Resultaten

231 - 240 van de 248 Resultaten
Toon producten van Vlissingen
 • Bodemverontreiniging, sanering

  Een bodemonderzoek dient ervoor om te bepalen wat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is op een bepaald moment. Het kan zijn dat het onderzoek laat zien dat er sprake is van een bodemverontreiniging. Het kan dan nodig zijn dat er eerst een bodemsanering moet worden uitgevoerd voordat de bodem kan worden gebruikt. Als de bodemverontreiniging boven een bepaalde concentratie en een bepaalde omvang voorkomt, kan er sprake zijn van een zogenaamde ?ernstige? verontreiniging. Zo?n verontreiniging wordt dan vastgelegd in een besluit (beschikking) dat door de provincie wordt genomen. Dit besluit wordt kadastraal geregistreerd. Zo is voor iedereen bekend dat er op die plek een bodemverontreiniging zit. Een bodemonderzoek mag alleen worden uitgevoerd door een milieu/bodemadviesbureau dat beschikt over een erkenning voor de BRL-2000. De personen die het veldwerk uitvoeren moeten vermeld staan op de erkenning. De erkenning wordt afgegeven door Senternovem.


  Wat gebeurd er als er bodemverontreining is vastgesteld?


  Bodemverontreinigingen zijn er in twee maten:


  1. Niet ernstige bodemverontreinigingen
   De verontreiniging in de grond is dan kleiner dan 25 m3 en/of in het grondwater kleiner dan 100 m3. Als u zo?n bodemverontreiniging wilt opruimen dan levert u een ?plan van aanpak? in bij de gemeente Vlissingen, afdeling Vergunningen. De gemeente beoordeelt dit plan en als het goed is, stemt zij daarmee in. Daarna kunt u het plan uitvoeren. Na afloop van de sanering levert u een evaluatieverslag van de sanering in bij de de afdeling Vergunningen van de gemeente. Als de sanering goed is uitgevoerd, stemt zij daarmee in en daarmee is de sanering afgerond.
  2. Ernstige bodemverontreinigingen
   De verontreiniging in de grond is groter dan 25 m3 en/of in het grondwater groter dan 100 m3.

  De sanering van een ernstige bodemverontreiniging kan op twee manieren worden gemeld bij de provincie Zeeland:


  • Wbb melding. Dit is een melding van een sanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Dit is een procedure die maximaal 13 tot 26 weken kan duren;
  • BUS-melding. Dit is een melding van een sanering op grond van het Besluit Uniforme saneringen (BUS). Deze procedure duurt maximaal 5 weken. Een BUS-melding kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

  Neem contact op met de provincie Zeeland voor informatie over de te nemen stappen.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet gericht zijn aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.
  Als een bezwaarschrift is ingediend, moet de gemeente het besluit volledig heroverwegen. Als het bezwaar geheel of gedeeltelijk 'gegrond wordt geacht' (het is voldoende bewezen dat het zo is), dan volgt een nieuw besluit. Dit vervangt het eerste besluit. U kunt geen bezwaarschrift indienen als:


  • Een besluit nog niet definitief is genomen;
  • Een besluit genomen is naar aanleiding van een bezwaarschrift;
  • Een besluit genomen is waar een openbare voorbereidingsprocedure aan vooraf is gegaan;
  • Administratief beroep of rechtstreeks beroep moet worden ingesteld.

  Behandelt de gemeente de bezwaren zelf?


  De gemeente Vlissingen kiest ervoor om de behandeling van bezwaarschriften over te dragen aan een externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente Vlissingen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wel in dienst is van de gemeente.


  Welke procedure wordt gevolgd nadat een bezwaarschrift is ingediend?


  • U heeft de mogelijkheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dit is niet verplicht, ook de commissie kan besluiten u niet te horen. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u nog stukken indienen. Daarna ligt het hele dossier voor 1 week ter inzage aan iedereen die het wil inzien. Dit is op afspraak mogelijk. Voorafgaand aan de hoorzitting krijgt u het verweerschrift van de gemeente toegestuurd;
  • De hoorzitting die volgt is meestal openbaar. De gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere ambtenaren. U kunt uw toelichting ook overlaten aan een advocaat of een andere deskundige, die namens u het verhaal doet. U mag ook getuigen meenemen;
  • Na de hoorzitting geeft de commissie advies aan de gemeente. U krijgt een kopie van dit advies en het verslag van de hoorzitting. De commissie doet geen bindende uitspraken, de gemeente mag afwijken van het advies. Als de gemeente dit doet, moet ze wel duidelijk aangeven waarom ze dit doet.

  Hoe lang duurt het voordat de gemeente een nieuwe beslissing over mijn aanvraag neemt?


  De gemeente moet binnen 18 weken na de datum waarop u uw bezwaarschrift heeft ingediend, een beslissing nemen. Deze termijn kan zonder uw toestemming 1x verlengd worden met 6 weken.
  Is de termijn verstreken en heeft u nog geen beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen, dan kunt u de gemeente 'in gebreke' stellen en een dwangsom eisen.


  Kan ik beroep aantekenen tegen de beslissing van de gemeente?


  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 • Bouwgerelateerde voorwerpen op gemeentegrond plaatsen

  Direct aanvragen


  Als u op gemeentegrond een steiger, container, bouwmaterialen, mobiele toilet, schaftwagen, hoogwerker, bouwlift of andersoortig tijdelijk materieel plaatst, dient u hiervan altijd melding te maken bij de gemeente. Zo kan de gemeente de veiligheid van de openbare ruimte garanderen.


  Melding van plaatsing


  Als u tijdelijk bouwgerelateerde voorwerpen op gemeentegrond plaatst, vragen wij u dit minimaal 4 werkdagen van tevoren te melden via het volledig ingevulde meldformulier onder de knop 'Direct aanvragen'. Of via email: bouwinspectie@vlissingen.nl Na ontvangst en beoordeling van uw melding over een plaatsing, ontvangt u zo snel mogelijk bericht terug.
  Voor een geheel of gedeeltelijke wegafzetting/straatafsluiting door een hijskraan of dergelijke, dient u contact op te nemen met de heer G. Bal via e-mail gbal@vlissingen.nl.


  Aandachtspunten bij aanmelding


  • De 'openbare weg' (gemeentegrond) is meer dan alleen de rijbaan. De stoep, het plantsoen en dergelijke horen daar ook bij;
  • Wanneer u (bewust of onbewust) iets op de openbare weg plaatst zonder melding bent u in overtreding en in strijd met de APV afdeling 4, artikel 2:5.1a;
  • Vergeet niet om na het weghalen van de steiger, container, schaftwagen en dergelijke dit ook door te geven via email: bouwinspectie@vlissingen.nl. Na afmelding stopt namelijk de 'teller' voor de precariobelasting. En krijgt u voor de volgende maand niet weer een factuur.

  Precariobelasting


  Als u een voorwerp plaatst op de openbare weg, staat het voorwerp bij melding 3 werkdagen precariobelastingvrij. Bij plaatsing langer dan 3 werkdagen, wordt daarvoor precariobelasting geheven. Het gaat dan om een minimum verrekening per maand. Bij een niet gemelde en geconstateerde plaatsing vervalt de regeling '3 werkdagen precariobelastingvrij'.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt daarvoor een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u uw paspoort persoonlijk afhalen.


  Let op! Ook kinderen dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van het paspoort. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is dit 5 jaar.


  Wat moet ik meenemen?


  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten (ook de buitenlandse), ook al zijn ze verlopen;
  • Een kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Hieraan worden strenge eisen gesteld. Lees deze eisen daarom goed door op de website van rijksoverheid;
  • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat;
  • In geval van vermissing eerder paspoort: verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente;
  • Betaling van het paspoort kunt u contant of per pin voldoen tijdens de aanvraag.

  Jonger dan 18 jaar?


  • Toestemmingsformulier minderjarige, ingevuld door beide ouders of degenen die het gezag hebben;
  • Een (kopie) identiteitsbewijs van beide ouders of van degenen die het gezag hebben.

  Wilt u een spoedaanvraag doen?


  • Heeft u uw paspoort snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als u het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt, dan kunt u deze meestal de volgende werkdag ophalen;
  • Heeft u uw oude paspoort niet meer? Dan kunt u ook een spoedaanvraag doen. De aanvraag duurt dan waarschijnlijk iets langer.
  • Vertrekt u vandaag al? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee voor een nooddocument. Voor meer informatie raadpleegt u de website van het Ministerie van Defensie.

 • Subsidie, Incidentele subsidie voor sportactiviteiten

  Direct aanvragen


  Met een incidentele activiteitensubsidie wil de gemeente sportactiviteiten ondersteunen. Het is belangrijk dat de sportdeelname voor alle Vlissingse inwoners hierdoor wordt gestimuleerd. Een brede maatschappelijke deelname en een vernieuwend karakter, zijn voorwaarden voor ondersteuning van deze activiteiten.
  Organiseert u een activiteit die past bij dit beleid? Dan is er mogelijk subsidie beschikbaar. In de algemene subsidieverordening en de subsidieregels leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken van subsidie. Tip: neemt u vooraf contact op met de heer A. van den Beld van team Sport. Bereikbaar via e-mail: AvandenBeld@Vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 74 22.


  Subsidieaanvraag


  Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:  Plan van aanpak


  Het plan van aanpak beschrijft in ieder geval:


  • De inhoud van de activiteit (nadere informatie kunt u als extra bijlage toevoegen);
  • Datum/data van de activiteit;
  • Locatie van de activiteit;
  • Doel van de activiteit;
  • Doelgroep van de activiteit;
  • Aantal verwachte deelnemers;
  • Leeftijdscategorie van de deelnemers;
  • Andere bijzonderheden.

  Vergunning


  Als u een evenement/festiviteit in de openbare ruimte wilt organiseren, dan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Let op: dit formulier dient uiterlijk 12 weken vóór de te organiseren activiteit in het bezit te zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend nemen wij niet in behandeling.

 • Rijbewijs, gezondheidsverklaring

  Het Nederlandse rijbewijs is een bewijs dat iemand een voertuig mag besturen op de openbare weg. De minimale leeftijd om zelfstandig een auto (categorie B) te mogen besturen is 18 jaar. Vanaf 17 jaar mag u onder begeleiding van een coach autorijden. Voor een bromfiets (categorie AM) geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.


  Wat is een 'gezondheidsverklaring'?


  Een 'gezondheidsverklaring' is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
  Als u één van de vragen met 'ja' moet beantwoorden, dan heeft u een medische aantekening nodig van een (huis)arts. De (huis)arts moet op de verklaring een aantekening maken over de ernst/aard van de afwijking/ziekte.


  Welke soorten 'gezondheidsverklaringen' zijn er?


  Er zijn 3 uitvoeringen:


  • Enkelvoudige 'gezondheidsverklaring', zonder geneeskundig verslag;
  • Dubbele 'gezondheidsverklaring', met geneeskundig verslag. U moet deze verklaring gedeeltelijk zelf invullen, het andere deel moet een arts invullen. Dit is bij voorkeur niet uw eigen (huis)arts;
  • Dubbele 'gezondheidsverklaring' met geneeskundig verslag, voor de categorie C, D, CE en/of DE. Voor dit 'groot' rijbewijs moet een arts van de Arbodienst u keuren en het geneeskundig verslag invullen.

  Wanneer heb ik een enkelvoudige 'gezondheidsverklaring' nodig?


  Deze is nodig voor:


  • Omwisseling van een buitenlands rijbewijs met alleen de categorieën A, B en/of BE;
  • Vernieuwen van een rijbewijs dat is afgegeven met een beperkte geldigheidsduur door een medische indicatie. Dit geldt voor de categorieën A, B en/of BE.

  Wanneer heb ik een dubbele 'gezondheidsverklaring' nodig?


  Deze is nodig voor:


  • Vernieuwen van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent;
  • Vernieuwen van een rijbewijs als u nog geen 75 jaar bent, maar uw rijbewijs verloopt in of na uw 75-ste levensjaar.

  Let op: mensen van 65 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden:


  • Bent u tussen de 65-70 jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot uw 75-ste  jaar;
  • Bent u ouder dan 70 jaar en heeft u een rijbewijs dat verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt? Dan moet u een medische keuring ondergaan.
   Als de geldigheidstermijn verstrijkt voordat u 75 jaar wordt, is een medische keuring niet verplicht. In beide gevallen wordt een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar.

  Bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u zich bij elke vernieuwing van uw rijbewijs laten keuren. Dit moet een andere arts dan uw eigen (huis)arts doen.


  Welke 'gezondheidsverklaring' moet ik invullen voor een 'groot' rijbewijs?


  Voor de aanvraag of verlenging van een rijbewijs met de categorieën C, D, CE en/of DE, moet u gekeurd worden door een arts van de Arbodienst. U mag zelf een Arbodienst kiezen. U vult samen het formulier 'gezondheidsverklaring CDE' in.


  Zie voor meer informatie de website www.rijbewijs.nl.

 • Belastingen, gemeentelijke

  De gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland (Samenwerking Belastingen) hebben tot taak het heffen en innen van alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat de gemeenten de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland vaststelt. Voor burgers en bedrijven van deze gemeenten betekent dit, dat zij met maar één instantie te maken hebben voor alle lokale belastingen.


  Samenwerking belastingen


  Al uw belastingzaken en informatie vindt u op de website Samenwerking Belastingen. U kunt ook direct naar uw eigen gemeentelijke belastinggegevens via de link persoonlijke belastinggegevens. Het betreft de volgende belastingen:


  • Afvalstoffenheffing;
  • Belastingen, Automatische incasso;
  • Belastingen, Digitaal aanslagbiljet;
  • Belastingen, Kopie belastingaanslag;
  • Belastingen, Kwijtschelding;
  • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen;
  • Forensenbelasting;
  • Hondenbelasting;
  • Onroerende zaakbelasting;
  • Precariobelasting;
  • Rioolheffing;
  • Taxatieverslag opvragen;
  • Toeristenbelasting;
  • Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking).

  Aanslag digitaal ontvangen


  U kunt op de Berichtenbox op de website MijnOverheid.nl aanvinken, dat u de gemeentelijke belastingaanslag voortaan via MijnOverheid wilt ontvangen. Als u zich met DigiD aanmeldt, krijgt u alle informatie over en aanslagen van de gemeentelijke belastingen digitaal binnen. Zo regelt u met één druk op de knop bijvoorbeeld uw riool- en onroerend goed belasting. Geen brieven, papieren en acceptgiro's meer die kwijt kunnen raken, overal altijd inzicht in de stand van zaken en een grote mate van gebruiksgemak.


  Kwijtschelding


  Informatie over kwijtschelding belastingen vindt u in de Belastingwijzer gemeente Vlissingen op de website van Samenwerking Belastingen.

 • Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

  Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de website van het omgevingsloket kunt u kijken of uw (ver)bouwplannen vergunningsplichtig zijn. Wanneer dit het geval is heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit kan de volgende activiteiten bevatten:


  • Bouwen en verbouwen;
  • Grond afgraven en verplaatsen;
  • Afwijken van het bestemmingsplan;
  • Bomen kappen;
  • Reclame plaatsen;
  • Monument verstoren (bouwen, slopen, veranderen e.d.).

  In 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingevoerd. In deze wet worden 2 soorten bouwwerken onderscheiden:


  1. Bouwwerken waar geen omgevingsvergunning voor nodig is;
  2. Bouwwerken waarvoor u een omgevingsvergunning moet hebben.

  Wat is er met de Wabo anders dan vroeger?


  Vóór 1 oktober 2010 waren er allemaal losse vergunningen. Met de komst van de Wabo zijn de volgende vergunningen vervallen:


  • Milieuvergunning;
  • Bouwvergunning;
  • Sloopvergunning;
  • Monumentenvergunning;
  • Gebruiksvergunning.

  Al deze bovenstaande vergunningen kunt u nu tegelijk aanvragen in één omgevingsvergunning. U kunt dus een omgevingsvergunning aanvragen voor milieu en tegelijkertijd ook voor bouwen.


  Hoe bepaalt de gemeente of ik een omgevingsvergunning nodig heb?


  De gemeente toetst uw (ver)bouwplannen aan de volgende criteria:


  • Het bestemmingsplan;
  • De welstandseisen;
  • Is het pand een monument?;
  • De technische toets vindt plaats aan de hand van de voorschriften uit het Bouwbesluit.

  Welke bouwwerken vergunningvrij kunnen worden gebouwd, kunt u nalezen bij het product ?Bouw en verbouw, vergunningvrij?. Is uw pand opgenomen op de monumentenlijst, dan heeft u voor alle veranderingen een omgevingsvergunning nodig.


  Wat is de Welstandscommissie?


  De Woningwet schrijft voor, dat een bouwaanvraag moet worden voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. Deze commissie beoordeelt of het nieuwe of verbouwde gebouw, past in de omgeving. Hierbij kijkt zij naar het uiterlijk van individuele gebouwen en dorps- of stadsaanzichten.


  De Welstandscommissie baseert haar advies op de volgende criteria:


  • Plaats. Hoe verhoudt het nieuwe bouwwerk zich ten opzichte van de bestaande bebouwing en het landschap;
  • Architectuur. Op welke wijze worden de details van het gebouw ingevuld. Denk hierbij aan kozijnen, ornamenten, het dak en andere gezichtsbepalende elementen;
  • Samenhang in het bouwwerk. De onderlinge relatie tussen de aparte onderdelen van het bouwwerk. Ook qua structuur en massa;
  • Vorm van het gebouw. Wat is de vorm en hoe verhoudt dit zich tot de omgeving en past dit in het dorps- of stadsgezicht;
  • Kleurstelling en materiaalkeuze. Welke gezichtsbepalende kleuren worden gekozen en welke materialen worden gebruikt. En in hoeverre is dit conflicterend met de andere bebouwing in de omgeving;
  • Inrichting omgeving. Als laatste kan er ook gekeken worden naar de inrichting van het eigen terrein om het gebouw. De afscheiding, beplanting en andere elementen.

  Kan ik vooraf mijn plannen al laten toetsen?


  Mensen kunnen bezwaar aantekenen tegen een omgevingsvergunning. Voordat u een formele aanvraag indient, kunt u al bij buren en omwonenden vragen of zij bezwaren hebben.


  Ook kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. Tijdens dit overleg laat u de bouwplannen zien aan de medewerker van de cluster vergunningen. Deze toetst uw plannen vervolgens aan de criteria van welstand en het bestemmingsplan.

 • Subsidie, Incidentele subsidie voor Gezond In De Stad (GIDS)

  Direct aanvragen


  Met de subsidie 'Gezond in de Stad' wil de gemeente zich inzetten om gezondheidsachterstanden in kwetsbare wijken te verkleinen. Organiseert u een activiteit passend bij dit beleid? Dan is er mogelijk subsidie beschikbaar. In de algemene subsidieverordening en de subsidieregels leest u of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u ook de folder met betrekking tot het 'stimuleringsprogramma Gezond in de Stad' raadplegen. Tip: neemt u vooraf contact op met mevrouw L. de Regt van de gemeente via e-mail lderegt@vlissingen.nl of telefoonnummer (0118) 48 71 18.


  Subsidieaanvraag


  Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit:  Plan van aanpak


  Het plan van aanpak beschrijft in ieder geval:


  • Omschrijving van de activiteit: inhoud, waar en wanneer vindt het plaats;
  • Waaruit blijkt de behoefte aan deze activiteit;
  • Doel van de activiteit;
  • Doelgroep van de activiteit;
  • Omschrijving: is er sprake van een gezondheidsachterstand en hoeveel deelnemers verwacht u;
  • Hoe de activiteit een bijdrage levert aan:
   • algemene gezondheidsvaardigheden en/of;
   • preventie van overgewicht en/of;
   • preventie van gebruik van genotmiddelen en/of;
   • preventie van eenzaamheid en depressie.
  • Welke organisaties betrokken zijn en wat hun rol is;
  • Wat verwacht u aan ondersteuning van de gemeente;
  • Hoe de activiteiten na afloop van de subsidie voortgezet worden;
  • Hoe de evaluatie uitgevoerd wordt.

 • Meldingen openbare ruimte

  Met uw smartphone meldingen openbare ruimte doorgeven


  Een stad schoon, heel en veilig houden, dat doe je samen. Valt u iets op in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld zwerfvuil, een scheve lantaarnpaal, een losliggende stoeptegel of een onveilig speeltoestel? Meld het ons! Dit kan, naast het telefonisch doorgeven van een melding, nu ook via de gratis MijnGemeente APP en de QR-codes op verschillende objecten in de stad.


  Hoe werkt het melden via de APP?


  Met de gratis te downloaden 'MijnGemeente APP' voor de smartphone (of tablet) kunt u meldingen over de openbare ruimte op elk tijdstip van de dag doorgeven. Voor uw gemak hoeft u alléén de eerste keer uw persoonsgegevens in de APP in te voeren. Via uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving (is er sprake van acuut gevaar, dit ook melden) en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door. Daarbij is het mogelijk om een foto van de situatie mee te sturen met de melding.
  De gegevens komen rechtstreeks in het meldingssysteem van de gemeente binnen en worden in behandeling genomen bij de desbetreffende dienst. U ontvangt een bericht van de gemeente over de wijze waarop de melding wordt uitgevoerd.


  MijnGemeente APP voor de iPhone


  MijnGemeente APP voor de Android


  Melden via QR-code kan ook


  Meldingen over de openbare ruimte kunt u maken via een QR-code. Diverse objecten in de openbare ruimte zijn voorzien van een QR-code. Als u deze scant, kunt u rechtstreeks een melding doorgeven over het betreffende object. U hoeft dan geen locatiegegevens meer in te vullen en wij kunnen als gemeente (of het bedrijf dat namens de gemeente het onderhoud uitvoert) veel sneller ter plaatse zijn. De ondergrondse containers en de hondenhaltes worden als eerste voorzien van QR-codes. De lantaarnpalen en alle afvalbakken krijgen nog een QR-code.


  Afhandeling meldingen


  Uw melding wordt binnen twee werkdagen beoordeeld. Is er sprake van acuut gevaar, dan wordt het direct opgelost. Mocht de afhandeling langer duren, dan houden wij u op de hoogte. U kunt uiteraard ook zelf naar de afhandeling van uw melding informeren bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Bewaart u daarvoor het meldingsnummer wat u via de APP (smartphone) gekregen heeft als bevestiging van de melding.
  Het Klant Contact Center is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via 14 0118.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties