Resultaten

261 - 265 van de 265 Resultaten
Toon producten van Deurne
 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat. Kosten Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

 • Psychische hulp, melding

  Familie of buren kunnen bij Zorg in Deurne melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Zorg in Deurne onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij Zorg in Deurne. Wanneer kan ik een melding maken? U belt naar het meldpunt als u iemand kent of ziet die naar uw mening psychische hulp nodig heeft. Soms leidt het gedrag van iemand tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor een ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Maak dan een melding bij de gemeente via 0493 387 387. Deze melding kunnen we, als u dat wenst, anoniem verwerken. Hoe kan ik deze melding maken? U belt 0493 387 387 en vertelt over uw zorgen. Na uw melding onderzoeken we of er hulp nodig is. Daarna bekijken we welke hulp er nodig is. Als er hulp nodig is proberen we deze hulp altijd eerst vrijwillig in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. We kijken bij iedere melding wat de situatie precies is. Op basis daarvan maken we aan aanpak op maat. Waarom is melden belangrijk? Door een melding te maken kunnen we degene om wie het gaat én zijn omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand echt niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat mensen in de problemen komen. Degene om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Verplichte psychische zorg is een laatste redmiddel. Dit wordt alleen ingezet als vrijwillige zorg niet meer kan. Als verplichte psychische zorg nodig is, heeft degene om wie het gaat samen met zijn of haar familie inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. Is er sprake van een noodsituatie? In geval van een noodsituatie belt u 112.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wilt u ondergrondse werkzaamheden in openbaar gebied uitvoeren dan moet u dit melden bij de gemeente. Het betreft hier meestal het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen. Voor het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond heeft u namelijk in de meeste gevallen een vergunning of een instemmingsbesluit nodig. Nutspartijen vragen een vergunning aan, voor Telecompartijen is een instemmingsbesluit van toepassing. Aanvragen vergunning of instemmingsbesluit Voor het aanvragen van vergunning of instemmingsbesluit maakt de gemeente Deurne gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen? Ga dan naar het MOOR-Platform. Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl.  Termijn Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u een vergunning of instemmingsbesluit ontvangt. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd. Bezwaar en beroep U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Kleine werkzaamheden aan kabels en/of leidingen Kleine werkzaamheden mag u zonder vergunning of instemmingsbesluit uitvoeren. Deze moeten wel gemeld worden. Wat zijn kleine werkzaamheden Voorbeelden van kleine werkzaamheden zijn: reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen die samen een lengte van minder dan 25 meter hebben; (huis)aansluitingen aanleggen tot maximaal 25 meter, die geen verhardingen of groen kruisen; kabels of leidingen aanbrengen in eerder aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld mantelbuizen. Weet u niet zeker of het een klein werk betreft, informeer dan bij de gemeente. Kleine werkzaamheden melden Voor het melden van kleine werkzaamheden maakt de gemeente Deurne gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een melding doen? Ga dan naar het MOOR-Platform. Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl.  Beleid en voorwaarden De gemeente is in vele rollen betrokken bij (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. Onder andere als grondeigenaar, ruimtelijk planner, aanlegger van infrastructuur, verkeersregelaar, bodembeschermer, et cetera. In het belang van de gemeente, burgers, bedrijven en netbeheerders moet een zorgvuldig, uniform en integraal beleid gevoerd worden bij voorbereiding, uitvoering en nazorg van (graaf)werkzaamheden in openbare gronden. De Verordening Ondergrondse Infrastructuur reguleert de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij de (weg)verharding, maar ook bermen en groenvoorzieningen et cetera. worden opgebroken. De Verordening Ondergrondse Infrastructuur is onder andere gericht op minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten ten gevolge van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. . De voorwaarden en technische eisen voor het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond zijn beschreven in het het handboek Kabels & Leidingen van de gemeente Deurne. Kosten Als u een vergunning of instemmingsbesluit aanvraagt zijn hier kosten aan verbonden. De tarieven vindt u in onder hoofdstuk 14 van de legesverordening 2019 Deurne. Degeneratie Na afronding van de graafactiviteit worden ten gevolge van de versnelde achteruitgang van de openbare ruimte degeneratiekosten in rekening gebracht bij de eigenaar van het netwerk. De tarieven vind u hier terug in hoofdstuk 4.5 van de privaatrechtelijke tarieventabel 2019 van de gemeente Deurne. Graven Gaat u machinaal graven, dan moet u een graafmelding doen. Dit wordt ook wel een klic-melding genoemd. Dit doet u bij het kadaster. Contact Heeft u vragen over het aanleggen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond, neem dan contact op het klantcontactcentrum van de gemeente Deurne. Dit kan op telefoonnummer (0493) 38 77 11 of per e-mail op info@deurne.nl.

 • Verzoek om handhaving

  Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek doen tot handhaving. U vraagt dan van de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan er ook van afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Van belang is verder dat de gemeente een besluit neemt. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. De verdere procedure ziet er dus hetzelfde uit als bij een besluit op een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Wanneer kunt u om handhaving verzoeken? Een handhavingsverzoek kan altijd worden ingediend. Het is hierbij wel van belang dat u uitzoekt welke instantie de regels moet handhaven. Het is immers de bedoeling dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaven. De gemeente kan echter niet alles controleren om vervolgens uit zichzelf op te treden. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen. Bent u belanghebbende of niet? U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. U bent bijvoorbeeld belanghebbende als uw buurman een bouwwerk opricht waarvoor geen vergunning is afgegeven of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning. Wat moet u indienen? Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving doet u bij melding doorgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeeroverlast, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of overhangende takken. Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? En bent u belanghebbende? Dan vult u het handhavingsverzoek in. Online aanvragen Een handhavingsverzoek indienen Een organisatie gebruikt e-herkenning. Doet u het verzoek als inwoner? Dan gebruikt u Digid. Nog geen e-herkenning? Vraag het aan op www.eherkenning.nl Nog geen DigiD? Vraag het aan op www.digid.nl

 • Sloten maaien

  Elke twee jaar worden in de gemeente Deurne de bermsloten gemaaid. Het ene jaar maaien we het noordwestelijk deel van Deurne, het andere jaar het zuidoostelijk deel. In 2021 is het noordwestelijk deel aan de beurt. Nieuw maaibeleid Vanaf 2021 heeft de gemeente Deurne een nieuw maaibeleid voor bermsloten en schouwsloten in het buitengebied. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren heeft de gemeente haar maaibeleid geëvalueerd en op een aantal punten bijgesteld. Het tarief voor maaisel afvoeren en de vergoeding voor zelf maaien is met het nieuwe maaibeleid verhoogd van € 0,30 naar € 0,39. Voorgaande jaren was al het maaisel dat vrijkwam bij het maaien voor de aangrenzende perceeleigenaar. Vanaf 2021 wordt het maaisel gelijk verdeeld tussen de perceeleigenaar en de gemeente. Voorkeur verwerken maaisel Als perceeleigenaar kunt u aangeven wat de aannemer met uw helft van het maaisel moet doen. Hiervoor zijn 4 opties: Het maaisel wordt achtergelaten op het perceel en aansluitend wordt hieruit het zwerfafval geruimd; Het maaisel wordt tegen een betaling van € 0,39 per meter sloot plus een bedrag van € 7,50 per factuur door de aannemer afgevoerd; De aannemer laat het maaisel niet achter langs de sloot, maar transporteert dit naar een door de perceeleigenaar aan te geven locatie op zijn perceel. Voorwaarde daarbij is dat het perceel toegankelijk is voor materieel van de aannemer. Bij voorkeur wordt in dit geval gemaaid vanaf de perceelzijde; De perceeleigenaar maait zelf de sloot en verwerkt het maaisel of verzamelt dit op een geschikte locatie op het eigen perceel. De vergoeding die de gemeente betaalt is € 0,39 per meter voor het uitgevoerde maaiwerk. U kunt hiervoor een factuur indienen bij de gemeente Deurne. Als u zelf maait is het niet toegestaan om maaisel in de wegberm te deponeren. Heeft u uw voorkeur al aangegeven? In voorgaande jaren heeft u de gelegenheid gehad om uw voorkeur voor het verwerken van het maaisel kenbaar te maken. Als uw voorkeur niet verandert, hoeft u niet te reageren. Wilt u van een andere optie gebruik maken? Dan kunt u dit kenbaar maken door het invullen van het formulier hieronder. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer  0493 - 38 77 11. Reageren kan tot eind januari.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties