Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Bouwwerkzaamheden meldt u aan en af bij de gemeente.

 • Verken uw idee

  Als u een (bouw)plan heeft, bijvoorbeeld u wilt iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf of u wilt een bedrijf starten, dan kunt u in het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. U kunt ook de Vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Het kan ook zijn dat u een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar wilt u eerst de mogelijkheden verkennen voordat u het verder uitwerkt. U kunt dan een verzoek indienen voor een "verkennen initiatief". Dit doet u via het formulier (zie button rechts op deze pagina), samen met de gevraagde bijlagen in te dienen. Het verzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van een plan.

 • Exploitatievergunning

  Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 Algemene Plaatselijke Verordening nodig.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Wilt u tijdens een evenement zwakalcoholische drank schenken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Collectevergunning

  Als u geld of goederen gaat inzamelen voor een goed doel, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente, tenzij het gaat om een inzameling in besloten kring.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Als de waarde van uw pand is gedaald door een planologische maatregel of door een omgevingsvergunning waarbij afgeweken is van het omgevingsplan, dan is er mogelijk sprake van schade en heeft u misschien recht op nadeelcompensatie.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.

 • Standplaatsvergunning

  Met een standplaatsvergunning mag u vanuit een voertuig of kraam goederen of diensten verkopen of aanbieden. U staat dan niet op de weekmarkt. U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele vergunning aanvragen.