Resultaten

211 - 218 van de 218 Resultaten
Toon producten van Elburg
 • Vervangende stempas

  Mocht u uw stempas kwijt zijn of niet hebben ontvangen dan kunt u een nieuwe stempas digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen. Persoonlijk aanvragen kan tot 1 dag voor de verkiezingen tot 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee. Heeft u geen identiteitsbewijs meer? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente. Dan kan iemand anders voor u stemmen. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Vraag uw vervangende stempas digitaal aan door middel van DigiD. Aanvraag vervangende stempas DigiD U kunt schriftelijk een vervangende stempas aanvragen door middel van het formulier 'Verzoek vervangende stempas' in te vullen en toe te sturen. Schriftelijke aanvraag vervangende stempas U kunt op afspraak persoonlijk uw vervangende stempas komen ophalen. Maak uw afspraak Selecteer bij het maken van een afspraak 'stempas kwijt/niet ontvangen'.

 • Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn een landkaart regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden de maximale hoogte en breedte van gebouwen voor welk doel de grond gebruikt mag worden Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, staat dit op de website van de gemeente, het lokale huis-aan-huisblad, in de Staatscourant en eventueel in een bewonersbrief. U kunt de bestemmingsplannen inzien via: Ruimtelijkeplannen.nl U kunt ook een afspraak maken voor het inzien van een bestemmingsplan via afspraak.elburg.nl

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.  Heeft u een brief van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het gratis. Vraag het uittreksel in dit geval persoonlijk aan op het gemeentehuis. U dient de brief van het pensioenfonds mee te nemen. U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt een bewijs van in leven zijn direct online aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD nodig. Het aanvragen van een attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland) kan niet online. Hiervoor moet u een afspraak maken. Bewijs van in leven zijn aanvragen 

 • Grofvuil inleveren

  Grofvuil of afval kunt u storten op de daarvoor aangewezen adressen. Het op andere plaatsen storten van grofvuil of afval is verboden. Recycling Van Werven Als inwoner van de gemeente Elburg kunt u uw grof huishoudelijk afval vanaf 1 januari 2021 aanbieden bij het huidige milieupark Van Werven aan de Bovendwarsweg 93 in Oldebroek (tel. 0525 633 323). Het gaat om afval en grondstoffen die u niet via uw reguliere containers aan huis of verzamelcontainers kunt aanbieden. Vanaf juli/september 2021 verandert deze aanbiedlocatie naar het nieuwe grondstoffenstation aan de Broeklandstraat in Elburg. U kunt dus tijdelijk bij het milieupark Van Werven uw afval en grondstoffen gescheiden aanbieden. Aanbieden van afval is alleen mogelijk met behulp van de milieupas. Bekijk het aangepaste tarief 2021 voor milieupashouders. Zij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur. Als u afval met asbest inlevert moet u het goed verpakken, hierbij moet u zich houden aan een aantal voorwaarden. Bekijk de aanbiedregels voor asbest. Remondis B.V. Tegen betaling kunt u grof huishoudelijk afval op woensdagen laten ophalen door Remondis B.V. Hiervoor moet u zich uiterlijk 1 dag voor de ophaaldag aanmelden. Aanmelden kan op 2 manieren: via www.aconov.nl of telefonisch 0800 – 2224111. U betaalt voor deze afvalservice € 52,50 per m3 vóóraf of ter plekke (contant of met mobiel PIN-automaat). Gemeentewerf Elburg Frituurvet en Klein Chemisch Afval (KCA), zoals verf, batterijen en olieproducten, kunt u inleveren bij de gemeentewerf aan het Straatje 8 in Elburg op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand tussen 09.00 - 10.00 uur. Let op: de werf is tot 9 februari gesloten ivm de strenge coronamaatregelen. Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

 • Gevonden of vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierencentrum De Ark. Zij vangen gevonden en gewonde dieren op voor de gemeente Elburg. Zij verlenen eerste hulp aan gevonden dieren in nood. Waarvoor kunt u De Ark bellen? U kunt Dierencentrum De Ark bellen voor gevonden of gewonde: Honden Katten Kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten) Kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels) Vaak wordt telefonisch bepaald of de dierenambulance moet komen, hiervoor stellen ze u enkele vragen. Alle gevonden dieren meldt Dierenopvangcentrum De Ark aan bij Amivedi. Grote wilde dieren in nood Grote wilde dieren, zoals zwijnen en reeën, in nood moeten gemeld worden bij de gemeente of rechtstreeks bij Stichting Groennetwerk zodat ook zij zorg en aandacht krijgen. Huisdier vermist of gevonden Op de website van Amivedi kunt u kijken wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is. Landbouwhuisdier vermist of gevonden Heeft u een paard, pony, geit of schaap gevonden? Deze dieren worden opgevangen in de schutstal Van Weeghel. U kunt ook contact met hen opnemen als u één van deze dieren kwijt bent. Mogelijk is uw dier gevonden en is deze hier gestald. Overleden huisdieren Is uw huisdier overleden? Kleine dieren (tot formaat middelgrote hond) mag u op uw eigen terrein begraven. Zorg ervoor dat het graf voldoende diep is, minimaal 1,5 meter voor honden en katten. U kunt uw overleden huisdier ook laten begraven of cremeren. Contactgegevens Voor alle gevallen zijn het dierencentrum en de dierenambulance bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur. Echter in levensbedreigende situaties is de dierenambulance 24/7 bereikbaar. Vindt of ziet u een dier in nood: bel de dierenambulance! 0341-230529 Naast het regelen van transport zal de centrale van de dierenambu­lance u ook telefonisch adviseren. Vaak bent u daarmee en vooral het dier al geholpen. Dierenopvangcentrum De Ark Leuvenumseweg 70, Harderwijk Tel. 0341 41 61 27 www.dierencentrumdeark.nl info@dierencentrumdeark.nl Dierenambulance Noord West Veluwe Celsiusstraat 18-11, Harderwijk Tel. 0341 23 05 29 www.dierenambulance.eu info@dierenambulance.eu

 • Subsidie monumenten, keitjesstoepen en liggelden

  Om de waarden en de uitstraling van monumenten, stoepen en paden in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies voor een eigenaar van een monument of voor stoepen en kerkenpaden. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het type object. In de gemeente Elburg kennen wij de volgende typen beschermde monumenten/andere objecten: Gemeentelijke monumenten Varende monumenten Kerkenpaden Rijksmonumenten en de niet monumentale Historische stoepen (keitjesstoepen) Haven en kadegelden Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie monumenten  Aanvraag subsidie Haven- en kadegelden    Aanvraag subsidie Kerkenpaden Gemeentelijke monumenten De financiële ondersteuning wordt verstrekt door de gemeente Elburg en/of de Provincie Gelderland. Het gaat o.a. om: Subsidie voor regulier onderhoud. Onder onderhoud worden werkzaamheden verstaan die een korte vervangingscyclus hebben, zoals buitenschilderwerk, onderhoud aan rieten daken, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren e.d. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument. Subsidie voor restauratie. Dit zijn werkzaamheden die het onderhoud te boven gaan. U kunt hier denken aan verbetering en herstel van constructies. De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-- per jaar, per monument. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee: Voor onderhoudssubsidie: een gespecificeerde begroting of offerte. Voor restauratiesubsidie: u moet naast een begroting ook een werkomschrijving en tekeningen meesturen. Terug Varende monumenten Subsidie kan worden verstrekt voor: Het treffen van voorzieningen voor het opheffen van bouwtechnische gebreken en herstel en restauratie van monumentale onderdelen van het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 30% subsidie over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000,-(per jaar) per monument. Onderhoudswerkzaamheden aan het varende gemeentelijke monument. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 4.500,-- per jaar per monument. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee:  Een gespecificeerde begroting van de kosten.  Een werkomschrijving.  Een overzichtstekening van het vaartuig met het betreffende gedeelte gearceerd.  Overzichtsfoto's van het vaartuig. Terug Rijksmonumenten Vanuit de gemeente wordt er geen financiële ondersteuningsmogelijkheden en/of subsidies verstrekt voor restauratie- en herstelwerkzaamheden aan Rijksmonumenten. Wilt u meer informatie over een eventuele subsidie? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt daar ook de financieringscheck doen. Informatie over andere financiële regelingen voor rijksmonumenten kunt u vinden op de volgende websites: Restauratiefonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Monumenten-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Belastingdienst Gecombineerde lening voor energiebesparend restaureren bij het Nationaal Restauratiefonds Terug Keitjesstoepen Keitjesstoepen zijn waardevol voor het historische karakter van Elburg. Iedere eigenaar van een pand met een keitjesstoep kan een subsidie aanvragen. De gemeente geeft voor onderhoudswerkzaamheden of het aanbrengen van een stoep een subsidie van maximaal 70% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiabele kosten tot een maximum van € 250,-- per m2. Aanvraag Stuur bij aanvraag mee: Een gespecificeerde begroting van de kosten. Een werkomschrijving. Terug Haven- en kadegelden Vanuit de gemeente kan er subsidie ter compensatie van de kosten voor een vaste ligplaats in de haven van de gemeente Elburg (liggelden) verstrekt worden. Subsidie kan worden verleend aan: de eigenaar van een varend monument; de eigenaar van een waardevol vaartuig dat is aangewezen door burgemeester en wethouders. De totale subsidie van liggelden voor deze vaartuigen is een vast bedrag per jaar van € 20.000,--. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over alle aanvragers van subsidie op liggelden. Terug Kerkenpaden Voor het onderhoud aan kerkenpaden, zoals snoeien van struiken en planten, het maaien van gras e.d. kunt u als eigenaar een subsidie per jaar aanvragen. De gemeente geeft 20% subsidie over de subsidiabele onderhoudskosten. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,-- per jaar. Terug

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. In sommige gevallen kunt u als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi. Aanvraagformulier tegemoetkoming leerlingenvervoer      Declaratieformulier leerlingenvervoer Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het leerlingenvervoer is bestemd voor: leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)so) leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO) leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs leerlingen in het reguliere onderwijs met een bijzondere richting (op basis van religie/levensovertuiging) Vergoeding Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer). Deze kan bestaand uit: een fietsvergoeding vergoeding van de kosten van openbaar vervoer vergoeding van de kosten van eigen vervoer aangepast vervoer Leeftijd en zelfstandigheid Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid van het kind waarbij eerst gekeken wordt naar een fietsvergoeding, vervolgens naar een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer etc. Indienen aanvraag vóór 1 juni U kunt voor het komende schooljaar een aanvraag indienen. U wordt dringend verzocht om zo spoedig mogelijk deze aanvraag in te dienen (liefst in mei). De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, te besluiten en te verwerken. Let op: de uiterste inleverdatum is 1 juni. Hoe eerder wij de aanvraag binnen hebben (liefst in mei), hoe eerder er besloten kan worden en hoe sneller u zekerheid heeft over een gegarandeerde plek in het vervoer voor het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste twee weken op school komt. U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen. Hoe werkt het? Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’. Om het formulier te kunnen invullen heeft u uw DigiD inlognaam en inlogcode nodig. Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen met fototoestel of telefoon. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD. U mag de bijlagen ook per post versturen. Vermeld dan duidelijk dat het om een aanvraag leerlingenvervoer gaat. Dien de aanvraag in vóór 1 juni. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag voor het begin van het schooljaar. Als u de aanvraag later indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 3 weken op school komt. Indien het tijdig indienen niet mogelijk is, neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 06-44275650 of e-mail leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl Schriftelijk aanvragen Heeft u geen DigiD? Dan kunt u een mail sturen naar leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl. Wij sturen u dan een formulier toe. Hoe lang duurt het? Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of op aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. Aanvullende informatie Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door ViaVé Reizen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-6557705 of via groepsvervoer@viave.nl. Vragen en klachten Op de website van www.viave.nl/leerlingenvervoer is een apart formulier voor ouders om een klacht in te dienen: Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht stuurt u naar het Beheerbureau van ViaVé, Antwoordnummer 501, 3840 WB  Harderwijk. Zij zorgen ervoor dat uw klacht wordt afgehandeld.  Alle vragen die betrekking hebben op het vervoer zélf kunnen gesteld worden bij ViaVé. U kunt hierbij denken aan vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het tijdig ophalen en wegbrengen van uw kind. U kunt Viavé telefonisch benaderen via (088) 6557705  of via email groepsvervoer@viave.nl Een wijziging doorgeven? Een wijziging kunt u per e-mail doorgeven aan leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl. Meer informatie Voor meer informatie over de status van aanvragen bekostiging leerlingenvervoer, afgegeven beschikkingen, vergoedingsmogelijkheden of algemene informatie over het beleid kunt u terecht bij het team leerlingenvervoer. Ook als u wijzigingen voor uw kind wilt doorgeven kunt u bij dit team terecht. Het team leerlingenvervoer is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur op 06-44275650 of op het algemene telefoonnummer 0525-688 688. Let op: In de vakantieperiode is het mogelijk dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Het verdient de voorkeur ons per e-mail te benaderen; leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.

 • Flitsvergunning

  Hebben meerdere bewoners in uw straat een dakkapel aan de voorzijde van hun woning en wilt u er ook graag één plaatsen? Wilt u binnenkort een garage of overkapping bij uw woning bouwen? In dit soort gevallen kan de flitsvergunning u uitkomst bieden. De flitsvergunning is de standaard aanvraagprocedure, maar dan versneld. Wij proberen om binnen 5 werkdagen een beslissing te nemen op uw aanvraag, normaal is dit na 8 weken. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een extra dienst van de gemeente Elburg. De flitsvergunning geldt alleen voor de locaties Doornspijk, Elburg en ‘t Harde. Voor de binnenstad (Beschermd Stadsgezicht Elburg) geldt dit niet. Wanneer is een flitsvergunning mogelijk? Een flitsvergunning is mogelijk voor het aanvragen van eenvoudige bouwwerken. Bekijk de lijst met eenvoudige bouwwerken. Let op: de gemeente beslist welke procedure van toepassing is. Aanvragen flitsvergunning via Omgevingsloket Online Wanneer voldoet mijn aanvraag aan de vereisten van een flitsvergunning? Om in aanmerking te komen voor de snelle omgevingsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde vereisten voldoen. Bekijk de vereisten van een flitsvergunning. Waarop wordt mijn aanvraag getoetst? Wij toetsen uw aanvraag aan de hand van verschillende onderdelen. Bekijk de onderdelen waarop uw aanvraag getoetst wordt. Wat kost het aanvragen van een flitsvergunning? U betaalt alleen de kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en niet extra voor de flitsvergunning. Deze kosten voor een aanvraag worden leges genoemd. U vindt een overzicht van de leges in de tarieventabel die staat in de Legesverordening Elburg. Hoe lang duurt het voordat ik mag bouwen? Dient u de aanvraag op een werkdag voor 09.00 uur in? En voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen het besluit per e-mail. Als er een aanvraag op donderdag of vrijdag wordt ingediend wordt het de eerst volgende werkweek in behandeling genomen. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Het is van belang om tijdig contact op te nemen met omwonenden. De ervaring leert dat hiermee veel bezwaarprocedures worden voorkomen. Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken. Vragen Heeft u nog vragen over de flitsvergunning? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 688 688.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties