Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’. In de wet dwangsom wordt uw positie versterkt in het geval de overheid niet tijdig over uw aanvraag beslist.

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing

  Degene die afvalwater loost op riolering of rechtstreeks op oppervlaktewater ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

 • Schade of overlast melden aan het waterschap

  Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, kunt u dit melden. Ook kan het voorkomen, dat u schade of overlast signaleert, die niet u zelf treft, maar waar het waterschap ten op moet treden.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Peilwijziging

  Er kan aanleiding zijn om streefpeilen structureel te wijzigen. Wilt u een peilwijziging aanvragen, neemt u dan contact op met uw gebiedsbeheerder.

 • Innovatiefonds

  Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vast te stellen. Onderdeel daarvan is het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

  Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee.

 • Milieu-informatie, aanvraag

  Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

 • Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), verzoek

  Op 18 juli 2015 trad de Europese richtlijn 'hergebruik overheidsinformatie' in Nederland in werking, via de Wet hergebruik van overheidsinformatie (afgekort als Who). Deze wet biedt de mogelijkheid voor iedereen om verzoeken in te dienen voor het hergebruiken van overheidsinformatie die onder deze wet valt.