Zoekresultaat

54792 Resultaten
 • Plaatsen van koopwaar of borden, vergunning

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.10) is het verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Een vergunning kan worden geweigerd: indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • Reclamevergunning

  Voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 heette dit een ‘reclamevergunning’. Het plaatsen van reclame kan in diverse vormen; een lichtbak, letters op de gevel, een reclamezuil, een reclamebord, een spandoekframe met een reclamedoek, een vlag of een vlaggenmast, e.d. Bij het plaatsen van reclame is er (meestal) sprake van bouwen in de zin van de Woningwet. Dit betekent dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. We toetsen uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteiten aan de voorschriften van het bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de beleidscriteria van de welstandsnota reclame.

 • Registratie buitenlandse akte/document

  Als u een akte of een document heeft uit het buitenland, dan bent u verplicht deze gegevens te laten verwerken in de BRP (Basisregistratie Personen). Hiervoor maakt u een afspraak. Voorbeelden van akten zijn: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte, adoptieakte, akte van naamswijziging of erkenningsakte. Voorbeelden van documenten zijn: verklaring van uw burgerlijke staat of een verklaring van uw nationaliteit. Aanvragen U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 14 053 tijdens kantooruren. Vanuit het buitenland kunt u ons bellen via telefoonnummer +31 53 5377444. Voor uw afspraak gaat u naar het Stadskantoor van de gemeente Enschede. Voorwaarden Voor de inschrijving van uw buitenlandse akte of document in de BRP (Basisregistratie Personen) moet u de originele akte of document overleggen met de nodige legalisatiestempels. Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U neemt mee een geldig legitimatiebewijs; het originele buitenlandse document of originele akte en de akte moet: - internationaal zijn opgesteld of - opgesteld zijn in het Duits, Engels of Frans of - vertaald zijn door een beëdigd vertaler in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

 • Reinigen openbare weg, melding klacht

  De gemeente reinigt regelmatig de straten, pleinen en voetgangersplaatsen. Tevens worden afvalbakken geleegd. Vragen, klachten en meldingen Een melding kunt u digitaal doen.  Uw melding wordt opgenomen in ons meldingensysteem en binnen de daarvoor vastgestelde termijnen afgehandeld. U kunt uw melding ook doen via de MijnGemeente app. Meer informatie Afdeling Openbare Werken, Team Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Telefoon: (053) 53 77 444

 • Rijbewijs

  Beschrijving U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Informatie over een rijbewijs (Rijbewijs.nl). Afspraak maken U kunt 24 uur per dag zelf een afspraak maken of bel 053-5377444 tijdens kantooruren. Voorwaarden U neemt mee: Een pasfoto. Eisen voor de pasfoto (Rijksoverheid.nl). Uw huidige of verlopen rijbewijs (bij verlenging of vernieuwing). Een geldig legitimatiebewijs Als je jonger dan 18 bent, moet je een begeleiderspas meenemen (zie onder Bijzonderheden). Bij verlies of diefstal in het buitenland: een proces-verbaal van de politie in het buitenland. Bij omwisselen buitenlands rijbewijs: uw geldige buitenlandse rijbewijs. Bij omwisselen militair rijbewijs: uw geldige militair rijbewijs. Bijzonderheden Spoedaanvraag Als u snel een rijbewijs nodig heeft, doe dan een spoedaanvraag. Afhalen kan meestal de volgende werkdag na 10.00 uur. Kwijt of gestolen U doet hiervan aangifte bij de gemeente Losser. De gemeente maakt een verklaring van vermissing op.  Rijbewijs voor jongeren onder de 18 Jongeren tot 18 jaar mogen alleen rijden onder begeleiding van een coach. Hiervoor moet je een begeleiderspas aanvragen (RDW.nl). Gezondheidsverklaring/medische keuring Digitaal (mijn.cbr.nl) te verkrijgen via Mijn CBR of op afspraak in het gemeentehuis. Alle informatie over Gezondheidsverklaring. Categorie-uitbreiding U heeft een rijbewijs nodig voor alle voertuigen: van bromfiets tot bus. Als u er een nieuwe categorie bij heeft gehaald, dan moet het bestaande rijbewijs worden vernieuwd. . Meer informatie op rijbewijs.nl (rijbewijs.nl) Nederlands rijbewijs vernieuwen vanuit het buitenland Informatie over vernieuwen Nederlands rijbewijs vanuit het buitenland (rijbewijs.nl). Internationaal rijbewijs Een internationaal rijbewijs is een vertaling van uw huidige rijbewijs in meerdere talen. In sommige landen buiten de Europese Unie (EU) is een internationaal rijbewijs verplicht. Hiervoor kunt u terecht bij de ANWB (Anwb.nl). Voorkom identiteitsfraude Geef nooit zomaar uw rijbewijs of een kopie daarvan. Registratie van uw document (soort en nummer) is meestal al voldoende. Geeft u toch een kopie: schrijf dan op de kopie dat het een kopie is, de datum en aan wie u deze geeft. Voorkom identiteitsfraude (Rijksoverheid.nl). Kosten Rijbewijs: € 39,75 Extra kosten spoedprocedure: € 34,10  Contact Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.  

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u financiële problemen, heeft u moeite de huur en de energierekening iedere maand op tijd te betalen? Kortom: komt u niet uit met uw inkomen? Of heeft uw moeite om uw financiële administratie op orde te houden? Dan kunt u hiervoor op verschillende manieren hulp vragen. Afdeling WIJZ U kunt contact opnemen met de afdeling WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) van de gemeente Losser. Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400 of via mail wijz@losser.nl. Medewerkers van de afdeling WIJZ zijn elke werkdag ook aanwezig in ’t Lossers hoes aan het Raadhuisplein 1.  Samen met u wordt bekeken op welke manier u het best geholpen kan worden. Formulieren Informatie Team Losser Ook bij het Formulieren Informatie Team kunt u terecht met vragen over financiën of administratieve zaken, om zo schulden te voorkomen. Tijdens de spreekuren kan ook hulp gegeven worden bij het invullen van formulieren. De mensen die u helpen, gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt bij het Formulieren Informatie Team terecht voor: Het op orde brengen van uw administratie Helpen met het lezen van uw post Ondersteuning bij het invullen van uw formulieren Hulp bij vragen over uw financiën Spreekuren Losser (’t Lossers hoes):                  dinsdag van 13.00 – 15.00 uur t 053 5369400 Overdinkel (Kulturhus Trefhuus):    woensdag van 10.00 – 11.00 uur t 053 5361850 Stadsbank Oost Nederland Naast de afdeling WIJZ en/of het Formulieren Informatie Team Losser, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Stadsbank Oost Nederland (kantoor Enschede). De Stadsbank verzorgt voor de gemeente Losser de schuldhulpverlening bij het oplossen van problematische schulden. Het kan zijn dat er voor u een schuldregeling opgesteld wordt. De schuldhulpverlener bekijkt hoeveel ruimte u in uw budget heeft om af te lossen en doet dan een voorstel aan de schuldeisers om die ruimte drie jaar lang te gebruiken om de schulden af te lossen. Voor de schuld die na die drie jaar nog rest wordt kwijtschelding gevraagd. Advies en budgetbegeleiding Vaak is er nog geen sprake van een (ernstige) schuld maar wordt het toch steeds moeilijker de touwtjes aan elkaar te knopen. Dan kunt u ook bij de Stadsbank Oost Nederland terecht voor advies en budgetbegeleiding. Samen met u stelt de medewerker een maandbegroting op, uitgaande van uw inkomen en krijgt u tips en suggesties over sparen en reserveren en eventueel over besparingsmogelijkheden.   Lukt het niet om tot een schuldregeling te komen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De schuldhulpverlener verzorgt de verklaring die hiervoor noodzakelijk is. Perspectief Een schuldregeling vraagt nogal wat van iemand. Drie jaar lang resteert een besteedbaar inkomen rond het bijstandsniveau. Maar steeds is er het perspectief om na afloop van die periode weer met een schone lei te kunnen beginnen! Een schuldhulpverlening behoort alleen tot de mogelijkheden als de schulden te goeder trouw zijn gemaakt. Mensen die bewust schulden maken met de gedachte dat ze daarna wel gesaneerd zullen worden kunnen geen aanspraak op een schuldregeling maken. In verband met het uitgangspunt dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het ontstaan van schulden en voor het oplossen ervan, gelden bepaalde regels wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en of iemand gedeeltelijk moet meebetalen aan zijn traject. Contactinformatie Stadsbank Oost Nederland (vestiging Enschede) Spelbergweg 35 - 37 7512 DX  Enschede telefoon: 088-7663666 Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij het Nibud. Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) Bent u ondernemer/zelfstandige en wilt u informatie over schuldhulpverlening voor ondernemers, kijk dan op deze pagina. Vragen? Heeft u vragen aan team Werk en Inkomen van de afdeling WIJZ, dan kunt u hen bereiken via email wijz@losser.nl. Ook zijn zij op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 053 5377400. Daarnaast kunt u elke werkdag in 't Lossers hoes terecht tussen 9.30 – 15.30 uur, Raadhuisplein 1, Losser.  Bent u ondernemer en wilt u informatie over schuldhulpverlening voor ondernemers, kijk dan op deze pagina.

 • Snippergroen kopen

  Wilt u gemeentegrond kopen, dan kan dat als u eigenaar bent van de woning waar de gemeentegrond aan grenst.  Aan de koop van snippergroen zijn voorwaarden verbonden. Indienen van een verzoek tot koop van snippergroen Om een verzoek voor het kopen van snippergroen in te dienen, kunt u het formulier Snippergroen invullen en opsturen. Voorwaarden Het snippergroen grenst direct aan eigendom van de aanvrager; Er zijn geen middenspanningskabels voor elektra (10KW), hogedrukleiding gas water, transportleiding voor gas en water, CAI-leiding tot en met een eindversterker, verdeelkasten, afsluiters in hoofdleidingen of brandkranen in of op de grond aanwezig; Andere groenvoorzieningen of waterlopen mogen ten gevolge van de ingebruikneming niet onbereikbaar worden voor onderhoudswerkzaamheden; Bij aanwezigheid van bijzondere en beschermwaardige bomen wordt afdeling Openbare Werken geraadpleegd. En bij eventuele uitgifte kunnen voorwaarden in het contract opgenomen worden; De (verkeers-) veiligheid en doorgang van het omliggende gebied mogen niet in gevaar komen ten gevolge van de uitgifte; Er liggen geen andere claims op de grond, op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort; Het snippergroen heeft geen gebruiksfunctie, bijvoorbeeld speelgelegenheid; Verkoop of verhuur van snippergroen leidt niet tot een wijziging van de bestemming. Het deelperceel dient conform het geldende bestemmingsplan te worden gebruikt; Verkoop of verhuur van snippergroen legaliseert geen aanwezige of nadien gebouwde bouwwerken die in of op de grond zijn aangebracht. De strook snippergroen langs parkeerplaatsen is niet uitgeefbaar in verband met in- en uitstappen. De minimale breedte hiervan is 0,65 m; Er mogen door de uitgifte van snippergroen geen rest ‘snippers’ overblijven. De gemeente Losser behoudt te allen tijde het recht een verzoek af te wijzen. Zo verloopt een aanvraag Zodra het door u ingevulde formulier is ontvangen, wordt uw verzoek in behandeling genomen. Een medewerker van de afdeling Openbare Werken beoordeelt aan de hand van vastgestelde toets- en besluitcriteria of er mogelijkheden zijn om het betreffende deelperceel aan u te verkopen. De beoordeling van uw aanvraag vergt enige tijd i.v.m. allerlei zaken die moeten worden uitgezocht. Gemiddeld is de behandelingsduur drie maanden. Kosten Hoeveel kost snippergroen? De aankoopprijs bedraagt:                     € 74,-  per m² (prijspeil 2018) De genoemde prijs is exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Bij de verkoop van gronden, die groter zijn dan 200 vierkante meter of gronden waarop een extra bebouwingsmogelijkheid komt, of in de toekomst kan komen, wordt de grondprijs vastgesteld door middel van een taxatie.   Extra kosten Houd bij aankoop van snippergroen rekening met de volgende extra kosten: Kosten voor de grondoverdracht en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris (aktekosten, kadastraal recht en kadastrale recherche). Informeer hiernaar bij een notaris; Overdrachtsbelasting over de aankoopsom; Omzetbelasting als bij de overdracht feiten wijzigen waardoor het stuk grond als ‘bouwterrein’ kan worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een omgevingsvergunning krijgt om op het grond iets te bouwen. Kosten door aanpassingen ten gevolge van uitgifte komen voor rekening van de aanvrager. Bijvoorbeeld het verleggen van paden, leidingen, parkeergangen.

 • Standplaatsvergunning

  Voor een standplaats hebt u mogelijk een vergunning nodig. 

 • Taxatieverslag

  Als u een taxatieverslag wilt ontvangen in verband met de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), dan kunt u terecht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Meer informatie over het taxatieverslag vindt u bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (gbtwente.nl).

 • Toeristenbelasting

  Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente  (GBT) legt namens de gemeente Losser de aanslag toeristenbelasting op. Dit doen ze omdat toeristen tijdens hun verblijf profiteren van de lokale voorzieningen. U kunt de toeristenbelasting doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht. Nachtverblijfregister Om bij te houden aan hoeveel personen u toeristenbelasting heeft doorberekend, noteert u de gegevens van de toerist in het nachtverblijfregister. Dit register kunt u vinden op www.gbtwente.nl. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente stuurt u aan het eind van het kalenderjaar een aangiftebiljet, waarop u het totaal aantal overnachtingen invult. Het nachtverblijfregister dient u mee terug te sturen. Op basis van dit aangiftebiljet en het nachtverblijfregister ontvangt u een aanslag toeristenbelasting.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties