Zoekresultaat

1 - 10 van de 30 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
Digitaal aanvragen ja
 • Snuffelmarkt

  Meer informatie hierover kunt u vinden bij Evenement of activiteit organiseren.

 • Geluidswagen gebruiken

  Het is voor een burger, bedrijf of instelling verboden gebruik te maken van een geluidswagen om (reclame)boodschappen of muziek te verspreiden. Onder gemeentelijk bepaalde voorwaarden kunt u bij de gemeente een ontheffing van dit verbod krijgen. U kunt voor het aanvragen hiervan gebruik maken van het aanvraagformulier Activiteiten wat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

 • Overige geluidhinder

  Het is verboden toestellen of geluidsapparatuur in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat er voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. Onder andere valt te denken aan: kermis, braderie, rally enz. luidsprekers op voertuigen of op andere manier reclame of muziek maken of meedelingen doen achtergrondmuziek winkelstraten geluidproducerende recreatietoestellen het gebruik van bouwmachines, zoals trilhamers en heistellingen knalapparatuur om vogels te verjagen, enz. enz. Het college kan een ontheffing verlenen van dit verbod. In de te verlenen ontheffing worden voorschriften en bepalingen opgenomen over de maximale dB(A). Het aanvraagformulier vindt u in de rechterkolom van deze pagina. Als u geluidhinder veroorzaakt vanwege bouwen of verbouwen, wordt de ontheffing meegenomen in de omgevingsvergunning.

 • Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

  De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven. Het formulier dat u hiervoor moet invullen en toesturen kunt u bovenaan deze pagina downloaden. Als u de incasso stop wil zetten of een wijziging in uw betaalgegevens wil aanbrengen kunt u dat alleen schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het intrekkings- of wijzigingsformulier dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. Is het voor u niet mogelijk om uw aanslag tijdig te betalen? Neemt u dan contact met ons op voor het treffen van een betalingsregeling. Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Rioolaansluiting

  Wij zorgen voor een aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. De meeste panden zijn verplicht* om al het afvalwater te lozen op de riolering. Wij zorgen voor een aansluitpunt van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel, voor uw rekening. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan richtlijnen. De aansluiting kunt u als burger en als privépersoon voor uw bedrijf of instelling aanvragen. Levering Rioolaansluiting tot erfgrens. Levertijd Circa 3-8 weken, afhankelijk van de situatie.

 • Bewijs van Garantstelling en/of logiesverstrekking

  Indien een persoon uit een visumplichtig land voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben. Dit houdt in dat iemand in Nederland garant staat voor de eventuele kosten die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt (eventuele schulden die de persoon aangaat worden op degene die garant staat verhaald). Het formulier is ook beschikbaar op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (www.ind.nl) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.rijksoverheid.nl). Toelichting U download het formulier bewijs van garantstelling bovenaan deze pagina en/of particuliere logiesverstrekking en vult het in (het formulier nog niet ondertekenen) U gaat met het formulier naar het gemeentehuis. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan moet voor een garantstelling ook de huwelijks/geregistreerde partner toestemming verlenen U en eventueel uw huwelijks/geregistreerde partner plaatst de te legaliseren handtekening(en) op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar legaliseert (voor echt verklaren) de handtekening(en) U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlandse ambassade/consulaat van het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade/consulaat beslist over de aanvraag Hoe lang duurt het? Na ondertekening van het formulier en de betaling van de kosten kunt u de garantverklaring direct meenemen.

 • Collecte, geld of goederen inzamelen

  Een collecte of inzameling van goederen voor een goed doel moet 30 dagen van te voren gemeld worden aan de burgemeester. Melden kan via het meldingformulier in de rechter kolom. In onze gemeente mag (huis-aan-huis) gecollecteerd worden: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur Ditzelfde geldt voor een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst. Om een zekere spreiding van de inzameling te bewerkstelligen, wordt van deze zaken een planning gemaakt. Geld inzamelen is alleen toegestaan via collectebussen.

 • Spandoek plaatsen

  Wilt u een spandoek plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.Dit verbod geldt ook als u een spandoek boven de weg wilt hangen. U kunt een vergunning aanvragen met het formulier aan de rechterkant van deze pagina. Een vergunning kan worden geweigerd als het plaatsen/ophangen: schade aan de weg veroorzaakt ervoor zorgt dat de weg niet meer doelmatig en veilig gebruikt kan worden een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg in de omgeving niet voldoet aan eisen van welstand overlast veroorzaakt voor gebruikers van nabije woningen of bedrijven

 • Huis-aan-huis verkoop

  Een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel moet 30 dagen van tevoren gemeld worden aan de burgemeester. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst. Melden kan via het meldingformulier bovenaan deze pagina. In onze gemeente is genoemde verkoop toegestaan: op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur Ditzelfde geldt voor een collecte voor een goed doel. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst. Om een zekere spreiding van de inzameling te bewerkstelligen, wordt van deze zaken een planning gemaakt. Geld inzamelen is alleen toegestaan via collectebussen. Voor informatie over commerciële huis-aan-huis verkoop, zie venten.

 • Carbid schieten

  Op oudejaarsdag is het carbid schieten populair. Wilt u carbid schieten, moet u dit tenminste vier weken van te voren melden bij de gemeente. Carbid schieten is alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur als hiervan tenminste 4 weken vooraf melding is gedaan aan het college. Als 31 december op zondag valt dan is carbidschieten alleen toegestaan op de betreffende zaterdag 30 december van 10.00 tot 18.00 uur. Gebruikt u het meldingformulier bovenaan deze pagina. U moet hieraan toevoegen: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend. Een melding heeft alleen zin als: de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen: op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing; op een afstand van tenminste 300 meter van de inrichtingen van zorgcentra; op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren; zodanig dat het vrijschootsveld minimaal 50 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen geschoten wordt in tegengestelde richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing; de plaats niet door het college is aangewezen ter voorkoming van gevaar, schade of overlast; gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter. In overige gevallen is het verboden om carbid te schieten.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties