Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Vuur stoken of afval verbranden

  U mag geen vuur stoken in de open lucht en/of afval verbranden. Barbeque's, vuurkorven, fakkels en sfeerhaarden zijn alleen toegestaan als dit geen gevaar of hinder geeft voor de omgeving. Let daarom goed op de windrichting. Op grond van de Wet milieubeheer geldt er zowel voor particulieren als bedrijven een algemeen verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze te verbranden. Er bestaan voldoende andere manieren van verwijdering en verwerking die veel minder overlast veroorzaken en milieuvriendelijker zijn. Organische afvalstoffen kunnen bijv. worden versnipperd, gecomposteerd of worden ingeleverd bij de milieustraat als snoeiafval. Particulieren hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling voor grof huishoudelijk afval. Stookontheffing Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er een stookontheffing worden verleend voor het verbranden van schoon slootmaaisel of snoeihout. Hiervoor kunt u dan een gratis stookontheffing aanvragen. Druk hiervoor op de knop 'Stookontheffing aanvragen'. Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.   Stookontheffing aanvragen met eHerkenning Stookontheffing aanvragen met DigiD Wilt u vuur stoken tijdens een openbaar evenement zoals een kerstbomenverbranding of een paasvuur? Kijk dan op vuur stoken bij een evenement. Voorschriften stookontheffing Om gevaar en overlast voor de omgeving te beperken, worden er de volgende voorwaarden aan de ontheffing verbonden: de stooklocatie mag niet binnen de bebouwde kom (zoals die op grond van de wegenverkeerswetgeving is begrensd en aangewezen) liggen het is niet toegestaan om te stoken bij smogfase twee en drie het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken alle omwonenden worden tijdig door u op de hoogte gesteld het is niet toegestaan om te stoken op een wijze, dat gevaar ontstaat voor overslag van het vuur de stookplaats dient ten minste op een afstand van dertig meter te zijn gelegen van een gebouw van derden of een opstapeling van oogstproducten en op een afstand van ten minste honderd meter van een bos of van een natuurgebied de stooklocatie moet ten minste één meter vanaf de (openbare) weg of vanaf de insteek van een sloot zijn gelegen het stoken is niet toegestaan op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd de houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter van de vuurhaard het te verbranden materiaal mag uitsluitend bestaan uit schoon hout of (indien aangegeven) slootmaaisel het gebruik van andere vervliegende of snel ontvlambare stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine of petroleum, is in zijn geheel niet toegestaan het terrein en de directe omgeving dient te allen tijde bereikbaar en toegankelijk te blijven voor hulpverleningsdiensten het (kampvuur)terrein en de omgeving dient 24 uur na beëindigen van de verbranding in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. De resten dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker het verbranden van slootmaaisel mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode van 1 september tot 1 maart het verbranden van snoeihout mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode 1 januari tot 1 mei Een ontheffing moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland. Meer informatie Zie ook de webpagina Hout stoken. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Milieuvergunning en -melding

  Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. Op de website van RUD Zeeland vindt u meer informatie hierover. RUD Zeeland Uw melding/aanvraag wordt behandeld door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland), het centrale milieuloket van Zeeland. Zij verzorgen deze taken namens de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Wij adviseren u om altijd eerst contact op te nemen met de RUD Zeeland

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Terrasvergunning

  Als u een terras wilt openen of uw huidige terras wilt uitbreiden, verzoeken we u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door het contactformulier in te vullen.  

 • Vergunning alcoholvrije dranken en eetwaren serveren

  Wilt u in uw horecabedrijf, bijvoorbeeld lunchroom, alcoholvrije dranken en/of eetwaren verstrekken om daar ter plaatse te nuttigen, dan heeft u een vergunning nodig. Het gaat hier om een vergunning volgens de ‘Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren’. Uitzonderingen: u verstrekt ook alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse. In dat geval heeft u een andere vergunning nodig, namelijk een alcoholwetvergunning volgens de Alcoholwet. als de verstrekking plaatsvindt als dienstverlening van bijkomstige aard. Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op. Bestaande vergunning laten aanpassen Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende kunt u het online formulier 'wijziging leidinggevende horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven. Het formulier 'eigen verklaring leidinggevende' moet u, ingevuld en ondertekend door de leidinggevende, toevoegen als bijlage. Leidinggevende wijzigen   Eigen verklaring leidinggevende   Voor het wijzigen van de inrichting kunt u het online formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. Hiervoor logt u in met Digid of eherkenning voor bedrijven. Inrichting wijzigen   Bij het voortzetten van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig. Nieuwe vergunning aanvragen Als u een vergunning voor het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren wilt aanvragen, moet u eerst een afspraak maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door het contactformulier in te vullen. Bij het starten van een nieuwe inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig. Overige zaken Exploitatievergunning: voor het exploiteren van een horecabedrijf, inclusief eventueel terras, heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Uitgezonderd zijn slijterijen, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven. De exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden. Melding brandveilig gebruik: kunnen er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het horecabedrijf aanwezig zijn? Dan moet u dit melden. Melding activiteitenbesluit milieubeheer: vanuit milieuregelgeving moet u bovendien een melding activiteitenbesluit doen. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Nachtregister

  Wilt u als ondernemer overnachtingen aanbieden? Dan moet u een nachtregister bijhouden. Dit is wettelijk verplicht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister in te zien. Bijvoorbeeld bij de aangifte van de toeristenbelasting of bij een controle. In het nachtregister zet u de volgende gegevens: naam en adres van de gast; dag van aankomst; dag van vertrek; welk identiteitsbewijs de gast heeft getoond. U mag een eigen formulier of systeem gebruiken. Er is eventueel een (voorbeeld)lijst beschikbaar. Hotel, bed and breakfast of camping starten Wilt u een hotel, bed and breakfast (B&B), minicamping of ander nachtverblijf starten? Of wilt u het overnemen, verplaatsen en beëindigen? Neem dan contact met ons op. Wij ontvangen graag de volgende informatie: gegevens van de bedrijfsleider de locatie van het bedrijf Kunnen er in uw bedrijf meer dan 10 personen tegelijk overnachten? Vraag dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan via Omgevingsloket online. Wilt u alcohol verkopen? Dan vraagt u ook een alcoholwetvergunning aan. Starten met kamerverhuur, B&B etc. In de gemeente Terneuzen is voor het starten van kamerverhuur een vergunning nodig. Vraag naar de voorwaarden, ook als u een bestaande situatie met kamerverhuur overneemt. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunning en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Alcoholwetvergunning

  U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. Het gaat hier om een vergunning volgens de Alcoholwet. Bestaande vergunning laten aanpassen Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende, kunt u via e-mail contact opnemen met mevrouw Meertens-Dimmers of mevrouw De Lange. Of telefonisch via 14 0115. Eigen verklaring leidinggevende   Voor het wijzigen van de inrichting kunt u via e-mail contact opnemen met mevrouw Meertens-Dimmers of mevrouw De Lange. Of telefonisch via 14 0115. Bij de voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig. Nieuwe vergunning aanvragen Als u een nieuwe alcoholwetvergunning wilt aanvragen, dient u een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen. Voor het aanvragen van een nieuwe vergunning heeft u de volgende documenten nodig. Bij een wijziging van een vergunning zijn niet altijd alle documenten nodig. Neem hiervoor contact op. Een volledig ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning; Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers; Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers; De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden; Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf. Het ingevulde Bibobformulier Bij het starten van een nieuwe inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig. Voorwaarden De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholwetvergunning: Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf/de slijterij. De inrichting van het horecabedrijf/de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet. Voor horeca-inrichtingen van paracommerciële instellingen, zoals verenigingen en stichtingen, geldt een aantal aanvullende regels. Deze komen op het volgende neer: Door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement worden opgesteld. Daarin moeten ook huisregels staan voor het gebruik van alcohol. Als voorbeeld kunt u gebruik maken van het modelbestuursreglement van de sportorganisatie NOC*NSF. Minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiene. Barvrijwilligers moeten een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd. Overige zaken Exploitatievergunning: voor het exploiteren van een horecabedrijf, inclusief eventueel terras, heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Uitgezonderd zijn slijterijen, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven. De exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden. Melding brandveilig gebruik: kunnen er meer dan 50 personen tegelijkertijd in het horecabedrijf aanwezig zijn? Dan moet u dit melden. Melding activiteitenbesluit milieubeheer: vanuit milieuregelgeving moet u bovendien een melding activiteitenbesluit doen.  Meer informatie De volledige en actuele tekst van de Alcoholwet kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. De sluitingstijden natte horeca kunt u vinden in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Terneuzen. Heeft  u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.    

 • Inkomensvoorziening, oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen). Noodgedwongen beëindiging Noodgedwongen beëindiging van bedrijf of beroep kan betekenen dat uw inkomsten ontoereikend worden. Misschien kunt u uw bedrijf door uw arbeidsongeschiktheid niet voortzetten en moet u het overdragen aan derden. Of u moet uit een samenwerkingsverband stappen. Het aanvragen van IOAZ doet u vóór het beëindigen van uw beroep of bedrijf. De aanvraag dient u bij ons in via het contactformulier.   Contact opnemen   Hoogte van de IOAZ-uitkering Bruto IOAZ- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag). alleenstaande van 23 jaar of ouder: € 1.156,76 alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder: € 1.454,86 gehuwd of samenwonend (beide boven 21): € 1.504,42  De uitkering stopt op het moment dat u 65 jaar wordt. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent een oudere zelfstandige tussen de 55 en 65 jaar, óf u bent een gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige tot 65 jaar, die het bedrijf of beroep als gevolg van arbeidsongeschiktheid moet beëindigen. U voldoet aan het zogeheten urencriterium voor de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek. U heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt. U bent verplicht op zoek te gaan naar een betaalde baan. De IOAZ-uitkering is namelijk een werkloosheidsuitkering.  Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en IOAZ De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet. U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u: gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan tachtig procent) bent; op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving; geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren; geen kind heeft dat jonger is dan twaalf jaar.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Bestemmingsplan Welke bestemming er op uw huis rust kunt u inzien bij ‘inzien bestemmingsplannen’ of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Kies hierbij voor ‘informatie bestemmingsplan’. Het aanvragen van een ontheffing kunt u met het omgevingsloket doen. Hier zijn kosten aan verbonden. Kamer van Koophandel KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Kijk op hun webpagina Eigen bedrijf starten vanuit huis. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 - 0115.  

 • Puinbreker

  Het gebruik van een (mobiele) puinbreker moet u ten minste vijftien werkdagen voor aanvang bij ons melden. Dit kan digitaal, u ondertekent het formulier dan met eHerkenning voor bedrijven of met DigiD voor particulieren.   Puinbreker gebruik melden   Melden aanvang werkzaamheden Als u van plan bent om de puin te breken via een mobiele breker moet u: Minimaal vijftien werkdagen voor aanvang dit schriftelijk melden bij de Gemeente Terneuzen, team Vergunningen en Handhaving. U doet dit door dit formulier met de gevraagde bijlagen te mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail). Minimaal twee werkdagen voor aanvang van de breekwerkzaamheden de gemeente Terneuzen op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: omgevingsvergunning@terneuzen.nl Voorwaarden Belangrijke voorschrfiten uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: Het puin dient vrij te zijn van schadelijke stoffen. Het is verboden puin te breken afkomstig van elders. Puinbreken mag uitsluitend gebeuren in de directe nabijheid vanwaar het afval vrijkomt en ten hoogste voor een periode van drie maanden. Vorming van stof wordt voorkomen en daarvoor dient er een doelmatige sproei-installatie aanwezig te zijn. Bouw- en sloopafval worden opgeslagen op een vlakke harde bodem. Binnen vijf werkdagen na beëindiging van breekwerkzaamheden zijn alle sporen van het mobiel puinbreken en bijhorende opslagfaciliteiten verwijderd. Op de locatie (of nabij de puinbreker) dient een logboek aanwezig te zijn. Puinbreken mag alleen maar plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Geluid : Op de gevel van woning of ander geluidsgevoelige ruimte mag ten hoogste een geluidbelasting LA,rt veroorzaakt worden van: 75 dB(A) indien maar maximaal vijf werkdagen breekwerkzaamheden 70 dB(A) indien maar maximaal vijftien werkdagen breekwerkzaamheden 65 dB(A) indien meer dan vijftien werkdagen breekwerkzaamheden 60 dB(A) indien het een gevel betreft van een school, verpleeg- of ziekenhuis. Wat moet er in het logboek staan? Gegevens omtrent de bronsterkte LWA van de puinbreker; Inspectie- en onderhoudsschema puinbreker Kalibratie weegeenheid puinbreker Afschrift van deze melding/tekening Andere certificaten en keuringen Registratie puinbreker (5 jaar bewaren) Per werkdag moet je de volgende hoeveelheden registreren: Hoeveelheid sloop- en bouwafval die wordt bewerkt. Hoeveelheid puingranulaat die wordt afgevoerd. Hoeveelheid/aard van de ontstane afvalstoffen en de wijze waarop ze nuttig worden toegepast. Meer informatie Beschikt u niet over eHerkenning of DigiD, dan kunt u het 'Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval' downloaden. U kunt dit formulier downloaden en mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail). Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.