Resultaten

311 - 317 van de 317 Resultaten
Toon producten van Harlingen
 • Snippergrond/groenstroken of erfpachtgrond kopen

  De gemeente Harlingen heeft het groenstroken/snippergrond- en erfpachtbeleid geactualiseerd. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een (gedeelte van) een groenstrook die grenst aan het perceel dat u in eigendom heeft,  bij uw tuin te betrekken. Grond die in aanmerking komt voor uitgifte voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden: Het perceel is niet groter dan 100 m2. De grond is niet als structureel en/of functioneel groen aan te merken. De grond sluit direct aan bij particulier bezit en is dus niet door bijvoorbeeld openbare weg, een voetpad, steeg of andere verharding of water gescheiden van het particuliere bezit. Er ontstaat geen verdere versnippering van de bij de gemeente in eigendom blijvende (rest van de) groenstrook. Erfpacht Een particuliere erfpachter kan in bijna alle gevallen het zogenaamde 'blote eigendom' van zijn erfpachtperceel(-en) aankopen. Hij/zij wordt dan volledig eigenaar van de grond en daarmee vervalt de verplichting om jaarlijks een geldbedrag (de canon) te betalen. Ook daarvoor kunt u het formulier op de website invullen. Indien koop van het ‘blote eigendom’ mogelijk is ontvangt u z.s.m. de offerte. Aankoop kleine stroken grond

 • De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

  De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het Gebiedsteam Harlingen De Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van (een deel van) de volgende wetten: De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) De Participatiewet De Jeugdwet Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) De Wet kinderopvang De Wet inburgering (WI) Overige wetten op het gebied van sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan gemeenten is opgedragen. Tip! Raadpleeg de volgende website: www.sozawe-nw-fryslan.nl   Centraal meldpunt Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Dan kunt u dat melden. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk om met uw gegevens én de informatie die u geeft. Centraal Meldpunt

 • Boom kappen

  Voor het kappen van een boom of bomen, vanaf een stamdiameter van 20 cm of dikker, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het rigoureus snoeien (Kandelaberen) van bomen. Als door de toestand van de boom sprake is van een onveilige situatie, mag er zonder vergunning worden gekapt. Neem wel eerst contact op met de gemeente. Houtopstanden (voormalige Boswet) Bent u van plan buiten de bebouwde kom bomen of andere houtopstanden te kappen of rooien? Of wilt u onderhoud plegen aan een houtwal? Dan dient u minimaal zes weken van tevoren een kapmelding bij de provincie Fryslân in te dienen. Kapmelding doen Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente heeft de redelijke eisen van welstand vastgelegd in de welstandsnota. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd. Deze eisen gaan over: De karakteristiek van de bestaande bebouwing, De openbare ruimte, Het landschap, De stedenbouwkundige context, Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling, Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen). Vraag een principeoordeel aan Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

 • Verlengen parkeervergunning, bewoners

  In  de gemeente moet u betalen om te mogen parkeren. U kunt een parkeervergunning voor bewoners aanvragen als u: woont in het gebied waar betaald parkeren geldt;(*1) eigenaar of houder bent (gebruiker van een lease- of bedrijfsauto) van het motorvoertuig. (*1) betaald parkeren geldt van 9.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de Waddenpromenade 08:00 – 20:00 uur en de camperplaatsen (24/7); Parkeervergunning online aanvragen/verlengen Wijzigen kenteken parkeervergunning Bezoekerskaart Woont u in het "betaald parkeren" gebied en ontvangt u bezoek? U kunt voor uw bezoek bezoekerskaarten aanvragen. Bezoekers kunnen natuurlijk ook zelf een parkeerkaartje kopen. Dat kan bij een parkeerautomaat of met een parkeer-app op uw mobiele telefoon. In het Vignetgebied zijn maar een beperkt aantal automaten aanwezig. Gratis digitale parkeerkaarten bezoekers  De gemeente Harlingen stelt gratis bezoekerskaarten beschikbaar. Vanaf vrijdag 30 augustus 2019 zijn per woonadres vijf gratis digitale bezoekerskaarten beschikbaar.  Bewoners kunnen daarmee hun bezoek  aanmelden voor een gratis bezoekerskaart. Hoe werkt het? Meld uw bezoek aan via het Digitaal Loket Parkeren. De parkeercontroleur ziet aan het opgegeven kenteken dat er een dagkaart is. Een bezoeker kan de hele dag parkeren in het betaald parkeergebied (binnenstad of vignetgebied). Het is niet nodig uw bezoek weer af te melden bij vertrek. Voorwaarden U woont in de gemeente Harlingen Per woonadres zijn vijf gratis bezoekerskaarten beschikbaar, ongeacht het aantal vergunningen op dat adres. De gratis bezoekersvergunningen vervallen op 31 december 2020. Heeft u geen toegang tot het Digitaal Loket Parkeren? Neem dan contact op  met het Klantcontactcentrum. Wij helpen u graag. Let op! De toekenning van de gratis bezoekerskaarten gaat per woonadres. Dus u óf een huisgenoot ontvangt de gratis bezoekerskaarten. Log in op uw Digitaal Loket om dit te checken.

 • Vrijgesteld parkeren in 2021

  In de gemeente Harlingen is er parkeerbelasting verschuldigd voor het parkeren van uw auto. De volgende dagen/evenementen zijn vrijgesteld van parkeerbelasting in 2021. Data vrij parkeren in de gemeente Harlingen in 2021 Evenement/Feestdag Datum Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 Vlootdag april 2021 Goede Vrijdag  2 april 2021 Pasen 4 en 5 april 2021 Koningsdag 27 april 2021 Bevrijdingsdag  5 mei 2021 Hemelvaartsdag 13 mei 2021 Pinksteren 23 mei en 24 mei 2021 Straatfestival  juni 2021 Visserijdagen (Zaterdag) 28 augustus 2021 Zoutsloter kerstmarkt  december 2021 Kerstmis 25 en 26 december 2021 Op zondag is het gratis parkeren, met uitzondering van de Waddenpromenade en de Nieuwe Vissershaven (campers). Van maandag 9.00 uur tot zaterdag 17.00 uur is het betaald parkeren. Op donderdagavond is er een koopavond, na 17.00 uur is het parkeren gratis. Op de parkeerlocaties aan de Westerzeedijk kunt u overdag gratis parkeren, maar let op: ’s nachts parkeren is hier verboden!

 • Collectieve Horeca Ontzegging

  De Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) in Harlingen is een initiatief van Horeca Harlingen in samenwerking met de politie Harlingen, de gemeente Harlingen en het Openbaar Ministerie. Waarom een Collectieve Horeca Ontzegging Harlingen wil een plezierige en veilige stad zijn om in uit te gaan. Stappers die overlast veroorzaken, gewelddadig zijn en/of zich schuldig maken aan criminele activiteiten horen daar niet bij. Daarom hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie in samenwerking met elkaar de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) ingesteld. Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de CHO is afhankelijk van de zwaarte van het delict. Deelnemende horecabedrijven Als een deelnemer de overlastgever een CHO heeft opgelegd dan geldt deze ontzegging ook meteen voor alle andere deelnemende horecabedrijven. Met één ontzegging kan een overlastgever dus meteen geweerd worden uit alle aangesloten bedrijven, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt in die andere bedrijven. Centraal wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd. Koninklijke Horeca Nederland, bestuur afdeling Harlingen, houdt de administratie en registratie bij van opgelegde ontzeggingen. Hiervoor wordt een afgeschermde database gebruikt op een aparte beveiligde website. De deelnemers kunnen met een uniek wachtwoord inloggen op deze database. In de database is een aantal persoonsgegevens en een foto van de betrokkene terug te vinden. Op de website is ook een lijst te raadplegen van deelnemende horecabedrijven. Overtredingen welke kunnen leiden tot een CHO zijn onder meer: Aantreffen softdrugs, bij meer dan 5 gram (gedoogde hoeveelheid); Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel, klant of hulpverlener (ordeverstoring APV); Vechtpartij in de horecagelegenheid (ordeverstoring APV). Doelstelling van de Collectieve Horeca Ontzegging: De veiligheid in en om horecagelegenheden verbeteren; Het tegengaan van uitgaansgeweld en overlast in de binnenstad; Het ontmoedigen van uitgaansgeweld en overlastveroorzakers; Afschrikwekkend effect (preventieve werking); Afgeven signaal dat geweld, bedreigingen en vandalisme niet wordt getolereerd. Juridische basis Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht: Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. Indien de persoon nadat de collectieve ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in een horecabedrijf waarvoor de ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties