Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Bouwen en activiteiten bij een dijk

  Alles wat u op of in de buurt van een dijk doet, kan de dijk beschadigen. Daarom heeft u toestemming van het waterschap nodig wanneer u hier iets onderneemt.

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

 • Vergunningen

  Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

 • Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en waterschapsverordening

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

 • Melding, schade of klacht

  Is er schade ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij Waterschap Limburg ligt? Meld het hier.

 • Zienswijze - Meedenken over een ontwerpbesluit

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Lees hier wat u kunt doen.

 • Privacyverklaring Waterschap Limburg

  In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als waterschap. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

 • Melding bouwen en activiteiten in en bij oppervlaktewater

  Wilt u iets aanleggen in of bij oppervlaktewater? Lees wanneer en onder welke voorwaarden dat mag.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie

  Wilt u grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken? Overleg met Waterschap Limburg en meld het bij het Meldpunt Bodemkwaliteit