Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft ge

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Alle zaken rond automatische incasso regelt u op de website van de Regionale Belasting Groep.

 • Automatische incasso

  Alle zaken rond automatische incasso regelt u op de website van de Regionale Belasting Groep.

 • Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing).

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  In de Regeling Voertuigen staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg.

 • Wet open overheid, verzoek

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Woo-aanvraag naar ons opsturen.

 • Wegenverkeerswet 1994, Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard, Regeling Voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

  Wanneer u ontheffing wilt van één van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 of de Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing.