Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Subsidieregister

  In het subsidieregister vindt u alle verleende subsidies van dit jaar en de afgelopen 3 jaar. U kunt per soort subsidie een overzicht maken. U kunt ook naar een bepaalde organisatie of programmabegroting zoeken. Met het subsidieregister laat de gemeente zien waar de subsidies aan besteed zijn. In het register vindt u bij elke toegekende subsidie ook het zogenoemde beleidsprogramma. Bekijk het subsidieregister Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Maak een afspraak voor: Aanvraag subsidie voor monumenten (pdf, 141kB) Aanvraag subsidie voor beeldbepalend pand (pdf, 141 kB) Aanvraag subsidie voor activiteiten erfgoed (pdf, 139 kB) Voorwaarden Gemeentelijk monument De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn. De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen. De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl Beeldbepalend pand Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl Hoe werkt het? Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB) of het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken Print het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u eind februari een aanslagbiljet voor gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeenteraad bepaalt de tarieven elk jaar opnieuw. U ontvangt het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan. Hoe werkt het? Eind februari ontvangt u van de RBG een aanslagbiljet, via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt het bedrag in 1 keer betalen of in termijnen. U kunt via www.derbg.nl zelf digitaal zaken regelen, zoals: instellen automatische incasso betalen via Ideal bezwaar indienen bekijken taxatieverslag / WOZ-waarde bekijken Voor vragen over het lopende belastingjaar kunt u terecht bij de RBG. Zij geven u informatie over afvalstoffenheffing, rioolrechten, OZB, precariobelasting, reinigingsrecht bedrijven, WOZ-waarde. Ook kunt u bij de RBG online uw aanslag gemeentelijke belastingen inzien, bezwaar indienen of uw taxatieverslag inzien Berichtenbox De RBG is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. U kunt zich aanmelden voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen dan digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2014 kunt u bij de Regionale Belasting Groep terecht. Voor vragen over eerdere belastingjaren, kunt u contact opnemen met de gemeente. Lokalelastencalculator Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een woonlastenmonitor ontwikkeld op basis van de enquête die de gemeenten ieder jaar invullen. Daarmee is het eenvoudiger om woonlasten te vergelijken met andere gemeenten. Bereken uw gemeentelijke lasten met de COELO lokale-lastencalculator op www.coelo.nl. De rekentool vergelijkt de uitkomst met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze. Soorten belasting De RBG (Regionale Belasting Groep) heft en int voor de gemeente Vlaardingen de volgende soorten belastingen: onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, reinigingsrechten, toeristenbelasting, precariobelasting, lijkbezorging, grafrechten (begraafrechten), leges, havengelden. Wat gebeurt er met uw belastinggeld? We gebruiken de opbrengst afvalstoffenheffing om het afval op te laten halen en te verwerken. De opbrengst van rioolrechten wordt gebruikt voor onderhoud van het rioolstelsel. Onroerende-zaakbelasting voor het gebruik van een woning is afgeschaft. Gebruikersbelasting voor niet-woningen wordt nog wel geheven. Heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met de RBG  via 088 291 1000.

 • Milieustraat

  Bij het afvalbrengstation van Irado brengt u al uw afval; van grofvuil tot klein chemisch afval. U vindt het afvalbrengstation aan de Kreekweg 76 te Vlaardingen.

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming. Wie het niet eens is met een beslissing van het deze bestuursorganen kan een bezwaarschrift indienen. Het betreffende bestuursorgaan bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift. Direct regelen Bezwaar maken Voorwaarden U kunt een bezwaarschrift indienen als: U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. U het niet eens bent met een besluit dat een bestuursorgaan heeft genomen op een aanvraag van iemand anders en waar u rechtstreeks bij betrokken bent. Het besluit op uw aanvraag niet binnen de geldende termijn is of wordt genomen. Het bestuursorgaan weigert een besluit te nemen. U nadelige gevolgen ondervindt van een besluit dat een bestuursorgaan van de gemeente uit zichzelf (ambtshalve) neemt. Hoe werkt het?  Een bezwaar dient u als volgt in bij de gemeente: Post Schrijf uw bezwaar en stuur dat naar: Gemeente Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen Digitaal Vraag uw bezwaarschift via het digitale formulier aan. Bezwaar maken  Vermelden bij bezwaar In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres,  uw telefoonnummer zodat contact opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. de reden waarom u bezwaar maakt. uw handtekening. Het bezwaarschrift moet bij de gemeente ingediend zijn binnen 6 weken nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt (door toezending aan de aanvrager of publicatie in de krant). Komt uw bezwaarschrift te laat binnen dan wordt het niet inhoudelijk in behandeling genomen. Afhandeling U ontvangt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het bestuursorgaan geeft uw bezwaarschrift in behandeling bij de commissie bezwaarschriften. Deze commissie is verdeeld in drie kamers. De commissie brengt advies uit aan het betreffende bestuursorgaan met een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de raad, het college of de burgemeester. U ontvangt bericht van de commissie bezwaarschriften wanneer uw zaak wordt behandeld. De voorzitter van de kamer beslist of u op een hoorzitting wordt gehoord. Als dit het geval is, wordt u uitgenodigd voor de hoorzitting. Deze schriftelijke uitnodiging wordt tenminste twee weken van tevoren toegezonden. Wanneer de datum en/of het tijdstip van de hoorzitting een probleem voor u is, kunt u met opgaaf van redenen tot 3 dagen voor de hoorzitting aan de voorzitter verzoeken om wijziging van dit tijdstip. De beraadslaging over het door de kamer uit te brengen advies vindt plaats achter gesloten deuren. U en de andere partij(en) kunnen de beraadslaging dus niet bijwonen. Het mondelinge advies van de kamer wordt op schrift gesteld en via de betrokken vakafdeling toegezonden aan het betreffende bestuursorgaan. Voorlopige voorziening Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden. Hoe hoog de kosten in uw specifieke geval zijn, kunt u navragen bij de Rechtbank. In die gevallen dat een bezwaarschriftprocedure geen toegevoegde waarde meer biedt omdat er al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om in het bezwaarschrift te verzoeken deze procedure over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep. Besluit Het bestuursorgaan tegen wiens besluit een bezwaarschrift is ingediend, moet vervolgens binnen 12 weken na afloop van de bezwarentermijn van 6 weken een nieuwe beslissing nemen. Indien nodig kan deze termijn met 6 weken worden verlengd. U ontvangt dan een brief hierover. De nieuwe beslissing houdt een heroverweging in van het eerdere besluit met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften.  Als de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de kamer, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. Kosten Geen Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.    

 • Subsidie aanvragen klimaatadaptieve activiteiten

  Hitte, droogte, hevige regenval… De klimaatverandering zorgt nu al voor de nodige ongemakken in onze stad. Om Vlaardingen daar beter tegen bestand te maken, zijn er aanpassingen nodig: meer  groen, meer water en een goed werkende waterafvoer. De gemeente Vlaardingen kan dat niet alleen omdat een groot deel van de stad particulier bezit is. Samen kunnen we de stad klimaatbestendiger maken. Daarom kunnen bewonersverenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), ondernemersverenigingen en woningcorporaties vanaf nu subsidie aanvragen om waterbergende en vergroenende maatregelen te nemen en zo bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan. Want een groot deel van de stad bestaat uit woningen, tuinen en bedrijfspanden. Groene daken, ruimte voor waterberging in gemeenschappelijke tuinen, op daken of terreinen, een parkeerterrein dat niet dicht bestraat is, maar water doorlaat, het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een stad die het hoofd kan bieden aan het veranderende klimaat. Heeft u (onderhouds)plannen voor uw bestaande gebouw of terrein? De subsidieregeling maakt het mogelijk om een groenere, klimaatbestendige uitvoering mogelijk te maken. Lees eerst de subsidieregeling voor de criteria en voorwaarden en vraag dan subsidie aan. Direct regelen Aanvraagformulier subsidie klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 182 kB) Voorwaarden In de subsidieregeling Klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 178 kB) leest u aan welke criteria en voorwaarden u moet voldoen. Hoe werkt het? U kunt de subsidie aanvragen namens een vereniging of stichting. Vraag de subsidie aan via het formulier ‘aanvragen subsidie klimaatadaptieve activiteiten’. Binnen 6 weken beslist de gemeente of u subsidie krijgt. Kosten De aanvraag is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Uitstallingen

  Een winkeluitstalling of reclame-uiting is het uitstallen van objecten, meestal aan de voorkant van een winkel, met het doel producten of diensten onder de aandacht te brengen van het publiek. Als u iets voor uw winkel wilt uitstallen, moet u dit bij de gemeente aanvragen, dit kan digitaal. Direct regelen Aanvraagformulier 'uitstallen van winkelgoederen en/of borden' Hoe werkt het? Vul het aanvraagformulier 'uitstallen van winkelgoederen en/of borden' in. De precariocontroleur komt langs om de situatie te beoordelen. De controleur beoordeelt onder andere op verkeersveiligheid, parkeren en vlotte doorstroming van het voetgangersverkeer. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. Als u geen gebruik meer wilt maken van de winkeluitstalling of beëindigt u uw winkelactiviteiten, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Voorbeelden van een winkeluitstalling zijn sandwichborden, uitzoekbakken, kledingrekken, decoratiemateriaal, een rek met groente en fruit of een kippengrill. Ook een speeltoestel voor kinderen is een uitstalling. Kosten voor 0 – 5 m2: € 86,90  per jaar voor 6 – 15 m2: € 521,75  per jaar voor 16 - 40 m2: € 1.391,25 per jaar De precariobelasting wordt namens de gemeente geïnd door de Regionale BelastingGroep (RBG). Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Soorten monument Er zijn drie type monumenten: Rijksmonument Dit is de zwaarste categorie bescherming voor gebouwen en deze bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden tot doel heeft. De gebouwen zijn 50 jaar of ouder. Voor iedere wijziging aan een rijksmonument is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn subsidiemogelijkheden en afhankelijk van de eigendomssituatie zijn er fiscale aftrekmogelijkheden. Gemeentelijk monument Dit is een van gemeentewege beschermd gebouw, De bescherming is geregeld in de gemeentelijke erfgoedverordening. Gemeentelijke monumenten zijn van lokaal belang. Voor iedere wijziging is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Onderhoud is vergunningvrij. Beeldbepalend pand Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde. Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.