Zoekresultaat 1 - 10 van 54 resultaten

 • Milieuvergunning aanvraag

  Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met dit besluit als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

  U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Afvalbeheer in een ippc-installatie
  • basischemie
  • basismetaal
  • complexe minerale industrie
  • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
  • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
  • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
  • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
  • maken van cokes
  • raffinaderij
  • Seveso-inrichting
  • stortplaats of winningsafvalvoorziening
  • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
  • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

  Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

  Heeft uw bedrijf een minder grote impact op het milieu, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

  Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen voor de natuur. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade

  Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling preventieve maatregelen wolvenschade vastgesteld. Houders van landschapshuisdieren met dieren in het vastgestelde leefgebied en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren (die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen, niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen hiermee in aanmerking komen voor subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Het doel hiervan is om schade aan deze landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, te voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf.

  Urgentieregeling:

  De bestaande regeling preventieve maatregelen wolvenschade is uitgebreid met een urgentie-regeling. Hiermee kunnen schapen- en geitenhouders ook buiten het vastgesteld leefgebied van de wolf subsidie aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘urgentie'. We spreken van urgentie wanneer een zwervende wolf onverwachts opduikt in een gebied in Brabant en daar schade aanricht.

 • Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Transitie landbouw - Kavelruil en inrichting landbouwgronden

  Rechtspersonen, natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen voor projecten die zorgen voor projecten gericht op kavelruil en inrichting landbouwgronden, een subsidie ontvangen.  

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving in Gelderland

  Willen we ook in de toekomst kunnen wonen, werken en ontspannen in Gelderland, dan moeten we daar nu wat voor doen.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

  U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier'.

  U moet de omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Wanneer een vrijstelling geldt, ziet u in de vergunningencheck van het Omgevingsloket.

  Er is eveneens sprake van ontgronding als het maaiveld of de bodem van een water voor een ander doel wordt verlaagd. Ook hiervoor dient u een ontgrondingsvergunning aan te vragen.

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Economie, kennis en talentontwikkeling - Innovatieve startups

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen.

  Van belang hierbij is dat in de aanvraag onder meer de onderstaande aspecten worden beschreven:

  • Een duidelijk onderbouwde en onderscheidende innovatie, zijnde "een technologisch nieuw product, nieuwe dienst of nieuw productieproces of wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, dienst of productieproces";
  • Levensfase 1 Customer Discovery volgens het Levensfase model startup;
  • De juiste specifieke doelgroep, namelijk de earlyvangelist, zijnde "persoon die een product of dienst zal afnemen waarvan de kwaliteit of meerwaarde nog niet is bewezen in de markt";
  • Een specifiek probleem dat de earlyvangelist ervaart, en;
  • Een goed onderbouwd economisch perspectief.

  Het innovatieve product, de innovatieve dienst of het innovatieve productieproces van uw SIR-project, dient gericht te zijn op één of meer (I)KIA’s en hun submissies. Daarbij geldt dat projecten onder één (of meer) van de ondersteunende KIA‘s: Sleuteltechnologieën; Digitalisering; en Maatschappelijk Verdienvermogen, gekoppeld dienen te worden aan één (of meer) van de (I)KIA’s: Klimaat en Energie; Circulaire Economie; Landbouw, Water, Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid.

  Denkt u dat uw aanvraag past binnen deze subsidie? Dan verzoeken wij u uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat de aanvraag bij indiening compleet is. Gebruik bij voorkeur het beschikbare format van een projectplan. Wij adviseren u om voorafgaand aan indiening van de aanvraag contact op te nemen met de voor u relevante regio. Zij kunnen u (kosteloos) van inhoudelijk advies voorzien op uw projectplan en aanvraag. Voor contactgegevens, ga naar: Contact.

  Let op In artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten, staat een fout: er staat "kosten van een technische haalbaarheidssubsidie", maar dat moet zijn haalbaarheidsstudie.

  Deze paragraaf (§3) en §2 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

 • Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's 2024

  Tijdens de Ontwikkeldagen van november/december 2023 zijn Regionale mobiliteitsprogramma’s vastgesteld door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse regio’s. De Regionale mobiliteitsprogramma’s zijn onderverdeeld in deelprogramma’s. Elk deelprogramma heeft een doel voor ogen en een scope. De provincie Noord-Brabant heeft bijdragen toegezegd aan de verschillende deelprogramma’s. Op aangeven van de deelprogrammatrekkers kunnen gemeenten bijdragen aanvragen voor specifieke projecten.