Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Bijzonder transport over de weg, ontheffing

  In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

 • Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd.

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen.

 • Schadevergoeding aanvragen

  Het kan gebeuren dat u of uw bedrijf schade lijdt door werkzaamheden van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Of door een besluit van het waterschap. In bijzondere gevallen kunt u dan een (gedeeltelijke) schadevergoeding vragen.

 • Weging waterbelang bij ruimtelijke plannen

  De weging van het waterbelang is een proces dat ervoor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen de waterhuishouding voldoende toekomstbestendig is ingericht en aspecten als waterveiligheid en een goede waterkwaliteit geborgd zijn. De weging van het waterbelang is verplicht voor alle overheden die ruimtelijke plannen ontwikkelen of hierover besluiten.

 • Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

  Wanneer u ontheffing wilt van één van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Ook kan ontheffing worden verleend van diverse bepalingen in de Regeling voertuigen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag (bijvoorbeeld een vergunning)? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’. In de wet dwangsom wordt uw positie versterkt in het geval de overheid niet tijdig over uw aanvraag beslist.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? En bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Informatieplicht bestuur

  Iedereen kan een verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.