Zoekresultaat 1 - 10 van 52 resultaten

 • Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector 2024

  Subsidie voor activiteiten van een praktijknetwerk in de agro&food sector. Met een Praktijknetwerk bedoelen wij: een platform om kennis, ervaringen, knelpunten en oplossingen te delen (netwerk). Met aandacht voor het proces en vanuit vragen en wensen vanuit de praktijk (maatwerk). Het doel van een praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen door kennis uit te wisselen, door (keten)samenwerking te bevorderen en te leren van goede voorbeelden. Praktijknetwerken worden ook wel lerende netwerken genoemd.

 • Overijssel in beweging

  Subsidie voor activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod voor iedereen in Overijssel. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de projectenlijsten die horen bij het betreffende IBP-VP-gebiedsplan.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

 • Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

  Subsidie voor een energieleverend parkeerterrein in Overijssel. Met energieleverend parkeerterrein bedoelen wij een parkeerruimte waar zonnepanelen geïnstalleerd worden met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen.

 • Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken

  Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de inhuur van ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken in hun gemeenten.

 • Alternatieve verblijfplaatsen beschermde diersoorten

  Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor het inrichten van alternatieve verblijfplaatsen. Dit zijn plaatsen binnen de bebouwde kom die geschikt zijn voor verblijf door een beschermde diersoort ter vervanging van een plaats die door verduurzaming van een gebouw ongeschikt is geworden of zal worden. Hieronder worden ook verstaan kraamverblijven voor vleermuizen of het plaatsen van nestkasten of het creëren van een valse spouwmuur waar (vooral) vleermuizen graag in verblijven.

 • Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Eigenaren of huurders van maatschappelijk vastgoed kunnen een Stimuleringslening aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Met maatschappelijk vastgoed bedoelen wij een gebouwde onroerende zaak met een publieksfunctie in eigendom van een rechtspersoon. Het gaat om alleen om buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra, gemeenschapscentra of culturele instellingen met een ANBI-status.

 • Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap

  Subsidie voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en landschap in Overijssel op het gebied van agrarisch natuurbeheer zoals vastgesteld in het Natuurbeheerplan.

 • Restauratie rijksmonumenten (TENDER)

  Subsidie voor het restaureren van Overijsselse rijksmonumenten. Als u een particuliere eigenaar bent dan mag het rijksmonument geen woonhuis zijn.