Resultaten

581 - 590 van de 590 Resultaten
Toon producten van Drenthe
 • Informatiepagina coronavirus (COVID-19)

  Wereldwijd, in Nederland en ook in Drenthe zijn mensen besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan worden er diverse maatregelen getroffen. Samen zijn we verantwoordelijk om ons te houden aan de getroffen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Spreek elkaar aan wanneer dit niet gebeurt. Mochten er zich situaties voordoen waarvan u vindt dat de gemeente hiervan op de hoogte moet zijn, mail dan naar corona@middendrenthe.nl Als gemeente wijzen we u via deze informatiepagina graag de weg naar actuele en betrouwbare informatie over dit onderwerp. Ook vindt u hieronder specifieke informatie vanuit de gemeente Midden-Drenthe zelf.

 • Informatie voor PGB-zorgaanbieders

  We leven in een hele bijzondere tijd. Het coronavirus heeft invloed op ons allen en in het bijzonder op u en uw medewerkers. We vragen momenteel veel van u. Wij waarderen uw inzet en creativiteit enorm en hoe u ervoor zorgt dat u binnen de richtlijnen van het RIVM de zorg en ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk door laat gaan. We belichten hier een aantal onderwerpen, die op dit moment van belang zijn. Dagbesteding Wij horen van aanbieders dat dagbestedingslocaties sluiten in verband met het risico op besmetting. Dit ondersteunen wij; zeker voor dagbestedingslocaties met externe cliënten is dit in lijn met de regeringsmaatregelen. We hopen echter dat u bij sluiting zorgvuldig afweegt of er veilige alternatieven mogelijk zijn. Ook vragen we u rekening te houden met de betreffende doelgroep en de mate waarin het ontbreken van dagbesteding kan leiden tot andere problemen voor uw cliënt. Wij gaan ervan uit dat u in contact blijft met de cliënten die bij uw dagbesteding actief zijn. Huishoudelijke hulp Wat betreft de levering van Huishoudelijke Hulp (HH) gaan wij er eveneens vanuit dat u een zorgvuldige afweging maakt of het verlenen van huishoudelijke hulp bij uw cliënt noodzakelijk is. Zolang cliënten het toestaan, vinden wij het van belang dat de werkzaamheden door blijven gaan. Met name gezien de aangekondigde duur dat het virus kan aanhouden. Is het voor u niet (langer) mogelijk of verantwoord om HH te leveren aan een cliënt? Dan vragen wij u de signaalfunctie over te dragen aan (direct) betrokkenen van de cliënt (bijvoorbeeld; wijkverpleging, zorgmedewerkers, tafeltje dekje etc.), dan wel op een andere manier in stand te houden door uw organisatie. Wij gaan ervan uit dat u in contact blijft met uw cliënt als u besluit (tijdelijk) geen HH te leveren. Begeleiding en behandeling Jeugd en Beschermd Wonen Wij vernemen dat aanbieders de nodige maatregelen nemen en de kritieke processen voortzetten om risicovolle situaties te voorkomen. Wij hebben hier veel waardering voor. Juist omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat. Risico-inventarisatie De gemeenten willen graag zicht houden op de ontwikkelingen bij u als aanbieder en de continuïteitsrisico’s. Risico’s die ontstaan door bijvoorbeeld een verhoogd ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van cliënten, niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht, waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen. Voorziet of ervaart u veiligheidsrisico’s? Dan vragen we u ons direct te informeren. U kunt mailen naar: coronanmd@assen.nl .

 • Veiligheid en hygiĆ«neregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM)

  Deze maatregelen zijn van toepassing op het zwembadbezoek: Blijf thuis als de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling); Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (indien niet mogelijk in het zwembad, was dan onmiddellijk je handen en armen met zeep); Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, etc.); na een toiletbezoek, na hoesten of niezen in de handen; na het snuiten van je neus; Vermijd het aanraken van je gezicht; Schud geen handen; Kom alleen op vooraf besproken tijden; Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet; Gebruik de toiletten in de zwemaccommodatie zo min mogelijk; Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; Douche thuis voor en na het zwemmen; Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad op; Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes en dergelijke tot het noodzakelijke minimum; Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel); Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de aangegeven route.  

 • Besluiten Molen- en Asserstraat in Beilen vastgesteld

  Bestemmingsplan Ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe bekend, dat de gemeenteraad op 26 maart 2015 het bestemmingsplan “Molen- en Asserstraat” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied wordt begrensd door het perceel Asserstraat 8 in Beilen. Directe aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan  is het verzoek voor het realiseren van in totaal 4 woningen op het perceel Asserstraat 8 in Beilen, ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van deze locatie. De imro-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1731.MolenAsserstraat-VST1.   De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben betrekking op: -       Het parkeren wordt op een andere manier op het perceel gerealiseerd ter hoogte van de Asserstraat en het bouwvlak wordt verschoven gelijk met Asserstraat 10.   Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning voor het realiseren van een 2 x 2-onder-1 kap woning met zaaknummer 232188 is op 6 mei 2015 verleend.   Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 14 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via onderstaande link op ruimtelijkeplannen.nl en de omgevingsvergunning is ook in te zien via onderstaande link. De bijbehorende stukken vindt u onderaan deze publicatie. De stukken zijn tevens in te zien bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1).   Beroep Gedurende de periode van inzage kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: een belanghebbende die tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze heeft ingediend; een belanghebbende die aan kan tonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen en alle belanghebbenden voor zover het gaat om de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die tijdig beroep instelt, kan daarom tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze afdeling, op hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.   Informatie Voor meer informatie over het bestemmingsplan, kunt u contact opnemen met mevrouw H. Teijema van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, via telefoonnummer (0593) 53 96 76, en voor meer informatie over de omgevingsvergunning met mevrouw L. de Jong via telefoonnummer (0593) 53 92 09, of e-mail gemeente@middendrenthe.nl

 • Ongediertebestrijding

  U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte en plaagdieren op eigen terrein. Ongedierte zoals mieren, muizen, wespen, mollen en bladluizen kunt u op verschillende wijzen bestrijden. U kunt voor de bestrijding ook zelf een gespecialiseerd bedrijf inhuren. De gemeente bestrijdt zelf geen ongedierte bij u thuis. Wespen Wespen kunt het best laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Vindt u een wespennest in de openbare ruimte, meld dit dan bij de gemeente Bijenzwerm Bijen zijn nuttige insecten. Een bijennest kunt u het best laten weghalen door een imker. Steenmarters De steenmarter is een beschermde diersoort. U mag een steenmarter niet vangen of doden. Wel kunt u zelf maatregelen treffen om ze te weren uit uw huis. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Heeft u last van slakken in de tuin? Slakken kunnen flinke schade aanrichten in uw tuin. U kunt de slakken bestrijden met middelen op basis van Metaldehyde. Slakkenbestrijdingsmiddelen zijn helaas ook giftig voor dieren die u wel graag in uw tuin ziet en voor wie slakken een smakelijk hapje zijn. De natuurlijke vijanden van de slakken zoals egels, padden en vogels kunnen sterven na het eten van vergiftigde slakken. Wat kan ik doen aan bladluizen in de tuin? Luizenplagen kunnen voorkomen worden door geen luisgevoelige planten in uw tuin te zetten. Bladluizen worden aangetrokken door planten die te veel voeding krijgen en daardoor erg stikstofrijk zijn. Probeer planten die keer op keer last van luis krijgen niet ten koste van alles te redden. Vervang ze door soorten die beter geschikt zijn voor die standplaats. Luizen kunnen bestreden worden met natuurlijke en natuur-identieke bestrijdingsmiddelen zoals pyrethrinen (pyrethrum en pyrethoden). Deze middelen zijn afbeekbaar en selectiever dan middelen op basis van organische fosfaten en carbonaten maar zeer giftig voor insecten en bijen. Gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast door ongedierte en plaagdieren in de openbare ruimte, op gemeentelijk terrein en in de gemeentelijke gebouwen. Bestrijding door de gemeente vindt alleen plaats als er sprake is van gevaar (voor de volksgezondheid). Voor vragen of advies over ongedierte kunt u contact opnemen met: (0593) 53 92 22

 • Onze sollicitatieprocedure

  1. Selectie Wanneer de sluitingsdatum voor de vacature is verlopen, maken we een eerste selectie. Hierbij kijken we niet alleen naar je CV. Want naast opleiding en ervaring, zijn we vooral geïnteresseerd in jou en je motivatie om op deze vacature te solliciteren. 2. Sollicitatiegesprekken Pas je binnen het profiel dat wij voor ogen hebben, dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zit vaak de leidinggevende van het betreffende team, een HR adviseur en een mogelijk toekomstige collega. Uiteraard willen we jou leren kennen, maar het is net zo belangrijk dat jij ons beter leert kennen. Daarom bespreken we heel veel tijdens dit eerste gesprek. Van je hobby’s tot de dagelijkse werkzaamheden van de openstaande functie. Maar ook wederzijdse verwachtingen, je vaardigheden en de teamsamenstelling komt ter sprake. Na het gesprek nemen we dan samen de beslissing of we met elkaar verder gaan. Mocht dat het geval zijn, dan kan er nog een vervolggesprek plaatsvinden. Maar ook een assessment of het navragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de vervolgprocedure. In sommige gevallen kan het zijn dat we je na het gesprek direct een passend aanbod doen. 3. Arbeidsvoorwaarden Zijn we er beide van overtuigd dat de match er is, dan nodigen we je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Ga je akkoord? Dan krijg je zo spoedig mogelijk je arbeidsovereenkomst en alle relevante documenten toegestuurd. Op die manier kunnen we alles formeel in orde maken. 4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Voor alle medewerkers die op het punt staan om in dienst te treden is een VOG vereist. Dit is een standaard onderdeel van de procedure. Daarnaast zullen we je vragen om kopieën van relevante diploma’s en certificaten aan te leveren. 5. Aan de slag Wanneer alle formele zaken positief zijn afgehandeld, dan treed je in dienst bij de gemeente Midden-Drenthe. Samen met andere nieuwe collega’s krijg je eerst een introductieprogramma aangeboden. Daarnaast ontvang je een inwerktraject op maat en begeleiding vanuit het team waar je gaat werken.

 • Privacy verklaring en proclaimer

  Uw privacy De gegevens die u deelt met de gemeente behandelen we altijd vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen als en voor zover dat door de wet is toegestaan. Verwerkingen van persoonsgegevens De gemeente Midden-Drenthe houdt een register van persoonsgegevensverwerkingen bij. In dit register staat welke verwerking er is, met welke grondslag en welke gegevens daar in staan. De gemeente bewaart en vernietigt de gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming en Archiefwet. Uw rechten Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten over uw persoonsgegevens. Welke dat zijn vindt u op de pagina ‘ Uw rechten ’.  Onderhoud website De gemeente Midden-Drenthe is verantwoordelijk voor deze website en de inhoud er van. We doen er alles aan de website actueel en juist te houden. Correcties melden Komt u op de site informatie tegen die niet klopt of die verouderd is? Wij stellen uw reactie zeer op prijs. Via het contactformulier  kunt u uw reactie melden. Analyse websitebezoek De gemeente Midden-Drenthe gebruikt Google Analytics om in kaart te brengen hoe de website wordt gebruikt. Hiervoor word een cookie geplaatst. Met deze gegevens verbeteren wij onze website. De voor ons zichtbare gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Veiligheid informatiesystemen en Responsible Disclosure De gemeente Midden-Drenthe vindt de veiligheid van de informatiesystemen zeer belangrijk. De gemeente onderzoekt met regelmaat of er zwakke plekken zijn en zorgt voor optimale beveiliging. Het kan desondanks voorkomen dat er een zwakke plek is. Als u een zwakke plek heeft gevonden horen wij dit graag. Mail uw bevinding naar informatiebeveiliging@middendrenthe.nl .  Hoe wij omgaan met uw melding en hoe wij deze afhandelen kunt u lezen in ons beleid Responsible Disclosure.   Opmerkingen en vragen Heeft u een opmerking of vraag? U kunt hiervoor terecht bij Jacobus Koops, functionaris gegevensbescherming. Middels het formulier 'vraag omtrent privacy/avg'  kunt u rechtstreeks een vraag aan hem stellen.  Klachten Wilt u een klacht melden ? U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.  

 • Informatie voor ondernemers in Drenthe

  Ondersteuningspakket voor ondernemers in Drenthe De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 10 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. De uitwerking van deze maatregelen voor ondernemers in de gemeente Midden-Drenthe kunt u op deze pagina vinden. Factsheet Ondersteuningspakket voor ondernemers in Drenthe Tegemoetkoming schade COVID-19 Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De lijst van bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling wordt uitgebreid.   U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen. Klik hier voor meer informatie Gemeente De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Eén van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Zelfstandig ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De versoepelde regeling is nog in ontwikkeling, bellen heeft daarom nog geen zin . Meer informatie over de Tozo kunt u vinden op www.middendrenthe.nl/tozo Veiligheidsregio Drenthe (VRD) De twaalf Drentse gemeenten trekken samen op in de aanpak van het coronavirus. We doen dat onder de vlag van de Veiligheidsregio Drenthe. Op de website van de VRD kunt u alles lezen over de gezamenlijke aanpak van de twaalf Drentse gemeenten, zoals actuele regels en veelgestelde vragen en antwoorden. Ik ben Drents ondernemer Drentse ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis worden zoveel mogelijk hetzelfde behandeld. De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe trekken samen op bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden. Hiervoor wordt gezamenlijk gekeken welke maatregel moeten worden ingezet zodat de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers versterkt wordt. Als Drents ondernemer kun jij nu al terecht bij adviseurs met jouw vragen en voor informatie over actuele regelingen op de website van Ik ben Drents ondernemer, kijk op https://ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus/

 • Plan voor speelvoorzieningen Waterlandersbuurt Beilen gereed

  In de Waterlandersbuurt in Beilen worden de speelvoorzieningen verbeterd. Iedereen uit ’t Spiek, De Leek, De Stroom, Domcapittel en De Made kon hiervoor ideeën aanleveren. Veel kinderen maar ook volwassenen kwamen met wensen, opmerkingen, plaatjes en tekeningen.   Dit is gebruikt om een plan te maken. Iedereen kan nog tot en met 27 november reageren op het plan. De bedoeling is dat de uitvoering uiterlijk mei 2018 klaar is.   Plan in het kort Het plan gaat over het gebied bij de vijver aan De Stroom, de bestaande plekken in ’t Spiek, en een nieuwe speelplek aan De Leek.   Aan De Stroom, wordt het gebied bij de Spiekvijver aantrekkelijker gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar. Er komt een hekwerk om het voetbalveldje zodat de ballen in het veld blijven. Ook komen er nieuwe speeltoestellen: een kabelbaan, een klimtoestel en een draaischijf. Het gebied wordt ook aantrekkelijker gemaakt om te wandelen en te zitten. Er komt een pad door het gebied en een picknicktafel. Langs de vijver komt een strook waar de natuur meer kans krijgt, met bloemen en kruiden die ook voor vlinders, insecten en vogels aantrekkelijker zijn. Hier komen ook enkele keien.   In de woonstraten van ’t Spiek zijn nu 3 speelplekken. De plek met de zandbak bij nummer 18 gaat weg. De plek bij ’t Spiek 26-68 blijft hetzelfde. Op het veldje bij ’t Spiek 84 bij de Industrieweg gaan 3 van de 4 speeltoestellen weg en daar komt 1 combinatietoestel voor terug.   En dan tot slot, aan De Leek, komt een nieuwe speelplek voor jongere kinderen. Dit komt op de plek waar jaren geleden ook al een speelplek was. Inmiddels wonen hier weer veel jonge gezinnen. Hier komen een schommel en een speelhuisje met glijbaan.   Reageren Wilt u reageren op het plan? Dit kan tot en met 27 november 2017. U kunt mailen naar gemeente@middendrenthe.nl onder vermelding van zaaknummer 872909. Ook kunt u contact opnemen met Elma Busz van de afdeling Ruimte via telefoonnummer (0593) 539 222.

 • Aangepaste manier van vergaderen

  Gezien de maatregelen om het coronavirus in te dammen is het niet gewenst om fysieke bijeenkomsten – indien niet strikt noodzakelijk – te houden. Er worden momenteel afspraken gemaakt om de bestuurlijke bespreking van onderwerpen zo goed als mogelijk te continueren. Daarbij gaat het om voorbereiding van besluitvorming zoals die in de commissies plaatsvindt. Daarvoor zijn in hoofdlijnen de volgende afspraken gemaakt: Gecombineerde commissievergadering Vergadermoment en agendapunten staan op de website van de gemeente Inspraak door burgers kan (vooraf) digitaal en dat wordt gedeeld met de commissie Eerste termijn wordt via de mail uitgewisseld tussen de fracties en de samenvatting van de standpunten gedeeld op de website. Tweede termijn digitaal overleg tussen de woordvoerders namens de fracties Alles hangt af van de landelijke maatregelen én de digitale mogelijkheden t.a.v. uitzenden van dit digitaal overleg Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie, telefoon (0593) 53 92 90. Hieronder kunt u de brief vinden die verstuurd is aan de raad: Brief aan raad over coronacrisis Financiële risico’s Uitgangspunt is dat de ondersteuning zolang mogelijk op peil wordt gehouden, mits dit binnen de maatregelen van de regering past en het verantwoord is. De zorgcontinuïteit, maar ook de bedrijfscontinuïteit wordt dan het beste geborgd. Wat betreft de declaraties van zorg: zolang zorg geleverd blijft, in oorspronkelijke of alternatieve vorm (op afstand, met aanpassingen etc.) conform de afspraken met uw PGB-houder, kunt u declareren. Als u de zorglevering stopt of een factureringssystematiek op uurbasis hanteert en als gevolg van de crisis onvoldoende uren kunt maken om uw bedrijf draaiende te houden, dan kunt u gebruik maken van de landelijke regelingen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen Inzet personeel We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om voldoende personeel beschikbaar te hebben. Sommige zorgaanbieders vragen of ze in geval van ziekte van eigen medewerkers ook ongekwalificeerd personeel mogen inzetten. Hierover is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevraagd. We wachten die reactie af en komen hier bij u op terug. Wellicht ten overvloede wijzen we u op de website voor extra zorgpersoneel: https://nu91coronadossier.nl/aanmelden-landelijk-coordinatiepunt-zorgprofessionals/ Tips, voorstellen en/of vragen Voor vragen met betrekking tot het coronavirus verwijzen we u ook naar de website van De Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg Heeft u tips en/of voorstellen voor de gemeenten waar wij ons ons alvast op kunnen voorbereiden? Of andere vragen betreffende de standpunten van de gemeente die u verwacht? U kunt uw tips, voorstellen en/of vragen mailen naar coronanmd@assen.nl .

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties