Resultaten

51 - 57 van de 57 Resultaten
Toon producten van Eemnes
 • Partnerschapsregistratie

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap laten voltrekken, dan moet u contact opnemen met de gemeente waar het geregistreerd partnerschap voltrokken gaat worden. Dit kan telefonisch. Voor het geregistreerd partnerschap moet er een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap worden ingevuld. Dit kan via een Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap (pdf, 154kb) U stuurt de melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap naar de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap laat registreren. U hoeft voor het geregistreerd partnerschap niets meer in uw woongemeente te regelen. Denk wel aan het doorgeven van een eventuele aanpassing van het naamgebruik na de partnerschapsregistratie en een eventuele adreswijziging. De melding voorgenomen geregistreerd partnerschap dient minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór het geregistreerd partnerschap bij de gemeente aanwezig te zijn. Bent u in het buitenland geboren, hebt u in het buitenland gewoond en of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u nog steeds documenten overleggen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 14 035. Getuigen Voor het geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Getuigen verklaren met hun handtekening dat ze getuige zijn geweest van het sluiten van uw geregistreerd partnerschap. Zij zijn dus erg belangrijk in een ceremonie. Het is verstandig om over getuigen goed na te denken: vaak vindt men het een groot eer en blijk van waardering of bevestiging van goede vriendschap als ze uw getuige mogen zijn. Het wordt zo ook voor deze getuigen een speciale dag. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Van de getuigen hebben wij kopieën van geldige legitimatiebewijzen nodig. Als u geen eigen getuigen hebt, kunt u de gemeente vragen getuigen ter beschikking te stellen. Wat moet u doen? Maak telefonisch via 14 035 een afspraak voor het reserveren van een datum voor het geregistreerd partnerschap. Schriftelijk met het formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap Bent u in het buitenland geboren, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u in het buitenland gewoond, informeer dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand welke documenten u nodig heeft. Kosten geregistreerd partnerschap Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis/trouwzaal € 250,00 Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis/trouwzaal € 500,00 Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur op een bijzondere locatie € 750,00  In het gemeentehuis op andere dagen en tijdstippen in overleg met team burgerzaken € 587,50 Trouwen van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 1.000,00 Op zaterdag tussen 09.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 1.000,00 Partnerschapsboekje bij gratis geregistreerd partnerschap of een duplicaat € 21,00 Getuigen van de gemeente bij geregistreerd partnerschap, per persoon € 72,00 Benoeming beëdigde partnerschapsambtenaar € 250,00 Gratis geregistreerd partnerschap in Blaricum en Eemnes kan op maandagen om 10.00 uur en in Laren op maandagen om 09.00 en 09.15 uur. Let op: de bijzondere locaties brengen ook kosten in rekening. Ambtenaren geregistreerd partnerschap BEL-gemeenten U kunt uw voorkeur aangeven voor een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (pdf, 453kb). De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand verzorgt de ceremonie die bij een geregistreerd partnerschap hoort. Ongeveer 2 weken voor de officiële datum maakt de ambtenaar een afspraak met u. Tijdens het gesprek bespreekt u uw persoonlijke wensen rondom de ceremonie. Bij een gratis geregistreerd partnerschap neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van te voren geen contact met u op. Er wordt bij een gratis geregistreerd partnerschap geen toespraak gehouden. Er kan een ambtenaar benoemd worden voor één dag. Deze ambtenaar moet al wel beëdigd zijn als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente. Informeert u bij de ambtenaar burgerzaken naar de procedure hiervoor. Locatie geregistreerd partnerschap Voor het voltrekken van een geregistreerd partnerschap kunt u in de BEL-gemeenten kiezen uit verschillende locaties

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument. U kunt zich er mee legitimeren in alle landen van de wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen ouder dan 18 jaar en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. De levertijd is 5 werkdagen. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Bij de aanvraag van een paspoort worden bij iedereen die ouder is dan 12 jaar 2 vingerafdrukken afgenomen. Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goed gelijkende recente pasfoto meenemen. Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (afrtikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour. Hoe vraagt u een paspoort aan? Een aanvraag voor een paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal (niet voor vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort) of telefonisch via 14035. U neemt voor de aanvraag het volgende mee: Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de eisen die de overheid aan de pasfoto stelt. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij uw aanvraag. Indien u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen. Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming (pdf 107 KB) van de ouders of de voogd. Formulieren voor de toestemming zijn ook bij de balie Burgerzaken verkrijgbaar. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van geldige paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Bij de aanvraag van een tweede paspoort ook bovengenoemde documenten meenemen. Betaalmiddel Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor duurt de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk. Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente. Kosten Nederlands paspoort voor personen ouder dan 18 jaar: € 73,20 Nederlands paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 55,30 Extra kosten bij spoedaanvraag reisdocument: € 49,80 Wat te doen bij verlies of diefstal paspoort? U hoeft voor een verloren of gestolen paspoort niet eerst naar de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal ondertekenen; ook als uw document in het buitenland is kwijtgeraakt. U kunt de vermissing van uw reisdocument ook digitaal melden. De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Na ondertekening van de verklaring kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek. Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoortaanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Paspoort voor minderjarige kinderen Elk kind moet voor reizen naar het buitenland een eigen paspoort of identiteitskaart bezitten. Uw kind(eren) moet(en) aanwezig zijn bij de aanvraag aan de balie van de gemeente. Kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de schriftelijke toestemming moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ouders/voogd worden overlegd. Reizen met minderjarige kinderen Iedereen die de grens passeert moet beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart. Welk document u moet hebben is afhankelijk van de eisen die het land stelt waar de reis naar toe gaat. De Koninklijke Marechaussee controleert niet alleen scherp of iedereen een correct reisdocument heeft, maar let ook op minderjarige kinderen die niet in gezinsverband reizen, bijvoorbeeld met opa en oma, één-ouder of vrienden. De Koninklijke Marechaussee beslist aan de hand van documenten of het kind het land mag verlaten. Daarbij wordt gelet op de schriftelijke toestemming van de andere ouder om het land te mogen verlaten en of er sprake is van gezag. Toestemming reizen met minderjarig kind (pdf 8,26 KB) of Toestemming reizen met minderjarig kind, Engelstalig (pdf 90,5 KB). Vaders en moeders met een andere achternaam dan hun kinderen Gaat u reizen buiten het Schengen gebied dan moet de Koninklijke Marechaussee bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag. Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen: verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder recent uittreksel gezagsregister recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kopie van paspoort van toestemminggevende ouder eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang eventueel het ouderschapsplan eventueel geboorteakte Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders Iedereen die als vluchteling tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus). Iedere vreemdeling die als staatloze tot (een van de landen van) ons Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig. Voor alle anderen in (een van de landen van) ons Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen. Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland. De aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort kan enkele maanden duren. Voor vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoorten moet u telefonisch een afspraak maken 14035. Deze afspraak kunt u niet digitaal maken. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen!

 • Aangifte

  Een overlijden geeft u door in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de uitvaartondernemer dit namens de nabestaanden. Bij overlijden in het buitenland geldt een andere aangifteprocedure.   Digitale aangifte (voor uitvaartondernemers) U kunt aangifte van overlijden doen via het digitale loket Wij hebben dan bepaalde gegevens van u nodig. Ook hebben we schriftelijke toestemming nodig om deze gegevens te gebruiken voor het verwerken van overlijdensaangiften. Heeft u deze gegevens nog niet bij ons aangeleverd? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 035.  Wat u nodig heeft eHerkenning Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer (deze stuurt u digitaal naar ons tijdens het aangifteproces) Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring (deze kunt u per post naar ons sturen. Als u meerdere aangiftes per week doet kunt u ze eenmaal per week versturen) Indien van toepassing: overige documenten zoals een verzoek om uitstel van de uitvaart, een verklaring van de ter beschikkingstelling van het lichaam aan de wetenschap. Als u digitaal aangifte van overlijden doet ontvangt u het verlof voor de begrafenis of crematie en het uittreksel van de overlijdensakte digitaal op het door u opgegeven e-mailadres. De originele documenten sturen wij u per post.   Aangifte aan de balie U kunt aangifte van overlijden persoonlijk doen aan de balie in het BEL-kantoor (Eemnes). Hiervoor maakt u eerst een afspraak Meenemen  Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring die u van de arts of lijkschouwer krijgt Eventueel het trouw- of partnerschapsboekje Een geldig legitimatiebewijs van de aangever (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) Uitstel tot verlof tot begraven of cremeren Volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Als deze termijn niet haalbaar is kunt u een verlof tot uitstel bij de gemeente aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Kosten Wanneer u een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte wilt ontvangen kost dat € 14,00 Een verlof tot uitstel van begraven of cremeren kost € 11,50 Overlijden of begraven in het buitenland Wanneer iemand in het buitenland overlijdt geldt een andere procedure. Bij het vervoer van een stoffelijk overschot van of naar het buitenland gelden onder andere de volgende voorwaarden: U moet een overlijdensakte tonen. Deze vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden. U heeft een laissez-passer (een vervoersbewijs voor een overledene) nodig. Voor vervoer binnen de Benelux heeft u alleen een verlof tot begraving of verbranding nodig. Zowel de laissez-passer als het verlof vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden. In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 en 12 van het Besluit op de lijkbezorging. U vervoert het lichaam in een waterdichte kist. Overlijden tijdens zee-of luchtreis Als iemand overlijdt tijdens een zee- of luchtreis is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken. Het (lucht)vaartuig moet dan wel geregistreerd staan in Nederland. De gezagvoerder stuurt de akte samen met een afschrift naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.  

 • Erkenning kind

  U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht. Wij raden u aan de erkenning voor de geboorte te regelen. Dit om bijvoorbeeld juridische problemen te voorkomen bij vroegtijdig overlijden van een van de ouders. Als het kind al is geboren, kunt u dit ook nog bij de geboorteaangifte doen of daarna. De erkenning kan worden gedaan door de vader of door de duomoeder bij 2 moeders. Ook een gehuwde man, bij een andere ongehuwde vrouw kan dit doen, zonder tussenkomst van de rechter. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn. Hij moet wel bevoegd zijn om te erkennen. Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Dit hoeft niet perse de geboorte- of woonplaats van het kind te zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris is hiertoe bevoegd. In dat geval hoeft u hiervoor niet naar de gemeente. Erkenning leidt niet automatisch tot het verkrijgen van gezag over het kind. U krijgt wel automatisch het ouderlijk gezag als de vader met de moeder is getrouwd of als u samen een geregistreerd partnerschap hebt. Gezag moet apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Het gezamenlijk gezagkan digitaal worden aangevraagd met DigiD. Hiervoor is geen afschrift van de geboorteakte nodig. Wat moet u doen voor een erkenning? Voor de erkenning moet u een afspraak te maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse, neemt u dan eerst contact op met de afdeling burgerzaken van uw gemeente. Voor uw afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee van alle ondertekenaars, alsmede een geboorteakte van het kind indien deze in een andere gemeente woont. Naamkeuze Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u een naamkeuze doen. U kunt ervoor kiezen dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde naam. Indien u geen naamkeuze doet dan krijgt of behoudt het kind de naam van de moeder. De naam van het kind wordt bepaald door het recht van de nationaliteit van het kind. Meer informatie over erkenning 3 momenten waarop u kunt erkennen Voorwaarden voor erkenning Afstamming, ouderlijk gezag en voogdij

 • Naturalisatie

  Nederlander worden U kunt Nederlander worden als 1 van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie. Nederlander van rechtswege U bent Nederlander van rechtswege wanneer 1 van uw ouders Nederlander is. Er zijn een paar regels voor het Nederlanderschap van rechtswege, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn. Was uw vader Nederlander toen u werd geboren en was hij getrouwd met uw moeder, dan bent u Nederlander. Bent u in of na 1985 geboren en is uw moeder Nederlands, dan bent u Nederlander. Het maakt dan niet uit of u in of buiten Nederland geboren bent. Of dat u geadopteerd bent. Heeft u een Nederlandse moeder en bent u voor 1985 geboren (latente Nederlander), dan kunt u door optie Nederlander worden. Is uw vader Nederlander en uw moeder niet en was uw vader bij uw geboorte niet met haar getrouwd? Dan moet u door uw vader erkend zijn. Dat betekent dat uw vader officieel heeft bevestigd dat u zijn kind bent. Woonde uw vader of moeder tijdens uw geboorte in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten? En is uw vader of moeder ook geboren in Nederland terwijl zijn of haar vader of moeder in Nederland woonde? Dan bent u volgens de wet Nederlander. Het maakt dan niet uit welke nationaliteit uw ouders hebben. Voor een kind dat na 1 april 2003, maar voor 1 maart 2009 door een Nederlander is erkend, bestaat een aparte regeling. Het kind kan dan door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. Nederlandse nationaliteit door optie Soms kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. U heeft bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en u bent geboren voor 1985. De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. De overige voorwaarden vindt u op www.ind.nl/Nederlander-worden Wanneer u Nederlander bent geworden, moet u nog naar de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Nederlandse nationaliteit door naturalisatie Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. Als u aan alle naturalisatievoorwaarden voldoet, kunt u  een verzoek om naturalisatie bij de gemeente doen. U moet officiële documenten zoals uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte van uw kind, huwelijksakte en een inburgeringsdiploma laten zien. U kunt Nederlanderschap door naturalisatie aanvragen als u een geldige verblijfsvergunning heeft, het inburgeringsexamen haalde en minimaal 5 jaar in Nederland woont. Bent u getrouwd met of een geregistreerde partner van een Nederlander? Dan kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwonen een verzoek om naturalisatie indienen. De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden. Het kabinet wil dat buitenlanders pas Nederlander kunnen worden als ze 7 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. Nu is die termijn nog 5 jaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. U wordt pas Nederlander bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van verlening van Nederlanderschap. Een naturalisatieaanvraag duurt maximaal 1 jaar en kost geld. Meestal moet u afstand doen van andere nationaliteit(en). U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit als: dat niet mag van het land waar u vandaan komt; u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en nu in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont; u getrouwd bent met een Nederlander; als u vluchteling bent en in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont. Kinderen naturaliseren Vreemdelingen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen kunnen tegelijk met hun aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie van hun kinderen doen Kosten optie en naturalisatie De kosten voor naturalisatie vindt u op de website van de IND. De IND past de kosten jaarlijks aan.

 • Rijbewijs

  Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen. Hoe vraagt u een rijbewijs aan? Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. Voor een spoedprocedure moet u een telefonische afspraak maken. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis: Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen Indien van toepassing: verblijfsdocument Betaalmiddel. Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente. Kosten Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 40,65 Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,25 Administratiekosten i.v.m. vermissing: € 25,50 Eigen verklaring: € 37,80 Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10 Vermissing van uw rijbewijs Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt u bij de gemeente hiervan aangifte doen. Rijbewijs met spoed aanvragen Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 op halen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'. Tractorrijbewijs per 1 juli 2015 Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D) Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen  of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel. Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraude te voorkomen.

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij een notaris. Melding voornemen huwelijk/melding geregistreerd partnerschap Heeft u plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan/aangifte geregistreerd partnerschap’. Nu wordt het een ‘melding voornemen huwelijk/melding geregistreerd partnerschap’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u gaat trouwen of uw geregistreerd partnerschap aangaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening. De stukken moeten minimaal 14 dagen voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap compleet zijn (de melding, legitimatiebewijzen van uw beiden en van de getuigen). Melding trouwen/geregistreerd partnerschap Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan dan moet u contact opnemen met de gemeente waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrokken gaat worden. Als u in onze gemeente gaat trouwen dan kunt u dit digitaal regelen (trouwdatum en tijdstip, de getuigen, de locatie en een trouwambtenaar). Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of de door u gevraagde opties beschikbaar zijn. Bent u in het buitenland geboren, heeft u in het buitenland gewoond en/of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan contact op met Team Publiek, telefoonnummer 14 035. Gratis trouwen kan in onze gemeente op maandag om 10.00 uur. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met Team Publiek. U kunt ons bellen op telefoonnummer 14 035. Bent u niet in gelegenheid om de melding trouwen/geregisteerd partnerschap digitaal te regelen dan kunt u team Publiek bellen op telefoonnummer 14 035. Kosten huwelijk/geregistreerd partnerschap Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis/trouwzaal  € 250,00 Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis/raadzaal € 500,00 Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een bijzondere locatie € 750,00 In het gemeentehuis in de trouwzaal op andere dagen en tijdstippen in overleg met team Publiek € 587,50 In het gemeentehuis in de raadzaal op andere dagen en tijdstippen in overleg met team Publiek € 587,50 Op een bijzondere locatie tussen 17.00 uur en 20.00 uur € 1.000,00 Zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur op een bijzondere locatie € 1.000,00 Trouw- of geregistreerd partnerschapsboekje bij gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap of een duplicaat € 21,50 Getuigen van de gemeente bij huwelijk/geregistreerd partnerschap, per persoon € 72,00 Benoeming beëdigde trouwambtenaar €250,00 Let op: de bijzondere locaties brengen u ook een bedrag in rekening.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties