Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Wat is nadeelcompensatie? Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken hebt met (het aanvragen van) nadeelcompensatie. Dit is een compensatie waarbij de gemeente onevenredige schade (deels) vergoedt. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de rechtmatige uitvoering van taken of een rechtmatig genomen besluit. De gemeente doet dus iets wat zij mag doen, maar veroorzaakt daar schade bij. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Hierbij moet het gaan om schade die niet voorzienbaar was, die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.  Daarbij geldt dat zelfs als aan al deze eisen wordt voldaan nog niet alle geleden schade wordt vergoed. Een deel van de schade valt namelijk binnen het normale maatschappelijke (ondernemers)risico. Hoe hoog dit risico is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een afname van de winst of zelfs verlies bij een onderneming dan is het gebruikelijk dat in ieder geval een verlies ter hoogte van 8% tot 15% van de jaaromzet voor eigen rekening van de ondernemer komt. Dit is ook zo als de ondernemer in een kortere periode dan een jaar de schade lijdt. Dit percentage wordt een drempel genoemd. Vaak werkt de overheid met een drempel en  met een korting. Bij een korting blijft een deel van de schade boven de drempel voor rekening van de ondernemer. Bij abnormale werkzaamheden liggen de percentages van de drempel en de korting soms lager. Andersom kan het ook zijn dat alle schade voor uw rekening komt, dat is bijvoorbeeld het geval als het handelen van de gemeente voorzienbaar was. Als inwoner/ondernemer heeft u ook de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als u dat onvoldoende heeft gedaan heeft dat effect op de hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding zult u moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de door u geleden schade en het handelen van de gemeente. U moet aantonen dat de schade die u heeft geleden groter is dan de schade die elke inwoner/ondernemer kan verwachten (periodiek) te lijden. U moet daarbij aantonen dat u door het handelen van de gemeente (relatief) harder bent getroffen dan andere inwoners/ondernemers. Wij zullen dit uitleggen met het onderstaande voorbeeld.  Aan de Groeneweg in een plaats liggen drie boerenbedrijven. Een boer verkoopt appels, een  boer verkoopt eieren en de  derde boer verkoopt kerstbomen. De gemeente moet de weg onderhouden. Om de weg te kunnen onderhouden gaat de weg drie weken dicht. Al de bedrijven zijn daardoor onbereikbaar. De weg wordt toevallig net in de drie weken voor Kerst afgesloten. Al de boeren hebben hier last van want zij kunnen hun producten niet verkopen. Voor de appel- en de eierboer is het vervelend dat zij net voor de feestdagen onbereikbaar zijn. Voor de kerstbomenboer is het veel erger. Hij maakt net in die drie weken heel zijn jaaromzet. Hij wordt dus door dezelfde maatregel veel harder getroffen. Let op de tekst op deze website is informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is verstandig om onze officiële regeling te raadplegen alvorens u beslissingen neemt. Dit is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. In de onderstaande paragrafen vindt u de belangrijkste voorwaarden, informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en hoe deze wordt behandeld en ten slotte welke kosten hieraan verbonden zijn voor u. Voorwaarden de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe werkt het? U vult het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) in en stuurt dit op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Daar kunt u een brief bijvoegen om uw aanvraag verder te motiveren en te onderbouwen. Ook voegt u bijlagen toe waaruit blijkt dat u schade heeft geleden en hoe hoog deze schade is. Als u een ondernemer bent en meent minder winst te hebben gemaakt of zelfs verlies te hebben geleden door rechtmatig overheidshandelen moet u betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant aanleveren. Uit deze gegevens moet duidelijk dit verlies aan winstderving blijken, ook moet duidelijk zijn wat uw maandomzetten, kosten en winst waren in de periode van 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt. Als u meent schade te lijden als gevolg van verminderde huurinkomsten moet u als bijlage een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte meesturen. Mogelijk heeft de gemeente nog meer informatie nodig om uw specifieke geval in behandeling te kunnen nemen. Mocht dat het geval zijn dan zal de gemeente u om deze informatie vragen zodat u uw aanvraag kunt aanvullen waarna deze in behandeling kan worden genomen. Ook ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen meer informatie over de verdere behandeling van uw aanvraag. Kosten Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug. Soms kunt u ook kosten terugkrijgen die u heeft gemaakt voor rechtsbijstand dan wel voor bijstand door een deskundige voor het vaststellen van de schade. Zie hiervoor de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Het is goed om voordat u kosten maakt zelf al een inschatting te doen of de door u geleden schade niet sowieso binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt. Dat voorkomt dat u kosten maakt zonder dat u uitzicht heeft op een vergoeding. Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht te krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen. Hoe werkt het Bel de gemeente via (010) 248 4000 om te vragen of u de groen- of reststrook kunt kopen of huren. Als u de grond kunt kopen of huren, maakt u een tekening van de strook grond die u wilt. Digitaal aanvragen: doe uw aanvraag via www.vlaardingen.nl/contactformulier en stuur een afbeelding (scan of foto) van de tekening mee. Schriftelijk aanvraag: stuur uw brief en tekening naar Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Binnen 12 weken krijgt u een aanbod voor het kopen of huren van het stuk grond. NB. Grond in erfpacht verkrijgt betekent dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit stukje aarde. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd. Kosten Bij koop betaalt u € 150,00/m2 grond. Daarnaast krijgt u nog kosten van een notaris en de inschrijving in het Kadaster. De erfpachtkosten berekent de gemeente voor u. U ontvangt hier jaarlijks een rekening voor. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Maak een afspraak voor: Aanvraag subsidie voor monumenten (pdf, 141kB) Aanvraag subsidie voor beeldbepalend pand (pdf, 141 kB) Aanvraag subsidie voor activiteiten erfgoed (pdf, 139 kB) Voorwaarden Gemeentelijk monument De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn. De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen. De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl Beeldbepalend pand Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl Hoe werkt het? Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB) of het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken Print het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanwijzen monument of beeldbepalend pand

  Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een gratis aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het Omgevingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. Tijdens dit proces wordt u gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorwaarden Architectonische waarde in historisch verband: dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. Lokale historische waarde: dit betekent dat er bijvoorbeeld in het verleden belangrijke mensen in het pand woonden. Hoe werkt het? Dien bij de gemeente een aanvraag in via www.vlaardingen.nl/contactformulier om uw woning of pand op de monumentenlijst te plaatsen. Wilt u niet dat uw woning op de monumentenlijst komt te staan? Dan kunt u tot 6 weken na de bekendmaking bezwaar indienen bij de gemeente. Kosten Geen Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Parkeervergunning markt

  Heeft u een standplaats op de markt in het centrum? Dan komt u in aanmerking voor een parkeervergunning voor marktkooplieden. Deze vergunning is alleen geldig op de vaste marktdagen woensdag en/of zaterdag. Maak een afspraak voor: Parkeervergunning aanvragen, wijzigen of inleveren Hoe werkt het? maak een afspraak neem alle benodigde documenten mee,  inclusief een ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier 'parkeervergunning marktkooplieden' (pdf, 31 kB). een eerste vergunning kunt u direct betalen. De vergunning is geldig vanaf de dag van afgifte. Als u een parkeervergunning in de loop van het kalenderjaar aanvraagt, wordt het tarief berekend over de volle kalendermaanden dat uw vergunning nog geldig is. u krijgt de vergunning direct mee. Vraagt u de vergunning schriftelijk aan, dan krijgt u de vergunning binnen 4 weken opgestuurd. Meenemen naar de afspraak identiteitsbewijs kopie geldige standplaatsvergunning warenmarkt(en) Vlaardingen een recent bewijs van inschrijving (niet ouder dan 3 maanden). Dit kan een uittreksel zijn uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Bedrijven- en Instellingenregister Zuid-Holland, of een ’Certificaat van hoedanigheid’ van de belastingdienst kopie volledige kentekenbewijs Kosten voor 1 dag per week: € 91,- per jaar voor 2 dagen per week: € 162,- per jaar Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen, zoals koelwater, huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater. De meeste woningen zijn aangesloten op het riool. Voor woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten is het mogelijk om hiervoor bij de gemeente een ontheffing aan te vragen. Hoe werkt het? Aan de ontheffing van het verbod tot lozen van afvalwater worden door de gemeente voorwaarden gesteld. Soms heeft u toestemming van het waterschap nodig zoals het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank. Tijdelijke voorzieningen worden alleen toegestaan als andere mogelijkheden niet voor handen zijn. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon (010) 248 4000. U kunt ook een mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

 • Schade melden

  Heeft u schade dan wel letselschade geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt? Een schadeclaim wordt digitaal in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij Recovery Consulting Aon, of bij letselschade Melior verzekeringen. Hoe werkt het U stelt de gemeente digitaal aansprakelijk via www.vlaardingen.nl/contactformulier. In uw contactformulier moet u alle gegevens die voor het onderzoek van belang zijn vermelden en/of toevoegen, zoals: indien mogelijk: een volledig ingevuld schadeformulier waarop duidelijk aangegeven staat wat er is gebeurd en wie aansprakelijk wordt geacht voor de schade;  Indien mogelijk kleurenfoto’s van de beschadiging; Indien mogelijk getuigenverklaring(en); Offerte(s) van het bedrijf dat de schade gaat repareren;  Eventuele bonnen en facturen; Bij een buitenlandse vrachtwagen een kopie van de groene kaart en het rijbewijs van de chauffeur. Uw contactformulier wordt door de gemeente doorgestuurd naar de juiste verzekeringsmaatschappij (AON verzekeringen of Melior Verzekeringen), de afwikkeling van uw zaak gaat via de verzekeringen. Zodra verzekeraar kan overgaan tot afwikkeling van uw zaak, neemt zij contact met u op. Mocht u vragen hebben over uw zaak dan neemt u contact op met de verzekeraar en niet met de gemeente. Kosten Geen. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Voorlopige exploitatievergunning horeca

  De gemeente beslist binnen 12 weken of u de aangevraagde exploitatievergunning krijgt.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een voorlopige exploitatievergunning aan te vragen. Dit kan alleen als u een bestaand horecabedrijf overneemt of u eenzelfde horecabedrijf begint als er in het pand zat. Doe dit altijd tegelijk met het indienen van de reguliere exploitatievergunning Het duurt maximaal 5 werkdagen totdat er een besluit genomen wordt op uw aanvraag. U komt niet in aanmerking voor een voorlopige exploitatievergunning als een van de redenen hieronder zich voordoen. Er zijn klachten over overlast die het bestaande horecabedrijf veroorzaakt. Aan u een bestuurlijke maatregel is opgelegd of een voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel aan u is verstuurd. Als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures lopen. Als de inrichting langer dan 6 maanden niet is geëxploiteerd. Indien u een coffeeshop of speelautomatenhal wilt exploiteren. Direct regelen Aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning (pdf, 28,6 kB) Verzoek om contact op te nemen Hoe werkt het? Download het 'aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning' en vul het in. Let op: u vult dit formulier alleen in als u voldoet aan bovengenoemde eisen. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u het besluit. Kosten Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning zonder terras € 77,40 Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning met terras € 134,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (met terras) € 402,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (zonder terras) € 232,45   Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Exploitatievergunning horeca

  In deze situaties vraagt u een exploitatievergunning horeca aan: u start een horecabedrijf; u verandert van ondernemingsvorm; u neemt een horecabedrijf over; u breidt uw bedrijf uit (bijvoorbeeld met een terras); u verandert de indeling van uw horecabedrijf. Direct regelen Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf, 59 kB) Bibob-formulier Bijlagen (pdf, 162 kB) Bibob-formulier Vergunningen (pdf, 260 kB) Formulier verklaring van leidinggevende (pdf, 41 kB) Alcoholwetvergunning commercieel(pdf, 257 kB) Alcoholwetvergunning niet-commerciële(pdf, 246 kB) Aanvraagformulier vergunning kansspelautomaten (pdf, 367 kB) Aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning (pdf, 28 kB) De gemeente beslist binnen 12 weken of u de vergunning krijgt. Indien u een bestaande zaak overneemt, de zaak niet langer dan 6 maanden gesloten is geweest en u een zelfde soort bedrijf wilt gaan exploiteren, dan kunt u in aanmerking komen voor een voorlopige exploitatievergunning. Een aanvraag voor een voorlopige exploitatievergunning moet tegelijk met de aanvraag voor de reguliere exploitatievergunning ingediend te worden. Het duurt maximaal 5 werkdagen totdat u een besluit krijgt op de aanvraag voorlopige exploitatievergunning. Hoe werkt het? Download de formulieren en vul ze in: aanvraagformulier exploitatievergunning; formulier Wet Bibob en Vergunningen en Bijlagen; formulier verklaring van leidinggevende; Alcoholwetvergunning (commercieel of niet-commercieel) als u alcoholhoudende drank gaat schenken; aanvraagformulier vergunning kansspelautomaten als u een speelautomaat wilt neerzetten; aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning. Let op: u vult dit formulier alleen in als u een bestaand horecabedrijf overneemt of als u eenzelfde horecabedrijf begint als dat er eerder zat. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Lever een ondernemingsplan in, waarin onder andere het bedrijfsidee omschreven is.  Binnen 12 weken beslist de gemeente of u de reguliere exploitatievergunning krijgt. Heeft u ook een voorlopige exploitatievergunning aangevraagd? Dan ontvangt u na maximaal 5 werkdagen het besluit. De reguliere exploitatievergunning is geldig totdat u uw bedrijf verandert of uitbreidt (bijvoorbeeld met een terras). Dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen. Krijgt uw bedrijf (een) andere leidinggevende(n)? Vul dan het formulier verklaring van leidinggevende in en stuur dit op. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna mag/mogen de nieuwe leidinggevende(n) aan de slag in de horecazaak. Het duurt maximaal 8 weken totdat wij uw melding verwerkt hebben. Kosten Exploitatievergunning, zonder terras: € 288,00 Exploitatievergunning, inclusief terras: € 498,15 Exploitatievergunning, zonder terras (voorlopig al verleend): € 216,05 Exploitatievergunning, met terras (voorlopig al verleend): € 373,65 Voorlopige exploitatievergunning met terras: € 124,60 Voorlopige exploitatievergunning zonder terras: € 71,95 Wijzigen exploitatievergunning, toevoegen terras: € 225,05 Wijzigen leidinggevende bij exploitatievergunning: € 70,35 Wijzigen exploitatievergunning, overig: € 43,10 Heeft u vragen? Stuur een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Winkelopeningstijden en sluitingstijden horeca

  Winkels mogen open van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zondag mogen zij open tussen 08.00 en 22.00 uur. Openingstijden stemmen winkeliers bij voorkeur af met hun winkeliersvereniging, zodat het voor de bezoekers van het winkelcentrum duidelijk is wanneer de meeste winkels open zijn. De horecabedrijven kennen verschillende sluitingstijden. Dit is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijf valt en of het bedrijf in het horecaconcentratiegebied ligt waar ruimere openingstijden zijn toegestaan. Iedere ondernemer heeft de vrijheid zijn bedrijf eerder te sluiten. Toegestane openingstijden Op deze pagina kunt u vinden op welke tijden winkels en horeca  geopend mogen zijn in Vlaardingen. Winkels en winkelondersteunende horeca Maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Avondwinkel Dinsdag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Feestdagen Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag van 08.00 tot 22.00 uur. Koningsdag en Bevrijdingsdag van 06.00 tot 22.00 uur. Dodenherdenking, Goede Vrijdag en 24 december (kerstavond) van 06.00 tot 19.00 uur. Soorten ontheffingen Winkeltijdenwet Incidentele ontheffing zon- en feestdagen Dit is een ontheffing om op zon- en feestdagen (zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag) na 22.00 uur en voor 08.00 uur open te mogen zijn, ten behoeve van: Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotseling opkomende omstandigheden. Het uitstallen van goederen. Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries. Feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen. Incidentele ontheffing werkdagen Dit is een ontheffing voor als u voor 06.00 uur of na 22.00 uur uw winkel voor publiek geopend wilt hebben. Ontheffing avondwinkel Deze ontheffing wordt maar voor 1 avondwinkel gegeven. Met deze ontheffing is het mogelijk om tot 0.00 uur de winkel voor publiek geopend te houden. Er is op dit moment reeds een ontheffing voor een avondwinkel verstrekt, een nieuwe ontheffing wordt niet verleend, zolang de huidige avondwinkel nog geëxploiteerd wordt. Ontheffing aanvragen Voor het aanvragen van een ontheffing van de Winkeltijdenwet, zijn leges aan verbonden. De leges voor een ontheffing Winkeltijdenwet zijn € 22,15. De leges voor een collectieve aanvraag in het kader van de Winkeltijdenwet € 66,50. Uw ontheffing kunt u aanvragen via vlaardingen.nl/contactformulier Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.