Zoekresultaat

1 - 10 van de 398 Resultaten
Toon producten van Leeuwarden
 • Bisten

  Ferskillende bisten drage by oan bioferskaat

 • Informatieboekje

  Vind hier al uw vragen over uw inkomsten.

 • Bernpakket

  Ha jo in leech ynkommen? Fia it bernpakket kinne jo in bydrage oanfreegje foar skoalreiskes, skoalguod, kontribúsje foar bygelyks de sport of muzykferiening en sportattributen.

 • Collectieve zorgverzekering (AV Frieso Compleet)

  Als u een minimum inkomen heeft en hoge zorgkosten, dan bent u met de collectieve zorgverzekering goed verzekerd voor minder geld. De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

 • Duurzaamheid

  Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningvoorraad. Met het online Energieloket zetten we daar stevig op in.

 • Oanjefte berte

  As in berntsje berne is docht immen, dy't by de berte oanwêzich west hat, oanjefte. Dat moat yn de gemeente dêr't it berntsje berne is.

 • Klacht yntsjinje

  Ha jo in ferfelende ûnderfining mei de gemeente, wurdt jo brief net beäntwurde of ha jo it gefoel dat jo net goed holpen binne? Sa'n situaasje jout yrritaasje, stress en kostet tiid.

 • Betellingsregeling

  De maklikste wize om de oanslach te beteljen is mei in automatyske ynkasso. Dan wurdt de oanslach automatysk yn 8 moanlikse terminen betelle. Wolle jo dit net, of wolle jo yn minder as 8 moannen betelje? Dan kinne jo in betellingsregeling oanfreegje.

 • Grafrecht

  Voor alle begraafplaatsen geldt dat de termijn ingaat op de datum van uitgifte.

 • Leechsteande wenromte ferhiere

  Stiet jo wente te keap en leech? Mei in fergunning op grûn fan de leechstânswet kinne jo de wente tydlik ferhiere.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties