Resultaten

381 - 390 van de 398 Resultaten
Toon producten van Leeuwarden
 • Uitvaart regelen

  Vaak wordt een uitvaart geregeld door een uitvaartondernemer, maar dat is niet verplicht. U mag een uitvaart ook zelf regelen. Uitvaartondernemers kunnen de uitvaart reserveren via de webagenda die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Hebt u geen inloggegevens of bent u geen uitvaartondernemer, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden om een tijdstip te reserveren.

  Voor uitvaartondernemers buiten de regio is er ook een mogelijkheid om de aanvraagformulieren 'aangifte begraving' en 'aangifte asbezorging' te downloaden en op te sturen.

 • Bemiddeling nei wurk

  De gemeente Ljouwert hâldt him dwaande mei it bemiddeljen fan Partisipaasjewet-doelgroep nei de arbeidsmerk. Binne jo wurkjouwer en wolle jo witte wat de mooglikheden binne om dy doelgroep in baan te bieden? Of falle jo sels ûnder dy doelgroep en wolle jo stipe by it finen fan wurk? Nim dan telefoanysk kontakt op mei de gemeetn Ljouwert.

 • Tydlike ûntheffing ôfwikende slutingstiden

  Foar de hoarekabedriuwen yn de gemeente Ljouwert binne iepenings- en slutingstiden fêststeld.

  De boargemaster hat it foech om tydlik oare slutingstiden fêst te stellen foar in hoarekabedriuw. Foar dizze tydlike ôfwiking slutingsoere moat de fergunninghâlder in ûntheffing oanfreegje by de gemeente.

 • Ynnovaasjefûns 2018-2019

  It Ynnovaasjefûns hat ta doel it stimulearjen fan ynnovaasje en wurkgelegenheid yn de gemeente Ljouwert. It fûns rjochtet him op projekten op it mêd fan sirkulêre ekonomy, wettertechnology, duorsume enerzjy, agri-food en generike ynnovaasje.

 • Sociale Basis

  Een sterke sociale basis vormt de ruggengraat van de Leeuwarder samenleving. Dat is de visie van de gemeente Leeuwarden. Het college van B&W stelde de inspraakversie visie versterking sociale basis vast. Tot 5 maart 2021 kunnen inwoners van de gemeente Leeuwarden reageren op deze inspraakversie.

 • Erkennen kind vóór de geboorte

  Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap en is uw partner zwanger? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren kind'. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Nijsbrieven Monumintesoarch

  Fjouwer kear yn it jier komt der in nijsbrief út. Dêryn stiet ynformaasje oer monuminten en archeology. Wolle jo dy nijsbrief persoanlik ûntfange? Stjoer dan in e-mail mei dat fersyk nei monumentenzorg@leeuwarden.nl

 • Levenloos geboren kindje registreren in de BRP

  U kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

 • Geocaching

  Geocaching is in bûtensport en -spul. Der wurdt gebrûk makke fan in gps-ûntfanger of telefoan mei de funksje om earne op de wrâld in saneamde cache (ferstopplak) te finen. Dat is faak in lytse wettertichte doaze, foarsjoen fan in lochboek en de "skat".

 • Persoansgegevens BRP (ynsjen en trochjaan korreksjes)

  Yn 'e Basisregistraasje Persoanen (BRP) steane persoansgegevens fan alle ynwenners fan de gemeente Ljouwert. Wolle jo witte hoe't jo fermeld steane of doge jo persoansgegevens net? Jo kinne sels jo gegevens ynsjen of de gemeente freegje wat te korrizjearjen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties