Resultaten

391 - 400 van de 400 Resultaten
Toon producten van Hellendoorn
 • Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie u de vergunning overdraagt. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. U gaat verhuizen voor u met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kunt u bij de gemeente aanvragen om de vergunning over te dragen. 

 • Right to Challenge

  Right to Challenge staat voor: het recht om uit te dagen. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Het recht op uitdagen is een van de manieren die er voor zorgt dat inwoners meer zeggenschap kunnen krijgen over hun eigen leefomgeving. Omdat dit middel past binnen de participatiesamenleving en we als gemeente nog meer ruimte willen bieden aan initiatieven, bieden we dit aan. De gemeente staat positief tegen het ‘recht op uitdagen’ en wil dit faciliteren. Wel zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeentelijke taken en zal er dus over ieder voorstel besluitvorming moeten plaatsvinden. We gaan er hierbij van uit dat wanneer het om een `recht op uitdagen voorstel’ gaat, het gaat om het overnemen van een substantiële gemeentelijke taak (voortkomend uit verantwoordelijkheden van de gemeente). Een regulier marktinitiatief valt niet onder het `Recht op uitdagen’ (deze marktpartijen doen al mee aan huidige aanbesteding- en inkooptrajecten.) Bij het overnemen van gemeentelijke taken horen ook het voldoen aan de kwaliteitseisen die het bestuur aan deze taken stelt. De gemeente zal vervolgens toezicht moeten houden op het daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente blijft eindverantwoordelijk en als het mis gaat, wordt de gemeente daarop aangesproken. Om te komen tot besluitvorming over een voorstel treden initiatiefnemer en gemeente samen in overleg. Hiervoor zal de gemeente een (vakinhoudelijk) contactpersoon aanwijzen die een integraal advies zal geven aan het college. 

 • Hulp bij wonen en vervoer

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

 • Honden uitlaten

  Bij het uitlaten van uw hond moet u zich aan een aantal regels houden. Die regels gaan bijvoorbeeld over waar uw hond wel en niet mag komen, en over de plaatsen waar uw hond mag loslopen.  De gemeente heeft speciale losloopgebieden aangewezen. Als u uw hond uitlaat, moet u de hondenpoep zelf opruimen. Er zijn speciale hondenpoepzakjes te koop bij de lokale dierenwinkels. Maar u kunt ook een boterhamzakje gebruiken. Met een zakje raapt u de poep op een hygiënische manier van de straat. Het zakje gooit u in de vuilnisbak of een speciale afvalbak. Zo helpt u de straten en speelpleinen schoon te houden.

 • Energiebespaarlening aanvragen

  U kunt uw eigen woning energiezuiniger maken, bijvoorbeeld door isolerend dubbelglas of gevelisolatie. Met de Energiebespaarlening kunt u deze energiezuinige maatregelen betalen. Voordelen U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort. U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-). De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt. Geen afsluitkosten. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

 • Informatie of melding over onkruidbestrijding

  De onkruidbeheersing op verharding wordt in de gemeente Hellendoorn uitgevoerd door een aannemer. Die zal, afhankelijk van de hoeveelheid onkruid, gaan branden, bestrijden met heet water of gaan borstelen. In het centrum bestrijdt de gemeente door middel van vegen en heet water het onkruid zelf. Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente onkruid mechanisch in plaats van chemisch. Dit houdt in dat klinkerwegen en voetpaden worden geborsteld, zodat het onkruid verdwijnt. Deze methode van onkruidverwijdering is minder intensief dan chemische bestrijding. Hierdoor is de onkruidbestrijding ook minder effectief. Het gevolg is dat onkruid weer eerder komt opzetten. Vanwege het milieu wordt dit geaccepteerd.

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt. Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in het land waar u vandaan komt. Vaak heeft u daarnaast een visum nodig.De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het is maximaal 5 jaar geldig.In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort aanvragen. Vraag een vluchtelingenpaspoort aan.

 • Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen met de gemeente te bespreken. Zeker als uw aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt dan een vooroverleg met de gemeente aanvragen.  Een vooroverleg is niet verplicht. Het is een informeel en informatief gesprek. De gemeente laat in het vooroverleg weten hoe groot de kans is dat u de vergunning krijgt. 

 • Rijbewijs aanvragen

  Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor welke categorieën u voertuigen mag besturen. Lees meer over rijbewijscategorieën op Rijksoverheid.nl. Een nieuw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en/of E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben. Lees meer over uw rijbewijs vanaf uw 75e jaar op Rijksoverheid.nl.

 • Termen die gebruikt worden in het waterbeheer

  Een overzicht met termen die worden gebruikt in het waterbeheer met een beschrijving van de betekenis of het gebruik van de term. Afkoppelen Regenwater verdwijnt gewoonlijk via regenpijpen van gebouwen, woningen kolken riolering onder straten. Maar ons regenwater schoon genoeg (als het niet vies oppervlak valt) rechtstreeks voeren naar oppervlaktewater , infiltreren bodem, waar grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen. regenwaterbuis niet meer gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar  rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Onder de pagina 'Samen met u verstopping en overlast voorkomen' vindt meer informatie over het waarom en hoe u zelf regenwater kunt afkoppelen. Afvalwater Afvalwater hebben allemaal. Vuil water van huizen bedrijven, vaak ook regenwater van druk bereden straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater. Het vervuild moet gereinigd worden. Via het riool wordt het afvalwater verder getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie . Baggeren Bagger slib dat ontstaat doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal bladeren zich vastzetten bodem van sloten vijvers. Hierdoor wordt het water steeds ondieper het leidt tot verontreiniging van het water door uitlevering van baggerspecie met water. Bij warm weer bevat waterlaag die boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, overmatige algenbloei stank kunnen het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Daarom komen waterbeheerders actie. het baggeren het water weer een stuk dieper waardoor sommige watergangen vissen weer prima kunnen leven. Ook tijdens het baggeren wordt rekening gehouden met aanwezige vissen waterdieren. Blauwalg Blauwalg een bacterie die giftige stoffen kan afscheiden Door blauwalg kunnen vissen andere waterdieren sterven kunnen mensen ziek worden. Vaak ziet het water door blauwalg niet aantrekkelijk uit veroorzaakt het stankoverlast. Vergiftiging door blauwalg kan door het inslikken van water (bij mens dier) contact met water, waardoor huiduitslag maag- darmproblemen kunnen ontstaan. Blauwalg komt vooral voor bij temperaturen hoger dan graden. Botulisme Botulisme een bacterie het water die vooral ‘ zomers voorkomt leidt tot ziekte onder watervogels vissen. Een bacterie zorgt voor verslapping van spieren bij vogels heeft vaak dood tot gevolg. Botulisme meestal alleen gevaarlijk (dodelijk) voor watervogels vissen, maar soms ook voor mensen. Ook kunnen mensen het overgedragen andere watervogels. Door botulisme aangetaste vogels zijn herkenbaar doordat vogels traag zijn, slechts korte afstanden afleggen helemaal niet kunnen vliegen. Omdat kadavers (door botulisme) een ideale broedplaats voor botulisme vormen, kunnen snel zeer veel gif bevatten. Het daarom van belangrijk dode dieren snel ruimen (niet zelf doen!). Omdat botulisme steevast optreedt plaatsen waar veel eenden bij elkaar komen, moet warme zomers eenden niet voeren concentratie van eenden tegen gaan. Botulisme komt vooral voor stilstaand, ondiep water met een temperatuur hoger dan graden. Drainage Drainage ontwatering het afvoeren van water uit bodem naar oppervlaktewater ( soms naar riolering ) het grondwaterpeil verlagen. Hierbij wordt het water afgevoerd via drains (buizen), kleine sloten greppels. Drinkwater Drinkwaterbedrijven winnen water uit grond, uit rivieren, rivieroevers uit duinen. In de gemeente Hellendoorn zorgt het drinkwaterbedrijf Vitens voor drinkwatervoorziening. Vitens gebruikt voornamelijk grondwater om drinkwater te maken. Het drinkwater dat bij uit kraan stroomt, komt meestal dicht uit buurt. Het uit grond opgepompt een waterwingebied omgeving. van grondwater schoon drinkwater maken, moet het water gezuiverd worden. Het drinkwater moet ook voldoen aan eisen volgens wet. Stoffen als kalk, ijzer mangaan worden uit het water gehaald; dit zijn natuurlijke stoffen die het grondwater heeft opgenomen uit bodem. Drukriool De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling afvoer van afvalwater daarmee aanleg, het onderhoud het beheer van het hoofdrioolstelsel. In het buitengebied wordt het afvalwater met behulp van pompen onder druk naar bebouwde kom verpompt. Drukriolering is herkenbaar aan grijze/groene kasten bij pompen langs de weg met een rode storingslamp.  Gemengd rioolstelstel Als sprake van een gemengd rioolstelsel, worden zowel het afvalwater als het regenwater via dezelfde buizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie . Nadeel hiervan dat veel schoon water (% van jaarlijkse neerslag die verhard oppervlak valt) naar zuivering wordt afgevoerd, waardoor belasting van zuivering meer dan noodzakelijk.      Gescheiden rioolstelsel Als sprake van een gescheiden rioolstelsel, wordt het afvalwater andere buizen afgevoerd dan het regenwater . Het afvalwater gaat naar rioolwaterzuiveringsinstallatie ; het regenwater naar oppervlaktewater infiltratievoorziening.   Grondwater Grondwater het water dat zich ondergrond bevindt. Regen - oppervlaktewater dringt grond (infiltreert) tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt grond verzadigd; ‘verzadigde zone’. hoogte tot waar deze verzadiging optreedt het grondwaterpeil. hoogte van grondwaterstand . varieert sterk: sommige gebieden komt het grondwater tot vlak onder het maaiveld. Woningbouw deze gebieden kan niet zomaar, hiervoor eerst onderzoek nodig.Grondwater meestal van goede kwaliteit omdat zich onderweg allerlei processen plaatsvinden, waardoor bacteriën virussen uit het water zijn verwijderd. Onder steden met name onder bedrijventerreinen kunnen verontreinigingen zitten van (vroegere) industriële activiteiten.Het grondwatersysteem zit ingewikkeld elkaar. Het (meestal) onzichtbaar houdt zich niet aan gemeentegrenzen. kunnen het zelf lastig beïnvloeden. Terwijl het wel grote invloed kan hebben functies van grond.   IBA IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Als afstand die burger vanaf zijn huis tot aan het gemeentelijk riool moet overbruggen groot , vervalt aansluitplicht gemeentelijke riolering . burger mag echter niet ongezuiverd afvalwater lozen, maar moet het afvalwater een "voorziening" lozen, een IBA-systeem.Het meest bekende IBA systeem septictank. Meer geavanceerde systemen hebben namen als actief slib, submerged bed, oxidatie bed, helofytenfilter etc.   Infiltratievoorziening Een infiltratievoorziening een constructie waarmee regenwater makkelijker sneller kan infiltreren (wegzakken) bodem. zijn bovengrondse ondergrondse infiltratievoorzieningen. Voorbeelden van bovengrondse infiltratievoorzieningen zijn waterdoorlatende verharding wadi’s. Enkele voorbeelden van ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn infiltratiekratten, infiltratieriolen infiltratieputten.   Oppervlaktewater Oppervlaktewater het water sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes rivieren. Dus het regenwater , het water dat buiten ziet. Onder 'Samen met u verstopping en overlast voorkomen' vindt meer informatie over hoe zelf het oppervlaktewater schoon kunt houden.   Randvoorziening Een randvoorziening een opvangbak waarin bij hevige regenval het veel aan water uit het riool wordt opgevangen. Normaal komt het overtollige water via een buis (overstort ) het nabijgelegen oppervlaktewater terecht. Dit kan stank veroorzaken. Bovendien veel zuurstof voor nodig dit afvalwater breken dat kan vissterfte veroorzaken. aanleg van een randvoorziening een manier dit voorkomen. Als een hevige regenbui weer voldoende ruimte het riool , wordt het water met slib teruggepompt riolering afgevoerd naar rioolwaterzuivering . zijn verschillende vormen van randvoorzieningen. Een bergbezinkbassin een grote ondergrondse opvangbak. Een bergbezinkleiding een grote ondergrondse buis die het rioolwater opvangt. Daarnaast zijn bovengrondse, groene bergingen voor opvang van rioolwater.   Regenwater Water uit lucht (bijv. regen) noemen regenwater. Dit schone water komt grond terecht infiltreert bodem ( wordt grondwater ), stroomt naar oppervlaktewater naar het riool . Wanneer het regenwater naar het riool stroomt, vermengd het zich met afvalwater . Vandaar dat gemeente streeft zoveel mogelijk regenwater koppelen van het riool bij nieuwbouw niet aan sluiten het riool. houden schoon water schoon.   Riolering Riolering het totaal van buizen, putten, pompen, rioolgemalen alles wat nog meer nodig het afvalwater (ondergronds) naar rioolwaterzuiveringsinstallatie brengen. Voert een rioolstelsel naast afvalwater ook regenwater , dan noemen dat een gemengd rioolstelsel . zijn ook gescheiden rioolstelsels . Deze voeren het afvalwater naar rioolwaterzuiveringsinstallatie het regenwater via een apart systeem naar het oppervlaktewater .   (Riool)overstort Bij een hevige regenbui stroomt korte tijd veel water het riool. Soms kan het riool deze grote hoeveelheid water niet verwerken. Via een overstort stroomt het teveel aan water dan naar het oppervlaktewater . Het regenwater vermengd met afvalwater dus niet schoon. Als dit het oppervlaktewater terecht komt kan dit stank veroorzaken. Bovendien veel zuurstof voor nodig dit afvalwater breken dat kan vissterfte veroorzaken. In de gemeente Hellendoorn zijn er op verschillende plekken overstorten.   Rioolwaterzuiveringsinstallatie Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) een soort ´fabriek´ die water dat via het riool wordt aangevoerd, zuivert tot een bepaald niveau waarna het het oppervlaktewater geloosd wordt. De waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta zijn verantwoordelijk voor zuivering.   Uitlogend materiaal Uitlogend materiaal materiaal dat oplost regenwater het daardoor vervuilt zodra het contact komt met dat regenwater. kunt hierbij denken aan zinken dakgoten, koperen daken lood slabben.   Waterketen Afvalwater drinkwater vormen samen waterketen. waterketen bestaat zowel uit winning, productie, het transport gebruik van drinkwater als inzameling, het transport zuiveren van afvalwater.   Watersysteem Regenwater valt grond zakt bodem (grondwater ) loopt naar het oppervlaktewater . Het grootste deel komt uiteindelijk zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven opnieuw neerslag geven. Dit vormt natuurlijke weg van het water wel het watersysteem. Aan het eind van zomer temperatuur van het zeewater het hoogst, dan verdamping ook hoger daardoor krijgen deze periode vaak hoosbuien.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties