Zoekresultaat 1 - 10 van 63 resultaten

 • Klachten over natuurgebieden

  In natuurgebieden in de provincie gelden vaak regels om planten en dieren te beschermen. Ziet u dat anderen zich niet aan deze regels houden? Of heeft u een andere klacht over een natuurgebied in de provincie? Meld uw klacht dan bij de provincie.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Als uw industriële bedrijf activiteiten uitvoert die slecht zijn voor het milieu, dan moet u jaarlijks een milieuverslag maken over uw bedrijf: een PRTR-verslag. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. Het complete PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

 • Voorlopige voorziening

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

 • Ontheffing voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen

  Wilt u verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden of strokenborden plaatsen langs een provinciale weg?Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemsanering, bepaling ernst en spoed / instemming saneringsplan

  Met dit formulier kunt gebruiken voor het aanvragen van een besluit over ernst, spoed van een geval van bodemverontreiniging en instemming met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, juncto artikel 28 van de Wet Bodembescherming en Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Saneringsprogramma industrielawaai

  Als een industrieterrein gesaneerd wordt, kan dat gepaard gaan met veel lawaai. Om de geluidsbelasting terug te dringen tot een acceptabel niveau, heeft de provincie een saneringsprogramma voor industrielawaai opgesteld. U kunt informatie hierover opvragen bij de provincie.

 • Bodemsanering, wijziging saneringsplan

  Met dit formulier kunt u een melding maken van een wijziging van het saneringsplan op grond van artikel 39 lid 4 van de Wet bodembescherming en de provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Bodemsanering, Nazorgplan

  Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een besluit over instemming met een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, juncto 28 van de Wet bodembescherming.

 • Evaluatieverslag bodemsanering

  Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:  het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan; het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.