Zoekresultaat

1 - 10 van de 157 Resultaten
Toon producten van Zuid-Holland
 • Pacht landbouwgronden

  De provincie heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. 

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Financiële stukken provincie, terinzagelegging

  Van elke provincie liggen de jaarbegroting en het jaarverslag met de daarbij behorende stukken ter inzage op het provinciehuis. Hierbij kunt u denken aan een

 • POP3, 2.2: Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Detailhandel, planvormingsubsidie

  De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

 • Jaarrekening gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, toezending aan provincie en beoordeling

  Jaarlijks moet elke gemeente de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisneming toezenden aan Gedeputeerde Staten. Het college voegt daarbij, indien van toepassing, het besluit van

 • Waterschapsbelasting kostentoedelingsverordening, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De kosten van de waterschappen worden voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen (de heffing). Ten minste

 • Molens, subsidie

  De provincie kan subsidie geven voor de instandhouding van traditionele windmolens. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 is gekoppeld aan rijksregelingen.

 • Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding

  Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden. Onder de

 • Bomen kappen - Melding en ontheffingverlening houtopstanden

  De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van houtopstanden. Regels voor het indienen van een melding als het aanplanten van nieuwe bomen zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties