Zoekresultaat

1 - 10 van de 159 Resultaten
Toon producten van Lingewaard
Toon producten voor ondernemer
 • Luiers

  U kunt de luiers gratis inleveren. Hiervoor heeft u wel een speciale zak nodig. U krijgt maximaal 2 rollen (20 zakken) per kind mee.  De kinderdagverblijven stellen de luierzakken alleen/uitsluitend beschikbaar voor ouders die hun kind op de opvang hebben zitten. Heeft u geen kinderen op de kinderopvang zitten, dan kunt de zakken tijdens openingstijden op de volgende locaties ophalen. Uitgifte luierzakken Plaats Openingstijden Straat Locatie Angeren Emmastraat 23 Dorpshuis, tijdens openingstijden Bemmel 8.30 - 17.00 uur Kinkelenburglaan 6 Gemeentehuis Doornenburg Kerkstraat 3 Ontmoetingscentrum, tijdens openingstijden   Gendt  tijdens afspraak Dorpstraat 21d GGD, bij Wismans fysiotherapie Dorpstraat 21d Wismans Haalderen Ma 08.00 - 09.00/12.00 - 17.00/19.00 - 24.00 Di 10.00 - 12.00/19.00 - 24.00 Wo 19.00 - 24.00 Do 12.00 - 17.00/19.00 - 24.00 Vr 19.00 - 24.00 Kolkweg 5a Dorpshuis de Tichel Huissen tijdens afspraak Ot- en Sienpad GGD van Wijkstraat 31 Gemeenschapshuis 't Zand ma-vr 08.30-17.30 Brink 4 Zuider Apotheek Zilverkamp ma-vr 08.00-17.00 Polseweg 17 Medisch centrum ma-vr 08.00-12.30 van Voorststraat 1 Zuiderapotheek Waar kunt u de luiers inleveren? U kunt op de volgende plekken in de gemeente uw luiers inleveren. U kunt de luiers gratis inleveren tijdens de openingstijden van de locaties. Locaties luiercontainers Plaats Openingstijden Straat Organisatie Angeren ma-di-do-vr 07.00.18.00 Wilhelminastraat 2 IKC De Linge ma-di-do-vr 07.30-18.30 Wilhelminastraat 4 KDV Torteltuin Bemmel ma -vr 07.00-18.00 Cuperstraat 7 Peuteropvang 't Hummelhonk of Pius X ma-vr 07.00-18.00 Dr Hoijingstraat 5 Peuteropvang Olifantenbos Sportlaan 1f Peuteropvang  en BSO 't Oerkind ma - vr 07.30-18.30 Parksingel 7 KDV de Hobbit Doornenburg ma-vr 07.00-18.00 Blauwe Hoek 40 Peuteropvang Gijsje ma-vr 07.00-18.00 Blauwe Hoek 40 KO de Doornick ma-vr 07.30-18.00, za 09.00-15.00   Pannerdenseweg 105 Vos Milieustraat Gendt ma-vr 07.00-18.00 Schoolstraat 1 Peuteropvang de Vonkenmorgen Haalderen ma-vr 07.00-18.00 Kolkweg 5a peuteropvang 't Peuterhofje Huissen ma-vr 07.00-18.00 Ot en Sienpad 3a Peuteropvang de Vlindertuin ma-vr 07.30-18.30 Ot en Sienpad 5-7 Peuterwerk 't Holthuus ma - vr  07.00-18.30 van Gelrestraat 2a KDV Twinkel ma-vr 07.00-17.30, za 07.00-13.00  Veilingweg 8, Milieustraat van Dalen ma-vr 07.00-17.00, za 08.00-13.00  Looveer 1a, Milieustraat Heijting ma-vr 07.00-16.00 uur Keizersallee Bouwput van Dalen Mag incontinentie- en stoma afval ook in de luier container? Incontinentiemateriaal mag in de luier containers. Uw stoma afval is medisch afval en mag niet in de luier containers. Als u heel veel medisch afval heeft, kunt u een medische container aanvragen.  Meer informatie over de medische container

 • Geslotenverklaring, ontheffing

  Een geslotenverklaring betekent dat het - tussen bepaalde tijden - verboden is om het gebied in te rijden met een voertuig. Het is bedoeld om een gebied leefbaar, aantrekkelijk of verkeersveilig te houden. Wilt u het gesloten gebied toch inrijden, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente Lingewaard. Online aanvragen ontheffing DigiD Online aanvragen ontheffing met eHerkenning

 • Automatische incasso: machtiging, wijziging, intrekking

  De gemeentelijke belastingen kunt u overmaken of via een automatische incasso betalen.Geeft u toestemming voor een automatische incasso, dan wordt in maximaal 10 termijnen een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven. Geeft u de gemeente geen machtiging dan dient u het bedrag voor de vervaltermijnen over te maken.   Automatische incasso kunt u online regelen. Online regelen automatische incasso DigiD  Online regelen automatische incasso eHerkenning  Indien de automatische incasso wordt ingetrokken, dient een eventueel nog openstaand bedrag binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag te zijn voldaan. Als deze termijn reeds is verstreken, dan dient het openstaande bedrag per omgaande te worden betaald. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij het klant contact centrum, telefoonnummer (026) 32 60 111. Regeling automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Lingewaard 2019​​​ op het Gemeenteblad van Lingewaard.

 • Grondprijzen

  Gronduitgifteprijzen 2020/2021 In deze grondprijzenbrief is de wijze waarop de grondwaarden worden bepaald vastgelegd. Het gaat hier over de grondwaarden voor woningbouw, kantoren, detailhandel, horeca, huurwoningen, bedrijventerreinen, niet-commerciële voorzieningen, transformatorruimten, garageboxen en reststroken. Met deze grondprijzenbrief willen we op een heldere manier uitleggen hoe bepaalde grondwaarden tot stand komen. Bedrijventerreinen De gemeente heeft besloten om de grond op de bedrijventerreinen Agropark en Houtakker II te verhogen.De gronduitgifteprijs voor het bedrijventerrein Pannenhuis II is gelijk gebleven. Woningbouw De gemeente heeft ervoor gekozen om de grondprijs per locatie te bezien. Hierdoor bewegen de grondprijzen automatisch mee met de marktomstandigheden, zodat de gemeente altijd marktconforme prijzen hanteert.De gronduitgifteprijzen in deze grondprijzenbrief zijn een vertaling van de huidige marktomstandigheden in Lingewaard. Methodieken voor grondwaardebepaling  De gemeente Lingewaard hanteert momenteel verschillende methoden om een gronduitgifteprijs vast te stellen. Deze worden hierna beschreven. Residuele grondwaarde methode Bij de residuele grondwaarde methode wordt de waarde van de grond afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die wordt gerealiseerd. De residuele waarde is het verschil tussen de marktwaarde van het onroerend goed en de kosten om het onroerend goed te realiseren (de stichtingskosten). De residuele methodiek is nuttig bij een transparante sturing op de gebouwde kwaliteit, omdat een grote mate van inzicht wordt gegeven in de opstalexploitatie. Voorbeeld Prijs woning (Vrij Op Naam / incl. 21% BTW) € 242.000 Prijs per woning (excl. 21% BTW) € 200.000 Bouwkosten € 110.000 Bijkomende kosten (incl. winst & risico) € 30.000 ---------------- Kavelprijs (excl. BTW) ---------------- € 60.000 Comparatieve methode Deze methode wordt ook wel de vergelijkende methode genoemd. Bij deze methode wordt de gronduitgifteprijs gebaseerd op een vergelijking met prijzen van anderelocaties in Lingewaard en/of buurgemeenten. Hiervoor wordt jaarlijks een benchmark uitgevoerd.Deze methode gebruikt de gemeente Lingewaard bij het bepalen van haar gronduitgifteprijzen voor bedrijventerreinen, reststroken, gronden voor nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen.  Vaste prijs Deze methode gaat uit van een vast bedrag per eenheid. De eenheid kan een woning zijn, maar ook een vierkante meter gebouw of een vierkante meter grond. De berekening vindt plaats op basis van de gemiddelde minimale kostprijs of op basis van de werkelijke kostprijs, afhankelijk van de functie. Deze methode wordt inLingewaard gebruikt voor de betaalbare huurwoningen. Tender/prijsvraag Bij deze methode worden meerdere (markt)partijen uitgenodigd om in concurrentie een bod te doen op bouwgrond. Afhankelijk van de gestelde prijs/kwaliteit criteria wordt bouwgrond aan de hoogst scorende partij verkocht. Grondquote Bij de grondquotemethodiek wordt de waarde van de grond bepaald door een percentage te nemen van de VON-prijs exclusief omzetbelasting. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hoogte van de verkoopwaarde van de woning (bij duurdere woningen geldt een hoger percentage). Voorbeeld Prijs woning (Vrij Op Naam) € 242.000 Prijs per woning (VON excl. 21% BTW) € 200.000 Kavelprijs bij grondquote van 30% ------------ € 60.000 Toelichting op de gronduitgifteprijzen In de tabel op de volgende pagina is per functie de gronduitgifteprijs en de grondslag voor de berekening van de gronduitgifteprijs opgenomen. BTW/overdrachtsbelasting De gronduitgifteprijzen zijn exclusief BTW en/of overdrachtsbelasting. Vaststelling grondprijzenbrief Deze grondprijzenbrief is vastgesteld door het college van B&W op 3 december 2019 en gepubliceerd op 11 december 2019. Geldigheid grondprijzen De nieuwe gronduitgifteprijzen gelden vanaf 1 januari 2020 tot het moment dat een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld door het college en gepubliceerd. De prijzen zijn bepaald op prijspeil 1 januari 2020. Overgangsregeling Voor gevallen waar al, voor de datum van publicatie een contractuele afspraak is gemaakt met betrekking tot de te hanteren gronduitgifteprijzen, blijven de gecontracteerde gronduitgifteprijzen van kracht. Standaardsituaties De in deze brief opgenomen gronduitgifteprijzen gelden voor standaardsituaties. Indien daartoe aanleiding is kan in specifieke gevallen van afgeweken worden. De grondprijs wordt in deze gevallen bepaald op basis van taxatie. Actualisatie grondprijzen De grondprijzenbrief is een openbaar document. Om de twee jaar wordt de grondprijzenbrief geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt rekening gehouden met de geldende beleidskaders en marktomstandigheden. De grondprijzenbrief wordt door het college van B&W vastgesteld.

 • Verhuizing doorgeven

  Wanneer moet u een verhuizing doorgeven? Wanneer u binnen of naar de gemeente Lingewaard gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan het Klant Contact Centrum team Burgerzaken.  Bij inschrijving in de gemeente Lingewaard wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente. U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Bij vertrek naar het buitenland (emigratie), bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland door te geven. U dient schriftelijk aangifte van vertrek naar het buitenland te doen indien de redelijke verwachting bestaat dat u ten minste 2/3 van een jaar in het buitenland zult verblijven. Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente. Voor vestiging in de gemeente Lingewaard vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum (KCC). Verhuizing online doorgeven met DigiD

 • Verkeersonveilige situatie melden

  De gemeente voert verkeersbeleid ten aanzien van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen als afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties (stoplichten) e.d.Bijzondere aandacht heeft de optimalisering van de veiligheid van verblijfsgebieden door de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van fysieke maatregelen verkeersveilig gemaakt.Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (lawaai, stank, drukte). Tevens kunt u aan de gemeente verzoeken richten om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële akten en geschriften (zogenaamde "brondocumenten") te overleggen die noodzakelijk zijn voor de juiste opname van zijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). Deze verplichting geldt ook ten aanzien van gebeurtenissen/rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, bewijs van nationaliteit. Wanneer u geen officiële brondocumenten kunt leveren, is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af te leggen. In principe mogen persoonsgegevens die zijn ontleend aan brondocumenten worden opgenomen in de administratie van de gemeente (BRP), omdat deze gegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Wanneer in redelijkheid geen mogelijkheid bestaat om goede brondocumenten te leveren, of indien dit niet van u kan worden verlangd, behoren gegevens te worden ontleend aan een verklaring die u ten overstaan van een door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar onder eed of belofte heeft afgelegd, die op schrift is gesteld en door u is ondertekend. Aanleidingen De aanleiding tot het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn: Een eerste inschrijving in de BRP. Een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens. Een interne melding dat zo'n verklaring moet worden opgemaakt.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hier aangifte van doen bij de gemeente. Niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.  Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven Als u in de gemeente Lingewaard een voorwerp heeft verloren of gevonden kunt u hiervan online melding maken: Online melden via DigiD

 • Verzoek inzage beperkingen voor gebruik grond

  De overheid neemt soms besluiten die gevolgen hebben voor het gebruik van een stuk grond. U kunt daarom niet altijd doen wat u wilt met een stuk grond of een gebouw dat op die grond staat. Bijvoorbeeld als u in een monumentenpand woont. De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft inzicht in deze door de overheid opgelegde beperkingen. U kunt bij het Kadaster een overzicht van deze beperkingen krijgen. Van de beperkingen die door de gemeente zijn opgelegd kunt u bij de gemeente de onderliggende documenten bekijken. U kunt daarvoor online een verzoek indienen. Verzoek indienen met DigiD  Verzoek indienen met eHerkenning

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties