Resultaten

61 - 70 van de 70 Resultaten
Toon producten van Meierijstad
 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan. Bezwaar Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week haalt u uw paspoort zelf op. Let op: kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen. Bent u 18 jaar of ouder? Dan is uw paspoort 10 jaar geldig. Tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Maak een afspraak

 • Afval, bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven. Veghel Reinigingsrechten bedrijfsafval voor KWD (Kantoor Winkel Detailhandel) Veghel Een bedrijf uit de voormalige gemeente Veghel dat huishoudelijk of vergelijkbaar rest- of gft afval heeft, kan op aanvraag gebruik maken van de door het college aangewezen inzameldienst van de voormalige gemeente Veghel. Dit bedrijf kan dan dus meeliften met de afvalstoffenheffing van de gemeente, in dit geval noemen we dat het Reinigingsrecht.

 • Afval, klein chemisch afval

  Let op: tot maximaal 1 januari 2019 verandert de afvalinzameling niet. Het blijft voorlopig zoals voor de fusie. Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag. U kunt dit afval apart inleveren bij de milieustraat. Onder KCA wordt verstaan: Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen / insecticiden Medicijnkastje: medicijnen, injectienaalden, kwikthermometers Doe-het-zelf: verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten, zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine en kwikschakelaars (zoals ’niet-digitale’ verwarmingsthermostaten) Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur Vervoer: accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters Geen KCA: goed geleegde spuitbussen en verfblikken, deze kunnen bij het oud ijzer. Lege latexemmers, kitkokers, flacons en gloeilampen, maar ook verfkwasten en verfrollers horen bij het restafval. LED-lampen horen bij het elektrisch afval.

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp. De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan: zelf uw huishouden doen verplaatsen in en om uw woning verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel normaal gebruikmaken van uw woning andere mensen ontmoeten Kunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een melding en later een aanvraag bij de gemeente.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. Werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang. Vraag kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Direct aanvragen Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst Informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Bijdrage van de gemeente Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal medische indicatie? Dan kunt u een bijdrage van de gemeente vragen. U kunt ook een bijdrage van de gemeente vragen als  u een doelgroepouder bent. Doelgroepouders zijn: Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen o.g.v. Participatiewet, IOAW/Z of de ANW; Tienermoeders jonger dan 18 jaar die een scholing of opleiding volgen en algemene bijstand ontvangen of kunnen ontvangen; Studenten die zijn ingeschreven bij een school of een instelling als bedoeld in de WTOS en  WSF 2000.

 • Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

  Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in de gemeente Meierijstad komen wonen? Dan moet u zich, binnen 5 dagen na aankomst, persoonlijk in laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen. U kunt zich alleen laten inschrijven als u rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Maak een afspraak Registration from abroad Would you like to stay from abroad for longer than 4 months in the municipality Meierijstad? You must, within 5 days of arrival, make an appointment and come in person to get registered. Do you have a partner and/or children who also need to be registered? Then they have to come along with you. You can only be registered if you have a valid residential permit for the Netherlands. Make an appointment

 • Bodemvervuiling, sanering

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren. Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen: U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren) Het bestemmingsplan verandert. Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. Formulier: Historisch onderzoek voor vrijstelling bodemonderzoek Meer informatie: Regionale bodemkwaliteitskaart (Pdf, 8.664 kB) Formulier toets herkomst ten behoeve van vrij grondverzet Regionale nota bodembeleid (Pdf, 5.089 kB) Bodemfunctiekaart Schijndel (Pdf, 214 kB) Toelichting op de bodemfunctiekaart Schijndel (Pdf, 74 kB)

 • Bestemmingsplan, wijzigen

  Past uw plan niet binnen de regels van het bestemmingsplan? U kunt de gemeente verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. U dient dan eerst een principeverzoek in. De gemeente gaat uw plan dan verder beoordelen en toetst uw plan op hoofdlijnen aan het gemeentelijk beleid en regelgeving. Zo krijgt u inzicht of uw plan voorstelbaar is op betreffende locatie en of de gemeente haar medewerking wil verlenen aan een mogelijk vervolgtraject. Bij de principebeoordeling dient u rekening te houden dat uw plan aan de volgende voorwaarden voldoet: het beleid van gemeente, provincie en rijk; stedenbouw en welstand (past uw plan in de omgeving); verkeer en parkeren (is er een geschikte oplossing voor); milieuhygiënische eisen (bijvoorbeeld geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit); aanwezige waarden (bijvoorbeeld archeologische of landschappelijke waarden); waterveiligheid en -kwaliteit; ruimte in de woningbouwplanning.

 • Bomen kappen

  Een omgevingsvergunning is vereist voor rooien, kappen, verplanten, snoeien van meer dan 20% van de kroon of wortelgestel (met inbegrip van kandelaberen), het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand tot gevolg kunnen hebben. Kleine bomen met een stamdiameter kleiner dan 30 cm kunt u zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning. Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals: De boom vormt een gevaar voor de omgeving De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht De boom moet gekapt worden vanwege belemmering groei van omstaande (blijvende) bomen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties