Resultaten

71 - 79 van de 79 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Parkeren in betaalzones : de dienstenvergunning

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Een dienstenvergunning is een vergunning die geldig is voor een jaar. Deze kan worden aangevraagd door iemand die in Zwijndrecht is geregistreerd als arts of verloskundige. Dit blijkt uit inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een dienstenvergunning is geldig voor alle zones voor betaald parkeren, want een arts of verloskundige heeft klanten in de gehele gemeente. Wanneer heb ik een dienstenvergunning nodig? U heeft een dienstenvergunning nodig als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om structureel een vergunning te hebben om te mogen parkeren in de zones voor betaald parkeren binnen de gemeente Zwijndrecht. Hoe vraag ik een dienstenvergunning aan? Een aanvraag voor dienstenvergunning kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Hoe lang duurt het voor ik mijn dienstenvergunning krijg? Als u aan alle voorwaarden voor een dienstenvergunning voldoet en de kosten heeft betaald, geven wij deze indien mogelijk direct af. Als er bijzonderheden zijn duurt de aanvraag langer, maar maximaal 6 weken. Hoe werkt de dienstenvergunning? U mag met de dienstenvergunning parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren. U legt de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Verder is de dienstenvergunning persoonsgebonden, iemand anders mag geen gebruik maken van uw dienstenvergunning! Kan mijn dienstenvergunning worden verlengd? De dienstenvergunning wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de dienstenvergunning kort voor het nieuwe jaar met een factuur toegestuurd.

 • Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht

  Op 12 mei 2016 is de nieuwe Bibob-beleidslijn voor de gemeente Zwijndrecht in werking getreden. In dit beleid staat beschreven voor welke onderwerpen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) wordt toegepast. Wet Bibob Deze wet heeft als doel te voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen, subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Op deze manier wil de overheid het faciliteren van criminaliteit voorkomen. Door deze wetgeving kunnen malafide of criminele organisaties buiten de deur worden gehouden. Door het laten invullen van een Bibob-vragenformulier met verplichte bijlagen (o.a. bedrijfsadministratie, belastingaanslagen en financieringsstukken) en het houden van intake gesprekken met aanvragers van een vergunning, subsidie e.d. kan de gemeente onderzoeken of er sprake is van malafide praktijken en de vergunning of overeenkomst weigeren. Toepassing Wet Bibob Per 12 mei 2016 wordt door de gemeente Zwijndrecht de Wet Bibob toegepast voor de volgende onderwerpen: Omgevingsvergunning Bouwactiviteit Omgevingsvergunning Milieu Exploitatievergunning horecabedrijf, seksinrichting en escortbedrijf Vergunning op grond van de Drank- en horecawet Evenementenvergunningen Vergunning speelautomatenhal Subsidies Vastgoedtransacties Aanbestedingen voor de milieusector, informatie-communicatie-technologie (ICT)sector of bouwsector

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand die een lintje verdient? We kennen allemaal wel iemand die zich al vele jaren inzet voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kortom iemand die een lintje verdient. U kunt die persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. De deadline voor het aanleveren van voorstellen voor de Lintjesregen van 2021 is 15 juni 2020. Hoe werkt het? U neemt eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. Bij de gemeente Zwijndrecht kan Marcella Cobelens (telefoonnummer (078) 770 36 18, e-mail m.cobelens@zwijndrecht.nl) u het een en ander vertellen over de Koninklijke Onderscheidingen. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn. Daarna kan het verzamelen van de benodigde gegevens beginnen. Een hele klus, maar wel een uitdaging. Niet alleen personen kunnen een Koninklijke Onderscheiding verdienen, maar ook bedrijven en verenigingen. Ook tussentijds kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een Bijzondere Gelegenheid (buiten de Lintjesregen om). Bij deze aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding op een ander moment in het jaar, moet u rekening houden met een behandeltijd van minstens zes maanden. Kosten Deze aanvraag is gratis. Aanvraag Marcella Cobelens: m.cobelens@zwijndrecht.nl, (078) 770 36 18 Deze aanvraag is gratis. Aanpak Instructie indienen voorstel aanvraag Koninklijke onderscheiding Lintjesregen 2021: Het voorstel moet worden gedaan op het door het Kapittel ontworpen formulier. Download Voorstelformulier lintjes of download het formulier op www.lintjes.nl. Vermeld de algemene gegevens (naam, adres, woonplaats, korte levensbeschrijving kandidaat). Motivering van de aanvraag. Uiteenzetting waarom de verdiensten bijzonder zijn en het van belangrijke waarde is voor de samenleving. Vermeld in welke periode de kandidaat de werkzaamheden verricht of heeft verricht (aantal uren per week). Vermeld of de activiteiten lokaal, regionaal, landelijk of internationaal zijn. Vermeld hoeveel leden de organisatie telt waar de kandidaat actief voor is. Vermeld of er vergoedingen zijn voor de activiteiten (reis- en onkosten) en zo ja welke bedragen dit zijn. Is een kandidaat in dienstbetrekking dan als bijlage een werkgeversverklaring van geen bezwaar toevoegen. Is een kandidaat werkzaam in een medisch beroep en verricht de kandidaat medische handelingen, dit vermelden op het voorstelformulier. Van alle ondersteuners als bijlage een ondersteuningsbrief toevoegen waarom de kandidaat in aanmerking moet komen voor een lintje. Plaats een datum op het voorstelformulier en onderteken het formulier. Zorg ervoor dat het voorstelformulier met de bijlagen (verplichte bijlagen ondersteuningsbrieven, indien van toepassing werkgeversverklaring) voor 15 juni 2020 in het bezit is van de kabinetsmedewerkster Marcella Cobelens. Wat wordt er met uw voorstel gedaan? U krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van het voorstel. Bij eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden wordt er contact met u opgenomen. Er vindt een onderzoek plaats en aan de hand daarvan adviseert de burgemeester over het voorstel. Het voorstel wordt doorgestuurd naar de Commissaris van Koning, vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. In naam van de Koning wordt de onderscheiding en versierselen door de burgemeester uitgereikt. De burgemeester informeert de voorsteller over de uitkomst.  

 • Mentorproject Drechtsteden

  Jaarlijks starten er ongeveer 1600 nieuwe ondernemers in de Drechtsteden. Niet alle starters groeien uit tot succesvolle ondernemers en raken soms in zwaar weer. Bij deze ondernemers ontbreken de financiële middelen om betaald advies in te schakelen. Het Mentorproject Drechtsteden helpt deze ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers die zijn gecoacht succesvoller zijn. Mentorproject voor (pre-)startende ondernemers en ondernemers in zwaar weer Het mentorproject is voor ondernemers die in de Drechtsteden gevestigd zijn. U moet duidelijk kunnen aangeven waarom u ondersteuning van een mentor wilt. Verder is het belangrijk dat u open staat voor advies en begeleiding. Ervaren ondernemers uit het bedrijfsleven (mentoren) dienen als klankbord. Het Mentorproject Drechtsteden (MPD) koppelt na een adviesgesprek ondernemers met een coachingsvraag (mentee) aan een ervaren ondernemer (mentor), die vanuit expertise begeleidt bij ondernemersvragen. Advies  U krijgt van ervaren ondernemers advies. Bijvoorbeeld op het gebied van: strategie personeel marketing sales reclame communicatie zelfpresentatie uitbreiding acquisitie (klantenwerving) financiën administratie automatisering business planning De mentor fungeert als klankbord: hij denkt mee en adviseert. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk. Starters kunnen maximaal een half jaar gebruik maken van een mentor. Begeleidingstijd Het traject loopt een half jaar. In deze periode maakt de mentor afspraken met de mentee (de startende ondernemer) over de begeleiding. U kunt dus zelf bepalen hoe vaak en op welke manier (persoonlijk, per e-mail, etc.) u contact heeft met uw mentor. Informatie en aanmelden Als ondernemer maakt u een afspraak voor een adviesgesprek via mentorproject@drechtsteden.nl. Vermeld daarbij uw persoonsgegevens, uw plannen en omschrijf uw vragen. De mentor neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Voor meer informatie zie ook de flyer van het Mentorproject. Mentor worden Als mentor kunt u uw kennis overdragen aan een startende ondernemer. Dit contact werkt voor beide partijen stimulerend. De uitdaging is deze ondernemers te begeleiden bij een goede duurzame start. Ook nodigt de gemeente Dordrecht u uit voor diverse bijeenkomsten (bijv. ondernemersontbijt). De gemeente Dordrecht organiseert 1 keer per jaar een mentorbijeenkomst, zodat u uw ervaringen met de andere mentoren kunt delen.

 • Vergunning of instemmingsbesluit voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond (inclusief de bijbehorende apparatuur) heeft u een toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag. Procedure De vergunning of het instemmingsbesluit moet worden aangevraagd via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) De ingevulde gegevens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 8 weken krijgt u  bericht over uw aanvraag  Als de vergunning of het instemmingsbesluit is verleend en u wilt starten met het werk dan moet u dat  minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden melden bij de gemeente Zwijndrecht via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR). Let op: Zowel het Nutsbedrijf als het Telecombedrijf heeft toestemming nodig van de gemeente. Wanneer de openbare grond in eigendom of beheer is van bijvoorbeeld de NS, RWS, particulieren of het Waterschap dan heeft het Nuts- of Telecombedrijf tevens toestemming van deze instanties nodig. De gemeente Zwijndrecht verleent altijd de eindvergunning. Ingravingen uit calamiteiten (Rampen of onverwachte gebeurtenissen die ernstige schade kunnen veroorzaken) kunnen, mits de veiligheid niet in het geding is, zonder vergunning worden uitgevoerd. Wel is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk. U kunt vergunningsvrij ingravingen uitvoeren indien de afstand maximaal 10 meter bedraagt, het geen werk van bijzondere aard is en geen wegafsluiting moet worden geplaatst. Ook hierbij is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk.   De volgende Wetgeving is van toepassing voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen: Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Zwijndrecht Leidingenverordening gemeente Zwijndrecht Telecommunicatieverordening gemeente Zwijndrecht  Telecommunicatiewet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse- en ondergrondse netten en netwerken Handboek Kabels en leidingen (pdf, 3MB)

 • Parkeren in betaalzones : de dag-, maand- en jaarkaart

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden De dagvergunning (dagkaart) De verordening kent een zogenoemde dagvergunning, bedoeld om te gebruiken in een zone voor betaald parkeren. Deze vergunning was bedoeld om te gebruiken door een bedrijf dat een hele dag herstel- en onderhoudswerkzaamheden in de onmiddellijke omgeving uitvoert of door een bewoner die een tijdelijk kampeervoertuig wil plaatsen (voor het laden of lossen ervan). Omdat de kosten voor een dagvergunning nagenoeg gelijk of geheel gelijk zijn aan de kosten van betaling bij de parkeerautomaat, worden in de praktijk geen dagvergunningen aangevraagd. Om deze reden is besloten geen dagvergunningen te verstrekken. U kunt de betaling regelen bij de parkeerautomaat. Volgens de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening mag een kampeervoertuig maximaal 3 dagen worden geparkeerd. Deze bepaling geldt ook voor de zone voor betaald parkeren. De maand- of jaarkaart Parkeert u regelmatig in een zone voor betaald parkeren, dan kunt u een maand- of jaarkaart kopen. U hoeft hiervoor geen bewoner te zijn van een adres, welke valt in een zone voor betaald parkeren. Er zijn 2 soorten: een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m vrijdag een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m zaterdag Met deze maand- of jaarkaart kunt u de gehele dag parkeren. De maandkaart is geldig vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag van de maand. Ook voor een jaarkaart geldt dat deze geldig is voor een heel kalenderjaar. De jaarkaart is dus altijd geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Wanneer heb ik een maand- of jaarkaart nodig? Een maand- of jaarkaart kunt u aanschaffen als u buiten de zone voor betaald parkeren woont en er regelmatig moet zijn, bijvoorbeeld omdat u er werkt. Hoe vraag ik een maand- of jaarkaart aan? Het aanvragen van een maand- of jaarkaart kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Hoe lang duurt het voordat ik mijn maand- of jaarkaart heb? Na betaling van de kosten, wordt de maand- of jaarkaart aangemaakt en krijgt u deze direct mee. Hoe werkt de maand- of jaarkaart? U mag met de kaart parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren. De maand- en jaarkaart zijn al ingevuld. U legt deze kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Kan mijn maand- of jaarkaart worden verlengd? Uw maandkaart kan niet worden verlengd. U dient telkens een nieuwe kaart aan te vragen. De jaarkaart wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de jaarkaart kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso toegestuurd.

 • Leerlingenvervoer

  Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Voorwaarden Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer: de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 kilometer van huis vandaan is de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens. Wetgeving Beslissingen over aanvragen leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de onderstaande wetgeving: Klik hier voor de verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015 Aanvragen Via onderstaande link kunt u een digitale aanvraag indienen voor leerlingenvervoer 2020 - 2021: Uitleg over het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer Benodigde documenten De documenten kunt u voorafgaand aan het indienen van een aanvraag opvragen, zodat de afhandeling sneller kan plaatsvinden:    Vervoersadvies wanneer u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.    Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs bezoekt, om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen over 2018 lager is dan €27.000,- Heeft u hulp nodig bij het invullen van de digitale aanvraag? Vraag dan hulp bij de school van uw kind of bij uw contactpersoon van uw gemeente. Afhandeling De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen. Contact Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen: telefonisch van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur via 078 - 770 3622. via e-mail leerlingvervoer@zwijndrecht.nl  

 • Drank- en horecavergunning

  Samenvatting Voor het bedrijfsmatig (anders dan om niet) verstrekken van alcoholhoudende dranken heeft u een op grond van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Een vergunning is vereist bij inrichtingen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er zijn twee typen horecabedrijven, Commerciële horecabedrijven en Paracommerciële horecabedrijven. Commerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld: cafés, restaurants en slijterijen Voor de exploitatie van een horecabedrijf heeft u ook altijd een exploitatievergunning nodig. Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en horecawetvergunning. Bestuurders/ondernemers die enige zeggenschap hebben binnen het horecabedrijf worden gezien als een leidinggevende in het kader van de Drank- en Horecawet. Bij het aanvragen van een Drank- en Horecawetvergunning is het Bibob beleid van toepassing. De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen na te gaan of er bijvoorbeeld geld wordt witgewassen dan wel het horecabedrijf wordt gefinancierd met gelden verkregen uit het criminele circuit. Paracommerciële horecabedrijven (bedrijven met een ander hoofddoel dan horeca bedrijven) zijn bijvoorbeeld: sportkantines kantines in buurthuizen kantines bij verenigingen Tijdens de openingstijden moet altijd een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning of een barvrijwilliger die de instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd aanwezig zijn. Het aantal leidinggevenden dat op het aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning moet worden vermeld is gesteld op minimaal twee. Voorwaarden voor een Drank- en Horecawetvergunning zijn onder andere: De inrichting voldoet aan het besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. De leidinggevende(n) voldoen aan de volgende vereiste: -  zij zijn 21 jaar of ouder; -  zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; -  zij staan niet onder curatele en/of uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet; -  zij zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. Aanvullend voor paracommerciële horecabedrijven Vastgesteld bestuursreglement waarin wordt gewaarborgd da de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. Daarnaast dient tevens het volgende in het reglement te worden vastgelegd: welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen; de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement; de wijze waarop de registratie van de barvrijwilligers wordt bijgehouden. Deze registratie of een afschrift daarvan dient in de inrichting aanwezig te zijn.

 • Sloopmelding

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. U kunt de sloopmelding ook online of per post doorgeven. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk kan tegenwoordig in veel gevallen door dit vooraf schriftelijk aan de gemeente Zwijndrecht te melden. Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen mag u aanvangen met de sloopwerkzaamheden. Let op: een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor geldt dat wel een sloopvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente Zwijndrecht. Hoe dien ik een sloopmelding in? Voor het indienen van een sloopmelding klikt u hier. U vult uw melding online in. Nadat u uw melding heeft ingevuld, kunt u deze direct online versturen. Bij het Omgevingsloket kunt u inloggen met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). Als u inlogt controleert de Rijksoverheid uw gegevens om zeker te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt hieronder een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt ook de online melding uitprinten en ingevuld afgeven aan de balie van de gemeente, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht of versturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht Voor meer informatie dient u een afspraak te maken bij de afdeling Gemeentewinkel. Wanneer moet ik een sloopmelding doen? U moet een sloopmelding doen wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt en/of wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Hoe lang duurt het voor mijn sloopmelding afgehandeld is? Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding ontvangt u van ons bericht. Ik wil een (Rijks-)monument slopen, mag dat? Als het bouwwerk dat u (gedeeltelijk) wilt slopen een monument is, dan heeft u een sloopvergunning nodig. Deze vraagt u aan op dezelfde wijze als vermeld bij de vraag "Hoe dien ik een sloopmelding in?"

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties