuur. Dat betekent dat u voor het jaar 2021 alleen eenjarige subsidies kunt aanvragen voor dit thema. De gemeenteraad beslist in juni 2020 over de Cultuurnota en de opzet van het nieuwe subsidiebeleid is daar onderdeel van. In de Cultuurnota wordt aangesloten op de doelstellingen uit de Kadernota Cultuur welke door de gemeenteraad op 10 juli 2019 is vastgesteld. Deze doelstellingen zijn: Cultuurparticipatie: culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd; Kunst en cultuur inzetten voor het versterken en zichtbaar maken van de identiteit van de kernen; Het verbinden van verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente; Het versterken van cultureel ondernemerschap. Het thema sport staat niet meer op het subsidie-aanvraagformulier Het thema sport is niet meer terug te vinden op het subsidie-aanvraagformulier 2021. De reden hiervan is dat sportverenigingen vanaf nu met al hun vragen terecht kunnen bij Team Sportservice Krimpenerwaard. Team Sportservice Krimpenerwaard helpt verenigingen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. De verenigingsadviseur denkt met u mee en zoekt samen met u naar mogelijkheden. Heeft u een idee hoe u inwoners aan het bewegen kunt krijgen? Of wilt u weten wat Team Sportservice Krimpenerwaard voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Bregje Degreef via bdegreef@teamsportservice.nl. Coronacrisis De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie:  Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis Verordeningen en regelingen Bekijk hier de subsidieverordening 2019 Bekijk hier de subsidieregeling 2021

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  U heeft problemen met geldzaken en schulden en het lukte u nog niet om die op te lossen. Zoek hulp voordat uw problemen groter worden! Welzijnsstichting WelZijn Krimpenerwaard Geven advies en helpen bij aangifte inkomstenbelasting en aanvragen van huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag, huurbevriezing en meedoenregelingen. Inwoners Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel: tel. (0180) 522 045 Inwoners Schoonhoven: tel. (0182) 381 227. Inwoners Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist: tel. (0182) 350 012 Kwadraad maatschappelijk werk Geeft inzicht in uw uitgaven en biedt hulp bij schulden. Biedt ook hulp als u vastloopt in studie of werk. Tel. 088 900 4000.  Voedselbank Lukt het u niet uw dagelijkse boodschappen te kopen? De Voedselbank biedt snel hulp zodat u een noodvoedselpakket kunt ophalen. Aanvragen via Kwadraadtelefoon: tel. 088 900 4000.  Stichting Budgethulp Krimpenerwaard/SchuldHulpMaatje Helpt u met uw administratie, het maken van een budgetoverzicht of een aflossingsplan. Contact via e-mail info@budgethulpkrimpenerwaard.nl of via WelZijn Krimpenerwaard. Humanitas Thuisadministratie Helpt bij het ordenen van uw administratie, het invullen van formulieren en bij schulden. Contact via e-mail: ta@humanitas-MH.nl of 06 – 22 49 78 55 of via WelZijn Krimpenerwaard.  Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard (SUN) Helpt inwoners bij geldnood, waarvoor geen andere hulp beschikbaar is. Hulp in de vorm van een financiële bijdrage via het Noodfonds en/of een renteloze lening via het Sociaal Leenfonds. Hulpverleners kunnen aanvraag doen via Kwadraad, gemeente, WelZijn Krimpenerwaard,  Humanitas of SchuldHulpMaatje.  Stichting Jeugd- en Jongerenwerk  Leert jongeren via coachingstrajecten omgaan met geld. Tel: (0182) 640 694 of info@stjjmh.nl Handige websites www.kwadraad.nl   berekenuwrecht.nibud.nl en www.nibud.nl www.wijzeringeldzaken.nl www.startpuntgeldzaken.nl Schulddienstverlening gemeente Krimpenerwaard De schulddienstverleners van de gemeente gaan met u naar een oplossing zoeken. Dit start met een informatie- en adviesgesprek. Maak hiervoor een afspraak via tel. 140182.  Voor wie is het? U krijgt hulp van de gemeente bij schulden: als u in de Krimpenerwaard woont en problemen heeft met geldzaken en/of schulden mensen met een eigen bedrijf en geldproblemen melden zich bij het Regionaal bureau zelfstandigen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties