Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Sport, subsidie

  Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

 • MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

  Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. 

  De openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is op 9 april 2024 om 09.00 uur.
  De openstellingstermijn voor de MIT-R&D samenwerkingsprojecten is op 11 juni 2024 om 09.00 uur.
  Beide regelingen worden op 17 september 2024 om 17.00 uur gesloten.

  Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met de context van het beleid. Voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden, kunt u zich oriënteren via de website Topsectoren.

  Hieronder vindt u de informatie om uw aanvraag alvast voor te bereiden.

  Bij het indienen van uw aanvraag dient u onderstaande documenten in ieder geval aan te leveren:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maand)
  • Een kopie bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw bankrekeningnummer
  • Ingevuld en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring (verplicht format)
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening, indien concern; gebruik eenzelfde jaargang
  • Indien geen jaargang aanwezig; openingsbalans aanleveren
  • Ingevuld en ondertekend machtingsformulier, indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair (verplicht format)
  • Ingevuld en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’ (verplicht format)
  • Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)
  • Instemmingsverklaring (als verbonden- en/of partnerondernemingen ook kosten maken binnen het project) (format)

  Daarnaast dient u voor de MIT Haalbaarheidsproject 2024 ook onderstaande documenten aan te leveren:

  • Ondertekend aanvraagformulier MIT Haalbaarheidsproject
  • Ingevuld projectplan MIT Haalbaarheidsproject (verplicht format)

  Daarnaast dient u voor de MIT R&D 2024 ook onderstaande documenten aan te leveren van de aanvrager, maar ook van projectpartner(s) of mede aanvragers:

  Een toelichting op de gevraagde formulieren vindt u via deze (link)

  Gedurende de looptijd een wijziging doorgeven?

  Heeft u een positief besluit (beschikking) op uw subsidieaanvraag ontvangen en wilt u tijdens de looptijd van uw project een wijziging doorgeven?
  Maak dan gebruik van het formulier "Wijzigingsformulier MIT".

 • Talentontwikkeling Podiumkunst 2022, subsidie

  Provinciale Staten van Flevoland willen ruimte bieden aan semiprofessionele organisaties om talenten en net afgestudeerden op en rond het podium mogelijkheden tot verdere ontwikkeling, stages en eerste werkervaring bieden, en van meerwaarde zijn voor het culturele leven en aanbod in Flevoland.

 • Oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving, subsidie

  Wanneer bedrijven of maatschappelijke organisaties willen uitbreiden of uitbreiding in de gebouwde omgeving gerealiseerd moet worden, vraagt dit gezien de huidige netcongestie om lokale oplossingen voor het delen, opslaan of conversie van elektriciteit.

  Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale oplossingen voor netcongestie te stimuleren bij bedrijven en de gebouwde omgeving, zowel collectief als individueel. Oplossingen die de transportcapaciteit verminderen of uitbreiding van netcapaciteit vermijdt bij uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en/of voorzieningen in de gebouwde omgeving. 

 • Invasieve Exoten 2024-2025, subsidie

  Gedeputeerde Staten hebben in het Uitvoeringsprogramma invasieve exoten Flevoland het voornemen uitgesproken om partners financieel te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een planmatige bestrijding invasieve exoten. Om projecten binnen de provincie Flevoland te ondersteunen die erop zijn gericht (populaties van) invasieve exoten te bestrijden door deze te verwijderen en/of te beheersen hebben Gedeputeerde Staten deze nadere regels vastgesteld.

 • Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk, subsidie

  Het Maritiem Cluster Urk draagt bij aan de structuurversterking van de regio op het gebied van nautische en maritieme diensten en producten.

  Het cluster is de motor van de brede welvaart op Urk en in de regio, een hefboom voor een sterkere economie en een vliegwiel voor meer innovatiekracht. Het Maritiem Cluster Urk staat onder druk vanwege externe invloeden zoals de Brexit, het verbod op pulsvisserij en de aanlandplicht. Ook is er de noodzaak om te verduurzamen.

  Omdat groei, verbreding en vernieuwing van het cluster cruciaal zijn om in de toekomst concurrentiekrachtig te blijven, zijn hierover afspraken gemaakt in de Regio Deal Noordelijk Flevoland, in 2019 ondertekend door het Rijk en de Regio. Voor het onderdeel duurzame inrichting bedrijventerrein heeft provincie Flevoland de subsidieregeling ‘Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting Port of Urk’ ingesteld.

 • Versterken en Vernieuwen, subsidie

  Provincie Flevoland wil Flevolandse professionele culturele instellingen de mogelijkheid bieden om te professionaliseren of te innoveren en zo te kunnen bijdragen aan het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur en het makersklimaat. 

  De regeling stopt eind 2024, de aanvraagronde voor 2024 is eind oktober 2023 gesloten aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

 • Nadere regels Voucher circulaire economie

  Provincie Flevoland heeft tot doel met deze voucher het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland en duidelijkheid te verschaffen aan de potentiële aanvragers over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze voucher.

 • Nadere regels Erfgoedbeleving en publieksbereik

  Provincie Flevoland heeft tot doel met deze regels om de beleving van Flevolands erfgoed en het publieksbereik te vergroten.

  Let op!
  Voor het jaar 2024 is het subsidieplafond bereikt, subsidieaanvragen die betrekking hebben op dit kalenderjaar kunnen niet meer worden gehonoreerd.
  Vanaf 1 september kunnen aanvragen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2025 worden ingediend.

 • Incidentele subsidie aanvragen

  Bij provincie Flevoland kunt u incidentele subsidie aanvragen, specifiek bedoeld voor aanvragen die niet voorzien zijn.