Zoekresultaat

1 - 10 van de 55681 Resultaten
 • Projecten Wij Werken Aan

  Wij werken aan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, kortom: aan uw leefomgeving. Lees hieronder meer over de projecten.

 • Heronderzoek naar uw recht op uitkering

  Heeft u de brief ‘heronderzoek naar uw recht op uitkering’ ontvangen? U kunt de in deze brief gevraagde gegevens hier digitaal inleveren. Daarvoor heeft u wel uw DigiD nodig. Wanneer u de vragen digitaal beantwoordt en verzendt, hoeft u het papieren heronderzoeksformulier niet meer in te leveren.

 • Vuurwerk afsteken

  Zelf vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk kopen In 2018 mag vuurwerk alleen verkocht worden op 28, 29 en 31 december. Op andere dagen van het jaar is verkoop van vuurwerk verboden Koop vuurwerk alleen bij erkende verkoopadressen Veilig vuurwerken afsteken Draag een vuurwerkbril Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker! Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat. Zet pijlen in een fles, half gevuld met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan Let op de windrichting Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter Steek geen vuurwerk af vanuit je hand Steek altijd maximaal 1 stuk vuurwerk tegelijk af Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp Let op omstanders (mens en dier). Klaar met afsteken? Ruim vuurwerkafval, nadat het onschadelijk is gemaakt, meteen op. Half december heeft u de vuurwerkafvalzak ontvangen. De afvalzak wordt op woensdag 2 januari huis-aan-huis opgehaald. Heeft u geen vuurwerkafvalzak ontvangen, dan kunt u het vuurwerk ook in een gewone vuilniszak doen. Lees ook: Veilig carbid schieten

 • Vuurwerk verkopen

  Voor de verkoop van vuurwerk hoeft u geen vergunning bij de gemeente aan te vragen. Wel moet u aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoen. U regelt dit via de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Aanvragen gesprek Wmo

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer of woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang. Vraag een gesprek aan en dan kijken we samen met u en uw familie, huisgenoten of iemand anders uit uw omgeving wat u zelf nog kunt doen en wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn. Wmo melding doen

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Bij de eerste keer dat u leerlingenvervoer aanvraagt willen wij graag met u persoonlijk in gesprek.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Parkeervergunning verlengen

  Verlengen van uw 1e of 2e bewonersvergunning kan alleen als u hiervoor van de gemeente Gorinchem een brief heeft ontvangen.

 • Bodemonderzoek en sanering

  Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Laat dan een bodemonderzoek doen. Blijkt dat de grond (ernstig) vervuild is, dan moet deze mogelijk worden gesaneerd (schoongemaakt). Er is een landelijk meldpunt voor meldingen over bodemkwaliteit. Bodem die vervuild is, moet mogelijk gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen speciale bedrijven mogen vervuilde bodems onderzoeken en saneren. Bedrijven of huiseigenaren die de bodem vervuilen moeten de sanering ook zelf betalen. Weet u niet wie de bodem vervuild heeft, dan moet de eigenaar van de grond de sanering in principe betalen betalen. Wilt u weten of er bodemonderzoek op uw perceel of in de buurt is uitgevoerd, kijk dan op de kaart van het Bodemloket. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente. Op de website van de provincie Gelderland vindt u informatie over (ernstige) bodemvervuiling. Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie. Bodemonderzoek Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring of schonegrondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen. Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u meestal ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek heeft u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen. Ook heeft u een saneringsplan nodig als blijkt dat de grond zo vervuild is dat deze afgegraven moet worden. Op de website van Omgevingsdienst Achterhoek vindt u meer informatie over bodemonderzoek. Bodem saneren Als een bodem dusdanig vervuild is dat het gewenste gebruik (bijvoorbeeld een huis bouwen) niet mogelijk is, dan moet de grond meestal afgegraven te worden. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

 • Bomen kappen, omgevingsvergunning

  Wilt u een boom of andere houtopstanden kappen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook zeer grondig snoeien, zoals het verwijderen van de kroon uit een boom, valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen of moet daarvoor toestemming geven. Omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van een boom Via omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van een boom. Omgevingsloket.nl Op papier aanvragen kan ook. Let op: hiervoor worden € 150,- aan kosten berekend. Wanneer hebt u een vergunning nodig? U hebt een vergunning nodig als: de boom een stamomtrek heeft van >120 centimeter (= diameter van 38 cm) gemeten op 130 centimeter hoogte vanaf het maaiveld het om bijzondere bomen gaat (zie kopje aanvullende informatie). Bekijk altijd eerst de bijzondere bomenkaart het gaat om het kappen van grotere groepen bomen zoals houtwallen en lintbeplantingen Wanneer hebt u geen vergunning nodig? De volgende bomen behalve bijzondere bomen kunt u kappen zonder omgevingsvergunning: particuliere bomen met een stamomtrek van < 120 cm (= diameter van 38 cm) op 1,30 meter hoogte Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom geldt de Wet natuurbescherming De Wet natuurbescherming geldt alleen wanneer: de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt de vegetatie groter is dan 10 are (1.000 vierkante m²) het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer U moet in dat geval een kapmelding doen. Deze melding kunt u doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie hierover staat op de website www.rvo.nl. Ook moet u via de Verwachtingskaart onder het tabblad Groen controleren of er mogelijk beschermde diersoorten rond de te kappen houtopstand leven. In de Verwachtingskaart leest u dan ook wat u moet doen. Let op: Voor houtopstanden op erven en in tuinen geldt onze Bomenverordening. Bij houtopstanden kleiner dan 10 are en/of een rijbeplanting minder dan 20 bomen buiten de bebouwde kom geldt de Bomenverordening ook. De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen. De gemeente kan een vergunning weigeren. Bijvoorbeeld de boom heeft: waarde voor de natuur landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde waarde voor stads- en dorpsschoon waarde voor leefbaarheid Meer informatie vindt u op onze website bij omgevingsvergunningen. Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen anderen bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Tip: Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In bepaalde gevallen kunt u tegen een besluit direct beroep indienen bij de bestuursrechter. Kapt u de boom al voordat de beroepstermijn voorbij is? Als de rechter de vergunning afwijst, kan hij beslissen dat u een nieuwe boom moet planten op dezelfde locatie.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties