Resultaten

221 - 225 van de 225 Resultaten
Toon producten van Simpelveld
 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

  Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.Voor meer informatie over de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de Gemeente Simpelveld verwijzen wij naar de internetsite van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas: www.isd-kompas.nl. U kunt ook elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met een medewerker van Kompas op het volgende telefoonnummer: 045 - 5448383.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand Iedereen heeft wel eens extra kosten als gevolg van een noodzakelijke situatie. Soms kunt u die kosten niet zelf betalen. Omdat u een uitkering heeft of een ander minimum-inkomen of omdat de extra kosten heel hoog zijn. Misschien komt u dan in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding heet bijzondere bijstand. Hoe hoog is de vergoeding?De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van: de hoogte van uw inkomen; als uw netto inkomen hoger is dan de bijstandsuitkering moet u meestal een eigen bijdrage betalen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. de hoogte van uw vermogen; vermogen is o.a. het saldo op uw bankrekeningen, de waarde van uw auto (auto ouder dan 7 jaar wordt buiten beschouwing gelaten, behalve de exclusieve auto) en eventueel uw eigen huis; in sommige gevallen rekenen we uw zelf bewoonde eigen huis niet mee als vermogen.de hoogte van de bijzondere kosten;afhankelijk van de voorliggende voorzieningen (kunnen de bijzondere kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden door andere regelingen).Voor wie?Iedereen met een minimuminkomen kan gebruik maken van bijzondere bijstand. Maar: hoe lager uw inkomen, hoe hoger de vergoeding kan zijn. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering hebben. Bijzondere bijstand wordt ook gegeven aan mensen met laag inkomen (niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm) uit:AOW uitkering (met een klein pensioen);WW-uitkering;WAO/WIA-uitkering;Salaris uit arbeid of andere uitkering enz. Aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen worden ingediend tot en met 1 jaar na het moment waarop de kosten zijn gemaakt. Extra Geld - RegelingSteeds minder geld voor hobby of vrije tijd? Of hebt u extra kosten door schoolgaande kinderen tot 18 jaar? Er is een regeling waarbij u een vergoeding kunt krijgen voor diverse hobby’s en andere kosten van vrijetijdsbesteding, welke als doel heeft om mee te doen in te de samenleving. Voor wie?u woont in de gemeente Nuth, Simpelveld of Voerendaal;u bent 18 jaar en ouder;uw inkomen (uit arbeid of uitkering) is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;uw vermogen bedraagt niet meer dan de vermogensgrenzen van de Wet werk en bijstand (de zelf bewoonde eigen woning wordt niet meegeteld).Studenten en personen die woonachtig zijn in bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen kunnen niet in aanmerking komen voor een vergoeding voor deze kosten.De hoogte van de vergoedingDe vergoeding bedraagt maximaal € 100,00 per persoon per kalenderjaar. Voor een gezin van twee volwassenen en twee kinderen is dat dus € 400,00. Het is niet verplicht het bedrag per persoon ook inderdaad aan elk van de gezinsleden te besteden. Wanneer cliënten besluiten om het gehele toekomende gezinsbedrag alleen aan de kinderen te besteden, dan kan dat. Hoe werkt het?Omdat een vergoeding gegeven wordt voor een bepaald doel, te weten regelmatige deelname aan activiteiten ter voorkoming van sociale uitsluiting, dienen de kosten te worden aangetoond. Er is een verkorte aanvraagprocedure voor mensen die reeds bekend zijn of reeds eerder binnen 1 jaar een aanvraag hebben ingediend. Deze mensen ontvangen de beschikking direct bij het indienen van de aanvraag. Aanvragen kan tot en met het 1e kwartaal volgend op het kalenderjaar van kosten. Collectieve ziektekostenverzekeringKompas heeft in samenwerking met de andere gemeenten in Zuid Limburg bij het IZA Cura Zuid-Limburg en bij VGZ zorgverzekeraar een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor mensen met een minimuminkomen. Eén van de voordelen van deze nieuwe collectieve verzekering is dat u geen beroep meer hoeft te doen op de bijzondere bijstand als u medische kosten heeft. De hoogte van de vergoedingen in deze verzekeringen zijn afgeleid van tenminste de landelijke gemiddelde uitgave voor die kostensoort. En dat is normaal gesproken voldoende. U moet er van uit gaan dat als u meer uitgeeft voor bepaalde medische kosten dan het bedrag dat de verzekeraar vergoedt, deze meerkosten meestal niet als bijzonder noodzakelijke kosten kunnen worden beschouwd. Zij komen in dat geval meestal niet voor vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking. Voor wie?u woont in de gemeente Nuth, Simpelveld of Voerendaal;uw inkomen (uit arbeid of uitkering) is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;uw vermogen bedraagt niet meer dan de vermogensgrenzen van de Wet werk en bijstand (de zelf bewoonde eigen woning wordt niet meegeteld). Wat kost het? De IZA Cura Zuid Limburg en de VGZ verzekering bestaat uit een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering met tandartskosten. Voor de IZA Cura Zuid Limburg en voor de VGZ verzekering betaalt u in 2010 € 113,86 per volwassen deelnemer per maand. De premie kan jaarlijks verschillen.Wat levert het op? De IZA Cura Zuid Limburg en de VGZ verzekering bestaat uit een zeer uitgebreid pakket met voor veel kostensoorten een (aan een maximumbedrag gebonden) vergoeding van 100%. Het vergoedingenoverzicht van de verzekeraar kunt u bij IZA Cura Zuid Limburg en VGZ opvragen. De IZA Cura Zuid Limburg en de VGZ verzekering accepteert iedereen die tot de doelgroep behoort zonder gezondheidskeuring! Wij durven dus met een gerust hart te zeggen dat wij u een verzekering aanbieden met een prima dekking tegen een prijs die gezien de dekking laag is te noemen.  Wat moet ik doen als ik mee wil doen? Voordat u meedoet moet u er zeker van zijn dat u niet ergens anders bent verzekerd. Want die verzekering kunt u meestal pas per 1 januari van elk jaar opzeggen. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw huidige verzekeraar. Als u wilt meedoen kunt u een aanvraagformulier opvragen bij IZA Cura, via het gratis telefoonnummer 0800-2500010 en bij VGZ, via het gratis telefoonnummer 0800-9509500.  Maar u kunt ook bij uw contactpersoon bij Kompas terecht.Waar kan ik terecht voor meer informatie? Als u meer informatie wilt over de vergoedingen en dekking van deze verzekering kunt u contact opnemen de helpdesk van het IZA, telefoonnummer 0800-2500010 (gratis) of met de VGZ telefoonnummer 0800-9509500.Uw eigen adviseur thuis!U heeft moeite met uw weg te vinden door het woud van regels en instanties? Wilt u weten waar u overal recht op hebt ? Wilt u hulp bij het doen van aanvragen voor uitkeringen of toeslagen? Wilt u hulp bij belastingzaken en bij het op orde brengen van uw eigen administratie thuis ?Kompas helpt!Uw eigen adviseur.Kompas sluit voor u een abonnement af bij de Stichting Domestica. U hoeft daarvoor niets te betalen. Domestica is een dienstverlenend bedrijf, die u helpt met al uw vragen en pas stopt totdat alle vragen zijn beantwoord.Voor wie?voor uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm én dat al minimaal 3 jaar lang hebben;voor mensen tot 65 jaar met een laag inkomen uit arbeid, tot 120% van de geldende bijstandsnorm én dat al minimaal 3 jaar hebben;voor mensen tot 65 jaar die via Kompas een langdurigheidstoeslag ontvangen.uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrenzen uit de Wet werk en bijstand.ouderen vanaf 65 jaar kunnen terecht bij de maatschappelijke hulp. Hoe werkt het?U kunt een aanvraag indienen bij Kompas. Na toewijzing worden de gegevens aan Domestica verstrekt en krijgt u vanzelf bericht van Domestica.Voor meer informatie over de bijzondere bijstand, extra geld - regeling, collectieve ziektekostenverzekering en uw eigen adviseur thuis verwijzen wij naar de internetsite van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas: www.isd-kompas.nl. U kunt ook elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met een medewerker van Kompas op het volgende telefoonnummer: 045 - 5448383.

 • Gemeentearchief

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Misschien kan het gemeentearchief uw vraag beantwoorden. Ook als u informatie nodig hebt voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente kunt u de gewenste gegevens misschien vinden in het gemeentearchief. Archieven Gemeente Simpelveld Historische archieven Simpelveld en Bocholtz Archieven Gemeente Simpelveld Voordat archieven openbaar worden en overgedragen aan onze archiefbewaarplaats Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis aan de Coriovallumstraat 9 in Heerlen, moeten ze 20 jaar of ouder zijn. In sommige gevallen zoals bij persoonsgegevens duurt het om privacy redenen wel 100 jaar of langer voordat ze openbaar worden. We spreken dan van historische archieven. Tot het zover is moeten de stukken natuurlijk goed beheerd en bewaard blijven. De historie begint dus al vandaag. Bij iedere brief ontvangen (per post, email of webformulier) of gemaakt door de gemeente Simpelveld gaat het om een archiefstuk. Hoe hier mee omgegaan wordt is wettelijk vastgelegd. De geldende wet- en regelgeving bestaat uit de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling 2010. De nadere uitwerking van de zorg en het beheer van archiefbescheiden van de gemeente Simpelveld wordt geregeld in de Archiefverordening gemeente Simpelveld 2013. In het “besluit informatiebeheer gemeente Simpelveld 2013” wordt de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats geregeld evenals de omgang en het beheer van alle documenten. Alle wet- en regelgeving is niet alleen van toepassing op papieren documenten, maar ook op moderne digitale bestanden zoals bv. E-mails en systemen.        Archiefverordening 2013        Besluit Informatiebeheer gemeente Simpelveld Historische archieven Simpelveld en Bocholtz Vanaf 2004 zijn de historische archieven ondergebracht in de archiefdepots van het stadsarchief Heerlen. Het betreft de archieven van de voormalige gemeente Simpelveld (1795–1941) en de voormalige gemeente Bocholtz (1794–1940).  Met ingang van 7 juni 2007 zijn ook de archieven van de voormalige gemeenten Simpelveld en de voormalige gemeente Bocholtz uit de vervolgperiode tot 1982, inclusief de bouwvergunningen en de openbare registers van de burgerlijke stand overgedragen aan het stadsarchief Heerlen. De archieven zijn geïnventariseerd en voor een breed publiek toegankelijk voor historisch onderzoek.  Alle inventarissen zijn 24 uur per dag te raadplegen op internet via www.rijckheyt.nl. Het stadsarchief Heerlen is uitgegroeid tot een archiefdienst waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Gulpen-Wittem en Brunssum worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuurhistorisch erfgoed van deze gemeenten, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats. De naam van het stadsarchief Heerlen is dan ook gewijzigd in “Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis”. Rijckheyt is middelnederlands (de taal in de 16e eeuw) voor “schat, schatkamer”. De archieven, bibliotheek en collecties van Rijckheyt kunnen geraadpleegd worden door de studiezaal te bezoeken. Het bezoekadres is Coriovallumstraat 9 in Heerlen, waar ook het Thermen museum is gehuisvest. De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur en, met uitzondering van de maanden juli en augustus, ook op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur. Een bezoek aan de website www.rijckheyt.nl biedt naast een overzicht van de toegangen op archieven, bibliotheek en documentaire collecties ook informatie over openingstijden, tarieven, producten van de archiefwinkel et cetera. Tevens kunt u hier inhoudelijke achtergrondinformatie aantreffen, gegevens over bidprentjes en een digitale fotocollectie.

 • Identiteitskaart

  De Nederlandse identiteitskaart is een reisdocument en identiteitsbewijs. Met een geldige identiteitskaart kunt u naar de meeste Europese landen reizen. Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart moet u de Nederlandse nationaliteit hebben en moet u ingeschreven staan bij een gemeente. Staat u niet ingeschreven bij een gemeente? Dan kunt u een identiteitskaart alleen aanvragen bij de gemeente Den Haag. De kaart heeft het formaat van een bankpas. U mag behalve een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart hebben. Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Let op! Vanaf 1 januari 2021 heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. Identiteitskaart gestolen of vermist? Als uw identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. U kunt de vermissing ook digitaal aan ons doorgeven dan verwerken wij deze al op de eerstvolgende werkdag (gratis let op vereist DigiD). Fraude streng aangepakt Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties