Zoekresultaat 1 - 10 van 74 resultaten

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade

  Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling preventieve maatregelen wolvenschade vastgesteld. Houders van landschapshuisdieren met dieren in het vastgestelde leefgebied en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren (die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen, niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen hiermee in aanmerking komen voor subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Het doel hiervan is om schade aan deze landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, te voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf.

  Urgentieregeling:

  De bestaande regeling preventieve maatregelen wolvenschade is uitgebreid met een urgentie-regeling. Hiermee kunnen schapen- en geitenhouders ook buiten het vastgesteld leefgebied van de wolf subsidie aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘urgentie'. We spreken van urgentie wanneer een zwervende wolf onverwachts opduikt in een gebied in Brabant en daar schade aanricht.

 • Levendig Brabant - Inclusief kunst- en cultuuraanbod

  Culturele instellingen en makers kunnen voor bovenlokale projecten gericht op het vergroten van het inclusief kunst- en cultuuraanbod door ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

 • Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. de gemeente Breda;
  2. de gemeente Eindhoven;
  3. de gemeente Helmond;
  4. de gemeente Meierijstad;
  5. de gemeente Tilburg.

 • Cultureel erfgoed - Restauratie van rijksmonumenten

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a. rechtspersonen;
  • b. natuurlijke personen.

 • Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Transitie landbouw - Kavelruil en inrichting landbouwgronden

  Rechtspersonen, natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen voor projecten die zorgen voor projecten gericht op kavelruil en inrichting landbouwgronden, een subsidie ontvangen.  

 • Cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 - Europese subsidies Interreg VI A

  Subsidie kan worden verstrekt voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarvoor subsidie is of wordt aangevraagd op grond van een van de volgende programma’s Interreg VI A:

  Interreg Vlaanderen – Nederland

  Doel van het INTERREG VI Vlaanderen - Nederland programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen geënt op economische groei, innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

  C. Interreg Maas-Rijn

  Doel van het INTERREG VI Maas-Rijn programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Nederlands-Belgische-Duitse partners geënt op projecten met een sterke focus op innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

   

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen

  Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • jaarontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing