Resultaten

21 - 22 van de 22 Resultaten
Toon producten van Rozendaal
  • Welstand

    Raadplegen van de welstandcriteria en informatie over de Welstandscommissie. Wettelijke basis voor welstandstoezicht De wettelijke basis voor de uitvoering van welstandstoezicht ligt in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo ), artikel 12 van de Woningwet en artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 12a, lid 1 van de Woningwet stelt dat de gemeenteraad een welstandsnota vaststelt, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De invulling van het begrip ‘redelijk’ is afhankelijk van de ambitie van de gemeente en de ruimtelijke kenmerken van gebieden en objecten. Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving van het object, maar ook naar de situering: Staat het op een logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van het object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die omgeving? Werkwijze bij welstandsadvisering De welstandsadvisering voor de gemeente Rozendaal wordt georganiseerd en uitgevoerd namens het Gelders Genootschap door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Het oordeel van deze commissie is volgens de Woningwet gericht op het uiterlijk én op de plaatsing van het bouwwerk. De CRK kijkt in de eerste plaats naar de invloed van het bouwwerk op de beeldkwaliteit van de omgeving, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen. Tevens adviseert de commissie over de kwaliteit van het bouwwerk op zichzelf. Rayonarchitect en vooroverleg De rayonarchitect speelt daarbij als voorpost van de CRK een belangrijke rol. Afhankelijk van het aantal plannen bezoekt hij op afroep de gemeente. Tijdens zijn bezoek worden de meeste bouwplannen afgehandeld en vindt overleg plaats met planindieners, beleidsambtenaren en het gemeentebestuur. Alleen de meer complexe plannen – grootschalige ontwikkelingen en stedenbouwkundige plannen - gaan mee naar de commissie. Het vooroverleg met planindieners leidt in veel gevallen tot een goed resultaat, zowel voor het ingediende plan als voor de openbare ruimte. Wanneer men in een vroeg stadium bekend is met de eisen die gesteld worden aan een bouwplan, is men veelal bereid hiermee rekening te houden. Veel onduidelijkheden over welstand worden verder weggenomen als in het vooroverleg helder wordt gemaakt welke kaders bij het welstandsoordeel een rol spelen. Vooroverleg met de rayonarchitect of de commissie is daarom essentieel en past binnen het stimulerende karakter van de welstandsadvisering. Welstandscriteria Alle richtlijnen en criteria waaraan om aan te toetsen staan in de Welstandsnota. Het gaat om algemene en specifieke regels voor onder andere vormgeving, kleurgebruik en materialen. Daarin staat ook een overzicht van de criteria voor uw adres.

  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

    Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat in het kader van een sollicitatie naar een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Of als u in de functie te maken krijgt met geld of goederen. Voor sommige functies, zoals onderwijzer en taxichauffeur, is de verklaring zelfs verplicht. Een VOG kan ook nodig zijn voor een visum of het lidmaatschap van een schietvereniging. De VOG kunt u aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden deze gegevens doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. COVOG geeft de VOG af namens de Minister van Justitie. Als u niet in de GBA voorkomt, bijvoorbeeld omdat u Nederland voor 1994 heeft verlaten of omdat u zich nooit heeft ingeschreven in een Nederlandse gemeente, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG. U stuurt dan per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG (zie hieronder voor adres). Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoorde VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Hoe kom ik erachter waarom mijn VOG is geweigerd? Voordat de VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot weigeren. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering gemotiveerd aangegeven. Wanneer u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst. Het postadres is: CJD, Servicedesk, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Het verzoek tot inzage dient te worden vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs. Bij de dichtstbijzijnde rechtbank kunt u uw strafrechtelijk gegevens inzien, maar u mag ze niet kopiëren. Wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de CJD, telefoonnummer 0546 - 83 41 00. Bezwaar en beroep Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid"  geeft u hierover meer informatie. Deze brochure is op te vragen bij Postbus 51 (zie hieronder voor contactgegevens).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties