Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Leggers van waterschap Hollandse Delta

  De legger is een document waarin staat op welke plek bepaalde regels gelden. Die regels zijn bedoeld om de waterkeringen, waterhuishouding en wegen te beschermen. Het is een aanvulling op de Keur.

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

  Als je afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet je een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.

 • Aanlevering per as

  Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd.

 • Lozen en onttrekken van grondwater

  Als je grondwater wilt onttrekken of (grond)water wilt infiltreren ben je verplicht dit te melden. Soms moet je ook een vergunning aanvragen.

 • Forfaitaire heffing bedrijven

  Als uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater loost betaalt u zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het maakt niet uit of dit rechtstreeks, via het riool, een septic tank of een put gebeurt.

 • Bufferstroken en erfafspoeling

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot te verminderen van meststoffen en middelen voor gewasbescherming naar het oppervlaktewater.

 • Keur van waterschap Hollandse Delta

  De keur is officieel document waarin allerlei regels staan. Die regels zijn bedoeld om bijvoorbeeld de dijken te beschermen. Maar ook om de rivieren en sloten goed te houden. Men zou de keur het ‘wetboek van een waterschap’ kunnen noemen.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’.

 • Verkeersontheffing Slotsedijk Rhoon

  De Slotsedijk in Rhoon is tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen. In 1998 heeft voormalig waterschap IJsselmonde het verkeersbesluit genomen om tijdens spitsuren de Slotsedijk voor motorvoertuigen af te sluiten