Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • De Buitenlijn (meldpunt openbare ruimte)

    Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding! Direct regelen Melding openbare ruimte maken Hoe werkt het? Maak de melding snel en makkelijk via de gratis BuitenBeterApp. U kunt ook een melding maken via het digitale formulier. Spoedeisende meldingen buiten kantoortijden kunt u doorgeven via (010) 248 4777. Heeft u buiten kantoortijden een melding over handhaven die niet kan wachten, neem dan contact op met de wijkagent via: 0900 - 8844 Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Bij andere problemen wordt uw melding tussen 4 en 20 werkdagen afgehandeld. Planning Sommige werkzaamheden gaan volgens een vaste planning en hoeft u daarom niet te melden. Als u over deze werkzaamheden toch een melding maakt, dan handelen we deze af volgens de planning die er al is. Dit geldt onder andere voor onkruid en riet verwijderen, (lang) gras maaien en afvalbakken legen. Hoe lang duurt het? De meeste werkzaamheden duren maximaal 4 werkdagen. Als wij dat niet halen, dan laten we u dat weten. Soms kan het langer duren dan verwacht voordat we de melding kunnen oplossen. De gemeente is bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbaarheid van aannemers of leveranciers en van levertijden van goederen. Ook het weer kan ervoor zorgen dat het oplossen langer duurt. Bij spoedeisende meldingen wordt het gevaar binnen 24 uur weggehaald. Meldingen met een langere servicenorm: schade aan openbare gebouwen, scholen, kerktorens of sportvelden: 10 werkdagen parkeerplaats belijnen: 20 werkdagen verkeersbord of wegbelijning:  20 werkdagen autowrak / caravans of aanhangers:  6 werkdagen ongedierte, dode of zieke dieren:  6 werkdagen achtergelaten of gedumpte fietsen, scooters of brommers:  30 werkdagen lamp of armatuur van lantaarnpaal vervangen:  7 werkdagen kabelbreuk / stroomvoorziening lantaarnpalen herstellen: een aantal weken controle zieke of dode boom: 20 werkdagen Controle en boetes Meldingen voor Toezicht en Handhaving kunt u ook doorgeven via de BuitenBeterapp, het digitale formulier of via uw buurtagent, telefoon: 0900 - 8844. Medewerkers van Toezicht en Handhaving kunnen een bekeuring geven als zij mensen die in overtreding zijn betrappen. Opgeruimd staat netjes, zo houden we Vlaardingen schoon, heel en veilig De gemeente onderhoudt de buitenruimte. Van onkruid verwijderen tot het vegen van straten. Veel van deze werkzaamheden voeren we uit volgens een vaste planning. Als we hier meldingen over ontvangen, lossen we deze op tijdens de geplande werkzaamheden. Als er een gevaarlijke situatie is, nemen we direct actie. Hieronder leest u hoe we met uw meldingen omgaan en hoe u de gemeente kunt helpen. Afval (huishoudens) Irado zamelt het huishoudelijk afval in. U kunt problemen melden bij de buitenlijn via de BuitenBeterApp of www.vlaardingen.nl/buitenlijn. U kunt ook direct bij Irado terecht voor meldingen of vragen over afvalinzameling. De kosten van de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Bedrijven die meer informatie over inzameling van bedrijfsafval willen, kunnen hierover contact opnemen met Irado. Kijk op www.irado.nl of bel (010) 262 1000. In alle wijken staan afvalcontainers voor gescheiden afval en restafval. Zit een container vol, dan kunt u hier een melding van maken. Uw afval kunt u in een andere container kwijt of mee naar huis nemen tot de container geleegd is.  U mag uw afval niet naast de container zetten, daar kunt u een boete voor krijgen. De boete kan varieren van 95 euro tot 380 euro.  Afvalbakken Er staan in Vlaardingen ongeveer 600 afvalbakken. Deze zijn er om zwerfafval te voorkomen en de openbare ruimte schoon te houden. Ze staan en worden alleen geplaatst bij, bushaltes, speeltuinen, winkelcentra en parken. Verder worden afvalbakken nergens geplaatst. De afvalbakken worden 3 tot 5 maal per week geleegd. U hoeft hier geen melding van te maken.U mag in de prullenbakken geen huisvuil of bedrijfsafval weggooien. Auto wassen op straat U mag uw auto op straat wassen. Auto's wassen door bedrijven Als het wassen wordt gedaan door een bedrijf zijn er regels.  Het wassen moet plaatsvinden op een gekeurde, vloeistofdichte vloer en het afvalwater moet via een slibvangput/olie-afscheider naar het riool worden geleid. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Als een bedrijf maximaal 1 keer per week een voertuig wast, gelden deze regels niet. Berenklauw De kleine inheemse berenklauw groeit in de grasbermen, deze bestrijden we niet. De uitheemse Reuzenberenklauw bestrijden we wel. De sappen en brandharen van deze plant kunnen bij mensen en dieren tot huidirritatie, blaren en zelfs brandwonden leiden. De Reuzenberenklauw is vooral te herkennen aan de witte bloemenschermen met een omvang tot wel 50 centimeter en de grote bladeren. De plant kan wel 3,5 meter hoog worden en bloeit van juni tot ver in de herfst. Ziet u de Reuzenberenklauw in het gemeentelijk groen staan? Maak dan een melding en geef de groeiplaats door. De plant wordt dan verwijderd. Controleer aan de hand van bijvoorbeeld een plantengids of het daadwerkelijk om de Reuzenbereklauw gaat. Als u de Reuzenberenklauw in uw eigen tuin heeft staan, moet u deze zeer voorzichtig verwijderen. U kunt dit het beste door een hovenier laten doen. Als u het zelf doet, zorgt u dan voor voldoende bescherming, zodat het sap van de plant niet met uw huid of ogen in aanraking komt. Bloesem en herfstbladeren De bloesem die op de openbare weg valt die wordt volgens CROW beeld meetlat B opgeruimd. Het kan dus zijn dat er wat bloesem op de verharding ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om dit tijdig op te ruimen. U kunt ons helpen door bloesem in uw straat in de groencontainer te doen. Dit geldt ook voor het blad. Ook het blad wordt door de aannemer opgeruimd wanneer hij dat nodig vind mits het niet buiten de CROW norm B niveau valt.  Bomen snoeien of kappen We kappen of snoeien geen bomen als u overlast ervaart door schaduw, bladval, hars, luizen, bloeiwijze, vruchten en insecten. Dit doen we alleen als de situatie onveilig is. Als u een zieke boom ziet, kunt u dit melden. De gemeente controleert dan de boom en zal het paspoort van de boom raadplegen om te kijken wat de staat van de boom was ten tijde van de laatste inspectie. Om de 3 jaar inspecteert de gemeente 28.000 bomen op veiligheid. Dit gebeurt met een boomveiligheidscontrole-onderzoek (BVO). Het doel is een groene woonomgeving en het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. Het BVO geeft aan welke bomen er gesnoeid moeten worden en welke er moeten worden gekapt.  Dode bomen worden gekapt in dezelfde ronde met de overige te kappen bomen. Als u zelf een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt dit checken op www.omgevingsloket.nl.  Bosplantsoen Een bosplantsoen bestaat uit bomen en struiken met een vrij grove, natuurlijke beplanting. In een bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Vlinders leven van de kruidenplanten en vogels eten de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad. Het onkruid en de beplanting maaien en snoeien we een aantal  keer per jaar in de eerste meter vanaf de rand volgens een vaste planning. Er wordt niet geschoffeld. Iedere 4 jaar wordt er wat meer gesnoeid om het bosplantsoen wat opener te maken. Deze snoeironde gebeurt altijd in de winterperiode, grof gezegd tussen 1 november en 1 maart het jaar daaropvolgend. Gras maaien De gemeente maait het gras op gazons tijdens het groeiseizoen. Het groeiseizoen is afhankelijk van het weer. Zolang het boven de 8 graden blijft, groeit het gras door zodat er nog steeds gemaaid moet worden. Voor het CROW beeld B niveau mag het gras niet langer zijn dan 8 centimeter. Lang gras in de bermen wordt 2 keer per jaar gemaaid, in juni en oktober / november. Op kruispunten wordt gras 3 keer per jaar gemaaid, om te zorgen dat het verkeer voldoende zicht heeft. Dit gebeurt in mei, juni en oktober. Als u te lang gras in bermen of gazon ziet, dan hoeft u dit niet te melden. Er is al een planning om het te maaien. Levert te lang gras, bijvoorbeeld op straathoeken, gevaar op: dan kunt u dit wel melden. Hagen knippen Hagen en blokhagen moeten het hele jaar volgens CROW norm B niveau onderhouden worden. Heestervak schoffelen De gemeente schoffelt de vakken met heesters het hele jaar door op het CROW B niveau.  Het snoeien van heesters gebeurt 1 keer in het winterseizoen en 1 keer in het zomerseizoen (verwijderen overhangende takken).  Het achtergebleven schoffelvuil wordt binnen 4 werkdagen en voor het weekend opgeruimd. U hoeft geen melding te maken want het schoffelen en het opruimen is al ingepland. Hondenbeleid en hondenpoep Er zijn zo’n 70 locaties voor het uitlaten van honden. U moet de hondenpoep overal opruimen. Behalve in de met groene borden aangegeven uitlaatgebieden. De hondenpoepzuiger rijdt alleen de uitlaatvelden langs om de poep op te ruimen. Alle andere locaties die hier buiten vallen worden niet opgeruimd omdat dit opruimplicht locaties zijn. U kunt melding doen als u klachten heeft over de (route van de) hondenpoepzuiger, het maaien van uitlaatvelden of als mensen zich niet houden aan het beleid van opruimen en aanlijnen. Riet Riet blijft staan tot 1 november. Op veel plekken broeden tot die tijd vogels. Als ergens de doorstroming in het geding komt, wordt dat in overleg met het Hoogheemraadschap weggehaald. Op zogenaamde zichtplekken wordt het riet wel weggehaald. Bijvoorbeeld bij een bankje dat uitkijkt over het water en bij steigers en plekken voor vissers. Voordat het riet wordt verwijderd, wordt een ecologische scan gedaan, om te kijken of er dieren aan het broeden zijn. Ieder jaar wordt voor 1 november 80% van het riet verwijderd. 20% blijft staan als schuilplek voor dieren. Die 20% is ieder jaar op verschillende plekken. Straatverlichting Doet de straatverlichting het niet? Maak dan een melding. Geef bij de melding het volgende door: straatnaam. als het een of meerdere lichtmasten betreft, meld dan het nummer van de lichtmast. Dit nummer staat aan de straatzijde op ongeveer 2,5 meter hoogte. Geef anders het dichtstbijzijnde huisnummer door. om wat voor storing het gaat: lichtmast brandt niet, staat scheef, is beschadigd enzovoort. LET OP! Gaat het om een storing buiten kantoortijden die zorgt voor een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een zwaar beschadigde of omgevallen lichtmast), meldt deze dan NIET via de Buitenlijn, maar bel direct onze wachtdienst, telefoon: (010) 248 47 77, zo kunnen we de gevaarlijke situatie snel oplossen! Gewone storingen worden binnen 7 dagen opgelost. Als de storing veroorzaakt wordt door een netwerkstoring, zijn we afhankelijk van de planning van het energiebedrijf en kan het herstel langer duren dan 7 dagen. Straten vegen of repareren Straten vegen we volgens het CROW B niveau. Hoofdrijbanen vegen we 12 keer per jaar. Dit doen we om verstoppingen in putten te voorkomen. Is de straat vuil, dan hoeft u dit niet te melden, daar hebben we al een planning voor gemaakt. Ziet u schade, zoals losliggende tegels, verzakkingen in de bestrating, vervaagde belijning of gaten in de weg? Dan is dat gevaarlijk! Maak dan wel een melding. Toegankelijkheid (voor mensen met een beperking) Zit u in een rolstoel? Of bent u blind of slechtziend? Mensen met een beperking komen soms in de buitenruimte hindernissen tegen. Een trottoir met een onhandig aangelegde op- en afrit? Een doodlopende geleidelijn? Of andere onnodige hindernissen? U kunt ze melden via de Buitenlijn. Vuurwerk afsteken en opruimen U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. U kunt een boete van € 100 krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden en wordt zwaarder bestraft of beboet.   De gemeente heeft ook vuurwerkvrije zones. U moet het vuurwerkafval zelf opruimen.  Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Kijk voor meer info op www.dcmr.nl.  Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Maak dan een melding. Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Schade door vuurwerk Ziet u in uw omgeving schade door vuurwerk? U kunt vuurwerkvandalisme melden bij de gemeente melden via de BuitenBeter-app. In de app staat aan het einde van het jaar de categorie ‘Vuurwerkvandalisme – schade door vuurwerk’. De categorie vindt u terug bovenaan de problemenlijst.  Zwerfafval / zwerfvuil Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat. Zwerfvuil op straat wordt op beeld B van de CROW opgeruimd. SOW ruimt dagelijks zwerfvuil. U hoeft hier geen buitenlijnmelding voor aan te maken. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

  • Parkeren grote voertuigen

    In onze gemeente gelden regels voor het parkeren van grote voertuigen. Dit zorgt ervoor dat onze straten netjes en veilig blijven. We geven u een overzicht van de regels. U mag grote voertuigen parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur zonder ontheffing. Caravans, campers en aanhangers mogen niet langer dan 3 dagen op dezelfde plek staan. Het is verboden om voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter binnen de bebouwde kom te parkeren. Het verbod geldt niet op de volgende locaties: Bedrijventerrein Groot Vettenoord Bedrijventerrein De Vergulde Hand Bedrijventerrein ‘t Scheur Het parkeerterrein ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg. Het gebied omsloten door de Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven N-Z, Z.O.Z. en Z.Z., Vishalstraat, Doggersstraat en Waterleidingstraat (K.W.-Haven) Wilt u een ontheffing aanvragen? Dit doet u schriftelijk en de kosten betaalt u via de Regionale Belastinggroep (RBG). Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Geef in uw verzoek duidelijk aan wat de noodzaak van de ontheffing is, wat de beoogde locatie, datum en tijd is en om welk voertuig met welk kenteken het gaat. Stuur uw verzoek naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. ontheffingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen Stuur een kopie van het volledige kentekenbewijs mee. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. U ontvangt de rekening via de Regionale Belastinggroep (RBG) U heeft geen ontheffing nodig om een groot voertuig te parkeren op: bedrijventerrein Groot Vettenoord, De Vergulde Hand en ’t Scheur; het parkeerterrein gelegen ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg); het gebied omsloten door de straten Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven N-Z, Z.O.Z. en Z.Z., Vishalstraat, Doggerstraat, Waterleidingstraat, te noemen KW-Haven. Kosten € 8,60 per kenteken Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

  • Bouwmaterialen, containers plaatsen

    Moet u bouwmaterialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins, big bags of steigers? U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen, maar u moet wel een melding doen. Hierna leest u hoe het werkt.  Digitaal regelen melden plaatsen bouwmaterialen / containers melden plaatsen bouwmaterialen / containers voor bedrijven Hoe werkt het? Geef uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding door via het digitale formulier ‘melden plaatsen bouwmaterialen / containers’. Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden voor het plaatsen van voorwerpen in een openbaar gebied qua veiligheid, zoals op de stoep e.d.. Die voorwaarden kunt u hier inzien Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen in het openbaar gebied (pdf,124 kB) Als u het formulier verstuurt, geeft u aan akkoord te zijn met deze voorwaarden.   Als u het formulier heeft verstuurd, dan heeft u automatisch toestemming voor plaatsing. U ontvangt per mail een kopie van uw melding. Heeft u de container langer of juist korter nodig? Stuur in dat geval opnieuw een meldformulier in.  Zorg dat u de container na de werkzaamheden afdekt.  Als u een melding heeft gedaan, maar u besluit toch om niks te plaatsen, moet u dit voor de datum van plaatsing laten weten via vlaardingen.nl/contactformulier. Als u dat niet doet, ontvangt u alsnog de rekening.  Als bij controle op locatie blijkt dat u zich niet aan de voorwaarden houdt, riskeert u een boete van € 250,-. Daarnaast kunnen ook de kosten voor het wegslepen van de bouwmaterialen aan u worden doorberekend. Uw situatie beoordelen Als u de situatie liever eerst wilt laten beoordelen, kunt u bellen met de gemeente via (010) 248 4000 en vragen naar Toezicht en Handhaving (de precariocontroleur). Uw melding wordt dan binnen 3 werkdagen beoordeeld op onder andere verkeersveiligheid, parkeerproblemen en voetgangersverkeer. Kosten Precariokosten (per 10 m³): € 13,90 per week. Precario is de belasting die de gemeente mag vragen voor het gebruik van gemeentegrond. De kosten voor het verwijderen van een container zijn afhankelijk van het gewicht van de inhoud en variëren tussen € 185 en € 500. Inrichten van bouwplaatsen tot 50 m³: € 243,25 per maand. Van 51 m³ tot 100 m³ kost 2 keer zoveel, enzovoort. Let op: van 30 december tot 2 januari is het (ivm brandgevaar door vuurwerk) alleen toegestaan om gebruik te maken van een container die afgesloten kan worden. Is dat niet het geval, dan wordt deze verwijderd en betaalt u de kosten voor het verwijderen. U ontvangt binnen enkele maanden een factuur via de Regionale Belasting Groep (RBG). Zij voeren het innen van deze kosten uit namens de gemeente.  Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.