Zoekresultaat 1 - 10 van 66 resultaten

 • Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

  Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • reizen;
  • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
  • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

 • Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Stelt dit bedrijf vast dat de verstopping buiten uw erf zit, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Geef uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt.

 • Subsidievaststelling Stimuleringsfonds lokale economie

  Heeft u de subsidie Stimuleringsfonds lokale economie aangevraagd en een voorlopige beschikking ontvangen? Uw aanvraag is dan goedgekeurd. U heeft het subsidiebedrag gekregen zodat u het voorstel kon uitvoeren. Nu moet u de subsidie laten vaststellen. U dient daarvoor een verzoek tot vaststelling in.

  Subsidie tot € 10.000,-

  Subsidies lager dan € 10.000,- worden direct vastgesteld. U heeft het subsidiebedrag al gekregen. U hoeft na het uitvoeren van de activiteiten geen vaststelling aan te vragen.

  Subsidie vanaf € 10.000,-

  Is uw subsidieaanvraag hoger dan € 10.000,-, dan dient u binnen dertien weken na uitvoering of beëindiging van het voorstel een verzoek tot vaststelling in. Met het vaststellingsverzoek dient u ook een verantwoording over de subsidie in.

  Bij de verantwoording van een subsidieaanvraag van € 100.000,- of meer is een accountantsverklaring vereist. U krijgt deze accountantskosten vergoed tot een maximum van € 5.000,-.

 • Inkomsten doorgeven

  U levert uw inkomstenspecificatie in, meteen als u deze krijgt. Het is belangrijk dat u dit altijd direct doet. U krijgt dan op tijd uw uitkering. Krijgt u uw loonstrook later dan de betaaldatum van de uitkering? Dan schatten wij uw inkomen en levert u uw loonstrook later in.

  Levert u geen inkomstenspecificatie of loonstrook in? Dan kunt u geen uitkering ontvangen, omdat de gemeente dan niet weet hoe hoog de uitkering moet zijn.

  Wat moet u doorgeven?

  • de loonstrook van uw werkgever
  • de specificatie van de uitkering die u van UWV ontvangt
  • de specificatie van uw pensioenuitkering
  • inkomsten uit zelfstandig bedrijf
  • ontvangen alimentatie
  • overige inkomsten

  Gaat u werken en weet u nog niet hoeveel u gaat verdienen? Bel dan met uw klantmanager. U kunt dan samen een schatting maken van uw inkomsten.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • Overlast melden

  Met dit formulier meldt u overlast. Geef aan waar u hinder van ondervindt en waar dit plaatsvindt. Uw melding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

 • Ontruiming woning bij huurschuld (huisuitzetting)

  Bij een huurschuld kunt u uw woning uitgezet worden door uw verhuurder. Uw woning wordt dan ontruimd. De gemeente kan u helpen een huurachterstand op tijd aan te pakken, zodat dit hopelijk niet nodig is. Wordt uw woning toch ontruimd, dan wordt dit uitgevoerd door een deurwaarder. De gemeente slaat uw meubels en spullen (inboedel) tijdelijk op.

  Melding huurachterstand

  Een ontruiming komt meestal door een huurachterstand. Woningbouwcorporaties zijn verplicht een huurachterstand aan de gemeente door te geven. Ontvangt de gemeente melding over uw huurachterstand, dan neemt de gemeente binnen vier weken na deze melding contact met u op. Samen wordt gekeken naar oplossingen om de schuld op te lossen. Zo kan een ontruiming misschien worden voorkomen. Bekijk voor meer informatie de pagina Hulp bij betalingsachterstanden.

  Ontruiming woning (huisuitzetting)

  Bij opgelopen schulden informeert de verhuurder u over een mogelijke ontruiming. Neem bij een mogelijke ontruiming zo snel mogelijk contact op voor Balans schuldhulpverlening van de gemeente. Dit kan per e-mail via balans@aalsmeer.nl of telefonisch via (0297) 38 75 75. De gemeente helpt u naar een oplossing te zoeken. Meestal is het mogelijk om afspraken te maken met de verhuurder, zodat u toch in de woning kunt blijven.

  Als de huurschuld niet opgelost wordt, dan kan de verhuurder naar de rechter gaan. Als de rechter besluit dat uw huurcontract mag worden opgezegd, dan kan de verhuurder een deurwaarder inschakelen om uw woning te ontruimen. De deurwaarder geeft of stuurt u een brief waarop staat wanneer de woning ontruimd wordt. Dit heet een aanzegging tot ontruiming.

  De verhuurder meldt de huisuitzetting ook bij de gemeente. De gemeente stuurt u een laatste brief. In deze brief wordt u nogmaals gewezen op de mogelijkheid om contact op te nemen met Schuldhulpverlening. De gemeente kan bijvoorbeeld aan de rechtbank vragen om de ontruiming tijdelijk te stoppen zodat schuldhulpverlening voor u kan worden opgestart.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Ervaart u problemen met het brengen en halen van uw kind naar en van school bijvoorbeeld vanwege beperkingen die uw kind ervaart of vanwege de noodzaak voor het bezoeken van een speciale school die ver uit de buurt ligt? Hier vindt u informatie over leerlingenvervoer, de voorwaarden en het aanvragen.

  In de regel zorgen ouders of verzorgers ervoor dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem omdat de school op loop- of fietsafstand ligt of met het openbaar vervoer te bereiken is.

  Voor sommige kinderen is de situatie anders omdat ze een beperking hebben en niet zelfstandig naar school kunnen of omdat ze aangewezen zijn op een speciale school die verder uit de buurt ligt.

  Als dit voor uw kind geldt kan u leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Vanuit leerlingenvervoer kan het volgende worden geregeld:

  • een vergoeding voor een fiets, het openbaar vervoer of voor aangepast eigen vervoer
  • aangepast vervoer met een taxi of taxibus. Lees meer over de afspraken, spelregels en voorwaarden van aangepast vervoer op de pagina Informatie aangepast vervoer

 • Verhuizen naar het buitenland

  Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren), dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van vertrek naar het buitenland. U geeft uw verhuizing door als u in een periode van één jaar langer dan acht maanden naar het buitenland gaat.

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

 • Subsidie voor sportverenigingen aanvragen

  Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.