Zoekresultaat 1 - 10 van 72 resultaten

 • Putten voor Elkaar

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar. Putten voor Elkaar online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een beschrijving van de activiteiten. Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen. Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

 • Aangifte levenloos kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kindje is geboren. U moet het kindje na een zwangerschap van 24 weken begraven of cremeren. Is uw kind voor 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij de aangifte krijgt u toestemming om het kindje te begraven of te cremeren

 • Bouwstoffen

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken. Voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat. Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is om de bodem en grond schoon te houden. Wij moedigen hergebruik van afvalstoffen aan. Particulieren zijn vrijgesteld.

 • VOG voor vrijwilligers

  Zet u zich als vrijwilliger in binnen of buiten de gemeentegrens? Heeft u daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig? Dan is deze voor u als inwoner van de gemeente Putten soms gratis verkrijgbaar. De VOG is gratis als de vereniging of instelling voldoet aan een aantal voorwaarden.  Aanvragen via Justis Werkt uw vrijwilligersorganisatie (bijvoorbeeld sportvereniging) met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking? De VOG is gratis aan te vragen via de dienst Justis. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Aanvragen via de gemeente De VOG is gratis aan te vragen bij de gemeente wanneer u werkt met andere kwetsbare groepen, zoals: Chronisch zieken Asielzoekers Zorgbehoevende ouderen Verslaafden Dak-/thuislozen Personen met een psychische/lichamelijke beperking En voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Voorwaarden De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie. Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee. De vrijwilligers die voor de organisatie werken, zijn niet volgens andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen. De aanvraag valt niet onder de bestaande rijksregeling via dienst Justis. Vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen. De organisatie laat zien dat er beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen maken en uitvoeren.   Aanvraagformulier VOG voor vrijwilligers downloaden (PDF) Afspraak maken voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers

 • Informatie koopzondagen

  In de Verordening voor de openingstijden van winkels geeft de gemeenteraad geen ontheffing voor koopzondagen.

 • Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Geef uw (her)vestiging aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor personen met de uitschrijving "Vertrek onbekend waarheen". Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland Voorwaarden Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Uw partner en uw kinderen moeten zich persoonlijk inschrijven.

 • Aanvraag huisvesting onderwijs

  Bent u een schoolbestuur en wilt u voorziening voor uw school aanvragen? De volgende voorzieningen kunt u voor uw school bij de gemeente aanvragen: Nieuwbouw Vervangende nieuwbouw Uitbreiding huisvesting Inrichting van scholen en gymzalen Huren van sportterreinen Constructiefouten herstellen Aanvraag huisvesting onderwijs (PDF)

 • Subsidie vereveningsfonds woningbouw

  De gemeente heeft afspraken gemaakt in de woonvisie. Deze afspraken gaan over het deel van de sociale en betaalbare woningbouw, op het totaal aantal te bouwen woningen. Dat deel is niet altijd haalbaar. Daarom het fonds voor woningbouw voor verevening tussen projecten. De basis hiervoor ligt in de ‘verordening verevening en doelgroepen woningbouw’. Ligt bij een project het deel sociale en betaalbare woningbouw beneden de regel van 65%? Dan levert het project een vergoeding aan het fonds. Ligt bij een project het deel sociale en betaalbare woningbouw boven de regel van 65%? Dan krijgt u subsidie uit het fonds. De gemeente moedigt zo de bouw van sociale en betaalbare woningen in Putten aan. Subsidie vereveningsfonds woningbouw online aanvragen via DigiD Bewijsstukken Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Situatietekening woningbouwplan. Informatie van elke woning: Huur of koop; Wat is de (huur- of koop)prijs. Overig te bebouwen onroerend goed. Exploitatieberekening van de ontwikkeling. Gegevens waaruit blijkt dat en hoe de sociale en betaalbare woningen voldoen aan de verordening. Het gaat hier om de begripsbepaling. Zoals bedoelt in artikel 1 van de Verordening verevening en doelgroepen woningbouw gemeente Putten. De-minimisverklaring. Voorwaarden De subsidie is voor de ontwikkelende partij van een woningbouwproject. Hierbij moet meer dan 65% van het totaal aantal woningen in de sociale en betaalbare sector gebouwd worden. Hoogte subsidie Het college stelt de hoogte van het subsidiebedrag vast. Zij kijken daarvoor naar het verschil tussen de grondopbrengst van het gewenste programma. En de grondopbrengst van het werkelijke programma. Dit gebeurt op basis van het collegebesluit grond- en huurwaarden.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  Automatische incasso biedt voordelen voor u. Zo bent u altijd op tijd met uw betaling en u heeft er geen omkijken naar. Het bedrag betaalt u gespreid over meerdere keren. Kiest u voor een automatische incasso? De gemeente schrijft het bedrag rond de 25e dag van de maand automatisch af van uw rekening. De automatische incasso blijft lopen totdat u deze zelf stop zet. Automatisch incasso aanvragen Vraag de automatische incasso aan binnen twee weken na ontvangst van de aanslag. Een machtiging is geldig voor onbepaalde tijd. Automatische incasso aanvragen via DigiD Betalingstermijnen Een totaalbedrag van meer dan € 100,00 schrijven wij af in 9 maandelijkse delen. Bedragen tot € 100,00 schrijven wij in 2 keer af van uw rekening. Van maart t/m november. Forensenbelasting incasseren wij altijd in 2 keer, wat de hoogte van het bedrag ook is. De machtiging geldt voor de aanslagen:  onroerende-zaakbelasting afvalstoffenheffing rioolrecht forensenbelasting Automatisch incasso wijzigen Automatische incasso wijzigen via DigiD Automatisch incasso stopzetten Automatische incasso stopzetten via DigiD Contactgegevens T (0341) 359 601 E belastingen@putten.nl

 • Subsidie GGD Noord- en Oost-Gelderland

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door de GGD Noord- en Oost-Gelderland.