Resultaten 51 - 59 van 59 resultaten

 • Vanuit buitenland naar Blaricum verhuizen (immigreren)

  U wilt zich vanuit het buitenland in Blaricum vestigen. Verblijft u hier langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan (hervestiging). Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs. U maakt hiervoor een afspraak. Alle personen moeten bij de afspraak aanwezig zijn. Afspraak maken Dit kan digitaal. Of telefonisch via 14 035. Geef hierbij aan om hoeveel personen het gaat. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) Als u bij iemand gaat wonen, moet u een schriftelijke toestemmingverklaring van de hoofdbewoner meenemen en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs Niet-EU’ers: een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, of de verblijfsaantekening van de IND in het paspoort, of de sticker machtiging voorlopig verblijf (MVV) Komt u uit Caribisch Nederland (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten)? Neem dan het originele uitschrijfbewijs mee Bij eerste inschrijving ook meenemen Een recente en originele geboorteakte Als dit van toepassing is: een recente en originele huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw partner. Dit moet u alleen meenemen als u getrouwd of gescheiden bent. Of als uw partner is overleden. De benodigde akten zijn geen voorwaarde voor inschrijving en kunt u ook op een later tijdstip inleveren worden ingeleverd. De akten moet u wel verplicht aanleveren volgens de wet BRP. Maak ook hiervoor een afspraak. Maak dan een vervolgafspraak om deze laatste stukken in te leveren. Dit kan tijdens uw eerste afspraak of naderhand telefonisch. Legalisaties Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wanneer u staat ingeschreven Schrijft u zich voor het eerst in dan duurt het maximaal 4 weken voor u staat ingeschreven. U krijgt uw Burgerservicenummer (BSN) thuis gestuurd. Bij hervestiging duurt het ongeveer 3 werkdagen voor u staat ingeschreven.

 • Erkenning kind

  U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht. Wij raden u aan de erkenning voor de geboorte te regelen. Dit om bijvoorbeeld juridische problemen te voorkomen bij vroegtijdig overlijden van een van de ouders. Als het kind al is geboren, kunt u dit ook nog bij de geboorteaangifte doen of daarna. De erkenning kan worden gedaan door de vader of door de duomoeder bij 2 moeders. Ook een gehuwde man, bij een andere ongehuwde vrouw kan dit doen, zonder tussenkomst van de rechter. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn. Hij moet wel bevoegd zijn om te erkennen. Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Dit hoeft niet perse de geboorte- of woonplaats van het kind te zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris is hiertoe bevoegd. In dat geval hoeft u hiervoor niet naar de gemeente. Erkenning leidt niet automatisch tot het verkrijgen van gezag over het kind. U krijgt wel automatisch het ouderlijk gezag als de vader met de moeder is getrouwd of als u samen een geregistreerd partnerschap hebt. Gezag moet apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Het gezamenlijk gezag kan digitaal worden aangevraagd met DigiD. Hiervoor is geen afschrift van de geboorteakte nodig. Wat moet u doen voor een erkenning? Voor de erkenning moet u een afspraak te maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse of woont u in het buitenland, neemt u dan eerst contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Voor uw afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee van alle ondertekenaars, alsmede een geboorteakte van het kind indien deze in een andere gemeente woont. Naamkeuze Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u een naamkeuze doen. U kunt ervoor kiezen dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde naam. Indien u geen naamkeuze doet dan krijgt of behoudt het kind de naam van de moeder. De naam van het kind wordt bepaald door het recht van de nationaliteit van het kind. Meer informatie over erkenning 3 momenten waarop u kunt erkennen Voorwaarden voor erkenning Afstamming, ouderlijk gezag en voogdij

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren in Blaricum dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente. Corona en evenementen In de meest recente noodverordening (zie nieuwsberichten over corona) en op de site van de Rijksoverheid staan de regels die gelden. Als u een evenement organiseert dan stelt u een coronaplan op. De gemeente toetst uw plan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Klein evenement Wilt u een klein evenement organiseren zoals een buurtfeest of een klein sporttoernooi, waar minder dan 100 deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn? Dan is het vaak voldoende om dit alleen te melden bij de gemeente. Het aanvragen van een evenementenvergunning is dan niet nodig. Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning nodig, als het aan alle volgende eisen voldoet: Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement. Het evenement is tussen 08.00 en 01.00 uur. Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 08.00 en na 23.00 uur, en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten. Omwonenden ondervinden geen (geluids)overlast. Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes, en te allen tijde is een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten. Slechts kleine objecten worden geplaatst (met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object). Er is een organisator. Het evenement vindt niet plaats op een locatie waarvoor al een evenementenvergunning is verleend. Schriftelijk melden Een melding van een klein evenement doet u schriftelijk via het formulier Melding klein evenement. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Het formulier moet tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement aangeleverd zijn bij de gemeente. Groot evenement Organiseert u een evenement dat niet aan alle voorwaarden voor een klein evenement voldoet? Dan moet u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een groot evenement. Een evenementenvergunning vraagt u aan via het formulier Evenementenvergunning. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Stuur dit formulier tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement. Daarnaast moet het evenement voor 1 december in het jaar voorafgaand aan het evenement bij de burgemeester gemeld zijn. Deze melding gebruikt de gemeente voor het samenstellen van de jaarlijkse evenementenkalender. Schenken zwak-alcoholhoudende dranken Als er bij een evenement/klein evenement zwak-alcoholhoudende dranken worden geschonken dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Zie ook de webpagina Ontheffing zwak alcoholische drank Privéfeest Voor een privéfeest op eigen terrein heeft u meestal geen vergunning nodig. Houd wel rekening met de volgende regels. U mag in de openlucht geen muziek ten gehore brengen op: zondag tot en met vrijdag tussen 23.00 en 09.00 uur; op vrijdag en zaterdag tussen 00.00 en 09.00 uur; op zondag voor 13.00 uur. U mag geen muziek ten gehore brengen wanneer dit een kerkdienst kan verstoren. Het geluidsniveau van de muziek mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in alle landen van de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen ouder dan 18 jaar en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. De levertijd is 5 werkdagen. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Bij de aanvraag van een paspoort worden bij iedereen die ouder is dan 12 jaar 2 vingerafdrukken afgenomen. Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goed gelijkende recente pasfoto meenemen. Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (artikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour. Hoe vraagt u een paspoort aan? Een aanvraag voor een paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal (niet voor vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort) of telefonisch via 14035. U neemt voor de aanvraag het volgende mee: Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de eisen die de overheid aan de pasfoto stelt. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij uw aanvraag. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen. Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming (pdf 107 KB) van de ouders of de voogd. Formulieren voor de toestemming zijn ook bij de balie Burgerzaken verkrijgbaar. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van geldige paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Bij de aanvraag van een tweede paspoort ook bovengenoemde documenten meenemen. Betaalmiddel Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor duurt de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk. Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente. Kosten Nederlands paspoort voor personen ouder dan 18 jaar: € 74,75 Nederlands paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 56,55 Extra kosten bij spoedaanvraag reisdocument: € 50,90 Wat te doen bij verlies of diefstal paspoort? U hoeft voor een verloren of gestolen paspoort niet eerst naar de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal ondertekenen; ook als uw document in het buitenland is kwijtgeraakt. U kunt de vermissing vanuw reisdocument ook digitaal melden. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Na ondertekening van de verklaring kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek. Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoortaanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Paspoort voor minderjarige kinderen Elk kind moet voor reizen naar het buitenland een eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij de aanvraag aan de balie van de gemeente. Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de schriftelijke toestemming moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouders/voogd worden overlegd. Reizen met minderjarige kinderen Iedereen die de grens passeert moet beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart. Welk document u moet hebben is afhankelijk van de eisen die het land stelt waar de reis naar toe gaat. De Koninklijke Marechaussee controleert niet alleen scherp of iedereen een correct reisdocument heeft, maar let ook op minderjarige kinderen die niet in gezinsverband reizen, bijvoorbeeld met opa en oma, één-ouder of vrienden. De Koninklijke Marechaussee beslist aan de hand van documenten of het kind het land mag verlaten. Daarbij wordt gelet op de schriftelijke toestemming van de andere ouder om het land te mogen verlaten en of er sprake is van gezag. Toestemming reizen met minderjarig kind (pdf 8,26 KB) of Toestemming reizen met minderjarig kind, Engelstalig (pdf 90,5 KB) Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kinderen Gaat u reizen naar landen buiten het Schengen gebied dan moet de Koninklijke Marechaussee bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen: verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder recent uittreksel gezagsregister recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kopie van paspoort van toestemminggevende ouder eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang eventueel het ouderschapsplan eventueel geboorteakte Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders Iedereen die als vluchteling tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus). Iedere vreemdeling die als staatloze tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig. Voor alle anderen in (een van de landen van) ons Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen. Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland. De aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort kan enkele maanden duren. Voor vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten moet u telefonisch een afspraak maken 14035. Deze afspraak kunt u niet digitaal maken. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen!

 • Partnerschapsregistratie

    Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan dan moet u contact opnemen met de gemeente waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrokken gaat worden. Voor het geregistreerd partnerschap moet een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap worden ingevuld. Als u in onze gemeente een geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken, dan kunt u dit digitaal regelen (datum en tijd registratie, getuigen, de locatie en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of de door u gevraagde opties beschikbaar zijn. U stuurt de melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap naar de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap laat registreren. U hoeft voor het geregistreerd partnerschap niets meer in uw woongemeente te regelen. Denk wel aan het doorgeven van een eventuele aanpassing van het naamgebruik na de partnerschapsregistratie en een eventuele adreswijziging. De melding voorgenomen geregistreerd partnerschap dient minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór het geregistreerd partnerschap bij de gemeente aanwezig te zijn. Bent u in het buitenland geboren, hebt u in het buitenland gewoond en of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u nog steeds documenten overleggen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 14 035.   Getuigen Voor het geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Getuigen verklaren met hun handtekening dat ze getuige zijn geweest van het sluiten van uw geregistreerd partnerschap. Zij zijn dus erg belangrijk in een ceremonie. Het is verstandig om over getuigen goed na te denken: vaak vindt men het een groot eer en blijk van waardering of bevestiging van goede vriendschap als ze uw getuige mogen zijn. Het wordt zo ook voor deze getuigen een speciale dag. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Van de getuigen hebben wij kopieën van geldige legitimatiebewijzen nodig. Als u geen eigen getuigen hebt, kunt u de gemeente vragen getuigen ter beschikking te stellen.   Wat moet u doen? Maak telefonisch via 14 035 een afspraak voor het reserveren van een datum voor het geregistreerd partnerschap. Bent u in het buitenland geboren, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u in het buitenland gewoond, informeer dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand welke documenten u nodig heeft.   Kosten geregistreerd partnerschap Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis € 426,00 Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur op een bijzondere locatie € 525,00 Schriftelijk met het formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap. In het gemeentehuis op andere dagen en tijdstippen in overleg met team burgerzaken € 587,50 Van maandag t/m vrijdag 17.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 828,00 Op zaterdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur op een bijzondere locatie € 828,00 Partnerschapsboekje bij gratis geregistreerd partnerschap of een duplicaat € 21,50 Getuigen van de gemeente bij geregistreerd partnerschap, per persoon € 72,00 Benoeming beëdigde partnerschapsambtenaar € 187,00 Gratis geregistreerd partnerschap in Blaricum en Eemnes kan op maandagen om 10.00 uur en in Laren op maandagen om 09.00 en 09.15 uur. Let op: de bijzondere locaties brengen u ook kosten in rekening.   Ambtenaren geregistreerd partnerschap BEL-gemeenten U kunt uw voorkeur aangeven voor een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (pdf, 453kb). De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand verzorgt de ceremonie die bij een geregistreerd partnerschap hoort. Ongeveer 2 weken voor de officiële datum maakt de ambtenaar een afspraak met u. Tijdens het gesprek bespreekt u uw persoonlijke wensen rondom de ceremonie. Bij een gratis geregistreerd partnerschap neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van te voren geen contact met u op. Er wordt bij een gratis geregistreerd partnerschap geen toespraak gehouden. Er kan een ambtenaar benoemd worden voor één dag. Deze ambtenaar moet al wel beëdigd zijn als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente. Informeert u bij de ambtenaar burgerzaken naar de procedure hiervoor.   Locatie geregistreerd partnerschap Voor het voltrekken van een geregistreerd partnerschap kunt u in de BEL-gemeenten kiezen uit verschillende locaties

 • Houtrook

  Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Gezondheidsklachten Het stoken van hout kan overlast opleveren voor buren. Naast de geur en rook, kan het ook gezondheidsklachten opleveren. Houtrook draagt bij aan de uitstoot van fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden. In huizen waar regelmatig wordt gestookt, zijn er ook gevolgen voor bewoners en hun gezondheid. Vooral kinderen hebben een groter risico op luchtwegklachten. Denk aan verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Overlast buitenshuis De rook van een houtkachel of open haard is de meest genoemde klacht over geur in de wijk. Voor sommigen inwoners veroorzaakt het benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen hebben erg veel last van laaghangende rook in de wijk. Er zijn tips om overlast zoveel mogelijk te beperken. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Gebruik nooit geverfd hout, geïmpregneerd hout of platen (daarin zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op www.stookwijzer.nu kunt u zien of er voldoende wind is om te kunnen stoken. Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming. Gebruik haardhout uit duurzaam beheerde bossen. Let op het FSC- of PEFC-keurmerk, alleen dat garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerd bos. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Ventileer je huis tijdens het stoken. Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Ook helpt het bij een volledige verbranding. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is.  Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen zodat er vrije luchtaanvoer is. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op 1 dag. Zo blijf je vrienden met de buurt. Als u een kachel aanschaft, laat u informeren door een erkend bedrijf. Per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) gelden er strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt. Ervaart u overlast van houtstook? Heeft u last van houtstook in uw omgeving? Dan is het altijd goed om een gesprek te hebben met de houtstoker. Eventueel kunt een paar tips meegeven die op deze webpagina staan. De oplossing is vaak al dichtbij: het soort hout bijvoorbeeld of de stookwijzer raadplegen. De gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Er zijn ook belangengroepen over de nadelige gevolgen van het stoken van hout: Stichting Houtrookvrij: www.houtrookvrij.nl Verbod op houtkachels opleggen? In de wetgeving is er nog geen basis om houtkachels bij particulieren thuis te verbieden. De houtstoker is wel verplicht te zorgen dat de houtkachel geen hinder veroorzaakt. Voor wie overweegt om een houtkachel aan te schaffen, laat u dan informeren door een erkend bedrijf of brancheverenging (stichting-nhk.nl). Daarnaast gelden er per 2022 (en waarschijnlijk al vanaf 2020) strengere wetgeving door de invoering van de nieuwe Europese Eco-design-richtlijn. Hierin worden de producteisen voor houtkachels aanzienlijk aangescherpt. Informatie van derden Op verschillende websites is meer informatie te vinden over het stoken met hout en stookoverlast. RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksoverheid Milieu Centraal Longfonds Stichting Houtrookvrij Regio Gooi en Vechtstreek Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche

 • Rijbewijs

  Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen. Hoe vraagt u een rijbewijs aan? Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. Voor een spoedprocedure moet u een telefonische afspraak maken. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis: Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen Indien van toepassing: verblijfsdocument Betaalmiddel. Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente. Kosten Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 41,00 Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,00 Administratiekosten i.v.m. vermissing: € 25,35 Eigen verklaring: € 37,80 Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10 Vermissing van uw rijbewijs Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt u bij de gemeente hiervan aangifte doen. Rijbewijs met spoed aanvragen Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hiervoor zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'. Tractorrijbewijs per 1 juli 2015 Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D) Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen  of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen.

 • Adoptie

  Bij een adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijks zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen. Een Nederlands kind adopteren In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie). Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure. Een verzoek om adoptie dient u in bij de rechtbank. Herbij heeft u de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is. Kosten adoptie Nederlands kind Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor een uittreksel uit het geboorteregister en eventueel medische kosten. Afhankelijk van uw inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Buitenlands kind adopteren De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. Wanneer u een kind uit het buitenland wilt adopteren, doorloopt u een adoptieprocedure. Om aan de adoptieprocedure deel te nemen moet u voldoen aan voorwaarden zoals een maximum leeftijd van de adoptieouders en heeft u een beginseltoestemming nodig. Hierin staat dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren. Ook kan het land waar het adoptiekind vandaan komt voorwaarden stellen aan de adoptie. De adoptieprocedure begint bij het aanvragen en verkrijgen van een beginseltoestemming. Bemiddeling tijdens adoptieprocedure buitenlands kind Een onderdeel van de adoptieprocedure is de bemiddelingsfase. De bemiddeling gebeurt via een vergunninghouder. Vergunninghouders hebben een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie om te bemiddelen bij interlandelijke adoptie. Kosten adoptie buitenlands kind Bij een interlandelijke adoptie betaalt u kosten voor onder andere de verplichte voorlichting die de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) verzorgt. Ook betaalt u bemiddelingskosten. Het bedrag daarvan is afhankelijk van de keuze van het land en de vergunninghouder. Voor uitgebreide informatie over de bemiddelingskosten kunt u terecht bij de vergunninghouders. Aan het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht zijn ook kosten verbonden. Tegemoetkoming adoptiekosten buitenlands kind Tot 1 januari 2016 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten van € 3.700,-. Dit kan nog voor afgeronde adopties tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013. U kunt een tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. Adoptie door Nederlanders in het buitenland Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben bij de adoptie geen toestemming nodig van de Nederlandse overheid. Nederlanders die in het buitenland wonen en een kind willen adopteren uit hun woonland of een ander land, moeten zelf contact opnemen met de autoriteiten van dat land en/of lokale instanties die bemiddelen bij adoptie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland bemiddelen hier niet bij.

 • Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

  Echtscheiding Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door overlijden van één van de partners. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van één van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in de basisregistratie personen (BRP) opnemen. Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u terecht bij een advocaat. Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank. De rechter hoort de echtgenoten en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtgenoten - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. De gemeente kan pas tot inschrijving van de uitspraak overgaan als duidelijk is dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is.   Wat heeft u nodig voor een bezoek aan de advocaat? Een afschrift van de huwelijksakte Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen   Wat heeft u nodig voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente? Een afspraak: U kunt die telefonisch maken via 14 035  Een schriftelijk verzoek tot inschrijving Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek, akte van berusting verzoek tot inschrijving, door beiden ex-partners wordt ingediend).   Ontbinden geregistreerd partnerschap Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap via een advocaat of notaris, buiten de rechter om, ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. Daarna is het geregistreerd partnerschap beëindigd. U krijgt de overeenkomst of beschikking via uw advocaat of notaris thuisgestuurd. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.