Resultaten

211 - 220 van de 228 Resultaten
Toon producten van Noord-Holland
 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

 • Opzegging / Wijziging met betrekking tot verleende ontheffingen provinciale vaarwegen

  De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, waarvan ontheffing gevraagd kan worden. Ook voor het aanbrengen van een steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct dient u een ontheffing te hebben. De (ligplaats)ontheffing wordt verleend voor het vaartuig, ponton, woonboot of voor de steiger, aanleggelegenheid, brug of viaduct en is niet overdraagbaar. Iedere verandering met betrekking tot de eerder verleende (ligplaats)ontheffing dient u aan de provincie door te geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een adreswijziging, opzegging van een ligplaats of de aanschaf van een vaartuig, wat even groot is of kleiner als waarvoor al ligplaatsontheffing verleend is. 

 • POP3: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland, vervallen

  DoelVerbetering van de landbouwstructuur, modernisering van de glastuinbouw en het opruimen van oud glas op de achterblijflocaties ten gunste van onder andere natuur- en landschapskwaliteit.Doelgroepa. landbouwersb. grondeigenaren die geen landbouwer zijnc. pachtersd. stichtingen voor kavelruile. landbouworganisatiesf. waterschappeng. gemeentenh. natuur-en landschapsorganisatiesActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven naar een glastuinbouwconcentratiegebied, gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur.Berekening subsidieDe berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 7 van het openstellingsbesluit voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’.De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000,-.SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 4.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling én het openstellingsbesluit voor het onderdeel ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ door.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan: de minister de provincie de Inspectie van het Onderwijs Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

 • Toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen weg

  Toestemming weg De provincie is eigenaar en beheerder van diverse wegen. Voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden en/of evenementen op of bij een provinciale weg heeft u toestemming nodig. Deze toestemming is aanvullend aan een reeds verkregen vergunning of ontheffing en dient apart aangevraagd te worden. Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij niet-vergunningsplichtige werkzaamheden/evenementen dient u toestemming aan te vragen. Uw aanvraag wordt behandeld door ons Verkeerscoördinatiepunt (VCP).Toestemming vaarwegIndien u evenementen wilt houden of werkzaamheden wilt uitvoeren op één van onze vaarwegen dient u hiervoor toestemming aan te vragen. Meer informatie vindt u op ‘Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen’VergunningPlaatst u een werk boven, op, in, onder of langs één van onze wegen wilt plaatsen of gaat u werkzaamheden verrichten dan heeft u ook een vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 nodig. Informatie over het aanvragen van deze vergunning kunt u vinden op ‘Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen’.Werkvergunning tunnelIn en nabij het tunnelcomplex Waterwolftunnel (delen van N201, N231 en N232) en het tunnelcomplex Amstelaquaduct (deel van N201) zijn de infrastructuur en tunnelobjecten in opdracht van de provincie Noord-Holland in beheer bij de Managing Agent van Arcadis Nederland B.V. Dit geldt ook voor de bediening en bewaking van de Abdijtunnel (deel van HOV-1 tracé).

 • Onttrekking grondwater, registratieplicht

  Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen: U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd. U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water. U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

 • SVNL-A: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021, subsidie

  Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen wij hiervoor subsidies via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onderdeel van SNL. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (SVNL 2016-2021) en het vigerende natuurbeheerplan vormen de kaders.Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de uitvoeringsregeling èn het openstellingsbesluit goed door. Het gaat om de Gewijzigde Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 – 2021 (relevante paragrafen zijn: § 1 Algemene bepalingen, § 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en § 4 Slotbepalingen) en het Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021.DoelgroepSubsidie kan worden aangevraagd door een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en ander grondgebruikers van landbouwgrond met certificaat agrarisch natuurbeheer (een agrarisch collectief met certificaat agrarisch natuurbeheer).ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor beheeractiviteiten gericht op behoud en versterking van een leefgebied/categorie.Leefgebieden/categorieSubsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer kan worden verleend voor de leefgebieden/categorie die overeen komen met de agrarische natuurtypen van de Index Natuur en Landschap:

 • Uitweg provinciale weg

  Voor een duurzaam veilig wegennet is het belangrijk dat de vormgeving van wegen eenduidig en herkenbaar zijn. Daarom moet het aantal categorieën voor weggebruikers beperkt zijn. Hiervoor bestaan 3 categorieën: StroomwegenStroomwegen zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar mogelijke afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Zowel op de wegvakken als de kruispunten wordt prioriteit gegeven aan doorstromen. Dit vereist onder andere gescheiden rijrichtingen, ontbreken van overstekend en kruisend verkeer en in- en uitvoegend verkeer bij aansluitingen. GebiedsontsluitingswegenGebiedsontsluitingswegen zijn gericht op het stromen op de wegvakken, terwijl het uitwisselen plaats vindt op kruispunten. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende schakel tussen stroomwegen en erftoegangswegen. In de praktijk zijn de meeste provinciale wegen een gebiedsontsluitingsweg. Binnen de bebouwde kom vormen de belangrijke gemeentelijke wegen gebiedsontsluitingswegen. ErftoegangswegenErftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. Dit betreft alle manoeuvres die nodig zijn voor het bereiken van particuliere percelen, openbare percelen, het in- en uitstappen en het laden en lossen van goederen. Op zowel de wegvakken als de kruispunten is sprake van uitwisseling en moet de snelheid laag zijn.

 • Ongewoon voorval melden

  Uw bedrijf kan te maken krijgen met een ongewoon voorval, bijvoorbeeld brand, explosie, (bodem)emissie, storingen in voorzieningen of in het productieproces, waarbij er milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Als de provincie u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend of als u een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf, meldt u het ongewone voorval bij de betreffende Omgevingsdienst (zie onder: Uitvoeringsorganisaties). U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties