Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Bedrijventerreinen

  Er zijn 5 bedrijventerreinen in Hardinxveld-Giessendam. Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld Watergebonden. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Langeveer Watergebonden. Netto oppervlakte 21,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Nieuweweg Modern gemengd. Netto oppervlakte 20,6 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein De Peulen Modern gemengd. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd Bedrijventerrein De Blauwe Zoom Modern gemengd. Netto oppervlak 2,4 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd

 • Naamskeuze kind

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of dit briefadres verstrekt wordt. Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen: Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent. Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is. Afspraak maken Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.  

 • Geboorteaangifte

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de BurgerBalie minder vaak open. U kunt de geboorte daarom het best digitaal aan ons doorgeven. U kunt de geboorte van uw kind digitaal aan ons doorgeven als: tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben) u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben beide ouders in dezelfde gemeente wonen Online geboorteaangifte doen Wilt u toch langskomen om de geboorte van uw kind aan te geven? Maak dan een afspraak via 14 0184. U moet immers binnen 3 werkdagen na de geboorte de aangifte gedaan hebben. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Is uw kind in Hardinxveld-Giessendam geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP). Afspraak maken Voor aangifte gaat u naar de gemeente waarin uw kind geboren is. Neem van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee. Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184.  

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen. Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent. Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand. Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen. Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter. Afspraak maken Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.

 • Erkenning kind

  Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn. Door erkenning: kan het kind uw achternaam krijgen ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en het kind kan het kind van u erven en andersom. De erkenning regelt u vóór of ná de geboorte. Afspraak De erkenning maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Kosten De erkenning is gratis. Afhandeling Wij maken direct de erkenningsakte op.  

 • Naamswijziging

  U kunt uw voor- of achternaam wijzigen. Achternaam wijzigen Als u uw achternaam wilt veranderen, stuurt u hiervoor een verzoek naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voornaam wijzigen Als u uw voornaam wilt wijzigen dan vraagt u dit, via een advocaat, aan bij de rechtbank. Na de beslissing op uw verzoek om (voor)naamswijziging, wijzigt de gemeente uw (voor)naam in de basisregistratie personen (BRP). Wij geven dit daarna door aan andere instanties. Aanpassen van documenten Is uw achter- of voornaam officieel gewijzigd? Dan moet uw gewijzigde naam op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs aan. Lees hiervoor de informatie op de pagina Paspoort aanvragen. Meenemen Uw geldige identiteitsbewijs.

 • Bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken tegen schriftelijke besluiten. Meestal staat het besluit in een brief die u hebt ontvangen. Voorbeelden van besluiten zijn: subsidie-besluit, omgevingsvergunning of het weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u bezwaar maken wanneer het te lang duurt voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Niet iedereen kan zomaar bezwaar maken. U moet belanghebbende zijn. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Hoe kunt u bezwaar maken? U moet schriftelijk en op tijd bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bij de gemeente binnen zijn. Bij een brief moet het bezwaarschrift zijn ingediend binnen zes weken na de verzenddatum. De verzenddatum staat op de brief. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres de datum van het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met het besluit (de motivering) een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt. Voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee. uw handtekening uw telefoonnummer U heeft een bezwaarschrift ingediend Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van uw bezwaar leest u in de folder Bezwaarafhandeling Drechtsteden (pdf, 2.482 kB). De folder is gemaakt door het Juridisch Kenniscentrum, waar het secretariaat zit voor behandeling van bezwaarschriften voor alle Drechtstedengemeenten. Mogelijkheid tot beroep Als de belanghebbenden het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar kunnen zij daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. Een verhuizing doorgeven valt hier niet onder. Als u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven, is dat geen reden om te voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te verbeteren. De datum waarop wij uw verhuisbericht ontvangen, is de datum waarop wij u overschrijven naar het nieuwe adres. Dat staat in de wet BRP. U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. Laat zien dat uw gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin uw gegevens fout vermeld staan. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.  

 • Klachten over de gemeente

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Waarover kunt u een klacht bij ons indienen? de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie het niet reageren op vragen Schriftelijk of online klacht indienen U kunt uw klacht schriftelijk indienen. U schrijft een brief en stuurt deze naar: Gemeente Hardinxveld-Giessendam Postbus 175 3370 AD Hardinxveld-Giessendam In de brief vermeldt u uw naam en adres. Ook beschrijft u het gedrag waarover u een klacht heeft en de datum wanneer dit is gebeurd. U kunt uw klacht ook online indienen: Direct naar het webformulier Klacht Een klacht is géén bezwaarschrift Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld: omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen; of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent; of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Klachten over andere organisaties Klachten over: Sociale Dienst Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden bureau Drechtsteden dient u in bij: Openbaar lichaam Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Klachten dient u in bij: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550 3300 AN Dordrecht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachten stuurt u per e-mail naar mail@vrzhz.nl of schriftelijk naar: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 350 3300 AJ Dordrecht Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.