Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden die u zelf niet meer kunt oplossen? Het team schuldhulpverlening van Stroomopwaarts helpt u bij het op orde krijgen van uw financiële situatie. U vraagt dit aan via het aanmeldformulier op de website van Stroomopwaarts.

 • Naamskeuze kind

  Ouders kunnen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. Deze keuze geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Maak een afspraak voor: Naamskeuze kind Mogelijkheden Is uw kind binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader tenzij u voor de achternaam van de moeder kiest.  Voor uw eerste kind mag u de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw eerste kind geldt daarna voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie. Is uw kind niet geboren binnen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder tenzij u voor de achternaam van de vader kiest. Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw?  Bij een onbekende donor, krijgt uw kind de naam van de duomoeder. Voorwaarde is wel dat de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Bij een bekende donor en als de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind de naam van de biologische moeder. Voorwaarde Voorwaarde voor naamskeuze is dat uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Hoe werkt het Maak een afspraak. Wilt u naast het doorgeven van de naamskeuze ook direct het kind erkennen of de geboorteaangifte doen, selecteer dan beide afspraakopties in het afsprakensysteem, zodat we genoeg tijd voor u reserveren. U en uw partner moeten allebei aanwezig zijn. De naamswijziging wordt direct geregistreerd. Meenemen naar de afspraak Paspoort of identiteitskaart van beide partners. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Naam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u een andere voornaam? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Hoe werkt het? Dien voor het veranderen van uw achternaam een verzoek in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl . Neem voor het veranderen van uw voornaam contact op met een advocaat. De advocaat dient een aanvraag voor voornaamswijziging in bij de rechtbank. De gemeente wacht op de beschikking van de rechtbank en/of het Koninklijk Besluit over de naamswijziging. Als de gemeente deze heeft gekregen, past de gemeente uw persoonsgegevens aan. Dit gebeurt op uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit duurt 4 tot 6 weken. Na de naamswijziging moet u een nieuw identiteitsbewijs en/of rijbewijs aanvragen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan het verdriet niet wegnemen, maar kan hopelijk helpen bij de verwerking. Als uw kind levenloos geboren is, wordt een zogenoemde 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen en die van u en uw partner. Dit regelt u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. Verder kunt u de informatie uit de akte laten verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP) als u dit wilt. Dit regelt u bij de gemeente waar u woont.   Maak een afspraak voor: Aangifte levenloos geboren kind Hoe werkt het? Maak als ouders samen een afspraak. Ga samen naar de afspraak. De medewerker van de gemeente maakt een akte op. Dit kan ook op een plek met meer privacy in plaats van in de centrale hal van het stadskantoor. Uw levenloos geboren kind wordt niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt hier wel om vragen in de gemeente waar u woont. Meenemen naar de afspraak uw identiteitsbewijzen. een verklaring afgegeven door de behandelend arts. een trouwboekje, als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven. Kosten Geen Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Geboorteaangifte

  Heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Doe dit binnen 3 dagen na de geboorte. Is uw kind in een ziekenhuis geboren? Dan moet u aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.  Direct regelen Aangifteformulier geboorte (pdf, 13 kB) Maak een afspraak voor: aangifte geboorte Hoe werkt het Een geboorte moet binnen 3 werkdagen na de dag van geboorte aangegeven worden. U kunt zelf digitaal een afspraak maken. Zit de agenda vol, neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak via (010) 248 4000. De vader, moeder of duomoeder doet aangifte van de geboorte.  De gemeente maakt een akte van geboorte. De akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. U krijgt een kopie van de geboorteakte mee. Het BSN van het kind wordt binnen enkele dagen toegestuurd. Meenemen naar afspraak Een paspoort of identiteitskaart van de ouder(s). Een paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet. Een volledig ingevuld aangifteformulier 'geboorte'. Een verklaring van een verloskundige/verpleegkundige of het ziekenhuis. Een trouwboekje als u wilt dat uw kind hierin bijgeschreven wordt. Zo nodig een akte van erkenning ongeboren vrucht. Zo nodig een akte van naamskeuze. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Melding beeindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gaat u scheiden, bent u net gescheiden of heeft u uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet u dit melden bij de gemeente waar u getrouwd bent of waar uw partnerschap geregistreerd staat. U kunt dit via uw advocaat of notaris of persoonlijk doen. Na uw melding verwerkt de gemeente de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Beëindiging van een geregistreerd partnerschap door de rechter is alleen nodig als een van de ex-partners het niet eens is met de beëindiging of als u minderjarige kinderen met uw ex-partner heeft. In andere gevallen kan een advocaat of notaris een overeenkomst tot beëindiging opmaken. U moet uw scheiding binnen 6 maanden na  de  beslissing van de rechter laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De officiële beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet u binnen 3 maanden melden.  U kunt de melding persoonlijk of via uw advocaat of notaris doen.  U meldt de scheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent of waar uw partnerschap geregistreerd staat. Maak daarvoor een afspraak via (010) 248 4000. De gemeente verwerkt uw melding binnen 5 werkdagen. Meenemen naar afspraak Originele beschikking van de ontbinding van het huwelijk of originele verklaring van de beëindiging van de partnerschapsregistratie. Originele akte van berusting van beide partners en het verzoek tot inschrijving in de burgerlijke stand. Kosten Het melden van uw scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente is gratis. U betaalt wel de kosten van uw advocaat of notaris. Heeft u vragen? Neem contact op met een advocaat of notaris. Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren. Direct regelen verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 15 kB) Afspraak maken voor: geheimhouding persoonsgegevens Hoe werkt het? Op het stadskantoor: Maak een afspraak. Vul samen met een medewerker het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Wij verwerken uw verzoek daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP). Schriftelijk: Stuur een brief met uw verzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Vul het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in, onderteken het en stuur het mee met de aanvraag. Vul voor minderjarige kinderen apart een formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Heeft u in meerdere gemeentes gewoond? Vul dan het formulier voor iedere gemeente apart in en stuur het ook op naar de andere gemeente(s). 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek is de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw persoonsgegevens worden na toekenning van het verzoek om geheimhouding niet doorgegeven aan: niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen; stichtingen met een maatschappelijke functie; de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan: particulieren; commerciële instellingen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Nadeelcompensatie

  Wat is nadeelcompensatie? Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken hebt met (het aanvragen van) nadeelcompensatie. Dit is een compensatie waarbij de gemeente onevenredige schade (deels) vergoedt. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de rechtmatige uitvoering van taken of een rechtmatig genomen besluit. De gemeente doet dus iets wat zij mag doen, maar veroorzaakt daar schade bij. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Hierbij moet het gaan om schade die niet voorzienbaar was, die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.  Daarbij geldt dat zelfs als aan al deze eisen wordt voldaan nog niet alle geleden schade wordt vergoed. Een deel van de schade valt namelijk binnen het normale maatschappelijke (ondernemers)risico. Hoe hoog dit risico is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een afname van de winst of zelfs verlies bij een onderneming dan is het gebruikelijk dat in ieder geval een verlies ter hoogte van 8% tot 15% van de jaaromzet voor eigen rekening van de ondernemer komt. Dit is ook zo als de ondernemer in een kortere periode dan een jaar de schade lijdt. Dit percentage wordt een drempel genoemd. Vaak werkt de overheid met een drempel en  met een korting. Bij een korting blijft een deel van de schade boven de drempel voor rekening van de ondernemer. Bij abnormale werkzaamheden liggen de percentages van de drempel en de korting soms lager. Andersom kan het ook zijn dat alle schade voor uw rekening komt, dat is bijvoorbeeld het geval als het handelen van de gemeente voorzienbaar was. Als inwoner/ondernemer heeft u ook de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als u dat onvoldoende heeft gedaan heeft dat effect op de hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding zult u moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de door u geleden schade en het handelen van de gemeente. U moet aantonen dat de schade die u heeft geleden groter is dan de schade die elke inwoner/ondernemer kan verwachten (periodiek) te lijden. U moet daarbij aantonen dat u door het handelen van de gemeente (relatief) harder bent getroffen dan andere inwoners/ondernemers. Wij zullen dit uitleggen met het onderstaande voorbeeld.  Aan de Groeneweg in een plaats liggen drie boerenbedrijven. Een boer verkoopt appels, een  boer verkoopt eieren en de  derde boer verkoopt kerstbomen. De gemeente moet de weg onderhouden. Om de weg te kunnen onderhouden gaat de weg drie weken dicht. Al de bedrijven zijn daardoor onbereikbaar. De weg wordt toevallig net in de drie weken voor Kerst afgesloten. Al de boeren hebben hier last van want zij kunnen hun producten niet verkopen. Voor de appel- en de eierboer is het vervelend dat zij net voor de feestdagen onbereikbaar zijn. Voor de kerstbomenboer is het veel erger. Hij maakt net in die drie weken heel zijn jaaromzet. Hij wordt dus door dezelfde maatregel veel harder getroffen. Let op de tekst op deze website is informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is verstandig om onze officiële regeling te raadplegen alvorens u beslissingen neemt. Dit is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. In de onderstaande paragrafen vindt u de belangrijkste voorwaarden, informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en hoe deze wordt behandeld en ten slotte welke kosten hieraan verbonden zijn voor u. Voorwaarden de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe werkt het? U vult het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) in en stuurt dit op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Daar kunt u een brief bijvoegen om uw aanvraag verder te motiveren en te onderbouwen. Ook voegt u bijlagen toe waaruit blijkt dat u schade heeft geleden en hoe hoog deze schade is. Als u een ondernemer bent en meent minder winst te hebben gemaakt of zelfs verlies te hebben geleden door rechtmatig overheidshandelen moet u betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant aanleveren. Uit deze gegevens moet duidelijk dit verlies aan winstderving blijken, ook moet duidelijk zijn wat uw maandomzetten, kosten en winst waren in de periode van 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt. Als u meent schade te lijden als gevolg van verminderde huurinkomsten moet u als bijlage een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte meesturen. Mogelijk heeft de gemeente nog meer informatie nodig om uw specifieke geval in behandeling te kunnen nemen. Mocht dat het geval zijn dan zal de gemeente u om deze informatie vragen zodat u uw aanvraag kunt aanvullen waarna deze in behandeling kan worden genomen. Ook ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen meer informatie over de verdere behandeling van uw aanvraag. Kosten Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug. Soms kunt u ook kosten terugkrijgen die u heeft gemaakt voor rechtsbijstand dan wel voor bijstand door een deskundige voor het vaststellen van de schade. Zie hiervoor de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Het is goed om voordat u kosten maakt zelf al een inschatting te doen of de door u geleden schade niet sowieso binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt. Dat voorkomt dat u kosten maakt zonder dat u uitzicht heeft op een vergoeding. Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Briefadres

  Heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven en is verplicht uw post aan u door te geven. Maak een afspraak voor: Aangifte briefadres Voorwaarden U heeft geen vaste woonplaats omdat u: dak- of thuisloos bent. bent opgenomen in een zorginstelling of een psychiatrische instelling. korte tijd geen woonadres heeft omdat u nog niet op het nieuwe adres terecht kunt. korter dan 8 maanden in het buitenland bent. op een schip vaart of een ander reizend beroep heeft. in de gevangenis zit. Er moet iemand ingeschreven staan op het adres dat u als briefadres wilt gebruiken. De bewoner van het briefadres, moet schriftelijk toestemming geven. Let op In onderstaande gevallen kunt u geen briefadres aanvragen: Op het adres staat niemand ingeschreven; Het adres komt niet voor in de Basisregistratie personen (BRP); Het is een postbusnummer; U verblijft in het buitenland vanwege vakantie; U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat die persoon een uitkering of toeslagen heeft; U verblijft bij iemand, maar u wilt/kunt zich daar niet inschrijven omdat u schulden heeft. Neem dan contact op met Stroomopwaarts, telefoonnummer 010 246 5555, www.stroomopwaarts.nl. Hoe werkt het Download het formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB). Print het formulier uit en vul het in. Zorg ervoor dat uzelf en de bewoner van het briefadres het formulier ondertekenen. Zorg voor kopieën van het identiteitsbewijs van u en de bewoner van het briefadres. Als het briefadres wordt toegekend, staat u binnen 5 werkdagen ingeschreven op het briefadres.  Is er extra informatie nodig of wordt het briefadres niet toegekend? Dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Maak een afspraak. Goed om te weten Als u in aanmerking komt voor een briefadres verwerken wij dit in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij controleren regelmatig of u nog in aanmerking komt voor een briefadres. Een briefadres is alleen een administratief adres. U woont daar niet. Een briefadres wordt verstrekt voor een korte periode maximaal 3 maanden, daarna wordt er opnieuw beoordeeld wat uw situatie is. Het kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. Krijgt u een briefadres omdat u tijdelijk geen woonadres heeft? Dan moet u er alles aan doen om uw situatie te verbeteren en een woonadres te vinden. U kunt niet op een woonadres én een briefadres tegelijk ingeschreven staan. Als u een vaste woon- of verblijfadres heeft in een (woon)boot en een woonbotenhaven, een woonwagen, een caravan op een camping of vaartuig komt u niet in aanmerking voor een briefadres. Hiervoor moet u aangifte doen van dit woonadres bij de gemeente waaronder dit adres valt. Heeft u een vergunning of zijn er afspraken geweest met de gemeente? Voeg bewijs toe. Als u denkt dat uw situatie anders is, kunt u altijd een aangifte briefadres indienen. Wij zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn. Meenemen naar afspraak Ingevuld en ondertekend formulier ‘aangifte briefadres’ (pdf, 141 kB) Kopie van uw identiteitsbewijs Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van het briefadres. Kosten Geen. Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verklaring huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Maak een afspraak voor: Verklaring huwelijksbevoegheid Voorwaarden U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit. U of uw partner staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vlaardingen. Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok. Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen. Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (minister van Justitie en Veiligheid). Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator. Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Komt uw document uit een EU-land, dan kunt u bij de geboorte- of huwelijksgemeente een meervoudig vertaalformulier aanvragen. Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Hoe werkt het? Aanvraag aan de balie: Maak een afspraak. Neem de originele documenten mee naar u afspraak.  Deze documenten worden door de balie ingenomen. U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de ingeleverde documenten akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u telefonisch bericht dat u de verklaringen en de originele documenten kan ophalen. Schriftelijke aanvraag: Stuur de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen. U krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de opgestuurde documenten akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 werkdagen toegestuurd, samen met uw originele documenten. Let op: stuur een aangetekende brief met de originele documenten naar de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld daarin dat u een verklaring  Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:​​​​​​ Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner: deze afschrift heeft u nodig als u niet in Nederlands bent geboren en, indien u in Vlaardingen ingeschreven staat en nog nooit een geboorteakte heeft ingeleverd. U kunt de akte opvragen in uw geboortegemeente. Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand: deze verklaring heeft u nodig als u of uw partner in het buitenland woont. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats. Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte: Deze akte heeft u nodig wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP. De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden. Let op: Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen. Kosten € 24,60 (exclusief verzendkosten) Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen naar www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.