Zoekresultaat 1 - 10 van 43 resultaten

 • Voorlopige voorziening

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

 • Saneringsprogramma industrielawaai

  Als een industrieterrein gesaneerd wordt, kan dat gepaard gaan met veel lawaai. Om de geluidsbelasting terug te dringen tot een acceptabel niveau, heeft de provincie een saneringsprogramma voor industrielawaai opgesteld. U kunt informatie hierover opvragen bij de provincie.

 • Bodemsanering, wijziging saneringsplan

  Met dit formulier kunt u een melding maken van een wijziging van het saneringsplan op grond van artikel 39 lid 4 van de Wet bodembescherming en de provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Bodemsanering, Nazorgplan

  Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een besluit over instemming met een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, juncto 28 van de Wet bodembescherming.

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:  het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft; het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan; het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen; het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, instemming

  Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtingen om de openbaarmaking tegen te houden.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  Heeft u als gemeente of waterschap een probleem met een andere gemeente of waterschap? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de provincie vragen om te bemiddelen in het meningsverschil.

 • Sportmotoren, geluidsoverschrijding ontheffing

  Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.