Zoekresultaat 1 - 10 van 51 resultaten

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden. Soms mag de gemeente de regels daarvoor aanpassen.

  Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving.

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan.

  Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

  Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag.

  In een omgevingsplan staat onder andere:

  • de kenmerken van een wijk of gebied
  • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
  • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
   • de soort bebouwing die toegestaan is
   • de manier waarop gebouwd mag worden
   • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied
   • gemeentelijke monumenten
  • regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld:
   • regels over milieubelastende activiteiten
   • regels over bomen kappen
   • regels over parkeren

 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Meestal moet u ook een sloopmelding doen. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

  Gaat het om een monument? Dan gelden er extra voorwaarden.

  Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, dan moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

  In sommige gevallen dient u een omgevingvergunning voor het slopen aan te vragen, het slopen zonder een omgevingsvergunning is verboden voor:

  • het slopen, verstoren, verplaatsen, of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
  • het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald
  • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

 • Afval doorzoeken

  Heeft u een recyclingbedrijf? Dan moet u een melding doen voor het doorzoeken van huishoudelijk afval. Daarna mag u het afval doorzoeken op hout, gebruiksgoederen en oud ijzer.

 • Bomen kappen

  Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning.

  Er kunnen verschillende redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

  • de boom vormt een gevaar voor de omgeving. ;
  • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.;
  • de boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

  Of u een vergunning nodig heeft, vindt u in het tabblad wetgeving onder de APV.

 • Kermis organiseren

  Als u een kermis wilt organiseren, heeft u in ieder geval een omgevingsvergunning voor een groot evenement nodig. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig. Dit kunt u navragen bij de gemeente.

  Wilt u met een attractie of voedselkraam op een kermis staan? Neem contact op met de organisatie van de kermis.

 • Afvalwater lozen (tijdelijke versie)

  Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van Iplo.

  Er zijn speciale regels voor:

  • afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater
  • afvalwater uit een bedrijf. Bijvoorbeeld afvalwater van een agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium enzovoorts
  • afvalwater van een tijdelijke activiteit. Bijvoorbeeld afvalwater door bouwen of slopen
  • afvalwater van een boot of schip
  • afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren enzovoorts

 • Gevels reinigen

  Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

  Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan doet u een melding bij het waterschap.

  Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt, hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

 • Omgevingsvergunning voor een monument

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

  Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

  Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor rijksmonumenten of als de gemeente een natuurtoets doet.

  Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • stankoverlast veroorzaakt

  U heeft geen omgevingsvergunning milieu nodig als uw bedrijf weinig impact heeft op het milieu. Denk aan kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

  Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

  De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een omgevingsvergunning natuur aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning milieu aan. Daarbij geeft u aan dat u ook een omgevingsvergunning natuur wilt aanvragen. Dit heet een meervoudige aanvraag. Bij een meervoudige aanvraag vraagt de gemeente bij de provincie om een advies over de gevolgen voor de natuur.. De gemeente neemt het advies van de provincie mee in het besluit op uw aanvraag. Geeft de provincie een negatief advies? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Bij een omgevingsvergunning milieu geldt meestal de gewone procedure. In een aantal specifieke gevallen geldt de uitgebreide procedure.