Resultaten

53151 - 53160 van de 53384 Resultaten
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo

  Hier vindt u vanaf 2015 tot nu alle rapportages van de Cliëntervaringsonderzoeken Wmo.   Gemeenten zijn verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Vanaf (onderzoeken over) 2015 hanteren gemeenten een verplichte vragenlijst waarbij daarnaast facultatieve vragen gebruikt konden worden. De gegevens over de cliëntervaringen met de maatschappelijke ondersteuning worden onder meer gebruikt als input in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en zijn te vinden op de website  www.waarstaatjegemeente.nl  .   De doelgroep van het CEO Wmo zijn alle cliënten met individuele maatwerkvoorzieningen op basis van de Wmo 2015. Dus voorzieningen waaraan een beschikking ten grondslag ligt.   Met het cliëntervaringsonderzoek Wmo wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren en welk effect ze ervan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid.

 • Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030: De gemeenteraad wil 180 woningen extra bouwen

  De gemeenteraad van Montfoort wil onderzoeken of er tot 2030 180 extra woningen kunnen worden gebouwd. Dat aantal komt dan bovenop de 250 te realiseren woningen in de Woonvisie 2019-2030 die de raad op 8 juli heeft vastgesteld. Met de extra woningen wil de raad nog beter kunnen voorzien in de lokale behoefte en zorgen voor voldoende draagvlak voor het behoud van voorzieningen in de kernen Montfoort en Linschoten. Gevolgen Het college zal de komende maanden invulling te geven aan het bouwprogramma van deze woningen en bekijken wat de gevolgen zijn van deze extra opgave. Eén van de gevolgen is de benodigde extra ruimte voor het realiseren van de woningen. Het vinden van bouwlocaties voor in totaal 430 woningen, zowel binnen als buiten de bestaande kernen, is een opgave die wordt meegenomen in de strategie binnenstedelijke ontwikkeling en de omgevingsvisie. Wethouder Jocko Rensen: “Inwoners, maatschappelijke vertegenwoordigers en stakeholders hebben zich de afgelopen periode enorm ingezet en hun betrokkenheid getoond. Dat waarderen wij enorm. Het is een woonvisie voor en door Montfoort. Bijna een jaar duurde het proces, maar het heeft wel geleid tot een unaniem aangenomen woonvisie, waarmee de volgende stap naar concrete locaties kan worden genomen. We gaan aan de slag met de ambities. Niet alleen in nieuwbouw maar ook in bestaande woningbouw.” Overige ambities Behalve de ambitie om de kernen Montfoort en Linschoten tot 2030 te laten groeien, kent de woonvisie nog andere ambities. Zo wil het college er rekening mee houden dat de leefstijlen in beide kernen van elkaar verschillen, voorkomen dat kwetsbare groepen op de woningmarkt elkaar verdringen, toekomstbestendig bouwen en ruimte bieden voor eigen initiatief en innovatie. Om verdringing van kwetsbare groepen te voorkomen wil het college tot 2030 onder meer het aandeel sociale huur laten groeien. Daarom zal 30% van de nieuwbouw sociale huur zijn en wordt voorrang geven aan toegankelijke woningen op locaties nabij centrum- en zorgvoorzieningen.      

 • Brandweerkazerne Montfoort

  De VRU, de brandweer en de Gemeente Montfoort zetten zich samen in om een nieuwe brandweerkazerne realiseren. De huidige brandweerkazerne Montfoort dateert uit 1968 en voldoet niet aan de huidige wettelijke en brandweer-technische eisen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie aan de Anne Franklaan 16.  Proces tot nu toe Op 13 december 2017 heeft een eerste inloopavond voor omwonenden en belangstellenden plaats gevonden. Deze avond werd een eerste schetsontwerp gepresenteerd. Dat leverde veel nuttige reacties en suggesties op. Samen met de opmerkingen van de Welstandscommissie leidde dit tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp voldoet aan de eisen van de VRU en houdt rekening met de wensen van de buurt, de Welstandscommissie en de Vrijwillige Brandweer. In oktober 2018 zijn de omwonenden via een nieuwsbrief geinformeerd over de laatste ontwikkelingen met daarin ook de tekeningen van het definitieve ontwerp.    Onderzoeken Voor de start van de bouw was het noodzakelijk om een aantal onderzoeken te verrichtten. Zo is vastgesteld dat er in het huidige gebouw beperkt asbest aanwezig is welke tijdens de sloop op deskundige wijze verwijderd zal worden. Verder bleek uit de Quickscan Wet Natuurbescherming dat er mogelijk vleermuizen huisden in het oude gebouw. Inmiddels is het onderzoek volledig afgerond. Er zijn géén vleermuizen aangetroffen.    Start bouw De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De laatste onderzoeken zijn voltooid en de omgevingsvergunning voor de bouw is verleend.  Dat betekent dat begin oktober 2019 gestart zal worden met de sloop van de huidige kazerne. Direct aansluitend zal de aannemer beginnen met de bouw van de nieuwe kazerne welke in de zomer van 2020 gereed moet zijn.    Tijdelijke huisvesting brandweer Omdat de nieuwe kazerne gebouwd zal worden op de locatie waar de brandweer nu ook zit, zal het korps tijdelijk verhuizen naar een ander onderkomen. Tijdens de bouwperiode van de nieuwe kazerne wordt de brandweer tijdelijk gehuisvest aan Heeswijk.     In oktober 2018, september 2019 en december 2019 zijn de omwonenden via een nieuwsbrieven geinformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de brandweerkazerne. Deze nieuwsbrieven kunt u onderaan deze pagina te bekijken.    

 • Blauwe bewoners initiatieven

  Gezocht: waterinitiatieven!   Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam  waterbeheer.  Via de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven kunnen verenigingen, stichtingen of groepen bewoners een bijdrage aanvragen. Wilt u aan de slag met een waterspeelplaats, ijsvogelwand, tegel-inruil-actie, Klompenpad of een ander waterinitiatief in het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden? Kijk dan eens op  www.hdsr.nl/blauwinitiatief  en laat u inspireren door scholen, buurtbewoners en wijknetwerken die u al voorgingen!

 • Opvragen bouwdossier

  Wilt u iets verbouwen? U kunt een bouwdossier van een woning of bedrijfspand opvragen bij  de Omgevingsdienst regio Utrecht  (ODRU).

 • Digitale informatiezuilen

  Er staan verspreid door de gemeente drie digitale informatieborden. De borden staan ter hoogte van de twee drukste kruispunten van Montfoort: N228/De Bleek en N228/Heeswijkerpoort. Het derde bord staat op de Korte Linschoten OZ. Voorbijgangers kunnen rekenen op zowel boodschappen van lokale ondernemers als informatie rondom evenementen en bijeenkomsten. De borden zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente. De exploitatie van de digitale informatieborden is in handen van Infozuil Nederland.  Voor publicatie op de digitale informatiezuilen komen in aanmerking: • Specifieke Montfoortse en Linschotense evenementen van niet-commerciële aard; • Evenementen van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten); • Incidentele evenementen (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van de sportclubs); • Evenementen/mededelingen waarvan de gemeente Montfoort publicitaire ondersteuning wenselijk acht.   Teksten van (partij)politieke of religieuze aard worden geweigerd.    De aanleverspecificaties zijn onderaan deze pagina te downloaden. Maatschappelijke organisaties en verenigingen die interesse hebben op de borden te staan met hun boodschappen, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente (info@montfoort.nl of 0348-476400). Ondernemers kunnen contact opnemen met Infozuil (info@infozuilnederland.nl).  

 • Raadsfora verslagen 2019

  Hier vindt u alle raadsfora verslagen van 2019.

 • Registratie levenloos geboren kind in de BRP

  Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en eventueel op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de Burgerlijke Stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie van de BRP. Op de website van de Rijksoverheid kunt u, door een aantal vragen te beantwoorden op de website, zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de BRP.

 • Land van Cromwijk

  Wij zijn gestart met een traject om tot een nieuw bestemmingsplan voor het Land van Cromwijk te komen. Dit is het grotendeels onbebouwde gebied tussen de Liefhovendijk en de M.A. Reinaldaweg (N204). Het Land van Cromwijk is een waardevol gebied en als gemeente willen wij graag de bestaande waarden binnen het gebied vastleggen en waar mogelijk, samen met de eigenaren, versterken. Op 5 februari 2019 is een (tweede) voorbereidingsbesluit in werking getreden. Dit besluit beschermt het gebied een jaar lang tegen ontwikkelingen die in het kader van het nieuwe bestemmingsplan ongewenst zijn. Wij hebben de cultuurhistorische waarden in het gebied laten onderzoeken en op waarde laten waarderen. De resultaten uit dit onderzoek hebben wij verwerkt in een aantal concept uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw en behoudend bestemmingsplan.   Op donderdag 21 februari 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze avond was om informatie op te halen voor het verder kunnen uitwerken van de uitgangspunten van het gebied. Deze uitgangspunten worden vervolgens verwerkt in een voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens de avond gingen wethouders Ivo ten Hagen, Herman van Wiggen, medewerkers van de gemeente, bestemmingsplan adviesbureau Rho en de expert cultuurhistorie van bureau BAAC aan de hand van informatiepanelen met belangstellenden in gesprek over het cultuurhistorisch onderzoek, het bestemmingsplan in het algemeen en de uitgangspunten van het gebied. De opmerkingen en adviezen die wij tijdens de avond en ook na de avond hebben ontvangen, zijn waar mogelijk meegenomen in het voorontbestemmingsplan. De informatiepanelen en een sfeerverslag van deze avond zijn hieronder te downloaden.    Met ingang van 20 november 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor zes weken ter inzage (tot 1 januari 2020). Op 17 december organiseren wij een inloopbijeenkomst. Hier zijn medewerkers van de gemeente en het adviesbureau wat het bestemmingsplan opgesteld heeft aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De volledige publicatie, en verwijzing naar het voorontwerpbestemmingsplan, kunt u vinden via voorontwerp bestemmingsplan 'Liefhoven'  

 • Reserveringagenda voor begrafenisondernemers

  Met de webagenda maakt u, als begrafenisondernemer, via internet een reservering voor een begrafenis. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties