Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Klacht over de provincie indienen

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de voorzieningenrechter (van de rechtbank) vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

 • Klacht of melding over provinciale wegen

  U belt dit telefoonnummer als de veiligheid of doorstroming op één van de provinciale wegen acuut belemmerd wordt. Een provinciale weg heeft altijd een N-nummer. Het telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 • Transitie landbouw - Investeren in dierenwelzijn vleeskuikens, subsidie

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren van extra staloppervlak van een dierenverblijf ten behoeve van een buitenuitloop om zo aan de voorwaarden van het Beter Leven Keurmerk te voldoen,  waarbij er geen uitbreiding van het aantal vleeskuikens zich voordoet.

 • Bezwaar maken tegen besluit van provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is.

  Het komt vaak voor dat u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting.

 • In beroep gaan

  De bestuursorganen van de provincie nemen besluiten. Nadat u een provinciaal besluit heeft ontvangen waartegen beroep openstaat (bijv. een beslissing op bezwaar waarin het bezwaar is afgewezen), kunt u een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter als u het niet eens bent met het provinciale besluit. In het besluit van de provincie staat vermeld bij welke bestuursrechter u in beroep kunt gaan. Dit is vaak de rechtbank, maar dat hoeft niet.

  Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk zes weken nadat het besluit door de provincie is bekendgemaakt door de bestuursrechter ontvangen zijn.

  In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

  Als u in beroep gaat, betekent dit niet dat het genomen besluit ongeldig is. Dat besluit is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat het besluit van de provincie tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dan kunt u een verzoek om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ indienen. Doe dit bij de voorzieningenrechter van het rechtscollege.

  Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

 • Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met ons. Vervolgens behandelen wij uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan ons. Wij hoeven dit advies niet over te nemen. 

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat wij uw aanvraag of bezwaarschrift behandelen.
  • Het duurt te lang voordat wij uw klacht afhandelen.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie. 
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt ons niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl. 

 • Bibob-onderzoek uitvoeren

  Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, meedoet aan een aanbesteding of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, kan de provincie een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld, het illegaal inzetten van immigranten of het illegaal verwerken van afval.

  Ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken. Als de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het landelijk bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

  Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of opdracht weigeren of intrekken.

  In de wet Bibob staat in welke specifieke gevallen de provincie de wet-Bibob kan toepassen en dus onderzoekt.

  De provincie Noord-Brabant heeft op 11 oktober 2022 het beleid vastgesteld over hoe zij de Wet Bibob toepast in de provincie Noord-Brabant.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor:

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag.
  • De 14 dagen daarna € 35 per dag
  • en de overige dagen € 45 per dag.
  • De maximale totale dwangsom (voor 42 dagen, zie artikel 4:17, eerste lid) is € 1442.

  U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Vergoedingen en rechtsmiddelen

  Recht op vergoeding bij niet tijdig beslissen

  U heeft een aanvraag of een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing van ons krijgt.Natuurlijk doet de provincie er alles aan uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen en u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit niet lukken, en is dit te wijten aan de provincie, dan heeft u recht op een vergoeding.

  Bestuursrechter

  Nadat u aan de provincie de brief hebt geschreven waarin u hebt aangegeven dat wij te laat zijn met een beslissing en er binnen veertien dagen daarna niet alsnog een beslissing is genomen, kunt u ook beroep bij de bestuursrechter instellen. Als regel kan dat bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

  Vergoeding van wettelijke rente

  Als u aanspraak maakt op betaling door de provincie van een bestuursrechtelijke geldschuld, bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop, en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan heeft u in principe recht op vergoeding van wettelijke rente.

  U hoeft daarvoor geen stappen te ondernemen. De provincie neemt in zo’n geval uit eigen beweging een besluit en het bedrag wordt automatisch naar uw bank- of girorekening overgemaakt. Het omgekeerde kan overigens ook het geval zijn. Als de provincie aanspraak maakt op het betalen van een bestuursrechtelijke geldschuld en u bent te laat met betalen, dan wordt de wettelijke rente bij u in rekening gebracht.