Resultaten

61 - 67 van de 67 Resultaten
Toon producten van Hilversum
 • Verkopen op straat

  Wilt u in de openbare ruimte of aan huis verkopen (venten)? Dat mag zonder te melden. Onder venten wordt onder andere verstaan: Goederen te koop aanbieden, te verkopen of af te geven. Personeel werven. Marktonderzoek, enquêteren, daaronder mede  begrepen, te doen. Petities ter ondertekening aan te bieden. Gratis producten en monsters te verstrekken. Leden te werven. Abonnementen aan te bieden. Diensten aan te bieden.

 • Vluchtelingenpaspoort

  U krijgt een vluchtelingenpaspoort als: u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document. u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten. uw identiteit en nationaliteit vaststaat. Heeft u geen vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vreemdelingenpaspoort aan.

 • Vooronderzoek/Omgevingsvergunning

  Bent u van plan te gaan bouwen, slopen of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Vooronderzoek Het is voor u prettig om te weten of uw plannen haalbaar zijn. Voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen. Dan weet u voordat u een vergunning aanvraagt of uw plannen haalbaar zijn. Door te klikken op aanvraagformulier vooronderzoek kunt u het vooronderzoek aanvragen. Gemiddeld duurt het 6 tot 8 weken voor u één eindadvies krijgt, dit is geen vergunning. Op het invulmenu kunt u zien welke bijlagen u moet toevoegen. Let op: De ingediende informatie kan worden opgevraagd door derden. Bij de behandeling van een vooronderzoek zal eerst getoetst worden of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daar eventueel van af kan wijken. Bij een positief advies op het bestemmingsplan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de eisen van welstand. Het vooronderzoek zal slechts één keer worden getoetst aan de eisen van het bestemmingsplan en van welstand. De maximale omvang van 1 bijlage mag niet meer zijn dan 5 MB en u kunt in totaal maximaal 20 MB aan bijlagen toevoegen. Als uw bijlagen groter zijn, dan kunt u de bijlagen afzonderlijk mailen aan omgevingsvergunning@hilversum.nl. Uw formulier komt anders niet aan.  

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u: kunt bewijzen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen. een geldige verblijfsvergunning heeft. bent ingeschreven bij een gemeente. een duidelijke identiteit en nationaliteit heeft. Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan.

 • Werknemersvergunning

  Op een aantal locaties in woonwijken binnen de parkeer(deel)gebieden Schil en Buitenschil is overdag vrije parkeerruimte aanwezig, omdat vergunninghouders (bewoners) aan het werk zijn. In de gebieden waar overdag vrije parkeerruimte is, kan een bedrijf die daar gevestigd is een zogenaamde werknemersvergunning aanvragen. Deze vergunning kan online worden aangevraagd.

 • Wijzigen Leidinggevende

  Wilt u een nieuwe leidinggevende toevoegen op uw horecavergunning(en) of slijtersvergunning? U kunt de wijziging in het leidinggevende bestand via deze melding doorgeven, na het doen van deze melding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en kan de aangemelde leidinggevende direct aan de slag. Na toetsing aan de van toepassing zijnde regels uit de Horecaverordening Hilversum 2017, Drank- en Horecawet en de Wet Bibob krijgt u van ons een aangepast aanhangsel van uw vergunning(en) toegestuurd.

 • WOZ

    WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De gemeente Hilversum stelt ieder jaar de waarde vast  van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen). De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te zien op www.wozwaardeloket.nl. Op een kaart kunt u de woning selecteren waarvan u de WOZ-waarde wilt weten. Aanslag / Taxatieverslag Via de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag en de aanslag gemeentelijke belastingen inzien en downloaden. Contact | Vragen Vragen over de WOZ-waarde kunt u stellen via vastgoed@hilversum.nl. Algemene belastingvragen mailt u naar: belastingen@hilversum.nl U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 035. Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen. Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald Op uw WOZ-beschikking staat altijd een waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar. Bij het bepalen van de waarde wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op de waardepeildatum, wanneer het leeg op de vrije markt verkocht zou worden. Verkoopprijzen van soortgelijke woningen (referentiepanden) zijn het uitgangspunt. Op uw taxatieverslag vindt u terug welke referentiepanden er voor uw woning gebruikt zijn. Via de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag en de aanslag woonlastennota inzien en downloaden. Bezwaar WOZ Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u tegen deze waarde een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot 6 weken na de dagtekening (datum) van de aanslag of beschikking. U kunt dit schriftelijk doen of via een digitaal reactieformulier. Voordat u bezwaar maakt, kunt u overleggen met Belastingen of een bezwaar in uw geval zin heeft. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen. Bezwaar maken via een WOZ-bureau Er zijn verschillende `no-cure-no-pay-bedrijven` (WOZ-Bureaus) actief die bezwaar voor u willen maken. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze voor het inschakelen van een deskundige, maar dit is echt niet nodig. Het bezwaarschrift, ongeacht of deze door uzelf of door een bureau wordt ingediend, worden serieus beoordeeld en afgehandeld. De woning wordt hierbij altijd aan een objectieve hertaxatie onderworpen. Op termijn is het voor u voordeliger om zelf bezwaar aan te maken. De WOZ-bureaus werken veelal voor u op basis van no-cure-no-pay. Overheidsinstellingen, zoals de gemeente Hilversum, moeten echter relatief hoge vergoedingen aan deze bureaus betalen. Als u een bureau namens u bezwaar laat maken, dan machtigt u meestal dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente Hilversum moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat ‘no cure no pay’ bedrijven er van kunnen bestaan. Ter verduidelijking een voorbeeld uit de praktijk: Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, levert dit voor u een vermindering van de aanslag OZB op van ca. € 10,- en voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd van ca. € 3,-. Het bureau dat u heeft ingeschakeld krijgt vervolgens voor de werkzaamheden een bedrag van ca. € 740,- op hun bankrekening bijgeschreven. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: •    Wettelijke vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift € 249,-; •    Wettelijke vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting € 249,-; •    Gemiddelde vergoeding voor het indienen van een taxatierapport € 242,- •    Totale vergoeding € 740,- De door de gemeente Hilversum verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen door uw gemeente. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met ons in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom overheidsgeld! Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis! Waarderingskamer De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardering van uw pand. Op deze website vindt u ook alle beoordelingsresultaten van de gemeente Hilversum over de uitvoering van de Wet WOZ. In onderstaande notitie kunt u meer lezen over de waardering van woningen (modelmatige waardebepaling). Notitie modelmatige waardebepaling (pdf, 39 kB) Verordening  Verordening onroerende zaakbelasting                                                                                                                                                                                            

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties