Resultaten

581 - 583 van de 583 Resultaten
Toon producten van Fryslân
  • Gebruiksverbod door reconstructieplan, ontheffing

    Voor gebieden die in een zogeheten reconstructieplan zijn aangewezen, kan de provincie bepaalde gebruiksverboden instellen. Van een dergelijk verbod kunnen Gedeputeerde Staten van die provincie ontheffing verlenen, met beperkingen of onder bepaalde voorwaarden. Een 'reconstructieplan' wordt opgesteld voor 'concentratiegebieden', waar een reconstructie plaatsvindt ter bevordering van een goede ruimtelijke en economische structuur (onder meer voor landbouw, bos, recreatie, water, milieu en infrastructuur) en een goed woon,- werk en leefklimaat. Een concentratiegebied is een nauwkeurig omschreven gebied waarvoor dergelijke maatregelen worden genomen. Het gebruiksverbod kan inhouden dat het verboden is (op bepaalde tijdstippen) in de gebieden gelegen opstallen te gebruiken voor bepaalde doelen (of voor andere doelen dan voorgeschreven). Voorbeelden van 'opstallen' zijn huizen of beplantingen.

  • Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

    Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie. Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

  • Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

    De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente kunnen een vergoeding krijgen. De provincie moet dit goedkeuren. De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens stuurt de gemeente deze naar de provincie voor goedkeuring. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties