Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Klachten

  Bent u niet tevreden over de dienstverlening? Of bent u niet tevreden hoe u behandeld bent door een medewerker? Probeer eerst het probleem uit te praten met de medewerker of leidinggevende van die afdeling. Wanneer dit niet lukt, kunt u formeel een klacht indienen. Wij reageren binnen 6 weken op uw klacht. Direct regelen Digitaal klachtenformulier Hoe werkt het? U dient uw klacht in: digitaal via het klachtenformulier. per brief; stuur uw brief naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klachtencoördinator, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, of geef de brief af bij het stadskantoor. U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij onderzoeken uw klacht binnen 6 weken en reageren schriftelijk. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen wanneer: het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden; het om een besluit gaat waartegen bezwaar kan worden aangetekend; het gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente. U kunt uiteraard wel invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid via inspraak en bezwaar en beroep. Bel voor meer informatie over de klachtenafhandeling met de klachtencoördinator via (010) 248 4000. Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Voor een onafhankelijk oordeel en voor bemiddeling kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht over jeugdhulp of onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Kinderombudsman. Kosten Geen Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven terwijl die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Vraag dan een adresonderzoek aan. U kunt dit aanvragen als u woningeigenaar (hoofdbewoner) of huurder bent. Maak een afspraak voor: Aanvraag adresonderzoek Hoe werkt het Aanvragen op het stadskantoor maak een afspraak. verzamel gegevens voor het adresonderzoek: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie, een werkgever of een uitkeringsinstantie. Schriftelijk aanvragen geef aan om welke persoon en om welk adres het gaat.  stuur zo veel mogelijk gegevens van die persoon mee: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie of een werkgever. zet ook uw eigen contactgegevens en telefoonnummer in de brief. stuur een kopie van uw koop- of huurovereenkomst mee. stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. stuur uw aanvraag voor adresonderzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Meenemen naar afspraak uw identiteitsbewijs. uw koop- of huurovereenkomst. gegevens die de gemeente voor het adresonderzoek kan gebruiken. Hoe lang duurt het? De gemeente probeert het adresonderzoek binnen 12 weken te doen. Als er weinig informatie is, kan het onderzoek langer duren. Kosten Geen. Vragen? Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Nadeelcompensatie

  Wat is nadeelcompensatie? Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken hebt met (het aanvragen van) nadeelcompensatie. Dit is een compensatie waarbij de gemeente onevenredige schade (deels) vergoedt. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de rechtmatige uitvoering van taken of een rechtmatig genomen besluit. De gemeente doet dus iets wat zij mag doen, maar veroorzaakt daar schade bij. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Hierbij moet het gaan om schade die niet voorzienbaar was, die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.  Daarbij geldt dat zelfs als aan al deze eisen wordt voldaan nog niet alle geleden schade wordt vergoed. Een deel van de schade valt namelijk binnen het normale maatschappelijke (ondernemers)risico. Hoe hoog dit risico is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een afname van de winst of zelfs verlies bij een onderneming dan is het gebruikelijk dat in ieder geval een verlies ter hoogte van 8% tot 15% van de jaaromzet voor eigen rekening van de ondernemer komt. Dit is ook zo als de ondernemer in een kortere periode dan een jaar de schade lijdt. Dit percentage wordt een drempel genoemd. Vaak werkt de overheid met een drempel en  met een korting. Bij een korting blijft een deel van de schade boven de drempel voor rekening van de ondernemer. Bij abnormale werkzaamheden liggen de percentages van de drempel en de korting soms lager. Andersom kan het ook zijn dat alle schade voor uw rekening komt, dat is bijvoorbeeld het geval als het handelen van de gemeente voorzienbaar was. Als inwoner/ondernemer heeft u ook de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als u dat onvoldoende heeft gedaan heeft dat effect op de hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding zult u moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de door u geleden schade en het handelen van de gemeente. U moet aantonen dat de schade die u heeft geleden groter is dan de schade die elke inwoner/ondernemer kan verwachten (periodiek) te lijden. U moet daarbij aantonen dat u door het handelen van de gemeente (relatief) harder bent getroffen dan andere inwoners/ondernemers. Wij zullen dit uitleggen met het onderstaande voorbeeld.  Aan de Groeneweg in een plaats liggen drie boerenbedrijven. Een boer verkoopt appels, een  boer verkoopt eieren en de  derde boer verkoopt kerstbomen. De gemeente moet de weg onderhouden. Om de weg te kunnen onderhouden gaat de weg drie weken dicht. Al de bedrijven zijn daardoor onbereikbaar. De weg wordt toevallig net in de drie weken voor Kerst afgesloten. Al de boeren hebben hier last van want zij kunnen hun producten niet verkopen. Voor de appel- en de eierboer is het vervelend dat zij net voor de feestdagen onbereikbaar zijn. Voor de kerstbomenboer is het veel erger. Hij maakt net in die drie weken heel zijn jaaromzet. Hij wordt dus door dezelfde maatregel veel harder getroffen. Let op de tekst op deze website is informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is verstandig om onze officiële regeling te raadplegen alvorens u beslissingen neemt. Dit is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. In de onderstaande paragrafen vindt u de belangrijkste voorwaarden, informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en hoe deze wordt behandeld en ten slotte welke kosten hieraan verbonden zijn voor u. Voorwaarden de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe werkt het? U vult het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) in en stuurt dit op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Daar kunt u een brief bijvoegen om uw aanvraag verder te motiveren en te onderbouwen. Ook voegt u bijlagen toe waaruit blijkt dat u schade heeft geleden en hoe hoog deze schade is. Als u een ondernemer bent en meent minder winst te hebben gemaakt of zelfs verlies te hebben geleden door rechtmatig overheidshandelen moet u betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant aanleveren. Uit deze gegevens moet duidelijk dit verlies aan winstderving blijken, ook moet duidelijk zijn wat uw maandomzetten, kosten en winst waren in de periode van 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt. Als u meent schade te lijden als gevolg van verminderde huurinkomsten moet u als bijlage een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte meesturen. Mogelijk heeft de gemeente nog meer informatie nodig om uw specifieke geval in behandeling te kunnen nemen. Mocht dat het geval zijn dan zal de gemeente u om deze informatie vragen zodat u uw aanvraag kunt aanvullen waarna deze in behandeling kan worden genomen. Ook ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen meer informatie over de verdere behandeling van uw aanvraag. Kosten Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug. Soms kunt u ook kosten terugkrijgen die u heeft gemaakt voor rechtsbijstand dan wel voor bijstand door een deskundige voor het vaststellen van de schade. Zie hiervoor de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Het is goed om voordat u kosten maakt zelf al een inschatting te doen of de door u geleden schade niet sowieso binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt. Dat voorkomt dat u kosten maakt zonder dat u uitzicht heeft op een vergoeding. Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving.  Afspraak maken voor: Aanvraag verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eisen U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het Digitaal de werkgever of organisatie start de aanvraag met eHerkenning op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. u ontvangt daarna een e-mail met een link en een aanvraagcode. log in met uw DigiD en controleer de aanvraag. betaal de aanvraag via iDeal. Op afspraak: maak een afspraak bij het stadskantoor. vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in. neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl. de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Let op: Er zijn commerciële bedrijven die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Dit kost veel geld. Vraag een VOG alleen aan via de gemeente of via Justis. Hiermee bespaart u onnodige kosten. Weet u niet of uw werkgever de aanvraag met een formulier of digitaal klaarzet? Neem dan contact op met uw werkgever, zet niet zelf iets klaar. Meenemen naar afspraak identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’. Een gemachtigde moet ook meenemen: eigen identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Kosten en geldigheid op afspraak aan de balie: € 41,35 voor vrijwilligers: gratis Hoe lang een VOG geldig is, bepaalt de werkgever of de organisatie waar u de VOG voor aanvraagt.  Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verhuizen vanuit het buitenland (immigratie)

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Vlaardingen of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland?  Schrijf u binnen 5 dagen na aankomst in bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Hoe werkt het Maak telefonisch een afspraak via (010) 248 4000. Zorg voor de juiste documenten. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij meekomen naar de afspraak. Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Laat uzelf dan registreren in de Registratie Niet Ingezetene (RNI). Heeft u geen Nederlandse of andere EU nationaliteit? Maak dan eerst een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Zodra u een verblijfsdocument heeft, kunt u zich inschrijven. Is het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen? Dan moet u een schriftelijke toestemming van deze verhuurder vragen. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs van iedereen die ingeschreven wordt. Inlichtingenformulier Oost- of West-Europa. Bewijs van rechtmatig verblijf (verblijfsdocument/visum langer dan 4 maanden geldig) Bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt. Huur- of koopcontract van uw woning of schriftelijke instemmingsverklaring (pdf, 185 kB) van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Schriftelijke toestemming als het adres waar u gaat wonen van Samenwerking of Waterweg Wonen is. Of schriftelijk toestemming van de eigenaar van het pand met  met de Kopie-ID app van de rijksoverheid voor de identificatie van zijn/haar identiteitsbewijs (naam en handtekening moeten zichtbaar zijn). Originele documenten uit het buitenland van uzelf en uw kinderen. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. Alleen Engelse en Duitse akten worden zonder officiële vertaling geaccepteerd. Documenten die niet in het Engels of Duits zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie moeten hebben. Lees meer over de legalisatie van documenten op nederlandwereldwijd.nl. De verwerking duurt maximaal 4 weken. Kosten Geen Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.