Resultaten

231 - 237 van de 237 Resultaten
Toon producten van Waddinxveen
 • Woonvoorzieningen

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Een leenvoorzieningen biedt misschien uitkomst: Uitleenservice: Voor het lenen van onder andere een douche- of toiletstoel, badplank of toiletverhoger kunt u terecht bij de uitleenservice. U kunt maximaal zes maanden gebruikmaken van een voorziening van de uitleen. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. U leent voorzieningen bij: Vegro, Medipoint, Jens.   Traplift huren/kopen: Heeft u een traplift nodig: huren of tweedehands kopen via www.123trapliften.nl. Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk) Als er sprake is van langdurige beperkingen kunt u met het Sociaal Team in gesprek om een oplossing te zoeken. Welke hulp wordt geboden, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Er wordt eerst gekeken of u geholpen bent met een leenvoorziening. Helpt dit u niet? Dan bekijkt het Sociaal Team of de woning geschikt te maken is met een kleine aanpassing. Het kan ook zijn dat er meerdere grote voorzieningen nodig zijn om de woning geschikt te maken. Als dat zo is kan worden beoordeeld of verhuizen naar een meer geschikte woning voordehand liggend is. Mogelijkheden van maatwerk zijn bijvoorbeeld: een drempelaanpassing een aanpassing in uw badkamer een traplift een verhuiskostenvergoeding

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  U mag bij een graf een aandenken plaatsen. Bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U heeft dan toestemming nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer dit voor u aan. Wilt u een gedenkteken op een openbare plek plaatsen? Bijvoorbeeld voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Meldingsplicht In Waddinxveen hoeft u vanaf 2016 geen vergunning meer aan te vragen voor grafbedekking. U kunt dan volstaan met het doen van een melding. U moet wel voldoen aan de gestelde eisen. Zie daarvoor 'Aanvullende informatie'.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Uw melding wordt getoetst aan artikel d 2:12  APV en de beleidsregels melding uitweg. Indien er geen bezwaren zijn tegen de uitrit, ontvangt u een brief waarin staat dat akkoord gegaan wordt met de aanleg van de uitrit. U dient wel na te gaan of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Melding in-/uitrit voor wegen in beheer gemeente  In Waddinxveen kunt u voor het aanleggen van een in- of uitrit volstaan met het doen van een melding, mits de aansluiting wordt gedaan aan een weg die in beheer is van de gemeente. In-/uitrit voor provinciale weg Wilt u een in - of uitrit realiseren aan een provinciale weg dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.Ga voor een omgevingsvergunning naar www.omgevingsloket.nl.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Cyclus haalt in Waddinxveen het huishoudelijk afval op. In de digitale afvalkalender of de Cyclus afval App ziet u wanneer welk soort afval wordt opgehaald of waar u met welk afval terecht kunt.  De meeste bewoners van laagbouwwoningen gebruiken voor het restafval 140 liter of 240 liter minicontainers/kliko’s. Laagbouwwoningen in de wijken ’t Suyt en de Triangel gebruiken voor restafval ondergrondse verzamelcontainers. Bewoners van (hoogbouw)appartementen kunnen het restafval in de ondergrondse verzamelcontainers doen. Containers niet op ophaaldag geleegd Zijn de containers niet op de ophaaldag geleegd? Neem dan contact op met Cyclus via het contactformulier of via 0182547500. Ondergrondse containers Als u voor uw huishoudelijk afval een ondergrondse container gebruikt, heeft u een toegangspas nodig. Deze toegangspas is gekoppeld aan uw adres. Er wordt bijgehouden hoe vaak u per jaar gebruik maakt van de ondergrondse container voor restafval. Per keer dat u de ondergrondse container gebruikt betaalt u €1,50. Bent u uw toegangspas kwijt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de klantenservice van Cyclus via 0182-547 500. Minicontainers/kliko’s De minicontainers voor restafval zijn (net als de minicontainers voor GFT en papier) voorzien van een chip. Hiermee kan worden bijgehouden van welk adres welke container is. Daarnaast wordt de chip gebruikt om bij te houden hoe vaak een adres de restafvalcontainer per jaar aanbiedt. Per aanbieding wordt een bedrag in rekening gebracht. Het bedrag voor het aanbieden van een 140 liter minicontainer is €3,50 per keer. Het bedrag voor het aanbieden van een 240 liter minicontainer is €6,00 per keer. Is uw afvalcontainer kwijt of onbruikbaar? Vraag dan een nieuwe aan bij Cyclus, via telefoon 0182 547500. Ook kunt u een extra container aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie hierover, zie de contactpagina van Cyclus. Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing. De factuur voor de afvalstoffenheffing ontvangt u jaarlijks in februari samen met de factuur voor de rioolheffing en de OZB-belasting. De organisatie die namens de gemeente de belastingen ophaalt is de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Verhuizing Bent u verhuisd naar of in Waddinxveen? De verhuurder of verkoper zorgt voor overdracht van de afvalpas. Heeft u geen pas ontvangen en/of is er geen minicontainer bij de woning aanwezig of verhuisd u naar een nieuwbouwwoning, dan kunt u een container aanvragen bij de klantenservice van Cyclus via 0182-547 500. Hoogte Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast en een variabel deel. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is voor alle huishoudens gelijk. Daarnaast betaald u ook een variabel deel dat afhankelijk is van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden. In 2020 bedraagt het vaste deel van de afvalstoffenheffing €268,06. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar. Het bedrag per aanbieding is afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt. De kosten per aanbieding ziet u hieronder.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  U kunt als zelfstandig ondernemer ook een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning.  Lees verder op de pagina Tozo 3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Wie kunnen gebruik maken van de Bbz? starters; ondernemers; ondernemers die het bedrijf willen stoppen. Welke hulp kunt u krijgen? Aanvulling tot bijstandsniveau De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag. Bekijk de bedragen op site van de Rijksoverheid. Bedrijfskapitaal Bbz In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een lening of gift voor uw bedrijfskapitaal. Of u een lening of een gift krijgt, hangt af van uw vermogen.  U heeft een uitkering van de gemeente en wilt een eigen bedrijf starten of als zelfstandige aan de slag De gemeente beoordeelt eerst uw ondernemingsplan. Gaat het om levensvatbaar bedrijf en voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kan de gemeente u helpen in met behulp van de Bbz. De gemeente neemt een besluit over hoe hoog de uitkering is en lang deze duurt.  De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit uw bedrijf (tot de voor u geldende norm). Deze uitkering ontvangt u 6 maanden. Hierna kan de uitkering vaker verlengd worden tot maximaal 36 maanden. Een starterslening is een lening waarover u rente betaalt.   U heeft een WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten U kunt een eigen bedrijf starten maar dit heeft wel invloed op de hoogte van uw WW-uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV. Als u start, kunt u een starterslening aanvragen waarover u rente betaalt.   Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen Heeft u tijdelijk financiële problemen dan kan u een uitkering en/of bedrijfslening aanvragen. Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Dit betekent dat u na het ontvangen van de uitkering/lening weer door kan gaan met uw bedrijf. U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is U komt misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering voor de kosten van uw levensonderhoud. Met deze aanvullende uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar U kunt dan een Bbz-uitkering aanvragen om uw kosten van levensonderhoud te betalen. Ook kunt u een lening aanvragen om te investeren in uw bedrijf. Soms hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Voorwaarden: U bent een zelfstandige en bent geboren vóór 1960. U voldoet aan het urencriterium. Dit is een minimum aantal uren die u aan uw bedrijf moet besteden voor fiscale aftrekposten. Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm. U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag. Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068,- per boekjaar (in 2020). 

 • Dood dier opruimen

  Ik heb een levend, gewond en/of overleden dier gevonden U kunt dieren niet afgeven bij de gemeente. Heeft u een dier gevonden of is uw (huis)dier vermist? Dan kunt contact opnemen met de dierenambulance van Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening te Gouda. De dierenambulance is er ook voor dode, achtergelaten of vrijgelaten dieren zoals watervogels, konijnen en zo. Bel met 0182529059.  Wilt u zelf een dier langsbrengen bij de opvang, bel dan met 0621578929. Katten en honden worden naar Dierenopvangcentrum Gouda gebracht.  Ik zie een dood dier in het water Haal het dier niet zelf weg. Zijn het een paar vissen dan kunt u dit melden bij de dierenambulance of bij de gemeente.De gemeente regelt iemand om de vis op te ruimen. Liggen er veel vissen in het water dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Zij onderzoeken de waterkwaliteit en kijken wat de oorzaak is van de vissterfte. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, tel. 0104537200 Hoogeheemraadschap Rijnland, tel. 0713063535 Waar ik mijn overleden huisdier brengen? Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt wel: het dier laten ophalen door de dierenambulance; het dier laten begraven of cremeren; het dier begraven in eigen tuin of op eigen terrein: het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn; u mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem. Dood hobbydier Is uw pony, geit of schaap overleden? Meld dit meteen bij het destructiebedrijf Rendac. Dit bedrijf haalt het kadaver op en verwerkt het. Alleen het kadaver van een paard mag ook verbrand worden in een speciaal huisdiercrematorium. Een hobbydier mag niet worden begraven op eigen terrein. Wat doe ik als ik een kreeft zie? De Amerikaanse rivierkreeft komt in de Nederlandse natuur voor. Wanneer de kreeften op zoek gaan naar een partner, lopen ze vaak vanuit het water de oever op. De kans is daarom groot dat u een kreeft ziet op een fiets- of wandelpad langs het water.   Wanneer u een rivierkreeft tegenkomt, laat deze dan met rust. Het is belangrijk dat de kreeft niet wordt verplaatst, zodat geen verdere verspreiding komt. De Amerikaanse rivierkreeft is niet beschermd, maar staat wel op de ‘Unielijst’. Daarom mogen deze alleen met een vergunningen gevangen worden. U mag zonder vergunning de kreeft niet vangen. U kunt wel een melding maken via waarneming.nl. Door een melding te maken, vergroot u daarmee de kennis over rivierkreeften. Overlast van dieren U kunt bij de gemeente geen melding doen van overlast van duiven, kauwen of meeuwen. Voor overlast van ongedierte zoals muizen en ratten neemt u contact op met een bedrijf die ongedierte bestrijdt. Heeft u overlast van een blaffende of bijtende hond? Dan belt u met de politie via telefoonnummer 09008844. 

 • Hulp bij het huishouden

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp. U kunt zelf stappen nemen om uw probleem in het huishouden op te lossen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden: Gebruikelijke zorg Er wordt van huisgenoten die geen beperking hebben verwacht dat zij huishoudelijke taken overnemen. Soms kunnen problemen al verminderd worden door het huishouden op een andere manier te organiseren, het huis anders in te richten of door het kopen van hulpmiddelen die voor iedereen beschikbaar zijn, of men nu wel of geen beperking heeft (bijvoorbeeld een droger voor de was). Onderzoek uw netwerk Heeft u een (schoon)dochter of een goede vriend? Misschien vinden zij het geen probleem om u te helpen met de huishoudelijke taken die u niet meer zelf kunt doen. Het is vaak moeilijk om om hulp te vragen. Toch vinden anderen het meestal geen probleem om hulp te geven.  Particuliere hulp in de huishouding U kunt op zoek gaan naar iemand die tegen een vergoeding de huishoudelijke taken kan overnemen. Denkt u daarbij ook aan een professionele zorgleverancier. Zij bieden tegen een redelijk tarief ook particuliere hulp aan. Deze hulp wordt door beroepskrachten uitgevoerd en u kunt terugvallen op een organisatie. Verstrekken van een individuele voorziening (maatwerk) Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Heeft u nog geen andere voorziening? Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt. Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals: U regelt zelf een oplossing U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen U maakt gebruik van algemene hulp Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende: U krijgt, als u dat nodig heeft, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen. De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis. Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld. U geeft akkoord op het beschreven plan. Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet. Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties