Zoekresultaat

1 - 10 van de 31 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
Digitaal aanvragen ja
 • Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

  De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven. Het formulier dat u hiervoor moet invullen en toesturen kunt u bovenaan deze pagina downloaden. Als u de incasso stop wil zetten of een wijziging in uw betaalgegevens wil aanbrengen kunt u dat alleen schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het intrekkings- of wijzigingsformulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. Is het voor u niet mogelijk om uw aanslag tijdig te betalen? Neemt u dan contact met ons op voor het treffen van een betalingsregeling. Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Basisregistratie, doorgeven correcties

  Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente via het formulier bovenaan deze pagina. U merkt dit bijvoorbeeld op naar aanleiding van de ontvangst van een document waaruit blijkt dat er gegevens foutief zijn. U moet wel zelf aan kunnen tonen (met schriftelijke bewijsstukken) wat er fout is en hoe de fout gecorrigeerd moet worden. Hoe lang duurt het? Indien blijkt dat er een foutief gegeven staat opgenomen dan voert de gemeente de correctie(s) uit. Indien de gemeente de correctie niet uitvoert, kunt u hier tegen in beroep gaan, en wel conform het proces ’ambtshalve en beroepsprocedures’.

 • Bed & Breakfast

  Bed & Breakfast Nederland geeft in het 'Handboek Bed & Breakfast (2012)' de volgende definitie: 'Een bed & breakfast is een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis, wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zeven kamers'. Waar krijgt u mee te maken als u een bed & breakfast wilt starten? In Nederland zijn er voor bed & breakfasts (nog) geen landelijke wetten en regels. Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van ‘bed & breakfast’. Waarmee moet u rekening houden in gemeente Neder-Betuwe? Algemene Plaatselijke Verordening Iemand mag kamers in zijn eigen huis verhuren en dus een Bed & Breakfast beginnen zonder dat hier een exploitatievergunning voor nodig is op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, als: tegelijkertijd aan niet meer dan 4 personen Bed & Breakfast wordt aangeboden; het aanbieden van Bed & Breakfast gemeld wordt bij de gemeente. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie het kopje 'Melding nachtverblijf' op deze pagina. Gaat het om een hotel of pension, waar ook etenswaren en (alcoholische)dranken verkocht worden, dan geldt er wel een vergunningsplicht. Meer informatie over het aanvragen van vergunningen vindt u bij het product Horeca informatie. Melding nachtverblijf Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe, afdeling 9, bent u verplicht het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden te melden bij de gemeente en een nachtregister bij te houden. Dit register ontvangt u na melding van uw Bed & Breakfast bij de gemeente via het meldingsformulier bovenaan deze pagina.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier gebruiken dat u kunt afhalen bij de balie van het gemeentehuis of download het formulier bovenaan deze pagina. Hierbij staat bovendien een toelichting op het vragen van kwijtschelding. Lees ook verder onder ‘Voorwaarden’ voor informatie wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en wanneer niet. Voorwaarden Kwijtschelding is alleen mogelijk voor: hondenbelasting; rioolheffingen; het gebruikersgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen; het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen. Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding Sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm voor een verzoek om kwijtschelding. De gemeente bekijkt met hoeveel personen vanaf 21 jaar u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen. Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendelers heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Of u kwijtschelding kunt krijgen, hangt af van: Het inkomen (salaris, uitkeringen, pensioen, studiefinanciering, huurtoeslag, etc.) De vaste uitgaven (huur, ziektekostenverzekering met aftrek van zorgtoeslag en normpremie, etc.) Het vermogen (het geld op bankrekeningen, auto, overwaarde van uw woning, levensverzekeringen, etc.) Eventuele schulden aan de Rijksbelastingdienst

 • Bewijs van Garantstelling en/of logiesverstrekking

  Indien een persoon uit een visumplichtig land voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben. Dit houdt in dat iemand in Nederland garant staat voor de eventuele kosten die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt (eventuele schulden die de persoon aangaat worden op degene die garant staat verhaald). Het formulier is ook beschikbaar op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.rijksoverheid.nl). Toelichting U download het formulier bewijs van garantstelling bovenaan deze pagina en/of particuliere logiesverstrekking en vult het in (het formulier nog niet ondertekenen) U gaat met het formulier naar het gemeentehuis. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet voor een garantstelling ook de huwelijks/geregistreerde partner toestemming verlenen U en eventueel uw huwelijks/geregistreerde partner plaatst de te legaliseren handtekening(en) op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar legaliseert (voor echt verklaren) de handtekening(en) U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlandse ambassade/consulaat van het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade/consulaat beslist over de aanvraag Hoe lang duurt het? Na ondertekening van het formulier en de betaling van de kosten kunt u de garantverklaring direct meenemen.

 • Bingo organiseren

  Als u een bingo wilt organiseren moet u dit tenminste twee weken tevoren melden bij de gemeente. De Wet op de Kansspelen geeft alleen onder de volgende voorwaarden de mogelijkheid om een bingo te organiseren: te organiseren door een vereniging die minimaal drie jaar bestaat de bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang prijzen geen hogere waarde dan € 400,- per spelronde en gezamenlijke waarde niet meer dan € 1.550,- per bijeenkomst. Het meldingformulier kunt u bovenaan deze pagina downloaden. Wetgeving Wet op de Kansspelen.

 • Bouw en verbouw, Welstand

  Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand. In de gemeentelijke Welstandsnota staan daarvoor de criteria genoemd.  Rayonarchitect De welstandstoets wordt uitgevoerd door een rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie vergadert regelmatig in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Deze vergaderingen zijn openbaar. In uw aanvraag kunt u aangeven dat u uw aanvraag wilt toelichten aan de Welstandcommissie. Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om welstandsaspecten gaat. Voltallige commissie In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatregeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig. De agenda van deze vergaderingen is in te zien op www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de gemeentenaam (Neder-Betuwe).

 • BRP of persoonsregister, uittreksel

  Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)) is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de administratie van de gemeente. U kunt dit uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) kunt u aanvragen voor diverse doeleinden. De gegevens die op uw uittreksel staan vermeld, zijn afhankelijk van de reden waarom u het uittreksel heeft aangevraagd. Dit doel dient u bij het indienen van de aanvraag van het uittreksel aan te geven, zodat duidelijk is welke gegevens de gemeente op het uittreksel moet vermelden. Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand. Daarin staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, inschrijving) heeft plaatsgevonden. Wie kan het aanvragen? Het uittreksel kan uitsluitend worden aangevraagd door de burger zelf, door ouders voor hun minderjarige kinderen, door de gehuwde/partner voor de (op hetzelfde adres wonende) echtgenoot/partner of door zijn/haar gemachtigde. De aanvrager moet zich kunnen legitimeren. De gemeente geeft het uittreksel niet af aan derden. U kunt het machtigingsformulier downloaden of tijdens werkdagen opvragen aan de balie. Hoe lang duurt het? Klaar terwijl u wacht als u aan de balie het uittreksel aanvraagt. U moet hiervoor een afspraak maken. Digitaal sturen wij het uittreksel op binnen 5 werkdagen. Digitaal aanvragen Voor het aanvragen van een uittreksel BRP kunt u ook gebruik maken van het digitaal aanvragen. U heeft voor deze manier van aanvragen een DigiD nodig. Na het invullen van het formulier en de betaling van de leges (u gaat een volledige transactie met de overheid aan) krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Wij sturen het uittreksel binnen vijf werkdagen naar u toe.

 • Carbid schieten

  Op oudejaarsdag is het carbid schieten populair. Wilt u carbid schieten, moet u dit tenminste vier weken van te voren melden bij de gemeente. Carbid schieten is alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur als hiervan tenminste 4 weken vooraf melding is gedaan aan het college. Gebruikt u hiervoor het meldingformulier bovenaan deze pagina. U moet hieraan toevoegen: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend. Een melding heeft alleen zin als: de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen: op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing; op een afstand van tenminste 300 meter van de inrichtingen van zorgcentra; op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren; zodanig dat het vrijschootsveld minimaal 50 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen geschoten wordt in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing; de plaats niet door het college is aangewezen ter voorkoming van gevaar, schade of overlast; gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter. In overige gevallen is het verboden om carbid te schieten.

 • Collecte, geld of goederen inzamelen

  Een collecte of inzameling van goederen voor een goed doel moet 30 dagen van te voren gemeld worden aan de burgemeester. Melden kan via het meldingformulier in de rechter kolom. In onze gemeente mag (huis-aan-huis) gecollecteerd worden: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur Ditzelfde geldt voor een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst. Om een zekere spreiding van de inzameling te bewerkstelligen, wordt van deze zaken een planning gemaakt. Geld inzamelen is alleen toegestaan via collectebussen.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties