Resultaten

211 - 220 van de 221 Resultaten
Toon producten van Midden-Delfland
 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar uw (ex-)echtgenoot/echtgenote uw (ex-)geregistreerd partner Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer u openbare grond (bijvoorbeeld plantsoenen, wegen, wegbermen, parkeerterreinen etc.) anders wilt gebruiken dan waarvoor het is bestemd, dan kan hiervoor een vergunning nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is de opslag van materialen in het openbaar gebied. De gemeente Midden-Delfland heeft sommige zaken vrijgesteld van deze vergunningsplicht. U kunt deze uitzonderingen, vastgesteld in het gebiedsaanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010, onderstaand vinden onder de rubriek 'Achtergrond'. Voor alle andere zaken dient nog wel een vergunning te worden aangevraagd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (zie hiernaast bij 'Formulieren'). Direct regelen Download aanvraagformulier plaatsen voorwerpen op openbare grond (pdf formulier)

 • Boom kappen

  Wilt u één of meer bomen vellen? Dan hebt u in sommige gevallen een kapvergunning nodig. De officiële naam voor deze vergunning is omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.  Het begrip ‘vellen’ moet ruim worden opgevat. Vellen is namelijk niet alleen het omzagen van bomen. Ook ingrijpend snoeien van takken of wortels is vellen. Uitzondering hierop is het knotten van knotbomen en hakhout. In Midden-Delfland zijn de volgende bomen en houtopstanden beschermd: publieke houtopstanden (bomen van de gemeente) dikker dan 15 centimeter (gemeten op 1,3 meter hoogte); houtopstanden buiten de bebouwde kom dikker dan 15 centimeter (gemeten op 1,3 meter hoogte) en met uitzondering van niet inheemse coniferen; houtopstanden die ter invulling van een herplantplicht zijn aangeplant; bijzonder waardevolle bomen binnen de bebouwde kom (deze bomen staan op de bomenkaart) Direct regelen Doorloop het stroomschema om te zien of de boom of houtopstand die u wilt vellen beschermd is: online stroomschema (online formulier)U kunt het stroomschema ook als pdf downloaden: stroomschema (pdf) (pdf, 148 KB). Vergunning aanvragen: via de website www.omgevingsloket.nl, vink bij het aanvragen van de vergunning de activiteit “kappen” aan. 

 • Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

  Meestal kan uw partner, familie of een thuiszorgorganisatie u helpen bij uw persoonlijke verzorging of uw huishouden. Als u niet meer voor uzelf kunt zorgen, dan kunt u misschien een plaats in een verzorgingshuis krijgen. Daarvoor is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en of u deze krijgt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Samen met uw partner, familie of een professionele zorgverlener zoals uw huisarts kunt u een aanvraag bij het CIZ doen.

 • Snoeihout verbranden

  Een goed onderhouden buitengebied maakt een belangrijk onderdeel uit van de beleving van het Midden-Delfland gebied. Daarom hebben wij besloten op aanvraag van particulieren een ontheffing op het verbod tot het verbranden van snoeihout te verlenen. Deze ontheffing geven wij alleen af aan personen die percelen bezitten in het buitengebied of in buitengebied woonachtig zijn. Andere mogelijkheden om snoeihout te verwerken Wij stellen het op prijs als u snoeihout op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Het verbranden van snoeihout zorgt namelijk voor vervuilende stoffen in de atmosfeer. Om deze negatieve gevolgen te beperken, kunt u het snoeihout bijvoorbeeld verwerken in wallen van in elkaar gestoken snoeihout, de zogenaamde takkenrillen. Dit zorgt ook nog eens voor een rijker leefgebied voor flora en fauna. Direct regelen: Vraag een ontheffing aan om snoeihout te verbranden door één van de formulieren in te vullen. Online (DigiD): Ontheffing voor snoeihout verbranden Pdf formulier: Print het formulier, vul het in en stuur het per post of e-mail naar de gemeente. Ontheffing snoeihout verbranden (pdf)

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U komt daarvoor naar het gemeentehuis. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Spoedaanvraag Heeft u uw rijbewijs sneller nodig? Dan doet u een spoedaanvraag. U kunt het rijbewijs dan na één of twee werkdagen ophalen. Hiervoor betaalt u extra. Kijk bij de openingstijden van burgerzaken wanneer u uw rijbewijs kunt aanvragen. Direct regelen Wilt u uw rijbewijs aanvragen of ophalen? Maak dan een afspraak! Maak een afspraak voor het aanvragen van uw rijbewijs Maak een afspraak voor het afhalen van uw rijbewijs Heeft u voor uw aanvraag een gezondheidsverklaring nodig? Deze vraagt u direct online aan via het CBR: vul uw gezondheidsverklaring direct online in bij het CBR Er is ook een papieren versie van de gezondheidsverklaring. Dit formulier bestelt u hier bij de gemeente. U vult het formulier thuis in en stuurt het op naar het CBR.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Wanneer u uw leegstaande woning of ander gebouw tijdelijk wilt verhuren, heeft u een vergunning nodig. Dit betreft een vergunning op basis van de Leegstandswet. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente. In de Leegstandswet is bepaald dat de vergunning slechts wordt verleend indien er geen andere oplossing mogelijk is om de leegstand tegen te gaan. Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 vergunningen hebben voor tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen. De gemeente toetst de volgende zaken: leegstand van de woonruimte.   de mogelijkheid voor de eigenaar om de woning of het gebouw op een andere manier te verhuren of verkopen. Dus niet te verhuren op basis van de Leegstandwet. de eigenaar moet aantonen dat de woonruimte in de huurperiode in voldoende mate wordt bewoond. gaat het om renovatie of sloop? Dan moet de eigenaar, in afwachting hiervan, aantonen dat de renovatie ingrijpend is. En ook dat de sloop of renovatie binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Direct regelen: U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Wilt u uw huidige vergunning verlengen? Gebruik dan het formulier Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Huiselijk geweld komt in vele vormen voor, zoals slaan, schoppen en andere vormen van lichamelijk geweld. Maar ook kindermishandeling, seksueel misbruik, uitbuiting, verwaarlozing, belaging, forse intimidatie en bedreiging (stalking) zijn vormen van huiselijk geweld. Net als geweld dat met eer te maken heeft. Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan bijvoorbeeld de (ex-)partner, een gezins- of familielid of een huisvriend zijn. De burgemeester kan een huisverbod geven aan iemand die huiselijk geweld pleegt. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in de woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Meld dit dan bij de politie.

 • Informatiestand plaatsen

  Wilt u op een openbare plek aan de weg of aan het water een standplaats innemen om informatie aan te bieden, dan hebt u bij commerciële doeleinden een vergunning nodig. Ook als u informatie aanbiedt vanaf een particulier terrein dat grenst aan de openbare weg, hebt u dan een vergunning nodig. Geen vergunning is nodig voor: een standplaats, vanaf welke standplaats diensten of informatie worden aangeboden, verkocht of afgeleverd, welke diensten en informatie betrekking hebben op de promotie van, dan wel het informeren over het recreatieve, toeristische en landschappelijke karakter van de gemeente Midden-Delfland dan wel van het Midden-Delflandgebied en/of streekproducten die gerelateerd zijn aan het Midden-Delflandgebied; een standplaats, vanaf welke standplaats goederen, diensten of informatie van binnen de gemeente Midden-Delfland gevestigde verenigingen of niet-commerciële stichtingen worden aangeboden, verkocht of afgeleverd, ter promotie van (de activiteiten van) die vereniging of stichting; en standplaats, ingenomen door de gemeente of andere overheidsinstellingen.   Voor het innemen van een standplaats waarvoor geen vergunning nodig is gelden de volgende voorwaarden: Het innemen of het hebben van de standplaats is niet toegestaan indien: daardoor gevaar of hinder ontstaat voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit gevaar of hinder wordt geacht in elk geval aanwezig te zijn indien een toezichthouder of politieambtenaar dat mondeling aanzegt; dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van de in de nabijheid van de standplaats gelegen onroerende zaak; dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van een organisator van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV Midden-Delfland 2010, voor zover de standplaats wordt of is ingenomen binnen, in de nabijheid van, of op een toegangsroute naar het gebied of terrein waar het evenement wordt gehouden; de standplaats langer is dan 4 meter (geldt alleen binnen de bebouwde kom); de standplaats breder is dan 3 meter (geldt alleen binnen de bebouwde kom); de standplaats is ingenomen op dat deel van de weg, dat bestemd is voor auto’s of (brom)fietsen, de berm of trottoir daaronder niet begrepen; de standplaats is ingenomen op dat deel van de weg, dat bestemd is voor voetgangers en de voor hen vrijblijvende ruimte smaller is 1.20 meter; binnen een straal van 25 meter al twee standplaatsen zijn ingenomen; een standplaats van een derde, waarvoor op grond van het eerste lid van artikel 5:18 een vergunning is verleend, bezet of minder bereikbaar wordt; dat geschiedt op zondag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur en voorts op zondag tussen 08.00 en 13.00 uur; alcoholische dranken worden verstrekt. Het bepaalde onder 2. tot en met 10. is niet van toepassing indien het een standplaats betreft ingenomen door de gemeente of andere overheidsinstelling.

 • Ongediertebestrijding

  Ongedierte in en rond het huis is vervelend, maar meestal goed te verhelpen. Klein ongedierte zoals muizen, wespen mieren en vlooien in en rond uw eigen woning moet u zelf bestrijden. Huurt u een huis, dan kan het zijn dat de verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder. Dit is afhankelijk van de overlast en de oorzaak. In beide gevallen is het prettig als u de juiste informatie heeft over het soort ongedierte en de manier van preventie en bestrijding. Hulp bij preventie en bestrijding van ongedierte De gemeente Midden-Delfland werkt samen met de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). U kunt vrijblijvend contact opnemen met het KAD met vragen over ongedierte. Weet u niet precies met welk ongedierte u te maken heeft of hoe u het beste kunt bestrijden? Dan is het mogelijk om insecten, uitwerpselen en schadebeelden te laten onderzoeken door het KAD. U stuurt een monster naar het KAD en ontvangt na enkele werkdagen aanvullende informatie en advies over hoe u het ongedierte kunt voorkomen of bestrijden. Het laten onderzoeken van een monster is gratis. U betaalt wel de verzendkosten voor het toesturen. Meer informatie vindt u op de website van het KAD. Ratten De gemeente zorgt voor preventie en bestrijding van ratten. Als u last heeft van ratten in of rond uw huis of ratten signaleert op een andere locatie, geef dit dan door aan het KAD. Zij koppelen de melding weer terug naar de gemeente. De gemeente zorgt vervolgens voor bestrijding. Geef uw melding door via het formulier op de website of neem telefonisch contact op via het telefoonnummer 031 741 96 60. Wespen, bijen en muskusratten De gemeente zorgt voor bestrijding van wespen in openbaar gebied. Bij wespenoverlast bij u thuis neemt u contact op met een bestrijder. Heeft u overlast van bijen, schakel dan de hulp in van een imker bij u in de buurt. Een imker kan een bijenzwerm bij u ophalen. Voor het melden van overlast door muskusratten kunt u contact opnemen met telefoonnummer (030) 63 45 700 of e-mailen naar muskusrattenbestrijding@hdsr.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties